Groepsaanvraag activismebeurzen

 • Wanneer kan de groepsaanvraag worden ingediend?

  Na afloop van het kalenderjaar kan tot 1 april een online groepsaanvraag worden ingediend door een erkende organisatie.

 • Wie dient de groepsaanvraag in en hoe werkt het?

  De organisatie wijst 1 student aan die de groepsaanvraag gaat indienen (= aanvrager). Dit kan een bacherlor- of master student zijn met een geldig studentenaccount.
  De organisatie geeft naam en studentnummer van de aanvrager door aan de griffie CPO. De griffie geeft de aanvrager rechten om in te loggen en zo de online groepsaanvraag in te dienen. De aanvrager krijgt een mail zodra inloggen mogelijk is.

 • Wat moet er worden ingevuld op de groepsaanvraag?

  Naam en studentnummer van alle studenten van de organisatie die het betreffende kalenderjaar recht hebben op beurzen en per student het aantal beurzen dat wordt aangevraagd. Dat kunnen dus de leden van 2 besturen zijn, als er een bestuurswissel heeft plaatsgevonden.
  Let daarbij op het maximum aantal aan te vragen beurzen per persoon en de periode waarin de student tijdens het betreffende kalenderjaar in het bestuur heeft gezeten (zie FOBOS Bijlage B). Afhankelijk van het moment van de bestuurswissel, kun je met zowel het vorige als het huidige bestuur rekening moeten houden.

  Als er zowel beurzen uit de basis lijst (zie FOBOS Bijlage B) als extra- en incidentele beurzen zijn toegekend, kan per student worden aangegeven hoeveel beurzen voor hem/haar worden aangevraagd uit het basis budget en hoeveel uit het extra budget.

  Je kunt de groepsaanvraag opslaan en later weer aanpassen. Als de groepsaanvraag is verstuurd (ingediend), is zelf wijzigen niet meer mogelijk (neem indien nodig contact op met de griffie CPO).

 • Waar moet de aanvrager op letten bij invullen van de groepsaanvraag?

  Alleen voltijds UT bachelor- of master studenten komen in aanmerking voor beurzen.
  Pre-masterstudenten en studenten ingeschreven aan een post-initiële opleiding (uitgezonderd degenen ingeschreven voor de 2-jarige master Geo-Information Science and Earth Observations) komen niet in aanmerking.

  Bij een bestuurswissel tijdens het kalenderjaar moeten de bestuursleden van beide besturen op de aanvraag worden vermeld (let op de verdeelsleutel: x/12e vorige bestuur en x/12e huidige bestuur). De exacte periode waarin de student tijdens het betreffende kalenderjaar in het bestuur heeft gezeten moet worden vermeld en er kan niet meer dan 1 beurs per actieve bestuursmaand worden toegekend.

  Er moet een positief BSA zijn behaald voor de opleiding waarvoor iemand tijdens het bestuursjaar staat ingeschreven en voor de bestuursperiode waarover beurzen worden aangevraagd.

  De student heeft aan de UT collegegeld betaald en heeft nog geen een graad behaald.

  Het kalenderjaar valt binnen de C+1 periode van de bachelor of master (C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving aan de UT).
  Voor raadslidmaatschap van de Universiteitsraad is de C+1 periode niet van toepassing.

  Het maximum aantal beurzen per kalenderjaar (12) of tijdens de gehele studieperiode (24) is nog niet bereikt. Hiervoor worden ook de topsport-/topcultuurbeurzen meegerekend.
  Let op: 1 beurs wordt vergeleken met 1 maand. Als een student dus tijdens het kalenderjaar minder dan 12 maanden stond ingeschreven of een gedeelte van de bestuursperiode niet in de C+1 periode valt, kan degene nooit meer beurzen krijgen voor dat kalenderjaar dan binnen de C+1 periode vallen of waarvoor hij/zij stond ingeschreven.

 • Hoeveel beurzen kunnen we aanvragen?

  De beurzen kunnen alleen in hele beurzen worden toegekend. In FOBOS Bijlage B staat precies aangegeven hoeveel beurzen een organisatie maximaal kan aanvragen. Daar staat ook vermeld wat het maximum aantal beurzen per persoon is.

 • We kunnen parttime beurzen aanvragen. Wordt er gekeken naar behaalde studiepunten?

  Nee, er wordt niet gekeken naar behaalde studiepunten.

 • We kunnen fulltime beurzen aanvragen. Wordt naar behaalde studiepunten gekeken?

  Ja, studiepunten behaald tijdens de periode waarover je de activismebeurzen aanvraagt kunnen van invloed zijn op de toe te kennen beurzen.

  Voor 5 behaalde studiepunten wordt 1 beurs minder toegekend (gelijk aan 1 maand collegegeld). Uitzondering: behalen van maximaal 2 herkansingen tot 10 studiepunten. Behaal je 15 studiepunten of meer, worden de toe te kennen beurzen omgezet in parttime beurzen. Uitzondering: behaal je 15 studiepunten voor een bestuursminor, worden wel 3 beurzen in mindering gebracht, maar worden de beurzen niet omgezet naar parrtime beurzen. Als naast de bestuursminor 5 studiepunten of meer worden behaald, worden de fulltime beurzen alsnog omgezet in parttime beurzen.

 • De samenstelling van ons bestuur is gewijzigd. Wat betekent dat voor de aanvraag?

  In FOBOS, Bijlage B, staat de omvang van het bestuur aangegeven, op basis waarvan de toekenning van de beurzen zijn bepaald en ook het aantal beurzen per persoon dat maximaal kan worden aangevraagd. Als de samenstelling van het bestuur anders is, geldt het volgende:

  Kleiner bestuur: je kunt per persoon niet meer aanvragen dan het vastgestelde maximum. Het kan zijn dat daarom niet alle toegewezen beurzen kunnen worden aangevraagd. De resterende beurzen worden overgeheveld naar de categorie Extra- en Incidentele beurzen.

  Groter bestuur: je kunt niet meer dan het totaal aantal beurzen voor je vereniging aanvragen. Je mag wel het aantal beurzen (in hele beurzen) verdelen over dat grotere bestuur.

  Let op: voor prestatieteams gelden andere regels.

 • Heeft onze organisatie recht op categorie 5 beurzen (voorheen genoemd extra-/incidentele acitivismebeurzen)?

  De Student Union en de koepelbesturen stellen aan het eind van elk kalenderjaar vast welke organisatie voor dat jaar in aanmerking komt voor categoerie 5 beurzen (voorheen genoemd extra- en incidentele activismebeurzen) en stellen de griffie CPO daarvan op de hoogte. Bij het invoeren van de groepsaanvraag kun je precies zien hoeveel beurzen je kunt verdelen: de aantallen uit het basisbudget en uit het extra budget staan apart aangegeven. Je dient per student aan te geven hoeveel beurzen (fulltime en/of parttime) worden aangevraagd uit het basisbudget en/of het extra budget.