De examencommissies van BMS

(Deze site wordt momenteel aangepast. Neem voor vragen contact op met de griffie)

Volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW art. 7.12) is de examencommissie het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Daarnaast heeft de examencommissie diverse andere taken en bevoegdheden die zij vanuit de WHW en de OER moet uitvoeren. Een van de bevoegdheden is dat de examencommissie uitzonderingen op de regels kan maken voor studenten. Een student kan een verzoek indienen bij de examencommissie voor bijvoorbeeld een extra tentamenkans, goedkeuring van een vrij programma of het verlenen van een vrijstelling voor een onderwijseenheid. Alle verzoeken moeten via deze website worden ingediend. Een andere taak is het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen en beoordelen van tentamens. Verder neemt de Examencommissie besluiten in geval van fraude (plagiaat) en legt sancties op. Tot slot is de examencommissie verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van tentamens en examens en van de organisatie en procedures rondom tentamens en examens.

Binnen de faculteit BMS zijn vier examencommissies ingesteld. Deze commissies hebben diverse opleidingen onder zich. Dit zijn:

BS

Behavioural Sciences

CW, CS, OWK, EST, PSY, MPS

GS

Governmental Sciences

EPA, ES, PA, MEEM, MRM, MPM

MS

Management Sciences

BA, IBA, IEM, TBK

IS

Interdisciplinary Sciences

PSTS, LVHOM, SEC

De commissies vergaderen eenmaal per maand volgens een vergaderschema. In de vergadering worden de besluiten over verzoeken genomen. Een verzoek moet voor een bepaalde datum binnen zijn om in de betreffende vergadering te worden meegenomen. De deadlines staan ook in het vergaderschema.

In de Onderwijs- en Examenregeling van de universiteit staan de taken en bevoegdheden van de examencommissies. De examencommissies hebben voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden regels vastgesteld die opgenomen zijn in de Regels en Richtlijnen .

De examencommissies worden ondersteund door de griffie. Verzoeken komen daar binnen, worden voorbereid en voorgelegd aan de betreffende examencommissie. De griffie stelt studenten en bijvoorbeeld docenten of studieadviseurs op de hoogte van de besluiten van de examencommissie.

Op de Engelstalige website is uitgebreide informatie te vinden:

  • de samenstelling en het vergaderschema van de examencommissies
  • de procedure en voorwaarden voor het indienen van een verzoek
  • het web-verzoekformulier
  • informatie voor examinatoren
  • handige links 

Lees deze informatie goed door vòòrdat je een verzoek indient.