UTOrganisatieCvBAfstemmingsoverleggen

Afstemmingsoverleggen

universitaire commissie bedrijfsvoering (UCB)

De UCB is het adviesorgaan van het College van Bestuur inzake de bedrijfsvoering van de UT. De UCB adviseert het CvB op het gebied van huisvestingsbeleid, P-beleid, F-beleid, informatiebeleid, beveiligingsbeleid en ICT architectuur en standaarden.

De leden van de UCB zijn de vice-voorzitter van het College van Bestuur (voorzitter), secretaris van de Universiteit, de portefeuillehouders bedrijfsvoering van de faculteiten en de dienstdirecteuren. De UCB vergadert in beginsel elke drie weken, op dinsdag.

Voorzitter: Machteld Roos (m.roos@utwente.nl, tel. 2038)
Ondersteuning/griffie: Annemieke van Willigen (a.vanwilligen@utwente.nl, tel. 2038)

Universitaire commissie innovatie (UCI)

De Universitaire Commissie Innovatie (UCI) van de Universiteit Twente heeft tot taak het bevorderen en versterken van de afstemming, coördinatie en kennisoverdracht van valorisatie.

De leden zijn: Chief Development Officer (voorzitter), voorzitter College van Bestuur UT, directeur Kennispark Twente, jurist Kennispark Twente, zakelijk directeuren van onderzoeksinstituten en de centrale liaison officer.

De agenda en verslagen van de vergaderingen zijn niet openbaar.

Voorzitter: Geert Dewulf
Contactpersoon: Wiebke Eberhardt (w.eberhardt@utwente.nl, tel. 3555)
Ondersteuning/griffier: Eefke Bril (eefke.bril@utwente.nl, tel. 2366)

universitaire commissie onderwijs (UCOW)

De UC-Ow, de Universitaire Commissie Onderwijs, is een adviesorgaan van het College van Bestuur. Het CvB stelt de samenstelling en de werkwijze van de UC-Ow vast.

De UC-Ow is vooral een adviserend orgaan, maar is op tactisch/operationeel terrein ook een besluitvormend gremium voor een efficiënte en moderne organisatie van het onderwijs. De ambities die de UT heeft op het gebied van (her-)ontwerp van inhoud en vorm van het onderwijs vereisen excellente ondersteunende processen voor dit onderwijs.

De UC-Ow heeft dan ook tot taak om waar mogelijk en wenselijk standaardisatie en uniformering van de onderwijsondersteunende processen te realiseren teneinde een gestroomlijnde en efficiënte ondersteuning te verkrijgen. Sleutelbegrippen hierbij zijn de eerdergenoemde gezamenlijkheid en ketenregie.

De samenstelling van de UC-Ow is als volgt:

  1. de Rector in de functie van voorzitter,
  2. de portefeuillehouders Onderwijs van de faculteiten van de Universiteit Twente,
  3. twee studentleden die volgens een daarvoor geldende procedure worden aangewezen.

Secretaris: Lisette Woud-van der Graaf (l.a.woud@utwente.nl, tel. 2584)
Ondersteuning/griffier: Irene de Graaf (i.degraaf@utwente.nl, tel. 2117)

Klik hier om naar website van de UC-Ow te gaan.


universitaire commissie onderZOEK (UCOZ)

De UC-Oz, de Universitaire Commissie Onderzoek, is een adviesorgaan van het College van Bestuur. Het CvB stelt de samenstelling en de werkwijze van de UC-Oz vast.

De UC-Oz is vooral een adviserend orgaan, maar is op tactisch/operationeel terrein ook een besluitvormend gremium voor een efficiënte en moderne organisatie van het onderzoek.
De vergaderstukken van dit gremium zijn niet openbaar. Dit is zo door de voorzitter met de leden van dit gremium afgestemd. 

De samenstelling van de UC-Oz is als volgt:

  1. de Rector in de functie van voorzitter,
  2. de portefeuillehouders Onderzoek van de faculteiten van de Universiteit Twente,
  3. de wetenschappelijk directeuren van de Instituten Nieuwe Stijl van de Universiteit Twente.

Secretaris: Haico te Kulve (h.tekulve@utwente.nl, tel. 3352)
Ondersteuning/griffier: Irene de Graaf (i.degraaf@utwente.nl, tel. 2117)

Klik hier om naar website van de UC-Oz te gaan.