21ste eeuwse vaardigheden in het technisch MBO

TWIST education staat voor twenty first century skills in technical education, ofwel 21e eeuwse vaardigheden in technisch onderwijs. Het is een door NWO, NRO gesubsidieerd project.

Het voornaamste doel van het project is het ontwikkelen en onderzoeken van middelen waarmee het onderwijzen van 21e eeuwse vaardigheden in het technisch mbo onderwijs ondersteund kan worden.

Samenvatting van het onderzoek

De beroepspraktijk heeft in toenemende mate behoefte aan technische professionals die naast hun specialistische kennis beschikken over een brede blik en die in teams complexe problemen op kunnen lossen. In dit project wordt onderzocht hoe MBO techniek studenten hiervoor getraind kunnen worden. Meer specifiek gaat het om de volgende vaardigheden:

  1. denkvaardigheden (e.g., kritisch denken)
  2. interpersoonlijkevaardigheden (e.g., samenwerken en communicatie)
  3. intrapersoonlijke vaardigheden (e.g., planning en reflectie)

Studenten leren tijdens het project door (samen) te onderzoeken in geavanceerde virtuele labs die gebaseerd zijn op de reële beroepspraktijk. Om de 21e eeuwse vaardigheden te trainen worden in deze labs specifieke “cognitive tools” geïntegreerd. Bovendien worden learning analytics technieken ingezet om docenten inzicht te geven in leer- en communicatieprocessen, zodat zij hun studenten optimaal kunnen begeleiden.

Doelen

Het TWIST education project heeft drie overkoepelende doelen:

  1. Begrip krijgen van de processen die een rol spelen bij de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden en een set van toegewijde digitale ondersteuningsmiddelen ontwikkelen en evalueren om studenten te ondersteunen deze vaardigheden te ontplooien.
  2. Learning analytics technieken ontwikkelen die gebruikt zullen worden om zowel studenten als docenten te onderwijzen over relevante aspecten van de leer- en samenwerkingsprocessen die een rol spelen bij de ontwikkeling van deze vaardigheden.
  3. Docenten voorbereiden op hun actieve rol (ondersteund door technologie) in het begeleiden van de studenten bij het ontwikkelen van hun 21e eeuwse vaardigheden.

ONDERDELEN

Het TWIST education project kent drie onderdelen gericht op drie unieke aspecten erop gericht om gezamenlijk onze doelen te bewerkstelligen: het student deel, het docent deel, en het learning analytics deel. Ieder deel heeft een specifieke focus.

studenten

Binnen dit deel ligt de focus op het leren van de student. Naast het leren van domeinkennis wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden. Daarvoor worden cognitieve tools ontworpen en geëvalueerd. De 21e eeuwse vaardigheden die centraal staan binnen dit project zijn gebaseerd op de categorieën die de onderwijsraad 2014 en het canon beroepsonderwijs onderscheiden: denkvaardigheden, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Meer specifiek wordt aandacht besteed aan kritisch denken (conclusies trekken), collaboratie en communicatie, en reflectie.  

Verwachte output: virtuele labs, digitale leeromgevingen, cognitieve tools

learning analytics 

Learning analytics is "het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data van leerlingen en hun context, met als doel het begrip te krijgen van het leren, en het leren zelf en de omgeving waarin het leren plaatsvindt te optimaliseren"*. In het TWIST education project zal learning analytics output vooral gebruikt worden voor reflectie: De data wordt gebruikt om docenten te informeren en hen te laten reflecteren op de leeractiviteiten en hun interventie hierop aan te passen, en de data zal worden gebruikt om studenten te informeren over hun voortgang en hen hierop te laten reflecteren.  

Eén van de voornaamste doelen binnen deze tak is het creëren van een dashboard. Het doel van dit dashboard is om docenten in staat te stellen effectief het verwerven van 21e eeuwse vaardigheden te ondersteunen door hen te voorzien van flexible tools die het leren van de leerlingen visualiseren.

Verwachte output: teacher dashboards

docenten

Het docent deel richt zich op het toerusten van de docenten om in toevoeging op de cognitieve tools 'interventies' uit te voeren. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het bediscussiëren van 21e eeuwse vaardigheden met studenten. Om dit te bewerkstelligen worden er docent-trainingen ingericht. Hier worden docenten getraind in het ondersteunen ('scaffolding') van de 21e eeuwse vaardigheden van studenten (bijvoorbeeld, in de vorm van klassikale discussie/debriefing) tijdens het leren van virtuele labs. Er zal hierbij tevens aandacht zijn voor het gebruik van het dashboard. De docent-training worden uitgevoerd in een set workshops.

Verwachte output: workshops voor docenten 

 *Ferguson, Rebecca. "Learning analytics: drivers, developments and challenges." International Journal of Technology Enhanced Learning 4.5-6 (2012): 304-317.