Zie Centrum voor de Studie van Democratie

Auteursinstructie Bestuurswetenschappen

Bestuurswetenschappen

Bestuurswetenschappen – Tijdschrift voor Lokaal Bestuur

Bestuurswetenschappen bestaat sinds november 1946 en is het oudste Nederlandstalige tijdschrift op het terrein van de bestuurswetenschappen. Het doel van het tijdschrift is het verbreden en verdiepen van de wetenschappelijke kennis over het lokaal bestuur. Daarbij wil het tijdschrift een brug slaan tussen theorie en bestuurspraktijk en zodoende bijdragen aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Bestuurswetenschappen publiceert daartoe wetenschappelijke analyses over lokale maatschappelijke vraagstukken, de aanpak ervan en de manier waarop die aanpak gestalte krijgt in de wisselwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Het blad staat open voor bijdragen vanuit relevante disciplines; naast bestuurskunde, politicologie, staats- en bestuursrecht kan het ook gaan om analyses vanuit bijvoorbeeld de sociologie of de economie.

De term lokaal bestuur hanteren we in ruime zin. Het gaat zowel om het territoriaal (gemeenten en provincies) als het functioneel gedecentraliseerd bestuur (waterschappen, openbare lichamen en zbo’s), bestuurlijke hulpstructuren (gemeenschappelijke regelingen en dergelijke) en om de wereld van lokaal actieve “maatschappelijke ondernemingen” en maatschappelijke initiatieven (voorheen particulier initiatief). Ook het functioneren van netwerken van dit soort organisaties is vanuit het perspectief van het blad relevant. In het blad komen ook vraagstukken betreffende de interbestuurlijke verhoudingen en de inrichting, omgangsvormen en bestuurlijke processen in het binnenlands bestuur aan de orde.

Historie (70-jarig jubileum in 2016)

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Bestuurswetenschappen in 2016 is in het jubileumnummer (2016/4) in een redactioneel aandacht besteed aan de mannen (en een vrouw) van het eerste uur. Een essay in dat nummer bevat een kleine geschiedenis van de (gemeentelijke) bestuurswetenschappen. Bij dat essay horen een literatuurlijst met relevante publicaties (o.a. proefschriften, oraties, boeken en artikelen) vanaf 1964 en een naschrift met correcties, verduidelijkingen en aanvullingen.

Debatnummer Benjamin Barber

Het eerste nummer in de nieuwe formule (2015/1) was een debatnummer gewijd aan het boek 'If Mayors Ruled The World' van Benjamin Barber (1939-2017). Het nummer bevatte een inleiding en een slotbeschouwing van toenmalig hoofdredacteur Bas Denters en bijdragen van Benjamin Barber, Eric Corijn en Michiel Herweijer.

Hoofdredacteur

 • Prof. dr. M.J.G.J.A. (Marcel) Boogers (Universiteit Twente/BMC)

Redactie

 • Mw. ir. F.P. (Petra) Bassie (VNG),
 • Prof. mr. dr. G. (Geerten) Boogaard (Universiteit Leiden, Thorbecke leerstoel),
 • Prof. dr. S.A.H. (Bas) Denters (Universiteit Twente),
 • Prof. dr. G. (Gjalt) de Graaf (Vrije Universiteit Amsterdam),
 • Dr. L.J. (Laurens) de Graaf (Gemeente Lopik/Universiteit van Tilburg),
 • Prof. dr. M. (Michiel) Herweijer (Universitaire Campus Friesland/Radboud Universiteit Nijmegen),
 • Mw. dr. M.E. (Marlies) Honingh (Radboud Universiteit Nijmegen),
 • Prof. dr. A.J. (Albert) Meijer (Universiteit Utrecht),
 • Prof. dr. N.J.M. (Nico) Nelissen (emeritus hoogleraar),
 • Mw. prof. dr. K. (Klaartje) Peters (Universiteit Maastricht/Klaartje Peters Research),
 • Prof. dr. H. (Herwig) Reynaert (Universiteit Gent),
 • Drs. V.P. (Vincent) van Stipdonk (Politiek Raadgever & Redacteur),
 • Mw. prof. mr. dr. H.D. (Helen) Stout (Erasmus Universiteit Rotterdam),
 • Dr. R.L. van der Wal (Universiteit Leiden), 
 • Mw. dr. S. (Sabine) van Zuydam (Universiteit Twente/Necker van Naem).

Redactiesecretaris

Dr. G.H. (Rik) Reussing, Universiteit Twente, persoonlijke website

Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)
Postbus 217, 7500 AE Enschede

Telefoon: 053-4894220.
E-mail: g.h.reussing@utwente.nl

Wenken voor de auteur

De auteur wordt verzocht een aantal instructies in acht te nemen om de verwerking van kopij zo goed mogelijk te laten verlopen. Zie onderstaande auteursinstructie of deze PDF.

Uitgave

Bestuurswetenschappen wordt vanaf 2014 uitgegeven door Boom Bestuurskunde. De uitgave van Bestuurswetenschappen wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Auteursinstructie Bestuurswetenschappen

Algemeen

 • Neem vroegtijdig contact op met het redactiesecretariaat
 • Bestuurswetenschappen publiceert geen kopij die eerder elders is gepubliceerd (pas na overleg met het redactiesecretariaat kan in bijzondere gevallen hiervan worden afgeweken)
 • Lever artikelen en essays per e-mail aan bij het redactiesecretariaat
 • De maximale omvang van een artikel bedraagt 8.000 woorden
 • Lever rubriekbijdragen per e-mail aan bij de redactie van de betreffende rubriek of bij de redactiesecretaris
 • De maximale omvang van een essay of rubriekbijdrage bedraagt 4.000 woorden
 • Gebruik Word als tekstverwerker
 • Spring niet in bij een nieuwe alinea (tussen alinea’s een witregel)
 • Zuinigheid met noten wordt op prijs gesteld
 • Noten zijn bedoeld voor opmerkingen die de auteur niet in de hoofdtekst wil opnemen; noten fungeren niet als literatuurverwijzing
 • Maak gebruik van de in Word opgenomen voorziening voor het maken van voetnoten
 • Waar dat inhoudelijk nuttig is, zijn illustraties welkom 
 • Voeg aan een artikel een Nederlandstalige samenvatting toe van maximaal 200 woorden en drie punten van relevantie van het artikel voor practitioners (maximaal 80 woorden); de redactiesecretaris zelf verzorgt een Engelstalige summary.
 • Opmaak van de tekst: houd de tekst zo ‘plat’ mogelijk (zet automatische opmaak van Word uit)
 • U kunt wel gebruik maken van vet en cursief (géén onderstrepingen)
 • Maak bij opsommingen gebruik van streepjes, gevolgd door een tab (geen cijfers of bolletjes)
 • Hanteer de volgende indeling:

Paragraaf 1 Inleiding

Subparagraaf 1.1 Theoretische positionering

Tussenkop cursieve kopjes zonder nummer binnen (sub)paragraaf

 • Onder de paragraaf aanduiding een witregel; onder subparagrafen en tussenkopjes geen witregel. We onderscheiden geen subsubparagrafen
 • Figuren en tabellen mogen in het bestand zelf worden aangeleverd of genummerd in aparte bestanden worden aangeleverd. Zet in het laatste geval in de tekst de naam van de figuur of de tabel tussen vierkante haken: [figuur 1]
 • Spelling: maak gebruik van het Groene Boekje (Woordenlijst Nederlandse Taal, 2005)
 • Controleer de tekst vóór aanlevering grondig op taal- en typefouten

Literatuur

 • Vermeld literatuur in de hoofdtekst als volgt: (De Goede, 2006)
 • Bij twee auteurs: (De Goede & Korsten, 2006)
 • Bij meer dan twee auteurs: (De Goede e.a., 2006)
 • Vermeld paginanummers als volgt: (De Goede, 2006: 22)
 • Gebruik geen noten voor literatuurverwijzingen
 • Beperk de omvang van de literatuurlijst zo veel mogelijk
 • Noteer boekbeschrijvingen en beschrijvingen van artikelen in tijdschriften op de volgende wijze:

Boekbeschrijving: auteur(s) of redacteur(en), cursief de volledige titel (en ondertitel), plaats van uitgave, jaar van uitgave (uitgever wordt niet vermeld)

Voorbeeld: Goede, P.J.M. de & A.F.A. Korsten (eds.), Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur. Diagnoses en remedies, Den Haag: 2006.

Beschrijving van een artikel uit een tijdschrift: auteur(s), titel van het artikel, cursief de naam van het tijdschrift, jaar van publicatie, aflevering van het tijdschrift, eerste en laatste pagina van het artikel

Voorbeeld: Heuvelhof, E.F. ten & H.D. Stout, ‘De borging van publieke belangen in geprivatiseerde nutssectoren’, Bestuurswetenschappen, 2006/5, p. 354-369.

 • Gebruik geen hoofdletters bij titels van Engelstalige boeken en artikelen:

Voorbeeld: Nye, J.S & D.C. King (eds.), Why people don’t trust government. Past and future, New York: 2000.

 • Plaats tussen titel en ondertitel een punt

Auteursgegevens

 • Vermeld bij het aanleveren van de kopij uw voornaam, naam, initialen en titels
 • Vermeld uw functie/werkkring
 • Vermeld het adres waar u na publicatie uw auteursexemplaren wilt ontvangen

Beoordelingscriteria

Rubriekbijdragen worden beoordeeld door de redactie van de betreffende rubriek. Artikelen worden beoordeeld door de redactie, die daarbij let op de volgende criteria:

 1. Introductie/situatieschets/achtergronden
 2. Probleemstelling/vraag waarop in de conclusies wordt teruggekomen
 3. Maatschappelijke/beleidsmatige relevantie
 4. Bestuurswetenschappelijke relevantie
 5. Theoretische positionering
 6. Methodische verantwoording
 7. Systematiek
 8. Precisie
 9. Originaliteit
 10. Schrijfstijl/leesbaarheid

Beoordelingsprocedure

Het tijdschrift Bestuurswetenschappen is een ‘refereed journal’ en het hanteert een ‘dubbel blinde’ beoordelingsprocedure. De ontvangst van de kopij wordt door het redactiesecretariaat onmiddellijk bevestigd. De redactie beoordeelt binnen maximaal 12 weken de kopij, waarna de auteur op de hoogte wordt gesteld van het oordeel van de redactie. De beoordeling van de redactie mondt uit in één van de volgende adviescategorieën:

 • Direct accepteren
 • Kleine aanpassingen noodzakelijk
 • Ingrijpende aanpassingen noodzakelijk
 • Niet plaatsen