Regulations

BSA : toetsingsverzoek / application form

Alleen van toepassing op eerstejaars Bachelor studenten. Aanvragen ingediend
na 30 juni van het lopende studiejaar worden niet in behandeling genomen.
---------------------------------
Only applicable to firstyear Bachelor students.
Applications filed after June 30 of the current academic year will not be considered.

Persoonsgegevens / Personal data
Studievertraging opgelopen door / Study delay due to

Periode van het lopende studiejaar waarin de omstandigheid zich voordeed (datum kan niet liggen buiten lopende studiejaar)
Period of time of the current academic year in which the circumstance took place (date can not be outside the ongoing academic year )

- -
- -

Upload gevraagde bewijsstukken / Upload required documents

Toelichting op de aanvraag / Explanation on your application

Een omschrijving van de omstandigheden verduidelijkt jouw aanvraag /
A specification of the circumstances will clarify your application

Contact met een studieadviseur / Contact with a Student Adviser

Studievertraging moet zijn gemeld bij je studieadviseur /
Study delay should have been reported to your study adviser.

Heb je samen met jouw studieadviseur een aangepast studieplan opgesteld? /
Have you drawn up an adapted study plan with your study adviser?

Contact met studentendecaan / Contact with Student Counsellor

Geef aan bij wie je bent geweest of met wie je een afspraak hebt gemaakt. /
Please indicate whom you have contacted or with whom you have made an appointment.

Indien je al een afspraak hebt staan, wanneer is/was deze
If you already made an appointment, when is/was this

- -
enter the following code: 12426