Wanneer kan de groepsaanvraag worden ingediend?

Na afloop van het kalenderjaar kan tot 1 april een online groepsaanvraag worden ingediend door een erkende organisatie.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wie dient de groepsaanvraag in en hoe werkt het?

De organisatie wijst 1 student aan die de groepsaanvraag gaat indienen (= aanvrager). Dit kan een bacherlor- of master student zijn met een geldig studentenaccount hebben (vervalt 3 maanden na uitschrijven).
De organisatie geeft naam en studentnummer van de aanvrager door aan de griffie CPO. De griffie geeft de aanvrager rechten om in te loggen en zo de online groepsaanvraag in te dienen. De aanvrager krijgt een mail zodra inloggen mogelijk is.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat moet er worden ingevuld op de groepsaanvraag?

Naam en studentnummer van alle studenten van de organisatie die het betreffende kalenderjaar recht hebben op beurzen en per student het aantal beurzen dat wordt aangevraagd.
Let daarbij op het maximum aantal beurzen per persoon (zie FOBOS Bijlage B (kalenderjaar 2019) en FOBOS Bijlage B (kalenderjaar 2020+2021))

Als er zowel beurzen uit de basis lijst (zie FOBOS, Bijlage B) recht als extra- en incidentele beurzen zijn toegekend, kan per student worden aangegeven hoeveel beurzen voor hem/haar worden aangevraagd uit het basis budget en hoeveel uit het extra budget.

Je kunt de groepsaanvraag opslaan en later weer aanpassen. Als de groepsaanvraag is verstuurd (ingediend), is zelf wijzigen niet meer mogelijk (neem indien nodig contact op met de griffie CPO).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar moet de aanvrager op letten bij invullen van de groepsaanvraag?

Alleen voltijds UT bachelor- of master studenten komen in aanmerking voor beurzen.
Pre-masterstudenten en studenten ingeschreven aan een post-initiële opleiding komen niet in aanmerking.

Bij een bestuurswissel tijdens het kalenderjaar moeten de bestuursleden van beide besturen op de aanvraag worden vermeld (let op de verdeelsleutel: x/12e vorige bestuur en x/12e huidige bestuur).

Er moet een positief BSA zijn behaald voor de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven. Bij een uitgesteld BSA, wordt de aanvraag voor de betreffende student aangehouden tot een definitief BSA is vastgesteld.

De student heeft aan de UT collegegeld betaald en heeft nog geen een graad behaald.

Het kalenderjaar valt binnen de C+1 periode van de bachelor of master (C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving in het hoger onderwijs).
Voor raadslidmaatschap van de Universiteitsraad is de C+1 periode niet van toepassing.

Het maximum aantal beurzen per kalenderjaar (12) of tijdens de gehele studieperiode (24) is nog niet bereikt. Hiervoor worden ook de topsport-/topcultuurbeurzen meegerekend.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoeveel beurzen kunnen we aanvragen?

De beurzen kunnen alleen in hele beurzen worden toegekend. In FOBOS Bijlage B (kalenderjaar 2019) en FOBOS Bijlage B (kalenderjaar 2020+2021) staat precies aangegeven hoeveel beurzen een organisatie maximaal kan aanvragen. Daar staat ook vermeld wat het maximum aantal beurzen per persoon is.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

De samenstelling van ons bestuur is gewijzigd. Wat betekent dat voor de aanvraag?

In FOBOS, Bijlage B, staat de omvang van het bestuur aangegeven, op basis waarvan de toekenning van de beurzen zijn bepaald en ook het aantal beurzen per persoon dat maximaal kan worden aangevraagd. Als de samenstelling van het bestuur anders is, geldt het volgende:

Kleiner bestuur: je kunt per persoon niet meer aanvragen dan het vastgestelde maximum. Het kan zijn dat daarom niet alle toegewezen beurzen kunnen worden aangevraagd. De resterende beurzen worden overgeheveld naar de categorie Extra- en Incidentele beurzen.

Groter bestuur: je kunt niet meer dan het totaal aantal beurzen voor je vereniging aanvragen. Je mag wel het aantal beurzen (in hele beurzen) verdelen over dat grotere bestuur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Heeft onze organisatie recht op extra-/incidentele acitivismebeurzen?

De Student Union en de koepelbesturen stellen aan het eind van elk kalenderjaar vast welke organisatie voor dat jaar in aanmerking komt voor extra- en incidentele activismebeurzen en stellen de griffie CPO daarvan op de hoogte. Bij het invoeren van de groepsaanvraag kun je precies zien hoeveel beurzen je kunt verdelen: de aantallen uit het basisbudget en uit het extra budget staan apart aangegeven. Je dient per student aan te geven hoeveel beurzen worden aangevraag uit het basisbudget en/of het extra budget.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag