UTOrganisatieCvBAfstemmingsoverleggen

Afstemmingsoverleggen

universitaire commissie bedrijfsvoering (UCB)

De UCB is het adviesorgaan van het College van Bestuur inzake de bedrijfsvoering van de UT. De UCB adviseert het CvB op het gebied van huisvestingsbeleid, P-beleid, F-beleid, informatiebeleid, beveiligingsbeleid en ICT architectuur en standaarden.

De leden van de UCB zijn de vice-voorzitter van het College van Bestuur (voorzitter), secretaris van de Universiteit, de portefeuillehouders bedrijfsvoering van de faculteiten en de dienstdirecteuren. De UCB vergadert in beginsel elke drie weken, op dinsdag.

Voorzitter: Machteld Roos (m.roos@utwente.nl, tel. 3568)
Ondersteuning/griffie: Karin Soepenberg (k.soepenberg@utwente.nl, tel. 3568)

Universitaire commissie innovatie (UCI)

De Universitaire Commissie Innovatie (UCI) van de Universiteit Twente heeft tot taak het bevorderen en versterken van de afstemming, coördinatie en kennisoverdracht van valorisatie.

De leden zijn: Chief Development Officer (voorzitter), voorzitter College van Bestuur UT, directeur Novel-T, Manager MKTT Novel-T, zakelijk directeuren van onderzoeksinstituten en centrale liaison officers.

De agenda en verslagen van de vergaderingen zijn niet openbaar.

Voorzitter: Geert Dewulf
Secretaris: Wiebke Eberhardt (w.eberhardt@utwente.nl, tel. 3555)
Contactpersoon: Eefke Bril (eefke.bril@utwente.nl, tel. 2366)

universitaire commissie onderwijs (UCOW)

De Universitaire Commissie Onderwijs (UC-Ow), is een adviesorgaan van het College van Bestuur over onderwijs gerelateerde zaken.

Tijdens bijeenkomsten bespreekt de UC-Ow onderwerpen die worden aangedragen door de leden van het UC-Ow, de ondersteunende platforms of beleidsadviseurs. Op de agenda staan onderwerpen die het advies van de UC-Ow nodig hebben, als onderdeel van het besluitvormingsproces voordat een definitieve beslissing kan worden genomen door het College van Bestuur. In de UC-Ow vindt onder meer de afstemming, coördinatie en voorbereiding van het universitair onderwijsbeleid en uitvoering plaats.

De UC-Ow is vooral een adviserend orgaan maar heeft ook tot taak om waar mogelijk en wenselijk standaardisatie en uniformering van de onderwijsondersteunende processen te realiseren.
De UC-Ow kan dan ook gezamenlijk tot overeenstemming komen op standaardisatie en uniformering voor een efficiënte en moderne organisatie van het onderwijs.

Het CvB stelt de samenstelling en de werkwijze van de UC-Ow vast.

De samenstelling van de UC-Ow is als volgt:

Secretaris: Chris Rouwenhorst (chris.rouwenhorst@utwente.nl, tel. 1034)
Ondersteuning/griffier: Jacqueline Otter (j.m.j.otter-nijhuis@utwente.nl, tel. 8266)

Klik hier om naar website van de UC-Ow te gaan.


universitaire commissie onderZOEK (UCOZ)

De UC-Oz, de Universitaire Commissie Onderzoek, is een adviesorgaan van het College van Bestuur. Het CvB stelt de samenstelling en de werkwijze van de UC-Oz vast.

De UC-Oz is vooral een adviserend orgaan, maar is op tactisch/operationeel terrein ook een besluitvormend gremium voor een efficiënte en moderne organisatie van het onderzoek.
De vergaderstukken van dit gremium zijn niet openbaar. Dit is zo door de voorzitter met de leden van dit gremium afgestemd. 

De samenstelling van de UC-Oz is als volgt:

  1. de Rector in de functie van voorzitter,
  2. de portefeuillehouders Onderzoek van de faculteiten van de Universiteit Twente,
  3. de wetenschappelijk directeuren van de Instituten Nieuwe Stijl van de Universiteit Twente.

Secretaris: Haico te Kulve (h.tekulve@utwente.nl, tel. 3352)
Ondersteuning/griffier: Jacqueline Otter (jacqueline.otter@utwente.nl, tel. 8266)

Klik hier om naar website van de UC-Oz te gaan.