UTFaculteitenBMSCSDBestuurswetenschappen

Auteursinstructie Bestuurswetenschappen

Bestuurswetenschappen

Bestuurswetenschappen – Tijdschrift voor Lokaal Bestuur

Bestuurswetenschappen bestaat sinds november 1946 en is het oudste Nederlandstalige tijdschrift op het terrein van de bestuurswetenschappen. Het doel van het tijdschrift is het verbreden en verdiepen van de wetenschappelijke kennis over het lokaal bestuur. Daarbij wil het tijdschrift een brug slaan tussen theorie en bestuurspraktijk en zodoende bijdragen aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Bestuurswetenschappen publiceert daartoe wetenschappelijke analyses over lokale maatschappelijke vraagstukken, de aanpak ervan en de manier waarop die aanpak gestalte krijgt in de wisselwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Het blad staat open voor bijdragen vanuit relevante disciplines; naast bestuurskunde, politicologie, staats- en bestuursrecht kan het ook gaan om analyses vanuit bijvoorbeeld de sociologie of de economie.

De term lokaal bestuur hanteren we in ruime zin. Het gaat zowel om het territoriaal (gemeenten en provincies) als het functioneel gedecentraliseerd bestuur (waterschappen, openbare lichamen en zbo’s), bestuurlijke hulpstructuren (gemeenschappelijke regelingen en dergelijke) en om de wereld van lokaal actieve “maatschappelijke ondernemingen” en maatschappelijke initiatieven (voorheen particulier initiatief). Ook het functioneren van netwerken van dit soort organisaties is vanuit het perspectief van het blad relevant. In het blad komen ook vraagstukken betreffende de interbestuurlijke verhoudingen en de inrichting, omgangsvormen en bestuurlijke processen in het binnenlands bestuur aan de orde.

Historie (70-jarig jubileum in 2016)

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Bestuurswetenschappen in 2016 is in het jubileumnummer (2016/4) in een redactioneel aandacht besteed aan de mannen (en een vrouw) van het eerste uur. Een essay in dat nummer bevat een kleine geschiedenis van de (gemeentelijke) bestuurswetenschappen. Bij dat essay horen een literatuurlijst met relevante publicaties (o.a. proefschriften, oraties, boeken en artikelen) vanaf 1964 en een naschrift met correcties, verduidelijkingen en aanvullingen.

Debatnummer Benjamin Barber

Het eerste nummer in de nieuwe formule (2015/1) was een debatnummer gewijd aan het boek 'If Mayors Ruled The World' van Benjamin Barber (1939-2017). Het nummer bevatte een inleiding en een slotbeschouwing van toenmalig hoofdredacteur Bas Denters en bijdragen van Benjamin Barber, Eric Corijn en Michiel Herweijer.

Hoofdredacteur

Redactie

Redactiesecretaris

Dr. G.H. (Rik) Reussing, Universiteit Twente, persoonlijke website

Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)
Postbus 217, 7500 AE Enschede

Telefoon: 053-4894220.
E-mail: g.h.reussing@utwente.nl

Wenken voor de auteur (auteursinstructie)

De auteur wordt verzocht een aantal instructies in acht te nemen om de verwerking van kopij zo goed mogelijk te laten verlopen. Zie de auteursinstructie in deze PDF.

Uitgave

Bestuurswetenschappen wordt vanaf 2014 uitgegeven door Boom Bestuurskunde. De uitgave van Bestuurswetenschappen wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).