Zie Begeleiding

Studentendecaan als Vertrouwenspersoon

Werkwijze Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)

Bij problemen in de opleiding

Tijdens je verblijf aan de UT kun je te maken krijgen met een probleemsituatie, waarover je liever niet praat met iemand van je eigen opleiding, faculteit of een medestudent, maar wel met een onafhankelijk persoon buiten je faculteit of eigen kring. Dan kun je terecht bij een studentendecaan.

Meestal gaat het om situaties in de relatie student-docent of student-opleiding. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onenigheid over een tentamencijfer, de interpretatie van het onderwijs- en examenreglement, gedragingen van een docent/functionaris of een medestudent, het wonen/leven op de campus, persoonlijke of financiële problemen, het niet meer happy voelen in de studie, (vermeende) onrechtvaardige behandeling enz.

De studentendecaan is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht tegenover anderen, zoals docenten en universitaire instanties.

Bij ongewenst gedrag

De studentendecaan is als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag onafhankelijk en geniet daarin bescherming van de zijde van de werkgever en fungeert als klankbord en tussenpersoon. Deze treedt nadrukkelijk niet op als scheidsrechter en neemt zelf geen beslissingen. Wel kan deze, eventueel met behulp van derden, adviezen uitbrengen of bemiddelen tussen partijen. De anonimiteit wordt daarbij absoluut gewaarborgd.

Afspraak maken met studentendecaan

Afspraken worden via telefoon/Microsoft Teams gehouden. Face-to-face gesprekken op de campus zijn beperkt mogelijk. Neem telefonisch contact op met het secretariaat SACC: +31 53 489 2035 en geef aan of je het gesprek via telefoon, Microsoft Teams of fysiek op de campus wilt.

Kom je naar de UT, blijf je dan houden aan de 1,5 m afstand. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je afspraak en verlaat het gebouw direct nadat de afspraak is afgerond.
Locatie: Vrijhof, vloer 3, kamer 311 (rode balie).