UTFaculteitenBMSexamencommissies

De examencommissies van BMS

Op deze Nederlandstalige site vind je beknopte informatie over de examencommissies van BMS. Volledige informatie en het webaanvraagformulier voor studenten staan op de Engelstalige site.

Een verzoek indienen

Ben je student en wil je een verzoek indienen
Lees dan hier verder

Onderwerpen waar de examencommissies besluiten over nemen:

extra kans - vrijstelling - wijzigen toetsvorm - openbaarheid thesis - uitstel diploma - verlenging geldigheidsduur resultaten - vrij bachelor of master programma - taal thesis - cum laude - fraude - benoeming examinatoren

Onderwerpen waarvan de examencommissies de beslissingsbevoegdheid gemandateerd hebben aan de opleidingen:

minor - keuzevakken - voorkenniseisen

Taken en bevoegdheden

Volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wet enschappelijk Onderzoek (WHW art. 7.12) is de examencommissie het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Daarnaast heeft de examencommissie diverse andere taken en bevoegdheden die zij vanuit de WHW en de OER moet uitvoeren. Een van de bevoegdheden is dat de examencommissie uitzonderingen op de regels kan maken voor studenten. Een student kan een verzoek indienen bij de examencommissie voor bijvoorbeeld een extra tentamenkans, goedkeuring van een vrij programma of het verlenen van een vrijstelling voor een onderwijseenheid. Alle verzoeken moeten via de Engelstalige website worden ingediend. Een andere taak is het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen en beoordelen van tentamens. Verder neemt de Examencommissie besluiten in geval van fraude (plagiaat) en legt sancties op. Tot slot is de examencommissie verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van tentamens en examens en van de organisatie en procedures rondom tentamens en examens.

Vier examencommissies

Binnen de faculteit BMS zijn vier examencommissies ingesteld. Deze commissies hebben diverse opleidingen onder zich. Dit zijn:

BS

Behavioural Sciences

CW, CS, OWK, EST, PSY, MPS

GS

Governance Sciences

MS&T, ES, PA, MEEM, MRM, MPM

MS

Management Sciences

IBA, BA, IEMs, IEM

IS

Interdisciplinary Sciences

PSTS, LMM, ECB/EMM

De samenstelling van de commissies vind je hier. De commissies vergaderen eenmaal per maand volgens een vergaderschema.

De examencommissies worden ondersteund door de griffie. Verzoeken komen daar binnen, worden voorbereid en voorgelegd aan de betreffende examencommissie. De griffie stelt studenten en andere betrokkenen van de opleiding op de hoogte van de besluiten van de examencommissie.

Reglementen

In de Onderwijs- en Examenregeling (alleen beschikbaar via de Engelstalige website) van de faculteit staan de taken en bevoegdheden van de examencommissies. Ook staan er de rechten en plichten in van studenten voor de opleidingen van de faculteit BMS. De examencommissies hebben voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden regels vastgesteld die opgenomen zijn in de Rules & Guidelines Examination Boards BMS.

Meer informatie

Op de Engelstalige website vind je:

Lees deze informatie goed door vòòrdat je een verzoek indient.