Translated Educational Terms NL-EN

Please send your comments to vertalingen@utwente.nl.

Other interesting links:
UT abbreviation list (including full department names): www.utwente.nl/abc
The Nuffic glossary for Dutch-English terms unfortunately has been taken offline.

DutchEnglish
aanbestedingtender
aankomende studentprospective student
aanloopschaalpreliminary salary scale
aanmeldingapplication
aanmeldingscijfersadmission figures
aanmeldingsformulierapplication form
aannemen van werknemers (zelfst. nw)staff recruitment
aanschouwelijk onderwijsresource-based learning
aansluiting1. (afstemming) alignment; 2. (overgang) transition
aanspraak hebben opto be entitled to
aansprakelijkheidsverzekeringliability insurance; third-party insurance
aanspreektiteltitle
aanstellingappointment
aanstellingsbriefletter of appointment
aanstellingsomvangcontract hours
aanstellingstermijnperiod of appointment
aantekeningnote
aanvangsmoduleinitial module
aanvangsniveauinitial achievement level
aanvraag van ISBN en DOIapplication for an ISBN and a DOI
aanvraag van TLS-certificatenrequest TLS certificates
aanvraag1. (meest mondeling) request; 2. (meest schriftelijk) application
aanvraagformulierapplication form
aanvragento request; to apply for
aanvullende opleidingadditional course
aanvullende studiepostgraduate additional course
aanvullende verzekeringadditional insurance; supplementary insurance
aanwezigpresent
ABP - Algemeen Burgerlijk PensioenfondsABP pension fund
ABR - Algemene Bedrijfsreservegeneral operating reserves
absentielijstattendance register
academicus1. (afgestudeerde) graduate; 2. (werkzaam aan een universiteit) academic
academisch jaaracademic year
academisch onderwijsacademic education
academische graaduniversity degree
academische raaduniversity council
academische vormingacademic training
Acasa StudentenhuisvestingAcasa student housing
accreditatieaccreditation
achternaamlast name; family name; surname
ACO - Adviescommissie OnderwijsaanbodAdvisory Committee on the Provision of Study Programmes
actieonderzoekaction research
activismestudent activism
activiteitenprogrammaprogramme of (extracurricular) activities
administrateuradministrator
administratiekostenadministration fees
adreswijzigingchange of address
advanced technology (vakgroep)advanced technology (department)
advertentieadvertisement
adviescommissieadvisory committee
adviesorgaanadvisory board
adviesorganisatieconsultancy organisation; advisory organisation
afdelingdepartment
afdelingshoofdhead of department
afgestudeerdegraduate
afhakento drop out
afhakerdropout
afkijkento cheat; to copy
afsluitend tentamen/examenfinal examination; final exam
afsluitende toetsfinal test
afsluitingcompletion
afstandsonderwijsremote learning
afstudeerbegeleidingsupervision of a thesis; supervision of a final project
afstudeerdatumdate of graduation
afstudeeropdrachtthesis; final project
afstudeerprojectthesis; final project
afstudeerrichtingspecialisation
afstudeerverzoekgraduation application
afstuderento graduate
afwezigheidabsence
afwijkende arbeidstijdirregular working hours
afwijzento reject
AIO - Assistent in OpleidingPhD candidate
AKI ArtEZ Academie voor Art & DesignAKI ArtEZ Academy of Art & Design
aktecertificate
AKW - Algemene KinderbijslagwetGeneral Child Benefit Act
algebra, discrete wiskunde, analyse en meetkundealgebra, discrete mathematics, analysis and geometry
algemeen verplicht deelcompulsory core subjects
allochtone studenteninternational students
alumnialumni
AlumnibureauAlumni Office
alumnikringalumni chapter
alumnusalumnus
AM - Toegepaste MechanicaAM - Applied Mechanics
amanuensislaboratory assistant
ambtelijk secretarisofficial secretary; administrative secretary
ambtsjubileumservice anniversary
amfitheateramphitheatre
AMK - Anorganische MateriaalkundeIMS - Inorganic Materials Science
anderstaligenon-native speaker; foreign speaker
andragogiekandragogy; adult educational theory
antecendentenonderzoekbackground check
antwoordbladanswer sheet
antwoordformulieranswer form; reply form
AO - Admissions Office (Bureau Inschrijvingen)AO - Admissions Office
APM - Arbeidspatroon MedewerkersAPM - Employee working patterns
arbeidsbureauemployment service
arbeidsmarktlabour market
arbeidsomstandighedenworking conditions
arbeidsongeschiktheidincapacity to work
arbeidsovereenkomstemployment contract
arbeidsplaatsjob; position
arbeidstijdverkortingreduction of working hours
arbeidsveldfield of activity
arbeidsverledenemployment history
arbeidsverzuimabsenteeism
arbeidsvoorwaardenterms of employment
arbo en bedrijfsgezondheidoccupational health and safety
ArbodienstOccupational Health and Safety Service
Arbowet/ArbeidsomstandighedenwetOccupational Health and Safety Act
archiefarchive
ArtEZ ConservatoriumArtEZ Academy of Music
artikelarticle
audiovisuele groepsruimteaudiovisual common room
audiovisuele middelen (av-middelen)audiovisual aids
auditor; toehoordernon-matriculated student
auteurauthor
auteursrechtenvoorbehoudcopyright notice
AuteurswetCopyright Act
autochtoonindigenous citizen
autodidactisch lerenindependent learning
avondcursusevening course
avondopleidingevening classes
AW - AmbtenarenwetCentral and Local Government Personnel Act
baanjob; position
bachelor-/masteropdrachtfinal bachelor’s/master’s assignment
bachelor1. (algemeen) bachelor's degree (BSc; BE; BA); 2. (op UT-websites) bachelor's
bacheloropleidingbachelor's study programme
bachelorstelselbachelor’s degree system
baliefront desk; reception
BaMa - bachelor-masterstelselBaMa - bachelor/master degree system
banenmarktcareers fair; job fair
baret (bij toga)cap
basisberoepsopleidingbasic vocational training; initial vocational training
basiscursusbasic course; elementary course
basisfaseinitial phase
basisonderwijsprimary education
basisschoolprimary school
basistoelagebasic allowance
basisvakbasic subject
BBR - Beheers- en bestuursreglementexecutive and management regulations
BCS - Betaling collegegeldpayment of tuition fees
BE - Biomechanical EngineeringBE - Biomechanical Engineering
beamerbeamer; digital projector
becijferento mark; to grade
bedenkingobjection
bedrijfsgerichte kinderopvangcompany childcare scheme
bedrijfskundebusiness administration
bedrijfsleven en overhedenlocal authorities and business communities
bedrijfslevencorporate life
bedrijfsmaatschappelijk werkersocial worker
bedrijfsplanoperational plan
bedrijfstakindustrial sector
bedrijfsvoeringoperational management
bedrijfswetenschappenbusiness administration
beeldende kunst en vormgevingvisual arts and design
beeldschermscreen
begaafdtalented
begane grondground floor
begeleid zelfstandig lerenguided independent learning
begeleiden1. ( leerlingen) to guide; 2. ( stagiaires) to supervise; 3. (in het hoger onderwijs) to supervise
begeleidersupervisor; adviser
beginnerscursusintroductory course
beginniveauentry level
beginvoorwaardenprerequisites; initial conditions
begrip1. (het begrijpen) understanding; 2. (concept) concept
begripsanalyseconcept analysis
begripsmatige kennisconceptual knowledge
behandelen(leerstof) to deal with; to teach
beheerder1. (bewindvoering) administrator; 2. (exploitatie) supervisor; manager
beheers- en bestuurstaakadministrative and managerial duty
beheerseenheidadministrative unit
beheersing(leerstof) command; mastery
beheersingslerenmastery learning; advanced learning
beheersingsniveaumastery level; advanced level
beheertechnicusoperations engineer
behoeftenneeds
bekostigento fund; to finance
bekostigingfunding
bekostigingsmodelfunding formula; funding model
bekostigingsstelselfunding system
bekostigingsvoorwaardefunding condition
bekwaamheid/-hedencompetence(s); ability/-ies; skill(s)
BelastingdienstTax and Customs Administration
belastingvrije vergoedingtax-free reimbursement
beleidsadviescommissiepolicy advice committee
beleidsdirecteurpolicy director
beleidsgericht onderzoekpolicy-oriented research
beleidsmedewerkerpolicy officer
beleidsondersteuning1. (de ondersteuning) policy support; 2. (het ondersteunen) university management support
beleidsplanpolicy plan
beleidsruimtepolicy area; scope for policy planning
beloningremuneration; incentive
beloningssysteemremuneration system
Benelux UnieBenelux Union
benoemingappointment
beoordelaarassessor; examiner
beoordelento assess; to mark
beoordeling(algemeen) assessment; (cijfer) mark; grade
beoordelingsgesprekassessment interview; performance appraisal
beoordelingsschaalassessment scale
beoordelingsstelselassessment system
beperking (persoon met een)disability (person with a)
beperktlimited
berekenento calculate
beroep1. (functie) occupation; profession; 2. (verzoek) appeal
beroepenvoorlichtingcareer guidance
beroepsgangappeals procedure
beroepsgroepprofessional group; occupational group
beroepsmogelijkheid1. (functie) employment opportunities; 2. (verzoek) right of appeal
beroepsonderwijs (hoger)higher vocational education; applied sciences
beroepsonderwijs (lager)elementary vocational education
beroepsonderwijs (middelbaar)secondary vocational education
beroepspraktijkovereenkomstpractical training agreement
beroepsprocedureappeals procedure
beroepsprofieljob profile
beschikbaaravailable
bestand1. (computertechnisch) file; 2. (verzameling gegevens) database
bestellingorder; purchase order
bestelnummerorder number
bestuur en beleidadministration and policy
bestuurlijke agendaadministrative agenda
bestuurlijke organisatiemanagement organisation
bestuurskundepublic administration
Bestuursondersteuning van het College van BestuurSupport Office of the Executive Board
bestuursorgaanadministrative body; management body
betaalwijzepayment method
betaling in termijnenpayment in instalments
betaling in één keersingle payment; lump sum payment
beurs1. (algemeen) grant; 2. (individueel) scholarship; 3. (evenement) education fair
beursgerechtigdenthose entitled to a grant
bevoegdheid1. (kwalificatie) qualification; 2. (bevoegdheid) authorisation
bevoegdheidseisenqualification requirements
bevoegdheidsgraadseniority
bevorderingpromotion
Bevrijdingsdag (5 mei)Liberation Day (5 May)
bewakento monitor
bewarento save
bewijs van betalingproof of payment
bewijs van inschrijvingproof of enrolment
bewijs van rechtmatig verblijfresidence permit; proof of lawful residence
bewijs van toelatingproof of admission
bewijsstukcertificate; proof
bezoekadresphysical address; visitor address
bezwaar en beroepobjections and appeals
bezwaarformal objection
bezwaarschriftnotice of objection
bezwarenregelingobjection procedure
beëindiging van inschrijvingtermination of enrolment
BHV - bedrijfshulpverleningemergency assistance
BHV'er - bedrijfshulpverleneremergency response officer
bijbaanside job
bijlage1. (bij een document) appendix; supplement; 2. (bij e-mail) attachment
bijlesextra lessons
bijvakminor subject
bijvakstudent1. (UK) subsidiary student; 2. (USA) minor
bijverdienstenadditional income
bijzitter(bij tentamens) external examiner
bijzonder hoogleraarendowed professor
bijzondere functiespecial position
bijzondere leerstoelendowed chair
bindingspremiestaff retention bonus
bio-informaticabioinformatics
biomedische materiaaltechnologie/-kundebiomedical materials engineering
BIT - BedrijfsinformatietechnologieBIT - Business Information Technology
bloemlezinganthology
blok; modulemodule
blokboekcourse book
blokcoördinatorcourse co-ordinator
BlokhuttenLog Cabins
bloklettersblock letters
blokperiodecourse period
bloktoetscourse examination
blokuurdouble period
BMS - Faculteit voor Behavioural, Management en Social SciencesBMS - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
BMT - Biomedische TechnologieBMT - Biomedical Technology
BMW - Biomedische WerktuigbouwkundeBME - Biomedical Engineering
boekenkarbook trolley
boekenkastbookcase
boekenkratbook crate
boekenlijstreading list
boekenplankbookshelf
Boekhandel BroekhuisBroekhuis Bookshop
boekjaarfinancial year
boeknummercall number
boetefine; penalty
borrel1. (drankje) drink; 2. (gelegenheid) get-together
bouwaanvraagbuilding permit application
bovengemiddeld functionerenabove-average performance
BOZ - Bureau OnderwijszakenOffice for Educational Affairs
brevetcertificate; licence
BRP - Basisregistratie PersonenBRP - Personal Records Database
brugdagcompulsory holiday; bridging day
brutogross
BSA - bindend studieadviesbinding education recommendation
BSN - burgerservicenummersocial security number
budgetnummercode; reference number
buitengewoon hoogleraarprofessor by special appointment
buitengewoon verlofspecial leave
buitenlands diplomaforeign diploma
buitenlands verblijf1. (algemeen) stay abroad; 2 (studie) studies abroad
buitenlandse studentinternational student
buitenlandse vooropleidingforeign pre-university education
buitenlandse werknemerforeign employee
buitenuniversitaire activiteitenextracurricular activities
buldegree certificate
bulletinannouncement
buluitreikinggraduation ceremony
Burgerlijk WetboekCivil Code
burgerlijke staatmarital status
burgerlijke stand van de gemeente1. (UK) Registry Office; 2. (USA) Records Office
BZ - Ministerie van Buitenlandse ZakenMinistry of Foreign Affairs
calamiteitenverlofemergency leave
CAO - Collectieve ArbeidsOvereenkomstCAO - Collective Labour Agreement
CAO-NU - Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse UniversiteitenCAO - Collective Labour Agreement of Dutch Universities
carrièreperspectiefcareer prospects
CAT - CongresAssociatie TwenteCAT - Conference Association of Twente
cataloguscatalogue
CBE - College van Beroep voor de ExamensBoard of Appeal for Examinations
cd-romCD-ROM
CEF - Gemeenschappelijk Europees ReferentiekaderCEF - Common European Framework
CELT - Centre of Expertise in Learning and TeachingCELT - Centre of Expertise in Learning and Teaching
centraal afvalstoffendepotcentral refuse storage
centrale directiecentral management team
centrale goederenontvangstmain delivery address
centrale stimuleringsmiddelencentral incentive funds
certificaatcertificate
certificeringcertification
cesuurcut-off-point; cut-off-score
CFM - Campus and Facility Management (Facilitair Bedrijf)CFM - Campus and Facility Management
CHE - Scheikundige TechnologieCHE - Chemical Engineering
chemische analysechemical analysis
chemische fysicachemical physics

chemische technologie

chemical engineering

CHEPS - Centrum voor Studies voor het Hoger-OnderwijsbeleidCHEPS - Centre for Higher Education Policy Studies
cijfergemiddeldemark average; grade average
cijfermark; grade
CIPV - Centrum voor Integrale ProductievernieuwingCentre for Integrated Manufacturing and Development
CiT - Civiele TechniekCivil Engineering
classificatiesysteemclassification system
cleanroomcleanroom
CME - Constructing Management & EngineeringCME - Constructing Management & Engineering
CMP - Condensed Matter PhysicsCMP - Condensed Matter Physics
co-schappenmedical internships
cognitieve psychologie en ergonomiecognitive psychology and ergonomics
cohortcohort
collectieve sluitingsdagencollective compulsory holidays
collectieve ziektekostenverzekeringcollective health insurance
collegacolleague
College van Beroep voor het Hoger OnderwijsBoard of Appeal for Higher Education
college- en examengeldentuition and examination fees
college/commissie van beroepboard of appeal for examinations
collegedictaatlecture notes
collegegeldtarief (wettelijk)statutory tution fees
collegegeldtuition fees
collegejaaracademic year
collegekaartstudent identity card; student ID
collegeldvergoedingrefund of tuition fees
collegelecture; class
collegevrijno lectures
collegezaal1. (klein) lecture room; 2. (groot) lecture hall
collegiale toetsingpeer review
colloquium doctumentrance examination
colloquium-doctumbeschikkingspecial entrance examination certificate
colloquium1. (algemeen) colloquium; 2. (UT) thesis presentation and defence
colofoncolophon
commerciële dienstverleningcommercial services
commissie voor geschillenarbitration board
communicatie (public relations)public relations
communicatiemedewerkercommunications officer
communicatiewetenschapcommunication studies
compendiumcompendium
competentiecompetence
computationele natuurkundecomputational physics
computerruimtecomputer room
conciërgecaretaker
conferentieconference
confessioneel(onderwijs) denominational
conflictbemiddelingconflict mediation
congresconference; international congress
conservatoriummusic conservatory
construction management and engineeringconstruction management and engineering
consulentconsultant
contactuurcontact hour
contractactiviteitencontract activities
contractcontract
contractonderwijscontract teaching
contractonderzoekcontract research
correctiesleutelanswer key
correctiewerkmarking
corrigeren(tentamens) to correct; to mark; to grade
CPO - Commissie Persoonlijke OmstandighedenCommittee for Personal Circumstances
CROHO - Centraal Register Opleidingen in het Hoger OnderwijsCROHO - Central Register of Higher Education Programmes
CSE - Chemical Science and EngineeringCSE - Chemical Science and Engineering
CSTM - Centrum voor Schone Technologie en MilieubeleidCSTM - Department of Governance and Technology for Sustainability
CTW - Construerende Technische WetenschappenET - Engineering Technology
Cultuurcentrum VrijhofCultural Centre Vrijhof
cultuurfilosofie van de techniekcultural philosophy of technology
cum laudecum laude; with distinction; with honours
curriculumcurriculum
curriculumtechnologiecurriculum technology
cursistcourse participant; student
cursorisch onderwijspart-time educational programme
cursusaanbodavailable courses
cursusboekcoursebook
cursuscourse
cursusduurcourse duration; length of course
cursusgeldcourse fee
cursusinhoudcourse content
cursusjaaracademic year
cursusmateriaalcourse material
cursusontwerpcourse design
cursusontwikkelingcourse development
cursusopbouwcourse structure
cursusruimteclassroom
CV - curriculum vitaeCV - curriculum vitae
CvB - College van BestuurExecutive Board
CvD - College van DecanenBoard of Deans
dagelijks bestuurexecutive board
dagen waarop werkzaamwork days
dagopvangchildcare
DANS - Data Archiving and Networked ServicesDANS - Data Archiving and Networked Services
datum van publicatiedate of publication
decaan1. (hoofd faculteit) dean; 2. (raadgever) counsellor
decentrale bestuurseenheiddecentralised operational unit
declaratieformulierexpenses claim form
declaratiestatement of expenses
declaratiestelselreimbursement system
deelcertificaatsubject certificate
deelcursuspartial course
deelkwalificatiepartial qualification
deelrubrieksubcategory
deeltijdarbeidpart-time position
deeltijdcollegegeldpart-time tuition fee
deeltijdopleidingpart-time programme
deeltijdpart-time
deeltijdstudentpart-time student
deeltijdwerkpart-time work
deeltitel(boek) volume
deelvaardigheidcomponent skill
deelvaardigheidstrainingtraining in component skills
deelvraagsub-question
deficiënt diplomainadequate qualification
depotclosed stacks
derde geldstroomcommercial funding
dereguleringderegulation
deskundigheidsbevorderingprofessional development
detacheringsecondment
diagnosticerend onderwijsdiagnostic teaching
diagnostische toetsdiagnostic test
dictaatlecture notes
didactiekteaching method; pedagogy
didactisch handelen (zelfst. nw)teaching strategy
didactische werkvormteaching method
dienstensectorservice industry
dienstenservice departments
dienstjarenyears of service
dienstopdrachtpractical assignment
dienstraadservice council
dienstreisbusiness trip
dienstverbandappointment; employment
digibeetdigitally illiterate
digitale bibliotheekdigital library
diploma1. (getuigschrift) certificate; 2. (bevoegdheid) qualification
diplomarendementpass rate
diplomatermijndegree period
diplomawaarderingevaluation of qualifications
directeur bedrijfsvoeringdirector of operations; managing director
directeur1. (onderwijs) principal; 2. (elders) director; manager
directiemanagement team
directiestatuutmanagement regulations
DISC - Dutch Institute of Systems and ControlDISC - Dutch Institute of Systems and Control
dissertatiedoctoral thesis
doceerstijlteaching style
docentonafhankelijk leren (zelfst nw)independent learning
docentprofessionaliseringprofessional development for teaching staff
docentteacher; lecturer
docerend personeelteaching staff
docerento teach
doctoraal (tot en met het academisch jaar 2005-2006)master’s degree
doctoraalbul (tot en met het academisch jaar 2005-2006)master’s diploma
doctoraalexamen (tot en met het academisch jaar 2005-2006)master’s examination
doctoraalprogramma (tot en met het academisch jaar 2005-2006)master’s programme
doctoraalscriptie (tot en met het academisch jaar 2005-2006)master’s thesis
doctoraatdoctorate (PhD)
doctorandus (tot en met het academisch jaar 2005-2006)master graduate (MSc; MA; MBA)
doctorsgraaddoctoral degree (PhD)
doelopdrachtpractical assignment
doelstellingobjective
doeltreffendheideffectiveness
doeluitkeringspecial-purpose grant
doorbetaling van salariscontinued payment of salary
doorlerento continue one's education
doorstromingsprobleemtransfer problem; transfer issue
doorstromingtransfer
doorstroomeistransfer requirement
doorstroomminortransfer minor
doorstroommogelijkheidtransfer opportunity
doorstroomprofieleducation profile
doorstroomprogrammatransfer programme
dossiervormingdocumentation
doublerento repeat a year
DPM - Design, Production and ManagementDPM - Design, Production and Management
draagvlaksupport
draaideurrevolving door
Drebbel Institute for MechatronicsDrebbel Institute for Mechatronics
drs (Achternaam)1. (exact/sociaal) Last name MSc; 2. (letteren) Last name MA; 3. (bedrijfskunde) Last name MBA
DSI - Digital Society InstituteDSI - Digital Society Institute
duaal collegegeldtuition fee for conjoint degree course
dubbelklikkento double-click
DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IBG)DUO - Education Executive Agency
duobaanjob sharing
dyslectischdyslexic
dyslexiedyslexia
e-mailadresemail address
e-mailemail
ECTS - Europees puntenoverdrachtsysteemECTS - European Credit Transfer System
ECTS-puntenECTS credits
ECVET - Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en trainingECVET - European Credit system for Vocational Education and Training
EDE - Educational Design and EffectivenessEDE - Educational Design and Effectiveness
educatief besteleducation system
educatief verlofstudy leave
educatiefeducational
educatieve programmatuureducational software
eenheidunit
eenmaligone-off
eentaligmonolingual
EER - Europese Economische RuimteEEA - European Economic Area
eerste faseundergraduate level
eerste geldstroomdirect government funding
eerste inschrijvingfirst-year enrolment
Eerste KerstdagChristmas Day
Eerste PaasdagEaster Sunday
Eerste PinksterdagWhit Sunday
eerste taalfirst language
eerstegraads lerarenopleidingpostgraduate teacher training
eerstejaarsstudentfirst-year student
EFD - Technische StromingsleerEFD - Engineering Fluid Dynamics
effectonderzoekimpact research
EFSM - Engineering of Fibrous Smart MaterialsEFSM - Engineering of Fibrous Smart Materials
EG - Europese GemeenschappenEC - European Communities
eigen inkomenpersonal income
eindcijferfinal mark/grade
einddatumtermination date
eindejaarsuitkeringend-of-year bonus
eindexamencijferlijsttranscript of final exam results
eindfunctiefinal position
eindschaalfinal salary scale
eindtermenattainment targets; programme aims
eindtoetsfinal test
eisen van bekwaamheidcompetency standards for staff
ELAN-instituut - vakgroep docentontwikkelingELAN institute - department of teacher development
elektronisch naslagwerkelectronic reference material
elektronisch tijdschriftelectronic journal
elektronische verkiezingenelectronic elections
elektrotechniekelectrical engineering
EM - Onderzoeksschool Engineering MechanicsEM - Research School for Engineering Mechanics
emancipatieequal opportunities
enand (never use & in formal texts)
entreevoorwaardenentry requirements
EQF - Europees KwalificatieraamwerkEQF- European Qualifications Framework
Erasmus Universiteit RottedamErasmus University Rotterdam
eredoctoraathonorary doctorate; honorary doctoral degree
ergonomieergonomics
ergonomisch ontwerpen (zelfst. nw)ergonomic design
ERK - Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor moderne Vreemde TalenCEF - Common European Framework of Reference for Languages
erkende instellingaccredited institution
erkendrecognised; accredited
erkenningsprocedureaccreditation procedure
ervaringsgericht leren (zelfst. nw)experiential learning
EU - Europese UnieEU - European Union
European StudiesEuropean Studies
Europese BestuurskundeEuropean Public Administration and Policy
evaluatie van onderwijsgevendenteacher appraisal
evaluatieevaluation
evaluatieonderzoekevaluation research
EWI - Faculteit voor Elektrotechniek, Wiskunde en InformaticaEEMCS - Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
ex librisex-libris
examencommissieexamination board
exameneisenexamination requirements
examenexamination
examengeldexamination fee
examenprogrammastudy programme
examinandusexamination candidate
examinatorexaminer
exemplaara copy
exploitatie-uitkomstenoperational results
exploitatiekostenrunning costs
extraneuscollegegeldtuition fee for external students
extraneusexternal student
ezelsbrugmnemonic
Facilitair BedrijfCFM - Campus and Facility Management
FaculteitFaculty
FaculteitsbestuurFaculty Board
FaculteitsbureauFaculty Office
FaculteitsraadFaculty Council
Faculty ClubFaculty Club
feestdagenpublic holidays
FEZ - Financiele en Economische ZakenFEA - Financial and Economic Affairs
FFNT - Female Faculty Network TwenteFFNT - Female Faculty Network Twente
fietspad1. (stad) cycle lane; 2. (elders) cycle track
FietsregelingBicycle Scheme
filosofie van wetenschap en techniekphilosophy of sciences and technology
FIN - Financiële AfdelingFIN - Finance Department
financiële ondersteuningfinancial support
financiële steunsponsorship
financiële vaste activafinancial fixed assets
financiële wiskundefinancial mathematics
financiënfinance
fiscaal belastbaar inkomentaxable income
fiscale bijtellingadditional tax
FJUT - Formulier JaargesprekFJUT - Form for Annual Performance Appraisal
flankerend onderwijssupplementary education
flaptekstblurb
flexibele werkduurflexible work hours
forfaitairfixed
formatiebeleidstaff establishment policy
formatiecommissiestaffing committee
formatieplaatsfull-time position
formatieplanningstaffing establishment planning
formeel leren (zelfst. nw)formal learning
foutenanalyseerror analysis
FPU - Flexibel Pensioen en UittredingFlexible Pension and Retirement
FTE - Full-Time EquivalentFTE - Full-Time Equivalent
functie-eisjob requirement
functiebeperkingdisability
functiebeschrijvingjob description
functiefamiliejob family
functieniveaujob level
functieniveaumatrixjob level matrix
functieordenenjob classification
functieordeningsysteemjob classification system
functieposition; job
functieprofieljob profile
functieschaaljob scale
functietiteljob title
functietypejob type
functionarisofficial
functioneringsgesprekannual performance appraisal
functioneringstoelagebonus
fundamenteel onderzoek; zuiver wetenschappelijk onderzoekbasic research; fundamental research
fuserento merge; to amalgamate
fusiemerger
fysisch-technische wiskundemathematics of physics and technology
fysische scheidingenseparation technology
gammawetenschappensocial sciences
gastcollegeguest lecture
gastdocentguest lecturer
gasthoogleraarvisiting professor
gastouderopvangbureauchildcare facility
gastuniversiteithost university
GBA - Gemeentelijke BasisadministratieMunicipal Administration
gebied (wetenschap)field
gebruikeruser
gediplomeerdqualified
gedragscode; gedragsregelscode of conduct
geen doorgangno entrance
geheimhoudingsplichtconfidentiality
gekwalificeerdqualified
geldarrangementenfinancial arrangements
geldigheidsduurperiod of validity
geldigvalid
gelijke kansenequal opportunities
gemeenschappelijk deelcommon core of subjects
gemeenschapsonderwijscommunity education
gemeente1. (bestuurlijk) local government; municipality; 2. (grondgebied) city; town
geneeskunde en managementmedicine and management
GeslaagdverklaringProof of Graduation Statement
geslachtgender
getuigschriftcertificate
gevorderdencursusadvanced course
gewaarmerkte kopiecertified copy
gezondheidswetenschappenhealth sciences
gezondheidszorghealthcare
GGD - Gemeentelijke GezondheidsdienstGGD - Municipal Health Service
glossariumglossary
Goede VrijdagGood Friday
graaddegree
gratificatiebonus
HAN - Hogeschool van Arnhem en NijmegenHAN - University of Applied Sciences in Arnhem and Nijmegen
handboekhandbook
handelsadresboekcommercial directory
handelseditiecommercial edition
harde knipbachelor-before-master rule
hardheidsclausulehardship clause
havo - hoger algemeen voortgezet onderwijsHAVO - senior general secondary education
hbo - hoger beroepsonderwijsHBO - higher professional education
HEF - Hoge-EnergieFysicaHEP - High-Energy Physics
HemelvaartsdagAscension Day
herdrukreprint
herexamen; herkansingresit
herinnering1. (algemeen) reminder; 2. (bibliotheek) overdue notice
herinschrijfpakketenrolment package
herinschrijvingre-enrolment
heroverwegingreview
herplaatsingskandidaattransfer candidate
herplaatsingsonderzoektransfer investigation
herscholingretraining
herstelmeldingreporting fit for work
herstructureringreorganisation
ho - hoger onderwijshigher education; tertiary education
ho-instelling; hoger-onderwijsinstellinghigher education institution; tertiary institution
hoge-druklabhigh pressure laboratory
Hoger Onderwijs BeleidHigher Education Policy
hogeropgeleidhigher educated; tertiary educated
hogeschooluniversity of applied sciences (translation preferred by the Dutch Ministry of Education)
hoofd opleidingenprogramme director
hoofdingangmain entrance
hoofdvakmain subject
hoogleraarprofessor
hoorcollegelecture
Housing OfficeHousing Office
HR - Human ResourcesHR - Human Resources
Huisartsenpraktijk UT CampusUT Campus General Practitioners Office
huisartsgeneral practitioner
huismeestercaretaker
huisnummerhouse number
huisregelsinternal regulations
huisvestingaccommodation; housing
huisvestingsbeleidaccommodation policy
huisvestingskostenaccommodation costs
huiswerkhomework
hulpverleningassistance
IBL - Interbibliothecair LeenverkeerILL - Interlibrary Loan
IC-technologie en elektronicaIC Technology and Electronics
ICT-profiel (mail-alias)ICT profile (mail alias)
IDE - Industrial Design EngineeringIDE - Industrial Design Engineering
identiteitsbewijsidentification
IGS - Institute for Governance StudiesIGS - Institute for Governance Studies
in werking tredento take effect
inaugurele redeinaugural speech
inburgeringintegration of new immigrants
indelingscriteriaclassification criteria
indelingsinstrumentclassification tool
indelingsregelsclassification rules
indiensttredingcommencement of employment
individueelindividual; one-to-one
individuele trajectbegeleidingindividual supervision
industriële processen en productenindustrial processes and products
industriële vormgevingindustrial design
informaticacomputer science; information technology
informatiebalieinformation desk
informatiekundeinformation science
informatiemaatschappijinformation society
informatiespecialistinformation specialist
informatiesysteeminformation system
informatietechnologie en bedrijfskundeinformation technology and management
informatietechnologie en gezondheidszorginformation technology and health care
informeel leren (zelfst. nw)informal learning
infrastructuurinfrastructure
ing. (Achternaam)ir (Last name); (Last name) BSc or BE

ingang

entrance

ingangsdatumstarting date
ingenieur (ing.)Bachelor of Engineering (BE); Bachelor of Science (BSc)
ingenieur (ir)Master of Engineering (ME); Master of Science (MSc)
inhoud van het onderwijscontent of education
inhoudelijke kennissubject knowledge
inhoudsvaliditeitcontent validity
initialeninitials
inkomensafhankelijke beursmeans-tested student grant
inkomsten en uitgavenincome and expenditure
inkooppurchasing
inleidende cursusintroductory course
inleverento return
inlichtingeninformation
inloopuur (spreekuur)open office hours (no appointment required)
inrichting van opleidingprogramme design
inschalinggrading; salary grade
inschrijvento enrol for a study programme; to register for a course
inschrijvingenrolment; registration
inschrijvingsbesluitcertificate of enrolment
inschrijvingsformulier1. (studie) enrolment form ; 2. (cursus) registration form
inschrijvingsgeld1. (studie) enrolment fee; 2. (cursus) registration fee
inschrijvingsregelingenrolment regulation
inspraakparticipation
instellinginstitute
instellingsbestuurinstitutional administration
instellingscollegegeldinstitutional tuition fee
instemmingsrechtright of approval
instroom in de postpropedeutische faseintake of second- and third-year students
instroom van eerstejaarsstudentenintake of first-year students
instroomintake
instructiemethodeinstruction technique
instructiestrategieteaching strategy
instructietaallanguage of instruction
instructietechnologieinstructional technology
instrumentatietechnologieinstrumentational technology
integrale kwaliteitszorgtotal quality management
intekenen voor een examento register for an examination
interdisciplinairinterdisciplinary
interfacultairinterfaculty
internationale studenteninternational students
internationaliseringinternationalisation
internationaliseringsfondseninternationalisation funds
interne kwaliteitszorginternal quality management
introductiedagintroduction day
invaller(docent) substitute
inventaris en apparatuurinventory and equipment
invoerento enter
invullen(formulieren) to fill in; to fill out; to complete
inwerkingtreding1. (algemeen) ratification; implementation; 2. (EU) commencement
ir (Achternaam)ir (Last name); (Last name) MSc or ME
ITC - informatie- en communicatietechnologieICT - information and communication technology
ITCID - ITC Interne DienstITC Service Desk
ITO - IT Infra and OperationsITO - IT Infra and Operations
ITS - Industriële Toepassingen van SupergeleidersITS - Industrial Application of Superconductivity
jaargesprekannual performance appraisal
jaaropgave afgenomen kinderopvangannual statement of childcare used
jaarplanannual plan
jaarroosteracademic calendar
jaarverslagannual report
journalistiek en voorlichtingjournalism and public relations
jubileumjubilee
kaderframework
kaderwetframework law
kalenderjaarcalendar year
kalibreren1. (technologisch) to calibrate; 2. (bij onderwijsbeoordeling) to moderate
kandidaatcandidate
kansarmdisadvantaged
KAT - keuzemodel arbeidsvoorwaardenselection model for employment conditions
katalytische processen en materialencatalytic processes and materials
kennis van de taalcommand of the language
kennisgebieddiscipline; subject area; field
kennismaatschappijknowledge society
kennismakingsprogrammaintroductory programme
kennismigrantknowledge migrant
KennisnetKnowledge Network
Kennispark TwenteKennispark Twente Science and Business
kennisvaksubject; discipline
kernactiviteitcore activity
kerncurriculumcore curriculum
kerndeelcore component
kerninhoudcore content
kerstvakantieChristmas holiday
keuzecursusoptional course
keuzedeeloptional subjects
keuzemogelijkheidcourse option
keuzepakketoptional subjects
keuzevakoptional subject; elective
kinderbijslagchild benefits
kinderdagverblijf ‘De Vlinder’‘De Vlinder’ child day-care facility
kinderdagverblijfchild day-care facility
kinderopvangchildcare
klachtencommissiecomplaints committee
klachtenregelingcomplaints procedure
klachtrechtright of complaint
klasclass
klaslokaalclassroom
kluisjelocker
KNAW - Koninklijke Nederlandse Academie van WetenschappenKNAW - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
koepelorganisatieumbrella organisation
Koninginnedag (30 april)Queen's Day (30 April)
Koningsdag (27 april)King’s Day (27 April)
koop- en behoudtoelagestaff recruitment and retainment bonus
kostenplaatsbudget code
KPM - Katalytische Processen en MaterialenCPM - Catalytic Processes and Materials
KPMG-gebouwKPMG building
krachtige leeromgevingpowerful learning environment
kritische zincritical sense
kwalificatie-eisenqualification requirements
kwalificatiequalification
kwalificatiestructuurqualification system
kwaliteitsbeoordelingquality assessment
kwaliteitsbewakingquality control
kwaliteitsstelselquality management system
kwaliteitszorginstrumentenquality management tools
kwaliteitszorgquality assurance; quality management
kwartielquarter; quartile
laatste jaarfinal year
laboratoriumwerklaboratory work
LAC - LaserApplicatieCentrumLAC - Laser Application Centre
landcountry
landelijke commissienational committee
langstudeerdersmaatregelstudy duration reduction
laseronderzoeklaser research
leeninformatieloan status
leenrechtloan entitlement
leerbedrijfworkplace training company
leerbehoeftenlearning needs
leerboektextbook
leerdoel1. (algemeen) learning goal 2. (specifiek) learning objective
leerdoelstellinglearning objective
leergang1. (cursus) course; programme; 2. (lesmethode) teaching method
leerinhoudsubject matter
leerjaaracademic year
leerlijncourse of learning; curricular course
leerlingbegeleidingeducational guidance
leermiddelenteaching materials
leeropdrachtteaching and research remit
leerplancommissiecurriculum committee
leerplancurriculum
leerplichtcompulsory education
leerprobleemlearning difficulty
leerstijllearning style
leerstoel bekledento hold a chair
leerstoelchair
leerstofsubject matter
leerstoornislearning disability
leerstrategielearning strategy
leertechnologielearning technology
leeruitkomstlearning outcome; learning result
leervakacademic subject
leeshoekreading corner
leeszaalreading room
leiding capaciteitsgroephead of department
leidinggevende functiemanagement position
lenen aanto lend to
lenen vanto borrow from
leningloan
leraarskamerstaffroom
leraarteacher
lesinhoudcourse content
leslokaalclassroom
lesmateriaalteaching aids; learning resources
lesroostertimetable
lessenaar; lezenaarlectern
lestijdenpakketteaching period
lesuitvalcancellation of lessons
lesuurteaching period
levenslang lerenlifelong learning
levensloopregelinglife course savings scheme
levensvisieview of life
lezinglecture
LF - LaserFysicaLPNO - Laser Physics and Nonlinear Optics
lichamelijk beperktphysically disabled
lidmaatschapmembership
liftelevator; lift
LISA - Bibliotheek, ICT-services en ArchiefLISA - Library, ICT Services and Archive
locatielocation
logistiek en managementlogistics and management
lokaalclassroom
loonbelastingwage tax; income tax
loonheffingpayroll tax
loonkostenlabour costs; wage costs
loopbaanadviseurcareer adviser
loopbaancareer
lopende jaargangcurrent year
losbladige publicatiesloose-leaf publications
lotingdraw
lyceumpre-university secondary school
maandsalarismonthly salary
maatwerkcursustailor-made course
machtigingauthorisation
magazijnaanvraagclosed stacks request
magazijnclosed stacks
magneetstripsecurity strip
major/minormodelmajor/minor model
management and mediamanagement and media
management van civieltechnische processenmanagement of civil engineering processes
managementteammanagement team
Marketing & CommunicatieMarketing and Communication
marketingcommunicatie en reclamemarketing communication and advertising
marktconsultatiemarket consultation
master1. (algemeen) master’s degree (Msc; MA; MBA); 2. (op UT-websites) master's
masterclassmasterclass
masteropleidingmaster's programme
masterstelselmaster’s degree structure
Materiaalkunde en Technologie van PolymerenMaterials Science and Technology of Polymers (MTP)
materiaalkundematerials science
materiaaltechnologiematerials engineering
materiële vaste activatangible fixed assets
mbo - middelbaar beroepsonderwijsMBO - senior secondary vocational education
MCBF - Medische CelbiofysicaMCBP - Medical Cell Biophysics
medebeslissingsrechtright of co-determination
mededelingenproceedings; reports
medestudentfellow student
medewerkeremployee
medewerkersstaff
medewerkerswoningstaff accommodation; staff housing
medezeggenschapparticipation
medische verklaringmedical certificate
meeloopdagindividual orientation day
meerjarenplanlong-term plan
meertaligmultilingual
meet- en regeltechniekprocess engineering
membraantechnologiemembrane technology
mentor1. (van aio) supervisor; 2. (van eerstejaars studenten) adviser
MESA+ Instituut voor NanotechnologieMESA+ Institute for Nanotechnology
met lofcum laude; with distinction; with honours
methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoeksocial science research methods
micro-elektronica, sensoren en actuatorenmicro-electronics, sensors and actuators
microsysteemmicrosystem
middelbare schoolsecondary school
milieugevaarlijke stofenvironmentally hazardous substance
milieutechnologieenvironmental engineering
milieuzorgenvironmental care
MNF - Moleculaire NanofabricageMNF - Molecular Nanofabrication
mo - middelbaar onderwijsMO - secondary education
mobiliteit (doorstroming )mobility
Mobility OnlineMobility Online
modellering van integrale civiel-technische systemenintegrated modelling
modelleringmodelling
mondeling tentamen/examenoral examination
mondelinge mededelingverbal announcement
mondhygiënistdental hygienist
motivatiebriefcovering letter; letter of application (not: motivation letter)
MTO - MembraantechnologieMST - Membrane Science and Technology
multidisciplinairmultidisciplinary
multimediaruimtemultimedia room
MVV - Machtiging tot Voorlopig VerblijfProvisional Residence Permit
nabestaandenpensioensurviving dependants pension
nanotechnologienanotechnology
nascholingsplanprofessional development plan
naschoolse opvangafter-school care
naslagwerkreference material
nationaliteitnationality
natuurkundephysics
NCC - Nederlandse Centrale CatalogusNCC - Netherlands Central Catalogue
Nederlands als tweede taalDutch as a second language
Nederlandse TaalunieUnion for the Dutch Language
Nederlandthe Netherlands (not: Holland)
neveninkomstenadditional income
nevenwerkzaamhedenancillary activities
niet aanwezignot available
niet toegestaannot allowed
niet uitleenbaar(bibliotheekboek) reference-only
nieuwbouwlocatiedevelopment location
NieuwjaarsdagNew Year’s Day
niveaulevel
niveauomschrijvingdescription of level
NOB - Nederlandse Onderzoeksschool voor BestuurskundeNIG - Netherlands Institute of Government
nominale cursusduurofficial length of a course
noodfondsemergency fund
noodzakelijke voorkennisrequired prescience
normatieve evaluatienorm-referenced evaluation
normbetrekkingfull-time appointment
normbladstandard specification
notamemorandum
notulenminutes
Novel-T SMART - wetenschapswinkelNovel-T SMART - science shop
numerus fixusnumerus clausus
nummer (van een tijdschrift)issue
nummer, oud (van een tijdschrift)back issue
NVAO - Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatieNVAO - Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders
NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekNWO - Dutch Research Council
O&O-pleinO&O Square
OBP - Ondersteunend en BeheersPersoneelOBP - Administrative and Support Staff
octrooischriftpatent specification
OCW - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapOCW - Ministry of Education, Culture and Science
oefenento practise
oefeningexercise
OER - Onderwijs- en ExamenRegelingOER - Education and Examination Regulations
offertequotation
OLC - opleidingscommissieOLC - study programme committee
ombudsfunctionarisombudsperson
omslagcover
omvang van de aanstelling(formeel) work hours per week
omzettingstabelconversion table
onbetaald verlofunpaid leave
ondergetekendeundersigned
onderhoudmaintenance
ondernemende universiteitentrepreneurial university
ondernemendentrepreneurial
ondersteunend personeelsupport staff
ondersteuningsupport
onderwerpscodesubject code
onderwerpsregistersubject index
onderwerpsrubriekensubject categories
onderwijs en onderzoekeducation and research
onderwijs- en onderzoeksondersteuningeducation and research support
onderwijsassistentteaching assistant
onderwijsblokcourse; module
onderwijscommissieeducation committee
onderwijscoördinatoreducation co-ordinator
onderwijseducation
onderwijseenheidstudy unit
onderwijsgroeptutorial group
onderwijskundeeducational science
onderwijskundig ontwerpeneducational design
onderwijskundige medewerkereducational consultant
onderwijskundige meetmethoden en data-analyseeducational measurement and data analysis
onderwijskundigeeducationalist
onderwijsmodeleducational model; teaching model
onderwijsondersteuningeducational support
onderwijsontwikkelingeducational development
onderwijsorganisatie en -managementeducational organisation and management
onderwijspeileducation level
onderwijsrendementpass rate
onderwijssecretariaateducation office
onderwijssectoreducation sector
onderwijsstelseleducation system
onderwijsstijlteaching style
onderwijstakenteaching duties
onderwijsvernieuwingeducational innovation
onderwijsverslageducation report
onderwijsvoertaallanguage of instruction
onderwijsvormteaching method
onderwijsvraagdemand for education
onderzoek1. (wetenschappelijk) research; 2. (niet-wetenschappelijk) investigation; inquiry
onderzoekerresearcher; research scientist
onderzoekprogrammaresearch programme
onderzoeksassistentresearch assistant
onderzoeksinstellingresearch institute
onderzoeksmethoderesearch method
onderzoeksplanresearch plan
onderzoeksschoolresearch school
onderzoeksverlofsabbatical leave
onderzoeksvraagresearch question
ongehuwdsingle
ongewenst gedragunwanted behaviour
ontheffingexemption
ontslaan1. (formeel) to dismiss; to terminate employment; 2. (informeel) to fire
ontslag1. (formeel) dismissal; termination of employment; 2. (informeel) fired
ontslaguitkeringredundancy payment; severance payment
ontsluiting van de collectiesubject indexing
ontwerp en analyse van mechanische structurendesign and analysis of mechanical systems
ontwerpento design
ontwikkelingdevelopment
onvoldoende1. (zelfst. nw) fail; 2. (bijv. nw) unsatisfactory
op maattailor-made
opdrachtassignment
opdrachtbevestigingorder confirmation
open opstellingopen stacks
open vraag; opstelvraagessay question
openingstijdenopening hours
opfriscursusrefresher course
opgaaf tegemoetkoming kinderopvang (formulier)childcare allowance specification form
opleiderinstructor
opleiding van drie jaara three-year course
opleiding1. (instelling) institute; school; 2. (programma) educational programme; degree programme
opleidingsbestuurprogramme board
opleidingscoördinatorprogramme co-ordinator
opleidingsdirecteurprogramme director; director of education
opleidingsgegevenseducational qualifications
opleidingsspecifiekprogramme-specific
opleidingsvarianteneducational specialisations
opnieuw bekijkento review
opnieuw bestuderento revise
optische techniekenoptical sciences
OPUT - Overlegorgaan Personeel Universiteit TwenteOPUT - employee participation body at the UT
opzeggento terminate; to resign; to give notice
opzegtermijnperiod of notice
opzoekento look up
oratieinaugural lecture
ordemaatregeldisciplinary measure
ordernummerorder number
OS - Optical ScienceOS - Optical Science
OSPT - OnderzoeksSchool ProcesTechnologieOSPT - Process Technology Research School
OU - Open UniversiteitOU - Open University
ouderdomspensioenpension
oudere jaargangback volumes
ouderschapsverlofparental leave
OV-reisverklaringpublic transport travel declaration
overgangscursusbridging course
overgangsproblematiektransitional problems
overgangsregelingtransitional arrangement
overheidsbesluitengovernment decrees
overheidspublicatiegovernment publication
overige bijdragenother contributions
overige lastenother charges
overlegcommissieconsultative committee
overlegorgaanconsultative body
overlegvergaderingdiscussion-meeting
overplaatsingtransfer
overschotvaksurplus subject
overstappento transfer
overwerkovertime
OverwerkregistratieOvertime Registration
overwerktoelageovertime allowance
overzichtdigest; overview; summary
overzichtsartikelreview article
P&O - Personeel en OrganisatieHR - Human Resources Management
P&O-adviseurhuman resources advisor
paginanummerpage number
paginaverwijzingpage reference
paperbackpaperback
papieren abonnementhardcopy subscription
papierstoringpaper jam
parkeerplaatscar park
pauzebreak
PBM - Polymeerchemie en BiomaterialenPBM - Polymer Chemistry and Biomaterials
pc/pc'sPC/PCs
PCF - Fysica van Complexe VloeistoffenPCF - Physics of Complex Fluids
pedagogiekpedagogy; educational theory
peildatumreference date
peilingonderzoeksurvey
pensioenpremiespension contributions
penvoerderchair
periodieke salarisverhogingincremental salary increase
personeelpersonnel
personeelsafdelinghuman resources department
personeelsbeleidhuman resources policy
personeelsbeoordelingassessment interview
personeelsconsulenthuman resources advisor/officer
personeelsraadstaff council
personeelsvergaderingstaff meeting
personeelswervingstaff recruitment
persoonsgegevenspersonal details
perspectiefgarantie (in context over salaris)guaranteed salary development perspective
pgo - Probleemgestuurd OnderwijsPGO - Problem-Based Learning
pinetumpinery
plaats van uitgaveplace of publication
plaatsingadmission
plaatsingscontractplacement contract
plaatsvervangend voorzitterdeputy chairperson
plagiaatplagiarism
plankshelf
Planning en ControlePlanning and Control
plattegrond1. (binnenshuis) plan; 2. (buitenshuis) map
po - primair onderwijsPO - primary education
POP - Persoonlijk OntwikkelingsPlanPDP - Personal Development Plan
portefeuillehouder bedrijfsvoeringportfolio manager for operations
portefeuillehouder onderwijsportfolio manager for education
portefeuillehouder onderzoekportfolio manager for research
portefeuillehouderportfolio manager
portierslogereception desk
post-academisch onderwijs; postdoctoraal onderwijspostgraduate education
postadrespostal address
postcode1. (UK) postcode; 2. (USA) zip code
postkamerpost room
postvakmailbox
practicumpractical
praktijkexamenpractical examination
premies volksverzekeringensocial security contributions
presentiebibliotheekreference library
presentielijstattendance roll
prestatiebeursperformance-related grant
prestatieniveauachievement level
prestatienormperformance standard
pro - praktijkonderwijsPRO - practical training
procescoördinatorprocess co-ordinator
Procesdynamica en -beheersingProcess Dynamics and Control
proceskundeprocess science
procestechnologie en managementprocess engineering and management
procestechnologieprocess engineering
productie- en ontwerptechniekproduction and design engineering
productie- en operationeel managementproduction and operations management
proefcollegetrial lecture
proefperiode; proeftijdprobationary period; trial period
proefprojectpilot project
proefschriftdoctoral thesis; PhD thesis; dissertation
prof. dr (Achternaam)Prof. Dr (Last Name)
prof. dr ir (Achternaam)Prof. Dr ir (Last Name)
professionaliseringprofessional development
profielprofile
programma1. (algemeen) programme; 2. (computerprogramma) program
Project- en BedrijfsbureauProject and Corporate Office
projectleiderproject leader
projectmanagerproject manager
projectmatige aanpakproject-based approach
projectonderwijs; projectgestuurd onderwijsproject-based education
promotie-eisprerequisite for a doctoral degree
promotiecommissiedoctoral degree committee
promotiePhD thesis defence and ceremony; doctoral degree defence and ceremony
promotiepremiegovernmental bonus for a completed doctorate
promovendiPhD candidates
promovendusPhD candidate
promoverento obtain a doctoral degree; to obtain a PhD
propedeusefirst year/foundation year of a bachelor degree programme
propedeutisch hbo-getuigschriftfirst-year certificate of higher vocational education
propedeutisch mbo-getuigschriftfirst-year certificate of senior secondary vocational education
propedeutisch wo-getuigschriftfirst-year certificate of academic education
psychologiepsychology
psychologische-testassistentpsychological testing assistant
public relationspublic relations
publicatiebordnotice board
quantumelektronicaquantum electronics
raad van adviesboard of trustees
raad van toezichtsupervisory board
raadplegento read a file; to consult a book
readercourse material; syllabus
recht van beklagright of appeal
rechtspositielegal status
rector magnificusrector magnificus; vice-chancellor
redacteureditor
regel(in tekst) line
regeling derde-tentamenpogingthird examination rule
Regeling Ziekte- en Arbeidsongeschiktheid Nederlandse UniversiteitenSickness and Disability Regulations of the Dutch Universities
registerindex
Registratie buitenland en reisverzekeringenInternational registration and travel insurance
registreren (zich)to register
reguliere studentregular student
relatiebeheerexternal relations
remediërend onderwijsremedial teaching
reologierheology
reserverento reserve
Reserveringsbureau UTUT Booking Office
restitutie van collegegeldrefund of tuition fees
restitutierefund; reimbursement
richtlijnguideline
rijbewijsdriver's licence
robotica en mechatronicarobotics and mechatronics
Roessingh, hetrehabilitation centre The Roessingh
rondleidingguided tour
roostermakertimetabling officer
roostertimetable
rouwverlofbereavement leave
RRVD - registratie reis- en verblijfkosten en overige declaratiesRRVD - registration of travel and subsistence expenses within the Netherlands
RSI - repetitive strain InjuryRSI - repetitive strain Injury
RU - Radboud Universiteit NijmegenRU - Radboud University Nijmegen
RuG - Rijksuniversiteit GroningenRuG - University of Groningen
sabbatverlofsabbatical leave
salarisgarantiesalary guarantee
salarisindicatiesalary scale
salarisinschalingsalary scaling
salarisoverzichtpayslip
salarissalary
salarisschaalsalary scale
salaristabelsalary table
salaristechnische dienstverleningsalary department
salaristredesalary step
salarisverhogingsalary increase; increment
samenvattingabstract
samenwonendliving together
SC - Systeem- en RegeltechniekSC - Systems and Control
schaalscale
schaaltredepay scale level
schaalvergrotingincrease in scale; expansion
schadevergoedingcompensation
schakelprogrammatransfer programme
schema1. (voorstelling) diagram; 2. (tijdsplan) plan; schedule
schoonmaakmedewerkercleaner
schriftelijk examenwritten examination
schuifbalkscroll bar
scriptiebachelor's thesis; master's thesis
secretariaatsecretary's office; secretariat
secretaris; secretaressesecretary
seksuele intimidatiesexual harassment
selectiecommissieselection committee
semestersemester
SEP - Standaard Evaluatieprotocol 2021SEP - Standard Evaluation protocol 2015-2021
servicecentrumservice centre
signatuur(op een bibliotheekboek) call number
Sinterklaas (5 December)Saint Nicholas’s Day (5 December)
slagingspercentagepass rate
slotbepalingfinal clause
SMCT - Supramoleculaire Chemie en TechnologieSMCT - Supramolecular Chemistry and Technology
sociale verzekeringsocial insurance
sociale wetenschappensocial sciences
software engineering en theoretische informaticasoftware engineering and theoretical computer science
SOIR - Scholarship Office and International Relations & PartnershipsSOIR - Scholarship Office and International Relations & Partnerships
sollicitantapplicant
sollicitatieapplication
sollicitatiebriefletter of application
sollicitatiegesprekjob interview
solliciterento apply for a job
spaarloonregelingsalary savings scheme
spaarverlofaccumulated leave
spatiebalkspace bar
SPE - StudentenPastoraat EnschedeSPE - Student Chaplaincy Enschede
specialisatiespecialisation
speerpuntinstitutenmain research institutes
SportcentrumSports Centre
sportdocentsports instructor
SPT - Sustainable Process TechnologySPT - Sustainable Process Technology
SSC - Student Services Contact CentreSSC - Student Services Contact Centre
SST - Stochastische Systeem- en SignaaltheorieSST - Stochastic Systems and Signals
stage lopento do an internship
stagecoördinatorinternship co-ordinator
stageinternship
stageperiodeinternship period
stageplaatswork placement
stagevergoedinginternship compensation
stagiairestudent on an internship; intern
standplaatsgebiedwork location area
standplaatswork location
Stichting Faculty ClubFaculty Club
Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO)Benefits Agency for the Public Service and Education Sector
stichtingfoundation
stille studieruimtesilent study area
stiltelokaalquiet room
stimulerento encourage; to promote
stimuleringsfondspromotion fund
stochastiek en operationeel researchstochastic operations research
stoomcursuscrash course
storingmalfunction
strategische communicatie in en tussen organisatiesstrategic communication for government, trade and industry
Strategy and PolicyStrategy and Policy Department
structuurplanrestructuring plan
structuurrapportstructure report
studeerbaarheidfeasibility of an education programme
student-assistent1. (algemeen) student assistant; 2. (onderwijs) teaching assistant; 3. (onderzoek) research assistant
student1. (vóór het afstuderen) undergraduate; 2. (na het afstuderen) graduate
studentendecaanstudent counsellor
studentenflathall of residence
studentenfractie(bestuurlijk) student party
studentenhuisvestingstudent accommodation
studentenpopulatiestudent body
studentenpsycholoogstudent psychologist
studentenraadstudent council
studentenstatuutstudent charter
studentenstopadmission quota; intake restriction
studentenuitwisselingsprogrammastudent exchange programme
studentenuitwisselingstudent exchange
studentenvakbondstudent union
studentenverenigingstudent association
studentenvertegenwoordigingstudent representation
studentenvoorzieningenstudent facilities
studentenwerkplekstudent workplace
studentenwoningenstudent residences
studentgerichte ondersteuningstudent support
studerento study
studie (vóór een bachelor degree)undergraduate studies
Studie-informatiecentrumStudy Information Centre
studieadresterm-time address
studieadviesstudy advice
studieadviseurstudent adviser; academic adviser
studiebegeleider1. (algemeen) student counsellor; 2. (inhoudelijk) tutor
studiebegeleiding op maatcustom tutoring
studiebegeleiding1. (algemeen) student guidance, student counselling; 2. (inhoudelijk) tutoring
studiebelastingpuntcourse credit
studiebeurs1. (voor alle studenten) grant; 2. (toegekend op grond van talent) scholarship
studiebeurzenstelsel(voor alle studenten) student financial aid system
studiebijeenkomstworkshop; seminar
studieboektextbook
studiecelstudy room
studiecentrumstudy centre
studiedagone-day seminar
studieduurcourse duration
studiefaciliteitenstudy facilities
studiefinancieringstudy grant; financial assistance for students
studiegidsprogramme guide; prospectus (not a study guide)
studiehoudingattitude towards studying
studiejaaracademic year
studiekeuzestudy choice
studiekiezersprospective students
studiekostenstudy costs
studielaststudy workload
studieleningstudent loan
studiemethodemethod of study
studieonderdeelunit of study
studieoverzichtstudy report
studieplekstudy area
studieprofielstudent record
studiepunt1. (algemeen) course credit; 2. (Europa-breed) ECTS credit
studiepuntsysteemcourse credit system
studiereisstudy trip
studieresultaatcourse result
studierichting1. (opleiding) discipline; subject; 2. (afdeling van onderwijsinstelling) department
studierichtingscommissiesubject committee; education committee
studierichtingsleiderhead of department
studieruimtestudy area
studiestakerdrop-out
studiestudies
studietempopace of study
studievaardigheidstudy skill
studieverlof1. (dagen/weken) study leave; 2. (maanden/jaren) sabbatical
studievertragingstudy delay
studievoorlichtingstudy information
studievoortgangscontrolemonitoring students’ progress
studievoortgangsnormstudy progress standard
studievoortgangsregistratieregistration of students’ progress
studievoortgangstudy progress
subsidies1. (algemeent) subsidies; 2. (onderwijs) grants
supergeleiderssuper conductors
surveillantexamination supervisor
sustainable energy technologysustainable energy technology
syllabus1. (verdeling van leerstof) curriculum; 2. (materiaal bij cursus) course material
systeem- en besturingstheoriesystems and control theory
systeembeheersystems management
systeemprogrammatuur en -architectuursystems programming and architecture
systematische catalogusclassified catalogue
systematische codeclassification code
systematische wijsbegeertesystematic philosophy
taakgerichttask-based (methode)
taal van het onderwijslanguage of tuition
taalbeheersinglanguage proficiency
taaleislanguage requirement
taalondersteuninglanguage support
taalvaardighedenlanguage skills
taalvaardigheidlanguage proficiency
taalvaardigheidsdoeltarget language skills
taalvaardigheidsniveaulanguage proficiency level
TAS - Time Accounting System (project- en urenregistratie)TAS - Time Accounting System (project and time registration)
TE - Thermische WerktuigbouwkundeTE - Thermal Engineering
te laat(van bibliotheekboeken) overdue
teamleiderteam leader
techniekengineering and technology
technisch bedrijfskundeindustrial engineering and management
technisch personeeltechnicians
technische bestuurskundepublic administration and technology
technische geneeskundetechnical medicine
technische informaticacomputer science
technische mechanica en tribologieapplied mechanics and tribology
technische natuurkundeapplied physics
technische opticaapplied optics
technische universiteittechnical university
technische wetenschappenengineering sciences
technische wiskundeapplied mathematics
technologie en managementtechnology and management
technologisch ontwerperdesign engineer
tegemoetkoming in studiekostenfinancial aid for tuition fees
tegemoetkomingcompensation
Tel.; telefoonnummerTel.; telephone number
tele-educatiedistance education
tele-informatica en open systementeleinformatics and open systems
telefonisch spreekuuravailable by telephone
telefonistoperator
telematicatelematics
TennisparkTennis Park
tentamen/examen/toets afleggento sit an examination
tentamen/examen/toets afnemento hold an examination
tentamen/examen/toets opstellen1. (ontwerpen) to write an examination; 2. (een plaats geven) to set an examination
tentamenbriefjeresult notification
Tentamenbureauexaminations office
tentamenexam
tentamenperiodeexam period
ter inzagereference only
termijn (m.b.t. betaling)instalment
terrein (wetenschappelijk)field
tertiair onderwijstertiary education
terugbrengento return
terugkoppelingfeedback
testtest
TFE - Warmte- en StromingsleerTFE - Thermal and Fluid Engineering
Theologische Universiteit KampenTheological University Kampen
theorie van de vaste-stoffysicatheoretical physics
theorie van de vloeistoffysicatheoretical physics of fluid systems
theoriecomponenttheoretical component
theoriemoduletheoretical module
thuisadreshome address
thuisstudiedistance learning
tijdelijke aanstellingtemporary position
tijdschrift1. journal; 2. periodical; 3. magazine
tijdschrijventime-recording
titel1. (academisch) title; degree; 2. (boek) title
titelpaginatitle page
titulatuurtitles
TNO - Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk OnderzoekTNO - Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
TNW- Faculteit der Technische NatuurwetenschappenTNW - Faculty of Science and Technology
toegepast onderzoek der materie/materiaalkundematerials research
toegepast onderzoekapplied research
toegepaste analyseapplied analysis
toegepaste communicatiewetenschapapplied communication science
toegepaste taalkundeapplied linguistics
toegepaste wiskundeapplied mathematics
toelage1. (studiebeurs) grant; 2. (toeslag) bonus
toelatingadmission
toelatingsbeleidadmission policy
toelatingscommissieadmission board
toelatingseisadmission requirement
toelatingsexamenentrance examination
toelatingsprocedureadmission procedure
toelatingsselectieselective admission
toelatingsvoorwaardenadmission requirements
toelichtingexplanatory notes
toepassingsvraagapplication question
toestaanto allow; to permit
toestel(-nummer)extension
toets1. (examen) test 2. (computer) key
toetsingassessment
toetsingsvormtest format
toetsinstrumenttest instrument
toetsprestatietest score
toetsresultaattest results
toezichthoudersupervisor
toezichtsupervision
toezwaaiertransfer student
togagown
tolkinterpreter
tonento show; to display
TOP - Tijdelijke OndernemersPlaatsTOP - Twente fund for innovative startup businesses
toponderzoeksschooltop research institute
tourniquetturnstile
TRA - tijdelijke registratie accountsTRA - temporary registration of internet access
trainingsaanbodcourses on offer
trainingsopbouwcourse structure
trajectbegeleidingindividual guidance
trajectspecialisation track
transductietechniek en materiaalkundetransduction technology and materials science
Treasury - dienst bij FEZTreasury - service at FEZ
trefwoordencatalogussubject catalogue; keyword catalogue
trefwoordenregistersubject index; keyword index
trefwoordkeyword
tropenroosterwork hours in hot weather conditions
TSM Business SchoolTSM Business School
TTI - Technologische Topinstituten in NederlandTTI - Technical Top Institutes
TU Delft - Technische Universiteit DelftTU Delft - Delft University of Technology
TU Eindhoven - Technische Universiteit EindhovenTU Eindhoven - Eindhoven University of Technology
tussendoelintermediate target
tussentijds exameninterim examination
tussenuurfree period
tweede fasepostgraduate
tweede geldstroomindirect government funding
Tweede KerstdagBoxing Day
Tweede PaasdagEaster Monday
Tweede PinksterdagWhit Monday
tweede taalsecond language
tweede-taalverwervingsecond-language acquisition
tweetaligbilingual
TWV - tewerkstellingsvergunningTWV - work permit
U-ParkhotelU Park Hotel
U-Raad - UniversiteitsraadUniversity Council
UB - UniversiteitsbibliotheekUL - University Library
UB-acquisitiesUL acquisitions
UB-trefwoordenUL keywords
UD - universitair docent1. (UK) lecturer; 2. (USA) assistant professor
UFO - universitair systeem van functieordenenUFO - university system for job classification
UFO-herwaarderingrevaluation of university job classifications
UHD - universitair hoofddocent1. (UK) senior lecturer; 2. (USA) associate professor
uitgangexit
uitgeleendon loan
uitgeverpublisher
uitleenbaar(bibliotheekboek) circulating; in circulation
uitleenbalielending desk
uitleenbeleidlending policy
uitleensysteemlending system
uitleentermijnloan period
uitleenvoorwaardenlending conditions
uitleggento explain
uitlenento lend
uitreikento award
uitschrijven (zich)to withdraw; to terminate registration
uitstromer1. (basis- en voortgezet onderwijs) school-leaver; 2. (universiteit) graduate
uitstroomnumber of graduates
uittestento run a pilot; to run a trial
uittreksel uit de GBAextract from the Municipal Administration
uitvallen(opleiding) to drop out

uitvaller

dropout

uitvoering binnen werktijdcomplete during working hours
uitvoering buiten werktijdcomplete outside working hours
uitwisselingsprogrammaexchange programme
uitwisselingsstudentexchange student
uitzonderlijke prestatieexceptional achievement
UL - Universiteit LeidenUL - Leiden University
UM - Universiteit MaastrichtUM - Maastricht University
UnionbarUnion Bar
UnionCardUnionCard
UnionshopUnion Shop
universitair onderwijsuniversity education
universitaire lerarenopleiding1. (opleiding) postgraduate teacher training; 2. (afdeling) postgraduate teacher training department
Universiteiten van NederlandUniversities of the Netherlands
universiteitsbestuuruniversity authorities
universiteituniversity
UT - Universiteit TwenteUT - University of Twente
UT'er1. (medewerker) UT employee; 2. (student) UT student
UT-adresboekUT People Pages
UT-Flex - virtueel uitzendbureau voor studentenUT-Flex - flexible job agency for students
UT-onderzoeksscholenUT research institutes
UT-TelefoongidsUT Phone Book
UTLC - UT-TalencentrumUTLC - UT Language Centre
UToday - universiteitsbladUToday - university newspaper
UU - Universiteit UtrechtUU - Utrecht University
uurroostertimetable
uurtariefhourly rate
UvA - Universiteit van AmsterdamUvA - University of Amsterdam
UvT - Universiteit van TilburgUvT - Tilburg University
UWV WERKbedrijfPublic Employment Service
V&G - Veiligheids- en GezondheidsdienstV&G - Health and Safety Service
vaardigheidskill; competence
vacaturevacancy
vak1. (beroep) occupation; 2. (schoolvak) subject
vakantiegeld; vakantietoeslagholiday bonus

vakantieverlof

holiday leave

vakbondsafvaardigingunion delegation
vakbondtrade union
vakcentralefederation of trade unions
vakdidactiekteaching methodology
vakgebied1. (wetenschap) discipline; field of study; 2. (schoolvak) subject area
vakgebondensubject-related
vakgroepcoördinatordepartment co-ordinator
vakgroepdepartment
vakgroepvoorzitterdepartment chair
vakgroepwerkingdepartment collaboration
vakinhoudsubject matter; curriculum
vakkenaanbodprogrammes available; courses available
vakkenintegratiesubject integration
vakkennisexpertise
vakkenpakketeisensubject combination requirements
vakkeuzechoice of course options
vakliteratuurprofessional literature
vakopleidingvocational training
valorisatiecommercial knowledge transfer
variabele werktijdenflexible working hours
vaste aanstelling/benoemingpermanent appointment
vaste-stoffysicasolid state physics
vastgoedreal estate
vbo - voorbereidend beroepsonderwijsVBO - pre-vocational education
veelomvattendcomprehensive
veeltaligheidmultilingualism
veiligheidsbeleidsafety policy
veiligheidsplansafety plan
veiligheidsstudiespublic safety studies
verantwoordelijkheidresponsibility
verantwoordingsplichtaccountability
verblijfadresresidential address
verblijfsdocumentresidence document
verblijfsduur1. (algemeen) duration of stay; 2. (studie) duration of study
verblijfsvergunningresidence permit
verborgen curriculumhidden curriculum
verdediging van een proefschriftPhD thesis defence
verdiepingfloor
Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-raad)Netherlands Association of Universities of Applied Sciences
verenigingassociation
vergelijkende pedagogiekcomparative education
vergoedingsregelingreimbursement regulation
verhuiskostenrelocation expenses
verhuiskostenvergoedingreimbursement of relocation expenses
verhuisplichtcompulsory relocation
verkorte leerroutefast-track programme
verkorte procedurefast-track procedure
verlengde brugperiodeextended transition period
verlengen1. (boeken) to renew; 2. (contracten en deadlines) to extend
verlofleave
verlofregelingleave arrangements
verlofregistratieleave registration
verlofurenhours of leave
verplicht blokcompulsory module
verplicht onderwijsblokcompulsory education module
verplicht vakcompulsory subject
verplichte buitenlandregistratie en reisverzekeringmandatory registration of mobility and travel insurance
verplichte literatuurcompulsory reading
verplichte voorkennisprior knowledge required
verplichte ziektekostenverzekeringcompulsory health insurance
versnelde opleidingfast-track programme
vertakt programmabranched programme
vertalertranslator
vertragingdelay
vertrouwenspersoonconfidential adviser
vervangersubstitute teacher
vervangingskostenreplacement costs
vervolgcursusfollow-up course
vervolgonderwijs1. (algemeen) continuing education; 2. (academisch) postgraduate education
vervolgopleiding1. (algemeen) continuing education; 2. (academisch) postgraduate course
vervolgstudiepostgraduate studies
vervroegd pensioenearly retirement
verwijderen(studenten) to expel; to exclude permanently
verwijzingreference
verzorgingsverlofparental leave
verzuimabsence
VestingbarVesting Bar
VF - voorwaardelijke financiering van onderzoekVF - conditional financing of research
VH - Vereniging HogescholenNetherlands Association of Universities of Applied Sciences
vhbo - voorbereidend hoger beroepsonderwijsVHBO - pre-vocational tertiary education
vho - voorbereidend hoger onderwijsVHO - pre-tertiary education
vice-voorzittervice-president
virtuele balievirtual desk
Visa OfficeVisa Office
visitatie1. review; 2. external review
visitatiecommissiereview committee
VIST - VakInformatieSysteem TwenteVIST - Course Information System Twente
visumvisa
VLF - VloeistoffysicaPOF - Physics of Fluids
vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijsVMBO - pre-vocational secondary education
vo - voortgezet onderwijsVO - secondary education
vo-schoolsecondary school
voetnootfootnote
voetpad1. (stad) pavement; 2. (elders) footpath
voldoende1. (algemeen) pass; 2. (oordeel) sufficient
VolksuniversiteitVolksuniversiteit (institute for non-formal adult education)
voltijdopleidingfull-time study programme
voltijdsfull-time
voltijdstudentfull-time student
vooraanmeldingpreliminary enrolment
vooraanmeldingscijferspreliminary enrolment figures
voorbereidend jaarpreparatory year
voorgenomen besluitproposed decision
voorgeschreven vakcompulsory subject
voorjaarsvakantiespring holiday
voorlettersinitials
voorlichtinginformation
voorlichtingsdaginformation day
voornaamfirst name
vooropleidingprevious education
vooropleidingseisenadmission requirements; prerequisites
voortgangprogress
voortgangstoetsprogress test
voortgezette opleiding1. (algemeen) advanced course; 2. (na het afstuderen) postgraduate course
voortijdig ontslagpremature dismissal
voortoetspre-test
vooruitstrevendprogressive
voorvoegselprefix
voorwaardelijke toelatingconditional admission
voorzitter van de capaciteitsgroep(binnen faculteiten) department chair
voorzitter van de UniversiteitsraadChair of the University Council; President of the University Council
voorzitter van het College van BestuurChair of Executive Board; President of Executive Board
voorzitterchair; president
VOR - Vereniging voor OnderwijsresearchVOR - Netherlands Educational Research Association
vormingsaanbodavailable training; training supply
vraag naar onderwijsdemand for education
vragen stellento ask questions; to pose questions
vrij deeloptional courses
vrijaftime off
vrije dagday off
vrije tijdleisure time
vrijekeuzevakoptional subject; elective
Vrijhof CultuurcentrumVrijhof Cultural Centre
vrijstellingexemption
vrijstellingsbesluitexemption decision
vrijwillige verzekeringvoluntary insurance
VSLPC - Vereniging van Samenwerkende Landelijke Pedagogische CentraVSLPC - Association of National Educational Advisory Centres
VU - Vrije Universiteit AmsterdamVU Amsterdam - Vrije Universiteit Amsterdam
VUT-regelingVRS - voluntary retirement scheme
VVR - Verkeer, Vervoer en RuimteTEM - Transport, Engineering and Management
vwo - voorbereidend wetenschappelijk onderwijsVWO - pre-university secondary education
WA - Werktuigbouwkundige Automatisering en MechatronicaMA - Mechanical Automation and Mechatronics
waardering en beloningcompensation and remuneration
waardering van diploma'sevaluation of qualifications
wachtgeldredundancy pay
wachtwoordpassword
WAO - Wet op de ArbeidsongeschiktheidWAO - Occupational Disability Act
WAO-uitkeringoccupational disability benefits
WB - WerktuigbouwkundeME - Mechanical Engineering
WBP - Wet Bescherming PersoonsgegevensWBP - Personal Data Protection Act
welzijnwell-being
WEM - WaterbeheerWEM - Water Engineering and Management
werkcollegetutorial
werkdrukworkload
werkervaringwork experience; professional experience
werkgeveremployer
werkgeversbijdrage(voor zorg- en/of sociale verzekering) employer's contribution
werknemeremployee
werkplekworkplace
werkstukassignment
werktijdwork hours
werktuigbouwkundige automatiseringmechanical automation
werkvorm(onderwijs) teaching method
wervingrecruitment
wervingsbeleidrecruitment policy
Wet Arbeid en ZorgWork and Care Act
Wet KinderopvangChildcare Act
Wet Modernisering Universitaire BestuursorganisatieUniversity Government (Modernisation) Act
Wet op de StudiefinancieringStudent Finance Act
Wet Tegemoetkoming StudiekostenStudy Cost Allowances Act
wetenschap en technologie in de samenlevingscience and technology in society
wetenschappelijk directeurscientific director
wetenschappelijk medewerkermember of academic staff
wetenschappelijk onderzoek1. (exact) scientific research; 2. (algemeen) academic research
wetenschappelijk ontwerperdesign engineer
wetenschappelijk personeel; wetenschappelijke stafacademic staff
wetenschappelijk tijdschriftacademic journal
wetenschappelijke opleidingacademic training
wetenschapper1. (algemeen) academic; 2. (exact) scientist; 3. (onderzoeker) researcher
wetenschaps- en techniekgeschiedenishistory of science and technology
wetenschapscommissieacademic committee
wettelijk collegegeldstatutory tuition fee
WHOO - Wet op het Hoger Onderwijs en OnderzoekWHOO - Higher Education and Research Act
WHW - Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk OnderzoekWHW - Higher Education and Scientific Research Act
wijsbegeerte en maatschappijwetenschappenphilosophy and social sciences
wijsbegeerte en moraalwetenschappenphilosophy and ethics
wijsbegeerte van wetenschap, techniek en samenlevingphilosophy of science, technology and society
wijsbegeertephilosophy
windparkwind park
winkelcentrumshopping centre
wiskundemathematics
wisselento change
wisselwerkinginteraction
wo - wetenschappelijk onderwijsWO - academic education
wo-getuigschrift(diploma) academic degree
woon-werkverkeercommute
woonplaats1. (algemeen) city; town; 2. (formeel) residence
woordblinddyslexic
WRS - Waterhuishouding en MilieuWRS - Water Resources and Environmental Management
WSB - Wiskundige Systeem- en BesturingstheorieMSCT - Mathematical System and Control Theory
WUR - Wageningen Universiteit en ResearchWUR - Wageningen University and Research
WW - WerkloosheidswetWW - Unemployment Act
zakpercentagefailure rate
zelfanalyse; zelfevaluatieself-evaluation; internal evaluation
zelfontdekkend lerendiscovery-based learning
zelfstandig leren (zelfst. nw)independent learning
zelfstudieindependent study
zelfstudiemateriaalindependent learning material
zich ziek meldento report sick; to call in sick
ziektekostenmedical expenses
ziektekostenverzekering; zorgverzekeringhealth insurance
ziekteverlofsick leave
ziekteverzuimabsenteeism; sick leave
zittenblijven(opleiding) to repeat a year
zoekactie(internet) search
zoeksleutelsearch key
zoektermsearch query; search term
zomercursussummer course
zorgtoeslaghealth care allowance
zorgverlofcompassionate leave; filial leave
ZorgverzekeringswetHealth Insurance Act
ZPW - Zelfstandige Publieke WerkgeversZPW - Independent Public Sector Employers
zwangerschapsverlofmaternity leave
zwembadswimming pool