PSY graduation web

General information bachelor's thesis

On this website you can find a great deal of information about the bachelor's thesis. most information  is (still) in Dutch, as the bachelor's programme for the students that are currently working on their thesis, is offered in Dutch. Students who want to start the bachelor’s thesis in February 2019 you can already find more/general information about the bachelor's thesis in English here

De bachelorthese vormt een belangrijke individuele afsluiting van de bacheloropleiding Psychologie. Naast dat studenten de mogelijkheid krijgen om zich te verdiepen in een psychologische vraagstelling, vormt de these een goede academische schrijfoefening. Om tot een goede beoordeling te komen dient de sturing door de docent beperkt te zijn.

Op deze website vind je alle belangrijke informatie over de bachelorthese (hieronder en links in het menu). Wanneer je na het lezen nog algemene vragen hebt over de these en/of het afstuderen dan kun je terecht bij de studieadviseur. Als je inhoudelijke vragen over een eventuele opdracht kun je een afspraak maken met de themacoördinator.

1. Kenmerken Bachelorthese

Aan de bachelorthese in het psychologieprogramma worden in totaal 15 EC toegekend. De bachelorthese staat gepland in het derde, tevens laatste jaar, van de bacheloropleiding psychologie, in het tweede semester. Er kan (bijv. ihgv studievertraging) ook aan het begin van het eerste semester met de bachelorthese begonnen worden wanneer er aan de voorkenniseisen is voldaan. De uitvoering van de bacheloropdracht en het schrijven van de these nemen één semester in beslag. Tijdens deze periode moet je er vanuit gaan dat je ongeveer 2-3 dagen in de week bezig bent met je bacheloropdracht/-these. Hiernaast heb je nog ruimte voor de B3 module History, Ethics & Philosophy of Psychology die in deze periode gepland is.

2. Criteria

2.1 Bachelorthese criteria

 • De Bachelorthese is een individueel product, ook bij samenwerking tussen studenten
 • Omvang: 15 EC = 420u (dit zou 2,3 maanden fulltime zijn)
 • Standaard begeleidingstijd: 20u (te verdelen over de twee commissieleden 80/20: 16 + 4u)
 • De these kan als basis dienen voor een publicatie. Hierbij is de eerste begeleider in principe de eerste auteur. Anders dienen hier afspraken over gemaakt te worden.
 • Vorm: publicatie volgens APA normen, in het Engels of Nederlands. Rapportage aan een opdrachtgever kan in een andere taal (bv. Duits) maar deze rapportage wordt niet als these beoordeeld.
 • Leiding: begeleider is inhoudelijk trekker, bedenkt vraagstelling en methode
 • Inhoud: experiment, survey onderzoek, kwalitatief onderzoek (interviews), observatie-onderzoek, systematic review, secundaire data-analyse of een ontwerpopdracht. De inleiding van de these toont een beperkte kennis van de relevante literatuur, hypotheses dienen logischerwijze te volgen uit de vraagstelling en literatuur.
 • Voor het online uitzetten van een vragenlijst kan gebruik gemaakt worden van Qualtrics. Zie voor meer informatie en aanmelding het stappenplan op deze website.
 • Op het beoordelingsformulier dient bij een opvallende beoordeling, deze beargumenteerd te worden in de beschikbare ruimte.

2.2 Onderscheid Bachelor-Master theses

 • Omvang (15 vs. 30 EC)
 • De trekker bij de Bachelorthese is de dagelijkse begeleider, bij de Masterthese is dat de student zelf; dit komt tot uiting in het opstellen van het onderzoeksplan, methode, en interpretatie.
 • De kwaliteit van de Bachelor- en Masterthese kan soms redelijk vergelijkbaar zijn, het verschil ligt dan in het proces. Zie hiervoor ook de beoordelingsformulieren en de (verschillen in) items die daar zijn opgenomen voor bachelor- en masterthese.

3. Het kiezen van een opdracht

Afhankelijk van het thema dat je hebt gekozen voer je de bacheloropdracht individueel of meer groepsgewijs uit. Zoals hierboven bij de criteria wordt vermeld dient iedere student een individueel verslag te schrijven.

Hoe de start van de bachelorthese, inclusief aanmelding, verloopt vind je in het STAPPENPLAN. Per thema worden er opdrachten beschikbaar gesteld. Als je een ander onderzoek wilt uitvoeren dan kan je met de themacoördinator overleggen of dit mogelijk is.

4. Begeleiding en uitvoering

Bachelorthesecommissies bestaan uit twee leden (van de lijst met examinatoren), een dagelijkse (eerste) begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Minstens één van beide begeleiders/examinatoren is gepromoveerd; de andere heeft minimaal MSc / MA niveau. Een externe, derde begeleider kan als adviseur aan de bachelorthesecommissie verbonden zijn.

Het afstudeerproject wordt afgesloten door een presentatie en verdediging. Alle begeleiders dienen aanwezig te zijn bij de afsluitende presentatie. Eén goedgekeurd exemplaar van de these wordt samen met het beoordelingsformulier gearchiveerd door de opleiding.

Er zijn minstens drie formele contactmomenten waarbij overeenstemming dient te zijn tussen de student en de begeleiders:

 1. ter vastlegging van het globale plan, dat de afstudeerder vervolgens dient te registeren in Mobility Online (n.b.: het door de eerste begeleider te ondertekenen "Application Form" dat de afstudeerder na de registratie kan downloaden via Mobility Online moet hij/zij binnen 6 weken na de start van de bachelorthese inleveren bij BOZ)
 2. voor de start van de data verzameling op basis van een gedetailleerd onderzoekvoorstel
 3. ter bespreking van de (bijna afgeronde) these.

De student dient deze contactmomenten te organiseren. In de praktijk zal het aantal bijeenkomsten met de eerste begeleider hoger liggen. Zie ook het activiteitenoverzicht voor de these.

De afstudeerder dient de volledige these slechts tweemaal in bij de begeleidingscommissie. Het commentaar op de eerste versie wordt verwerkt en de beoordeling vindt plaats op grond van de aangepaste, tweede, versie met behulp van het daartoe bedoelde formulier. Dit voorkomt een voortdurend aanpassen van de these om tot een hoog cijfer te komen. Dit laat onverlet dat de dagelijkse begeleider eerdere versies, of delen daarvan, kan becommentariëren, maar ook hierin moet met enige terughoudendheid opgetreden worden.

Kijk in het STAPPENPLAN op dit afstudeerweb welke acties je moet ondernemen om te kunnen starten met de bachelorthese.