College van Bestuur

Afstemmingsoverleggen

universitaire commissie bedrijfsvoering (UCB)

De UCB is het adviesorgaan van het College van Bestuur inzake de bedrijfsvoering van de UT. De UCB adviseert het CvB op het gebied van huisvestingsbeleid, P-beleid, F-beleid, informatiebeleid, beveiligingsbeleid en ICT architectuur en standaarden.

De leden van de UCB zijn de vice-voorzitter van het College van Bestuur (voorzitter), secretaris van de Universiteit, de directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten en de dienstdirecteuren. De UCB vergadert in beginsel elke twee weken.

Voorzitter: Mirjam Bult (mirjam.bult@utwente.nl, tel. 4060)
Ondersteuning/griffie: Adrie Roetert (a.c.roetert@utwente.nl, tel: 2038)

Klik hier om in te loggen op de website van de UCB.

centrale commissie innovatie (CCI)

De Centrale Commissie Innovatie (CCI) van de Universiteit Twente heeft tot taak het bevorderen en versterken van de afstemming, coördinatie en kennisoverdracht van valorisatie.

De leden zijn: voorzitter College van Bestuur UT (voorzitter CCI), directeur Kennispark Twente, jurist Kennispark Twente, zakelijk directeuren van onderzoeksinstituten en de centrale liaison officer.

 Voorzitter: Victor van der Chijs
Contactpersoon: Roelyn van der Hoek (w.r.vanderhoek@utwente.nl, tel: 2020)

universitaire commissie onderwijs (UCO)

De UCO, de Universitaire Commissie Onderwijs, is een adviesorgaan van het College van Bestuur. Het CvB stelt de samenstelling en de werkwijze van de UCO vast.

De UCO is vooral een adviserend orgaan, maar is op tactisch/operationeel terrein ook een besluitvormend gremium voor een efficiënte en moderne organisatie van het onderwijs. De ambities die de UT heeft op het gebied van herontwerp van inhoud en vorm van het onderwijs vereisen excellente ondersteunende processen voor dit onderwijs. De UCO heeft dan ook tot taak om waar mogelijk en wenselijk standaardisatie en uniformering van de onderwijsondersteunende processen te realiseren teneinde een gestroomlijnde en efficiënte ondersteuning te verkrijgen. Sleutelbegrippen hierbij zijn de eerdergenoemde gezamenlijkheid en ketenregie.

De samenstelling van de UCO is als volgt:

  1. decaan onderwijsvernieuwingen als voorzitter, teneinde een goede koppeling met andere bestuurslagen te borgen,
  2. de directeur Programmabureau Onderwijsvernieuwingen als vicevoorzitter, teneinde de ontwikkeling en implementatie van het Twents Onderwijs Model te borgen,
  3. facultaire afgevaardigden (in beginsel Onderwijsdirecteuren) met een duidelijk en vergelijkbaar mandaat van de decanen en met de bevoegdheid en mogelijkheid om bindende uitspraken te doen namens de faculteit, in het bijzonder namens de opleidingen die zij vertegenwoordigen,
  4. de directeur dan wel een vertegenwoordiger van de directie S&B,
  5. de directeur dan wel een vertegenwoordiger van de directie van S&O, als belangrijkste leverancier van instellingsbrede diensten in het onderwijs; om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ondersteunende processen te benadrukken is deze vertegenwoordiger ook lid,
  6. twee studentleden die volgens een daarvoor geldende procedure worden aangewezen.

Voorzitter: prof.dr. R.A. Wessel (r.a.wessel@utwente.nl, tel. 3505)
Ondersteuning/griffie: Renilde van Seters (p.a.m.vanseters@utwente.nl, tel. 2848)

Klik hier om in te loggen op de website van de UCO.