Please send comments to utlc@utwente.nl.

Other interesting links:
UT abbreviation list (including full department names): www.utwente.nl/abc
Nuffic glossary for Dutch/English terms.

DutchEnglish
aanbestedingtender

aankomende studenten

prospective students

aanloopschaal

preliminary salary scale

aanmelding

application; application for admission

aanmeldingscijfers

admissions figures

aanmeldingsformulier

application form

aannemen van werknemers

1. appoint academic staff; 2. employ non-academic staff

aanschouwelijk onderwijs

resource-based teaching

aansluiting

1. (mate van afstemming) alignment; 2. (overgang) transition

aanspraak maken op

entitled to

aansprakelijkheidsverzekering

third party liability insurance

aanspreektitel

title

aanstelling

appointment

aanstellingsbrief

letter of appointment

aanstellingsomvang

official work hours per week

aanstellingstermijn

period of appointment

aantekening

note

aanvangsmodule

initial module

aanvangsniveau

initial achievement level

Aanvraag DOI

Application form DOI

Aanvraag SSL Certificaten (ACS)

Request for SSL Certificates (ACS)

Aanvraag thuis internet vergoeding (TIV)

internet connection allowance (TIV)

Aanvraag vrijwilligersbijdrage

Application form Contribution for Volunteers

Aanvraag Xtra-card (SUP)

Application form Xtra card (SUP)

aanvraag

1. request; 2. application for

aanvraagformulier

1. request slip; 2. application form

aanvragen

1. request; 2. apply for

aanvullende opleiding

additional course

aanvullende studiefinanciering

additional financial assistance

aanvullende studies

postgraduate additional course

aanvullende verzekering

additional insurance

aanwezig

available

aanwinst

accession

ABP Pensioenfonds

ABP pension fund

ABR, algemene bedrijfsreserve

general operating reserve

absentielijst

attendance register

academicus

1. (afgestudeerde) graduate; 2. (die werkzaam is aan universiteit) academic

Academie voor Beeldende Kunsten (AKI)

Enschede Academy of Visual Arts (ArtEZ)

academisch jaar

academic year

academisch onderwijs

university education

academische graad

university degree

academische raad

university council

academische vorming

academic competencies

Acasa, Studentenhuisvesting

Acasa, student accommodation

Accounting House

Accounting

accrediteren

accreditation

achternaam

family name

ACO, Adviescommissie Onderwijsaanbod

Higher Education Course Provision Advisory Committee

actieonderzoek

action research

activisme

student activism; extra-curricular activities

activiteitenprogramma

programme of activities

ad valvas

notice board

administrateur

administrator

administratiekosten

administration fees

adresboek

address book; directory

adreswijziging

change of address

advanced technology

advanced technology

advertentie

advertisement

Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO)

Higher Education Course Provision Advisory Committee

adviescommissie

advisory committee

adviesorgaan

advisory board

adviesorganisatie

consultancy organization

afdeling

department

afdelingshoofd

head of department

afgesloten weg

no thoroughfare

afgestudeerde

graduate

afhaken

drop out

afhaker

dropout

afkijken

cheat; copy

afleggen examen

sit an examination

afsluitend examen

final examination

afsluitend tentamen

final exam

afsluitende toets

final test

afsluiting

completion

afspreker

appointment planner

afstandsonderwijs

distance learning

afstudeerbegeleiding

supervision of thesis; supervision of final project

afstudeerdatum

date of graduation

afstudeeropdracht

thesis, final project, final thesis project

afstudeerprogramma

degree programme

afstudeerproject

thesis, final project, final thesis project

afstudeerrichting

specialization

afstudeerverzoek

graduation application

afstuderen

graduate

afwezigheid

absence

afwijkende arbeidstijd

irregular working hours

afwijzen

reject

aio, Assistent in Opleiding

research assistant, PhD candidate

AKI, Academie voor Beeldende Kunsten

ArtEZ, Enschede Academy of Visual Arts

akte

certificate

AKW, Algemene Kinderbijslagwet

General Child Benefit Act

algebra, discrete wiskunde, analyse en meetkunde

algebra, discrete mathematics, analysis and geometry

algemeen verplicht deel

compulsory core subjects

algemene bedrijfsreserve (ABR)

general operating reserve

allochtone studenten

international students

alumna

alumna (former female students)

alumni

alumni

Alumnibureau

Alumni Office

alumnikring

alumni chapter

alumnus

alumnus (former male students)

amanuensis

laboratory assistant

ambtelijk secretaris

executive secretary

Ambtenarenwet

Central and Local Government Personnel Act

ambtsjubileum

jubilee

amfitheater

amphitheatre

anderstalig

non-Dutch speaking

andragogiek

andragogy, adult educational theory

Anorganische Materiaalkunde (AMK)

Inorganic Materials Science (IMS)

antecendentenonderzoek

security check

antwoordblad

answer sheet

antwoordformulier

answer sheet

applicatiecursus

refresher course

arbeidsbureau

employment office

arbeidsmarkt

labour market

arbeidsomstandigheden

working conditions

arbeidsongeschiktheid

unable to work

arbeidsovereenkomst

employment contract

Arbeidspatroon medewerkers (APM)

Employment pattern employees (APM)

arbeidsplaats

job

arbeidstijdverkorting

reduction in working hours

arbeidsveld

profession

arbeidsverleden

employment history

arbeidsverzuim

absenteeism

arbeidsvoorwaarden

terms of employment

arbo en bedrijfsgezondheid

occupational health and safety

Arbo-dienst

Occupational Health Service

Arbo-wet, Arbeidsomstandighedenwet

Working Conditions Act

archief

archive

archiefdoos

box file

artikel

article

Assistent in Opleiding (aio)

research assistant, doctoral degree candidate

audiovisuele groepsruimte

audio visual room

audiovisuele middelen

audio visual aids

auteur

author

auteursrechtenvoorbehoud

copyright notice

Auteurswet

Copyright Act

autochtoon

indigenous citizen

autodidactisch leren

independent learning

av-hulpmiddelen

audio visual aids, audio visual resources

avondcursus

evening course

avondopleiding

evening course

baan

job, position

Bachelor-/Master-opdracht

final bachelor’s/master’s assignment

Bachelor

Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, Bachelor of Arts (in exacte vakken)

bacheloropleiding

bachelor’s programme

bachelorstelsel

bachelor’s degree structure

balie

counter; reception

BAMA, bachelor-master stelsel

bachelor/master structure

banenmarkt

careers fair

baret (bij toga)

cap

basisberoepsopleiding

basic vocational training; initial vocational training

basisbeurs

basic grant

basiscursus

foundation course; initial course

basisfase

initial phase

basisonderwijs

primary education

basisschool

primary school

basistoelage

basic allowance

basisvak

foundation subject

beamer

projector

becijferen

mark, grade

bedenking

objection

bedrijfsgerichte kinderopvang

company childcare scheme

bedrijfshulpverlening , BHV

emergency assistance

bedrijfsinformatietechnologie

business and information technology, business and IT

bedrijfskunde

business administration

bedrijfsleven en overheden

local and industrial authorities

bedrijfsleven

corporate life

bedrijfsmaatschappelijk werker

social worker

bedrijfsplan

operational plan

bedrijfstak

industrial sector

bedrijfsvoering

operational management

bedrijfswetenschappen

business administration

beeldende kunst en vormgeving

visual arts and design

beeldscherm

screen

begaafd

talented

begane grond

ground floor

begeleid zelfstandig leren

guided independent learning

begeleiden

1. (van leerlingen) guide; 2. (van stagiair) supervise; 3. (van school) advise

begeleider

supervisor; adviser

beginnerscursus

introductory course

beginniveau

entry level

Beginvoorwaarden

prerequisites

begrip

1. (het begrijpen) understanding; 2. (concept) concept

begripanalyse

concept analysis

begripsmatige kennis

conceptual knowledge

behandelen

(van leerstof) deal with, teach

beheerder

supervisor; manager

Beheers- en bestuursreglement (BBR)

executive and management regulations

beheers- en bestuurstaken

administrative and managerial duties

beheerseenheid

administrative unit

beheersing

(van leerstof) mastery

beheersingleren

advanced learning; mastery learning

beheersingniveau

advanced level; mastery level

beheertechnicus

operations engineer

behoeften

needs

bekostigen

fund, finance

bekostiging

funding

bekostigingfunding

bekostigingsmodel

funding formula

bekostigingsstelsel

funding system

bekostigingsvoorwaarde

funding condition

bekwaamheid

competence, ability, skill

bekwaamheiden

competences, abilities, skills

Belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen (HBO-raad)

Netherlands Association of Universities of Applied Sciences

belastingdienst

tax department

belastingvrije vergoeding

tax-free allowance

beleidsadviescommissie

policy advice committee

beleidsdirecteur

policy director

beleidsgericht onderzoek

policy research

beleidsmedewerker

policy officer

beleidsondersteuning

1. (de ondersteuning) policy support; 2. (het ondersteunen) assisting the school management

beleidsplan

policy plan

beleidsruimte

scope for policy planning

Beleidsstaf

Policy Department

beloning

remuneration; incentive

beloningssysteem

salary scheme, bonus payments system

Benelux, Economic Union of Belgium, Luxembourg and the Netherlands

Benelux, Economic Union of Belgium, Luxembourg and the Netherlands

benoeming

appointment

beoordelaar

assessor, marker, examiner

beoordelen

assess, mark

beoordeling

assessment, mark, grade

beoordelingsgesprek

assessment interview; performance appraisal

beoordelingsschaal

assessment scale

beoordelingsstelsel

assessment system

beperkt

limited

berekenen

calculate

beroep

1. occupation, profession; 2. appeal

beroepenvoorlichting

career information

beroepsgang

appeals procedure

beroepsgroep

professional group

beroepsmogelijkheid

1. right of appeal; 2. employment opportunities

beroepsonderwijs (hoger)

vocational education

beroepsonderwijs (lager)

junior secondary vocational education

beroepsonderwijs (middelbaar)

senior secondary vocational education

beroepspraktijkovereenkomst

practical training agreement

beroepsprocedure

appeals procedure

beroepsprofiel

job profile

beschikbaar

available

bestand (verzameling gegevens)

database

bestellingpurchase order

bestelnummer

order number

besturingssystemen en computertechniek

control systems and computer engineering

bestuur en beleid

administration and policy

bestuurlijke agenda

administrative agenda

bestuurlijke organisatie

management organization

Bestuurskunde-opleidingsvariant European Studies

Public Administration Science-track European Studies

bestuurskunde

public administration

bestuursorgaan

management body; executive council

Betaalwijze

Payment method

Betaling collegegeld (BCS)

payment tuition fees (BCS)

betaling in termijnen

payment by instalments

betaling in één keer

lump sum payment

beurs

1. (voor alle studenten) grant; 2. (individueel toegekend op grond van talent) scholarship; 3. (voor studiekiezers) education fair

beursgerechtigde

entitlement to a grant

bevallingsverlof

maternity leave

bevoegdheid

1. qualification; 2. authorization

bevoegdheidseisen

qualification requirements

bevoegdheidsgraad

qualification

bevordering

promotion

Bevrijdingsdag (5 mei)

Liberation Day (5 May)

bewaken

monitor

bewaren

save

bewijs van betaling

proof of payment

bewijs van inschrijving

proof of enrolment

bewijs van rechtmatig verblijf

residence permit

bewijs van toelating

proof of admission

bewijsstuk

certificate; proof

bezoekadres

campus location or delivery address (NOT visiting address)

bezwaar en beroep

objections and appeals

bezwaar

formal objection

bezwaarschrift

letter of objection

bezwarenregeling

objections procedure

beëindiging inschrijving

termination of enrolment

BHV, bedrijfshulpverlening

emergency assistance

bijbaan

second job

bijlage

1. supplement; 2. (email) attachment

bijles

extra lesson

bijvakstudent

subsidiary subject student

bijvak

subsidiary subject

bijverdiensten

additional income

bijzitter

external examiner

bijzonder hoogleraar

professor occupying an endowed chair

bijzondere functie

special position

bijzondere leerstoel

endowed chair

bindend studieadvies

binding recommendation

bindingspremie

staff retention bonus

bio-informatica

bioinformatics

Biofysische Technieken (BFT)

Biophysical Engineering (BPE)

Biomagnetisch Centrum

Biomagnetic Centre

Biomagnetische Technologie (BMaT)

Biomagnetic Technology (BMaT)

BioMedisch Technologisch Instituut (BMTI)

Institute for Biomedical Technology (BMTI)

biomedische materiaalkunde

biomedical materials engineering

biomedische materiaaltechnologie

biomedical materials engineering

biomedische technologie

biomedical technology

biomedische werktuigbouwkunde

biomechanical engineering

bloemlezing

anthology

blok

1. period; 2. module

blokboek

course book

blokcoördinator

course coordinator

blokhutten

cabins

blokletters

block capitals

blokperiode

course period

bloktoets

course examination

blokuur

double period

BMIT, BioMedisch Technologisch Instituut

BMTI, Institute for Biomedical Technology

boekenlijst

reading list

boekenplank

bookshelf

Boekhandel Broekhuis

Broekhuis Bookshop

boekjaar

financial year

boeknummer

call number

boete

fine

borrel

drink

bouwaanvraag

building permit

bouwtechnologie en bouwproces

construction technology and processes

bouwtechnologie en management

construction technology and management

bovenbouwstudie

postgraduate course

bovengemiddeld functioneren

above-average performance

brevet

certificate

brugdag

compulsory holiday

bruto

gross

BSN nummer

tax and social security number

budgetnummer

code, reference number

buitengewoon hoogleraar

professor by special appointment

buitengewoon verlof

special leave

buitenlands diploma

non-Dutch qualification

buitenlands verblijf

period abroad

buitenlandse student

international student

buitenlandse vooropleiding

non-Dutch pre-university education

buitenlandse werknemer

foreign employee

buitenuniversiteit activiteiten

extracurricular activities

bul

degree certificate

bulletin

announcement

buluitreiking

graduation ceremony

Bureau Dienstverlening Universitair Bestuur

Executive Board Office

Bureau Inschrijvingen

Admissions Office

Bureau Onderwijszaken

Bureau of Educational Affairs (BOZ)

Bureau Strategie en Internationalisering

Strategic Planning and International Relations

Burgerlijk Wetboek

Civil Code

burgerlijke staat

marital status

burgerlijke stand van de gemeente

local government registry office

bursaal

scholarship student

bushalte

bus stop

business and information technology

business and information technology

BZ, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministry of Foreign Affairs

calamiteitenverlof

emergency leave

CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst

Collective Labour Agreement

CAO-NU , Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse Universiteiten

Collective Labour Agreement of Dutch Universities

carrièreperspectief

career prospects

CAT, CongresAssociatie Twente

Conference Association of Twente

catalogus

catalogue

CBE, College van Beroep voor de Examens

Board of Appeal for Examinations

CCR, Centrale Commissie Research

Central Research Commission

cd-rom

CD-ROM

CEF, Gemeenschappelijk Europees Referentiekader

CEF, Common European Framework

Celbiofysica (CB)

Cell Biophysics (CB)

centraal afvalstoffendepot

central refuse storage

Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs (CROHO)

Central Register of Higher Education Study Programmes

Centrale Commissie Research (CCR)

Central Research Commission

centrale directie

central management team

centrale stimuleringsmiddelen

central incentive funds

Centrale Studenten Administratie (CSA)

Central Student Administration (CSA)

Centrum voor Integral Productievernieuwing (CIPV)

Centre for Integrated Manufacturing and Development (CIPV)

Centrum voor Materialen Onderzoek (CMO)

Materials Research Centre

Centrum voor Productie-, Logistiek en Operationeel Management (CPLOM)

Centre for Production, Logistics and Operational Management (CPLOM)

Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid

Centre for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM)

Centrum voor Studies voor het Hoger Onderwijs Beleid

Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS)

Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT)

Centre for Telematics and Information Technology (CTIT)

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Centre for Work and Income

certificaat

certificate

certificering

certification

cesuur

cut-off-point; cut-off-score

chemie/moleculaire technologie

chemical/molecular engineering

chemische analyse

chemical analysis

chemische fysica

chemical physics

chemische technologie en informatica

chemical engineering and computer science

chemische technologie

chemical engineering

cijfergemiddelde

average mark, average grade

cijfer

mark, grade

Civiele Techniek (CiT)

Civil Engineering (CiT)

civiele technologie in ontwikkelingslanden

civil engineering in developing countries

Civil Engineering and Management (CE&M)

Civil Engineering and Management (CE&M)

classificatiesysteem

classification system

cleanrooms

cleanrooms

CMO, Centrum voor Materialen Onderzoek

Materials Research Centre

co-schappen lopen

medical internship

cognitieve ergonomie

cognitive ergonomics

cohort

cohort (only used in technical/scientific texts)

collectief verplichte vrije dagen

compulsory collective holidays

Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO)

Collective Labour Agreement

Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO-NU)

Collective Labour Agreement of Dutch Universities

collectieve ziektekostenverzekering

collective health insurance

collega

colleague

College van Beroep Hoger Onderwijs

Board of Appeal for Higher Education

college van beroep voor de examens (CBE)

Board of Appeal for Examinations

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Higher Education Appeals Tribunal

college van beroep

appeals tribunal

College van Bestuur (CvB)

Executive Board

College van Decanen (CvD)

Board of Deans

College van Hoogleraren

Board of Professors

college- en examengelden

tuition and examination fees

collegedictaat

lecture notes

collegegeldtarief (wettelijk)

statutory tution fee

collegegeld

tuition fees

collegejaar

academic year

collegekaart

student identity card, student ID

collegeldvergoeding

refund of tuition fees

college

lecture

collegevrij

no lectures

collegezaal

1. (small) lecture room; 2. (large) lecture theatre

collegiale intervisie

peer review

colloquium doctum beschikking

special entrance examination certificate

colloquium doctum

entrance examination

colofon

colophon

commerciële dienstverlening

commercial services

commissie van beroep

board of appeal

Commissie Verlening Afstudeersteun (CVA)

Graduation Support Committee

commissie voor geschillen

arbitration board

communicatie/public relations

public relations

communicatiemedewerker

communications officer

communicatiewetenschap

communication studies

compendium

compendium

competentie

competence

computationele natuurkunde

computational physics

computerruimte

computer room

Concerncontrol

Control Department

Concerndirectie Financiële en Economische Zaken (FEZ)

Directorate for Financial and Economic Affairs

Concerndirectie Personeel Arbeid & Organisatie (P&O)

Directorate for Human Resources Management

Concerndirectie Strategie en Communicatie (S&C)

Directorate for Strategy, Marketing and Communications

concerndirectie

Directorate (UT term)

conciërge

caretaker

Condensed Matter Physics and Devices (CMD)

Condensed Matter Physics and Devices (CMD)

conferentie

conference

Conferentiehotel Drienerburght

Conference Hotel Drienerburght

confessioneel

(onderwijs) denominational

conflictbemiddeling

mediation

CongresAssociatie Twente (CAT)

Conference Association of Twente

congres

conference, international congress

conservatorium

music conservatory

construction management and engineering

construction management and engineering

Construerende Technische Wetenschappen (CTW)

Engineering Technology, Faculty of

consultant

consultant

contacturen

contact hours

contractactiviteiten

contract activities

contractcontract

contractonderwijs

contract teaching

contractonderzoek

contract research

correctiesleutel

answer key

correctiewerk

marking

corrigeren

mark, grade

CROHO, Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs

Central Register of Higher Education Study Programmes

CSA, Centrale Studenten Administratie

CSA, Central Student Administration

CTIT, Centrum voor Telematics en Informatietechnologie

CTIT, Centre for Telematics and Information Technology

CTW, Construerende Technische Wetenschappen

Faculty of Engineering Technology

Cultuurcentrum, Vrijhof

Culture Centre, Vrijhof

cultuurfilosofie van de techniek

cultural philosophy of technology

cum laude

with distinction

curriculum vitae (CV)

curriculum vitae

curriculum

curriculum

curriculumtechnologie

curriculum technology

cursist

course participant, student

cursorisch onderwijs

part-time educational programme

cursus beginners

beginners' course

cursus gevorderd

advanced course

cursusaanbod

available courses

cursusboek

coursebook

cursus

course

cursusduur

course duration, length of course

cursusgeld

course fee

cursusinhoud

course content

cursusjaar

academic year

cursusmateriaal

course material

cursusontwerp

course design

cursusontwikkeling

course development

cursusopbouw

course structure

cursusruimte

classroom

CV, curriculum vitae

CV, curriculum vitae

CVA, Commissie Verlening Afstudeersteun

Graduation Support Committee

CvB, College van Bestuur

Executive Board

CvD, College van Decanen

Board of Deans

CWI, Centrum voor Werk en Inkomen

Centre for Work and Income

dagelijks bestuur

executive committee

dagen waarop werkzaam

work days

dagopvang, hele of halve

childcare, for whole or half days

datum van publicatie

date of publication

decaan

1. (raadgever) counsellor; 2. (hoofd faculteit) dean

decentrale bestuurseenheden

decentralised operational units

declaratieformulier

expenses claim form

declaratie

statement of expenses

declaratiestelsel

reimbursement system

deelcertificaat

subject certificate

deelcursus

partial course

deelkwalificatie

partial qualification

deelrubrieken

subcategory

deeltijd collegegeld

part-time tuition fee

deeltijd opleiding

part-time programme

deeltijdarbeid

part-time position

deeltijdopleiding

part-time programme

deeltijd

part-time

deeltijdstudent

part-time student

deeltijdwerk

part-time work

deeltitel

volume

deelvaardigheid

component skill

deelvaardigheidstraining

training in component skills

deelvraag

subquestion

deficiënt diploma

inadequate qualification

depot

closed stacks

derde geldstroom

commercial funding

deregulering

deregulation

deskundigheidsbevordering

professional development

detachering

secondment

diagnosticerend onderwijs

diagnostic teaching

diagnostische toets

diagnostic test

dictaat

lecture notes

didactiek

teaching method, pedagogy

didactisch handelen

teaching strategy

didactische werkvorm

teaching method

dienstensector

service industry

diensten

service departments

dienstjaren

years of service

dienstopdracht

practical assignment

dienstraad

service council

dienstreis

business trip

dienstverband

Appointment; employment

digibeet

computer illiterate

digitale bibliotheek

digital library

diploma

1. (een diploma behalen) certificate; 2. (dit diploma geeft toegang tot) qualification

diplomarendement

pass rate

diplomatermijn

degree period

diplomawaardering

evaluation of qualifications

directeur (mbt onderwijs)

principal; director

directeur bedrijfsvoering

director of operations

directeur bedrijfsvoering

Managing Director

directie

management team

directiestatuut

management regulations

dissertatie

doctoral thesis

doceerstijl

teaching style

docentonafhankelijk leren

independent learning

docentprofessionalisering

professional development for teaching staff

docent

teacher, lecturer

docerend personeel

teaching staff

doceren

teach

doctoraalbul

masterate, master’s degree; (in exacte vakken) Master of Science, MSc

doctoraalexamen

master’s examination

doctoraal

masterate, master’s degree; (in exacte vakken) Master of Science (MSc), Master of the Arts (MA)

doctoraalprogramma

master’s programme; (in exacte vakken) Master of Science programme

doctoraalscriptie

master’s thesis; (in exacte vakken)Master of Science thesis

doctoraat

doctorate, doctoral degree; (in exacte vakken) PhD, Doctor of Philosophy

doctorandus

master’s graduate; (in exacte vakken) Master of Science graduate

doctorsgraad

doctorate, doctoral degree, PhD

doelopdracht

practical assignment

doelstelling

objective

doeltreffendheid

effectiveness

doeluitkering

special-purpose grant

doorbetaling van salaris

continued payment of salary

doorleren

continuing education

doorstromingsproblemen

transitional problems

doorstroming

transfer

doorstroomeisen

transfer requirements

Doorstroomminor

transfer minor

doorstroommogelijkheden

transfer opportunities

doorstroomprofiel

education profile

doorstroomprogramma

transfer programme

dossiervormingdocumentation

doubleren

repeat a year

draagvlak

support

draaideur

revolving door

Drebbel Institute for Mechatronics

Drebbel Institute for Mechatronics

drs. Achternaam

Last name MSc; Last name MA

duaal collegegeld

tuition fee for conjoint degree course

dubbelklikken

double-click

duobaan

job sharing

Dutch Institute of Systems and Control (DICS)

Dutch Institute of Systems and Control (DICS)

Dynamica en Beheersing van Processen (DBP)

Dynamics and Control Processes (DCP)

dyslectisch

dyslexic

dyslexie

dyslexia

e-mailadres

email address

e-mail

email

EC, Europese gemeenschappen

EC, European Communities

economisch-besliskundige wiskunde

mathematics of economics and decision making

ECOS, Erkenningscommissie Onderzoekscholen

Research Schools Accreditation Committee

ECTS punten

ECTS credits

ECTS, Europees puntenoverdrachtsysteem

ECTS, European Credit Transfer System

ECVET, Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en training

ECVET, European Credit system for Vocational Education and Training

educatief bestel

education system

educatief verlof

study leave

educatief

educational

educatieve programmatuur

educational software

educational design

educational design

eenheid

unit

eenmalig

one-off

eentalig

monolingual

EER, Europese Economische Ruimte

EEA, European Economic Area

eerste fase

undergraduate level

eerste geldstroom

direct government funding

eerste inschrijving

first-year enrolment

Eerste Kerstdag

Christmas Day

Eerste Paasdag

Easter Sunday

Eerste Pinksterdag

Whit Sunday

eerste taal

first language

eerstegraads lerarenopleiding

postgraduate teacher training

eerstejaarsstudenten

first-year students

effectonderzoek

impact research

eigen inkomen

personal income

eindcijfer

final mark/grade

einddatum

termination date

eindejaarsuitkering

end-of-year bonus

eindexamencijferlijst

list of marks

eindfunctie

final position

eindschaal

final salary scale

eindtermen

attainment targets; programme aims

eindtoets

final test

eisen van bekwaamheid

competency standards for staff

ELAN instituut

ELAN institute

elektronisch tijdschrift

electronic journal

elektronische naslagwerken

electronic reference material

Elektronische verkiezingen

Electronic elections

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS), Faculty of

elektrotechniek

electrical engineering

emancipatie

equal opportunities

en

and (NOT & in formal texts)

entreevoorwaarden

entry requirements

EQF, Europees Kwalificatie Referentiekader

EQF, European Qualification Framework

eredoctoraat

honorary doctorate, honorary doctoral degree

ergonomie

ergonomics

ergonomisch ontwerpen

ergonomics

erkende instelling

accredited institution

erkend

recognized, accredited

Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS)

Research Schools Accreditation Committee

erkenningsprocedure

accreditation procedure

ervaringsgericht leren

experiential learning

European studies

European studies

Europees Kwalificeren Raamwerk (EQF)

European Qualifications Framework (EQF)

Europees punten (ECTS punten)

European credits (ECTS credits)

Europees puntenoverdrachtsysteem (ECTS)

European Credit Transfer System (ECTS)

Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en training (ECVET)

European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET)

Europese Bestuurskunde

European Public Administration and Policy

Europese Economische Ruimte (EER)

European Economic Area (EEA)

Europese gemeenschappen (EC)

European Communities (EC)

evaluatie van onderwijsgevenden

teacher appraisal

evaluatie

evaluation

evaluatieonderzoek

evaluation research

EWI, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS)

ex libris

book label

examen afleggen, een

sit an examination

examencommissie

examination board

exameneisen

examination requirements

examen

examination

examengeld

examination fee

examinandus

examination candidate

examinator

examiner

Exchange and Study Abroad Office

Exchange and Study Abroad Office

exemplaar

copy

exploitatie-uitkomsten

operational results

exploitatiekosten

running costs

extraneus collegegeld

tuition fee for external students

extraneus

external student

ezelsbrug

mnemonic

Facilitair Bedrijf

Facility Department

faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW)

Faculty of Engineering Technology

faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS)

faculteit Gedragswetenschappen (GW)

Faculty of Behavioural Sciences

faculteit Management en Bestuur (MB)

School of Management and Governance

faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)

Faculty of Science and Technology

faculteit

faculty

Faculteitsbestuur

Faculty Board

Faculteitsbureau

Faculty Office

Faculteitsraad

Faculty Council

Faculty Club

Faculty Club

FB Catering bestellingen (FBCB)

FB Catering orders (FBCB)

Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland (FION)

Federation of International Education Institutions in the Netherlands

feestdagen

public holidays

Female Faculty Network Twente (FFNT)

Female Faculty Network Twente (FFNT)

fietspad

1. (urban) cycle lane; 2. (rural) cycle track

Fietsregeling

Bicycle Scheme

filosofie van wetenschap en techniek

philosophy of sciences and technology

Financieel Economisch Zaken

Financial and Economic Management

financiële ondersteuning

financial support

financiële steun

sponsorship

financiële vaste activa

financial fixed assets

financiële wiskunde

financial mathematics

financiën

finance

FION, Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland

Federation of International Education Institutions in the Netherlands

fiscaal belastbaar inkomen

taxable income

fiscale bijtelling

additional tax

flankerend onderwijs

supplementary education

flaptekst

review

Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU)

Flexible Retirement Pension

flexibele werkduur

flexible work hours

forfaitair

fixed

formatiebeleid

staff establishment policy

formatiecommissie

staffing committee

formatieplaats

full-time position

formatieplanning

staffing establishment planning

formeel learning

formal learning

Formulier Jaargesprek (FJUT)

annual performance appraisal form (FJUT)

foutenanalyse

error analysis

FPU, Flexibel Pensioen en Uittreding

Flexible Retirement Pension

fte

full-time equivalent (FTE)

functie-eis

job requirement

functiebeperking (student met)

student with a disability

functiebeschrijving

job description

functiefamilie

job family

functieniveau

job level

functieniveaumatrix

job level matrix

functieordenen

job classification

functieordeningsysteem

job classification system

functie

position, job

functieprofiel

job profile

functieschaal

job scale

functietitel

job title

functietype

job type

functionaris

official

functioneringsgesprek

annual performance appraisal

functioneringstoelage

bonus

Fundamentele Aspecten van de Proceskunde (FAP)

Fundamentals of Chemical Reaction Engineering (FCRE)

fuseren

amalgamate

fusie

merger

fysisch-technische wiskunde

mathematics of physics and technology

fysische scheidingen

separation technology

gammawetenschappen

social sciences

gastcollege

guest lecture

gastdocent

guest lecturer

gasthoogleraar

guest lecturer

gastouderopvangbureau

childcare facility

gastuniversiteit

host university

GBA, uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie

a certificate of residence from the local government

gebied (wetenschap)

field

gebruiker

user

gediplomeerd

qualified

gedragscode

code of conduct

gedragsregels

code of conduct

Gedragswetenschappen (GW)

Faculty of Behavioural Sciences

geen doorgang

no entrance

geheimhoudingsplicht

confidentiality

gekwalificeerd

qualified

geldarrangementen

financial arrangements

geldigheidsduur

period of validity

geldig

valid

gelijke kansen

equal opportunities

gemeenschappelijk deel

common core of subjects

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (CEF)

Common European Framework (CEF)

gemeenschapsonderwijs

community education

gemeente (bestuurlijke eenheid)

local government

gemeente (grondgebied)

city, town, local area

geneeskunde en management

medicine and management

geslacht

gender

getuigschrift

certificate

gewaarmerkte kopie

certified copy

gezondheidswetenschappen

health sciences

gezondheidszorg

health care

glossarium

glossary

Goede Vrijdag

Good Friday

goederenontvangst

delivery

graad

degree

gratificatie

bonus

GW, Gedragswetenschappen

Behavioural Sciences, Faculty of

handboek

handbook

handelingen

1. (daad) act; 2. (verslag van een vergadering) report; 3. (beraadslaging) discussion

handelsadresboek

commercial directory

handelseditie

commercial edition

handicap, (persoon met)

disability, (person with a)

harde knip

BSc/MSc separation

hardheidsclausule

hardship clause

HBO, hoger beroepsonderwijs

higher professional education

HBO-raad, Belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

Netherlands Association of Universities of Applied Sciences

Hemelvaartsdag

Ascension Day

herdruk

reprint

herexamen

resit

herinnering

1. reminder; 2. (bibliotheek) overdue notice

herinschrijfpakket

enrolment package

herinschrijving

renewal of enrolment

herkansing

resit

heroverweging

review

herplaatsingskandidaat

transfer candidate

herplaatsingsonderzoek

transfer investigation

herscholing

retraining

herstelmelding

reporting fit for work

herstructurering

reorganization

HO-instelling, hoger onderwijs instelling

tertiary institute

Hoge Energiefysica (HEF)

High-energy Physics (HEP)

hogedruklab

high pressure laboratory

hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)

senior general secondary education

hoger beroepsonderwijs (HBO)

higher professional education

Hoger Onderwijs Beleid

Higher Education Policy

hoger onderwijs

higher education

hogeropgeleid

highly educated

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

HAN University of Applied Sciences

hogeschool

university of applied sciences (translation preferred by the Dutch Ministry of Education)

hoofd opleidingen

programme director

hoofdingang

main entrance

hoofdvak

main subject

hoogleraar

professor

hoorcollege

lecture

Hotel Logica

Hotel Logica

Housing Office

Housing Office

Huisartsenpraktijk UT Campus

UT Campus General Practitioners

huisarts

general practitioner (GP)

huismeester

caretaker

huisnummer

house number

huisregels

internal regulations

huisvesting

accommodation

huisvestingsbeleid

accommodation policy

huisvestingskosten

accommodation costs

huiswerk

homework

hulpverlening

assistance

Human Resources Development

Human Resources Development

IBG, Informatie Beheer Groep

Information Management Group

IBL, Interbibliothecair leenverkeer

ILL, Interlibrary Loan

IBR, Institute for Behavioral Research

IBR, Institute for Behavioral Research

IC-technologie en elektronica

IC Technology and Electronics

ICT-Profiel (mail-alias)

ICT-Profile (mail alias)

identiteitsbewijs

identification

IGS, Institute for Governance Studies

IGS, Institute for Governance Studies

IMPACT, Institute of Mechanics, Processes and Control Twente

IMPACT, Institute of Mechanics, Processes and Control Twente

inaugurele rede

inaugural lecture

inburgering

integration of new immigrants

indelingscriteria

classification criteria

indelingsinstrument

classification tool

indelingsregels

classification rules

indiensttreding

commencement of employment

individueel

individual, one-to-one

individuele trajectbegeleiding

individual supervision

Industrieel Ontwerpen (IO)

Industrial Design Engineering

industriële processen en producten

industrial processes and products

Industriële Toepassingen van Supergeleiders (ITS)

Industrial Application of SuperConductors (ITS)

industriële vormgeving

industrial design

informatica

computer science, information technology

Informatie Beheer Groep (IBG)

Information Management Group

informatie- en communicatietechnologie (ITC)

information and communication technology

informatiebalie

information desk

informatiekunde

information science

informatiemaatschappij

information society

informatiespecialist

information specialist

informatiesystemen

information systems

informatietechnologie en bedrijfskunde

information technology and management

informatietechnologie en gezondheidszorg

information technology and health care

informeel learning

informal learning

infrastructuur

infrastructure

ing, ingenieur

graduate of Bachelor of Engineering (BE); graduate of Bachelor of Science (BSc)

ing. Achternaam

Last name, BSc or BE

ingang

entrance

ingangsdatum

starting date

ingenieur (ing)

graduate of Bachelor of Engineering (BE); graduate of Bachelor of Science (BSc)

ingenieur (ir)

graduate of Master of Engineering (ME); graduate of Master of Science (MSc)

inhoud van het onderwijs

content of education

inhoudelijke kennis

subject knowledge

inhoudsvaliditeit

content validity

initialen

initials

inkomensafhankelijke beurs

means-tested student grant

inkomsten en uitgaven

income and expenditure

inkooppurchasing

inleidende cursus

introductory course

inleveren

return

inlichtingen

information

inloopspreekuur

open office hours, no appointment needed

inloopuur

open office hours, no appointment needed

inrichting van opleiding

programme design

inschaling

salary grade

inschrijven

enrol for a study programme; register for a course

inschrijving

enrolment; registration

inschrijvingsbesluit

certificate of enrolment

inschrijvingsformulier

enrolment form (for a programme); registration form (for a course)

inschrijvingsgeld

enrolment fee (for a programme); registration fee (for a course)

inschrijvingsregeling

enrolment regulation

inspraak

participation

instelling

institute

instellingsbestuur

institutional administration

instellingstarief

institutional tution fee

instemmingsrecht

right of approval

Institute for Behavioral Research (IBR)

Institute for Behavioral Research (IBR)

Institute for Governance Studies (IGS)

Institute for Governance Studies (IGS)

Institute of Mechanics, Processes and Control Twente (IMPACT)

Institute of Mechanics, Processes and Control Twente (IMPACT)

instroom in de postpropedeutische fase

intake of second- and third-year students

instroom van eerstejaars studenten

intake of first-year students

instroom

intake

instructiemethode

instructional method

instructiestrategie

teaching strategy

instructietaal

language of instruction

instructietechnologie

instructional technology

instrumentatietechnologie

instrumentational technology

intake toets

entrance examination

integrale kwaliteitszorg

complete quality control

Integrated BioMedical Engineering for the restoration of human function (iBME) (onderzoekschool)

Integrated BioMedical Engineering for the restoration of human function (iBME) (research school)

intekenen voor een examen)

register for an examination

Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Interlibrary Loan (ILL)

interdisciplinair

interdisciplinary

interfacultair

interfaculty

Internationaal

Internationalization

International Office (IO)

International Office (IO)

internationalisering

internationalization

internationaliseringsfondsen

internationalization funds

interne kwaliteitszorg

internal quality assurance

Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (IOC) (onderzoekschool)

Interuniversity Centre for Educational Research (ICO) (research school)

Interuniversitaire Onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur (WTMC)

Netherlands Graduate Research School of Science, Technology and Modern Culture (WTMC)

introductiedagen

introduction days

invaller

relief teacher

inventaris en apparatuur

inventory and equipment

invoeren

enter data

invullen van een formulier

fill in a form, complete a form

inwerkingtreden

take effect

inwerkingtreding

commencement

IO, International Office

IO, International Office

IOWO, Instituut voor Onderwijskundige Dienstverlening

Institute for Educational Consultancy and Research

ir, ingenieur

Master of Engineering (ME), Master of Science (MSc)

ITC, informatie- en communicatietechnologie

information and communication technology

ITC-Servicecentrum (ITCS)

ITC Service Centre

jaargesprek

annual performance appraisal

jaaropgave afgenomen kinderopvang

annual statement of childcare used

jaarplan

annual plan

jaarrooster

academic calendar

jaarverslag

annual report

journalistiek en voorlichting

journalism and public relations

jubileum

jubilee

kader

framework

kaderwet

framework act

kalenderjaar

calendar year

kalibreren

1. (technology) calibrate; 2. (educational assessment) moderation

kandidaat

candidate

kansarm

disadvantaged

kar voor boeken

book trolley

kast

bookcase

Katalytische Processen en Materialen (KPM)

Catalytic Processes and Materials (CPM)

katalytische processen en materialen

catalytic processes and materials

kennis van de taal

command of the language

kennisgebied

discipline, subject area, field

kennismaatschappij

knowledge society

kennismakingsprogramma

introductory programme

kennismigrant

knowledge migrant

Kennisnet

Knowledge Network

Kennispark Twente

Kennispark Twente

kennisvak

subject, discipline

kernactiviteit

core activity

kerncurriculum

core curriculum

kerndeel

core component

kerninhoud

core content

Kerstdagen, Eerste en Tweede

Christmas Day and Boxing Day

kerstvakantie

Christmas holiday

keuzecursus

optional course

keuzedeel

optional subjects

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (KAT)

Optional model for employment conditions (KAT)

keuzemodel arbeidsvoorwaarden

employment conditions options model

keuzemogelijkheden

course options

keuzepakket

optional subjects

keuzevak

optional subject, elective

kinderbijslag

child benefit

kinderdagverblijf ‘De Vlinder’

Children's day care centre ‘De Vlinder’

kinderdagverblijf

childcare centre

kinderopvang

childcare

klachtencommissie

complaints committee

klachtenregeling

complaints procedure

klachtrecht

right of complaint

klas

classroom

klaslokaal

classroom

Klinische Toepassingen van Biomedische Optica (CABO)

Clinical Applications of Biomedical Optics (CABO)

kluisje

locker

KNAW, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

koepelorganisatie

umbrella organization

Koninginnedag (30 april)

Queen's Day (30 April)

Koningsdag (27 april)

King’s Day (27 April)

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

koop- en behoudtoelage

staff recruitment and retainment bonus

kostenplaats

budget code

KPMG-gebouw

KPMG building

krachtige leeromgeving

powerful learning environment

krat voor boeken

book crate

kritische zin

critical sense

kwalificatie-eisen

qualification requirements

kwalificatie

qualification

kwalificatiestructuur

qualification system

kwaliteitsbeoordeling

quality assessment

kwaliteitsbewaking

quality control

kwaliteitsstelsel

quality assurance system

kwaliteitszorg-instrumenten

quality management tools

kwaliteitszorg

quality assurance

kwaliteitszorg

quality control

kwartiel

quarter

laatste jaar

final year

laboratoriumwerk

laboratory work

Lage Temperaturen (LT)

Low Temperature Physics (LT)

land

country

landelijke commissie

national committee

langantwoordvraag

essay question

langstudeerdersmaatregel

study duration reduction

Laser Applicatie Centrum (LAC)

Laser Applicatie Centrum (LAC)

Laser Fysica en non-lineaire optica (LF)

Laser Physics and Nonlinear Optics (LPNO)

laseronderzoek

laser research

leeninformatie

loan status

leenrecht

loan entitlement

leerbedrijf

firm providing workplace training

leerbehoeften

learning needs

leerboek

textbook

leerdoel

1. (algemeen) learning goal 2. (specifiek) learning objective

leerdoelstellingen

learning objectives

leergang

1. course, programme; 2. teaching method

leerinhoud

subject matter

leerjaar

academic year

leerlijncourse of learning, curricular course

leerlingbegeleiding

educational guidance

leermiddelen

teaching materials

leeropdracht

teaching and research remit

leerplancommissie

curriculum committee

leerplan

curriculum

leerplicht

compulsory education

leerproblemen

learning difficulties

leerstijl

learning style

leerstoel bekleden

hold a chair

leerstoel

chair

leerstof

subject matter

leerstoornis

learning disability

leerstrategieën

learning strategies

leertechnologie

learning technology

leeruitkomsten

learning outcomes

leervak

academic subject

leeshoek

reading corner

leeszaal

reading room

leiding capaciteitsgroep

head of department

leidinggevende functie

management position

lenen aan

lend to

lenen van

borrow from

lening

loan

leraarskamer

staffroom

leraar

teacher

lesinhoud

lesson content

leslokaal

classroom

lesmateriaal

teaching aids; learning resources

lesrooster

timetable

lestijdenpakket

teaching period

lesuitval

cancellation of lessons

lesuur

teaching period

levenlang leren

lifelong learning

levensloopregeling

life course savings scheme

levensvisie

view of life

lezenaar

lectern

lezing

lecture

Library en Archive

Library and Archive

lichamelijk gehandicapt

people with physical disabilities

lidmaatschap

membership

lift

lift

literatuurmap

literature folder

locatie

location

logistiek en management

logistics and management

lokaal

classroom

loonbelasting

wage tax

loonheffing

wage levy

loonkosten

wage costs

loopbaanadviseur

career counsellor

loopbaan

career

lopende jaargang

current year

losbladigen

loose-leaf publications

loting

draw

lyceum

secondary school

maandsalaris

monthly salary

maatwerkcursus

tailor-made course

Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

authorization for temporary stay

machtiging

authorization

magazijnaanvraag

closed stacks request

magazijn

closed stacks

magneetstrip

security strip

Major Minor (MAST)

Minor enrolment (MAST)

Major-minor

Major-minor

management and media

management and media

Management en Bestuur (MB)

Management and Governance, School of

management team

management team

management van civieltechnische processen

management of civil engineering processes

Marketing & Communicatie

Marketing and Communication

marketingcommunicatie en reclame

marketing communication and advertising

marktconsultatiemarket consultation

master

master’s degree; Master of Science, MSc

masteropleiding

master's programme

masterstelsel

master’s degree structure

Materiaalkunde en Technologie van Polymeren

Materials Science and Technology of Polymers (MTP)

materiaalkunde

materials science

materiaaltechnologie

materials engineering

materiële vaste activa

tangible fixed assets

MB, Management en Bestuur

School of Management and Governance

MBO, middelbaar beroepsonderwijs

senior secondary vocational education

mechatronica

mechatronics

medebeslissingsrecht

right of consultation

mededelingen/verslagen

proceedings, transactions, reports

medestudent

fellow student

medewerkers

staff

medewerkerswoningen

staff accommodation

medezeggenschap

participation

medische verklaring

medical certificate

meeloopdag

individual orientation day

meerjarenplan

long-term plan

meertalig

multilingual

meet- en regeltechniek

process engineering

Membraantechnologie (MTO)

Membrane Science and Technology (MST)

membraantechnologie

membrane technology

MENSA+ Institute for Nanotechnology

MENSA+ Institute for Nanotechnology

menswetenschappen

social sciences

mentor

1. (van aio) supervisor; 2. (van eerstejaars studenten) adviser

met lof

summa cum laude; with distinction; with honours

methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek

social science research methods

micro-elektronica, sensoren en actuatoren

micro-electronics, sensors and actuators

microsystemen

microsystems

middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

senior secondary vocational education

middelbaar onderwijs

secondary education

middelbaar school

secondary school

milieugevaarlijke stoffen

environmentally hazardous substances

milieutechnologie

environmental engineering

milieuzorg

environmental care

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ministry of Education, Culture and Science

Ministerie van Onderwijs

Ministry of Education

mobiliteit (doorstroming )

mobility

modelleren

modelling

modellering van integrale civiel-technische systemen

integrated modelling

Modernisering Universitair Bestuur (MUB)

Modernisation of Universities’ Governance Act

Moleculaire Nanofabricage

Molecular Nanofabrication (MnF)

mondeling examen

oral examination

mondeling tentamen

oral examination

mondelinge mededeling

verbal announcement

mondhygiënist

dental hygienist

motivatiebrief

covering letter, letter of application (NOT motivation letter)

MUB, Modernisering Universitair Bestuur

Modernisation of Universities’ Governance Act

multidisciplinair

multidisciplinary

multimediaruimte

multimedia room

MVV, Machtiging Voorlopig Verblijf

authorization for temporary stay

nabestaandenpensioen

surviving dependants pension

nanotechnology

nanotechnology

nascholingsplan

professional development plan

naschoolse opvang

after-school care

naslagwerk

reference material

nationaliteit

nationality

Natuurkunde van Complexe Vloeistoffen (NCV)

Physics of Complex Fluids (PCF)

natuurkunde

physics

NCC, Nederlandse Centrale Catalogus

Netherlands Central Catalogue

Nederlands als tweede taal

Dutch as a second language

Nederlandse Centrale Catalogus (NCC)

Netherlands Central Catalogue

Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI)

Netherlands Institute for Scientific Information Services

Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde (NOB)

Netherlands Institute of Government (NIG)

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Netherlands Organization for Applied Scientific Research

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Netherlands Organization for Scientific Research

Nederlandse Taalunie

Dutch Language Union

Nederland

the Netherlands (not Holland)

neveninkomsten

additional income

niet aanwezig

not available

niet toegestaan

not allowed

niet uitleenbaar

reference only

niet-uitleenbaar

not for loan

nieuwbouw locatie

new development

Nieuwjaardag

New Year’s Day

niveau

level

niveauomschrijving

description of level

NIWI, Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten

Netherlands Institute for Scientific Information Services

NOB, Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde

Netherlands Institute of Government (NIG)

nominale cursusduur

official length of a course

noodfonds

emergency fund

noodzakelijke voorkennis

required prescience

normatieve evaluatie

norm-referenced evaluation

normbetrekking

full-time appointment

normblad

standard specification

nota

memorandum

notulen

minutes

numerus fixus

admission quota, intake restriction

nummer (van een tijdschrift)

issue

nummer, oud (van een tijdschrift)

back issue

NVAO, Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie

NVAO, Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders

NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Netherlands Organization for Scientific Research

NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NWO, The Netherlands Organization for Scientific Research

O&O-pleinO&O Square

OBP, ondersteunend en beheerspersoneel

administrative and support staff

OCTO, Onderzoekcentrum Toegepaste Onderwijskunde

Educational Science and Technology Research Centre

octrooischrift

patent specification

OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministry of Education, Culture and Science

oefenen

practise

oefening

exercise

OER, Onderwijs- en examenregeling

Education and Examination Regulations

offertequotation

OLC, opleidingscommissie

programme committee

omslag

cover

omvang van de aanstelling

work hours per week (formal)

omzettingstabel

conversion table

onbetaald verlof

unpaid leave

ondergetekende

undersigned

onderhoud

maintenance

ondernemende universiteit

entrepreneurial university

ondernemende

entrepreneurial

ondersteunend en beheerspersoneel (OBP)

administrative and support staff

ondersteunend personeel

support staff

ondersteuning

support

onderwerpscode

subject code

onderwerpsregister

subject index

onderwerpsrubrieken

subject categories

onderwijs (heel algemeen)

formal education

Onderwijs en Examen regeling

Education and Examination Regulations

Onderwijs en Examenregeling (OER)

Education and Examination Regulations

onderwijs en onderzoek

education and research

onderwijs en onderzoeksondersteuning

education and research support

onderwijs-CAO

collective agreement for the education sector

onderwijsassistent

teaching assistant

onderwijsblok

course, module

onderwijscommissie

education committee

onderwijscoördinator

education coordinator

onderwijs

education

onderwijseenheid

study unit

onderwijsgroep

tutorial group

onderwijskunde

educational science

onderwijskundig ontwerpen

educational design

Onderwijskundige Dienst

Educational Services

onderwijskundige medewerker

educational consultant

onderwijskundige meetmethoden en data-analyse

educational measurement and data analysis

onderwijskundige

educationalist

onderwijsmodel

educational model; teaching model

onderwijsondersteuning

educational support

onderwijsontwikkeling

educational development

onderwijsorganisatie en -management

educational organization and management

onderwijspeil

education level

onderwijsrendement

pass rate

Onderwijssecretariaat

education office

onderwijssector

education sector

onderwijsstelsel

education system

onderwijsstijl

teaching style

onderwijstaken

teaching duties

onderwijsvernieuwing

educational innovation

onderwijsverslag

education report

onderwijsvoertaal

language of instruction

onderwijsvorm

teaching method

onderwijsvraag

demand for education

onderzoek programma

research programme

onderzoek

1. (ontelbaar zelfst nw.) research; 2. (niet-wetenschappelijk onderzoek) investigation, inquiry

Onderzoekcentrum Toegepaste Onderwijskunde (OCTO)

Educational Science and Technology Research Centre

onderzoeker

researcher; research scientist

onderzoeksassistent

research assistant

Onderzoekschool Integrale Productievernieuwing (IPV)

IPV Research School

OnderzoekSchool ProcesTechnologie (OSPT)

Research School in Process Technology (OSPT)

onderzoeksinstelling

research institute

onderzoeksmethode

research method

onderzoeksplan

research plan

Onderzoeksschool Engineering Mechanics

Graduate School Engineering Mechanics

onderzoeksschool

research school

onderzoeksverlof

sabbatical leave

onderzoeksvraag

research question

ongehuwd

single

ongewenst gedrag

unacceptable behaviour

ontheffing

exemption

ontslaan

1. (formal) dismiss, terminate employment; 2. (informal) fire

ontslag

dismissal, termination of employment (formal); fired (informal)

ontslaguitkeringen

redundancy payments

ontsluiting van de collectie

subject indexing

Ontwerp, Productie en Management (OPM)

Design, Production and Management (OPM)

ontwerpen en analyseren van mechanische structuren

design and analysis of mechanical systems

ontwerpen

design

ontwikkeling

development

onvoldoende

fail; unsatisfactory

op maat

tailor-made

opdracht

assignment

opdrachtbevestigingorder confirmation

open opstelling

open stacks

openingstijden

opening hours

OpenUniversiteitNederland (OU)

Open Universiteit Nederland (OU)

opfriscursus

refresher course

opfrisverlof

sabbatical leave

opgaaf tegemoetkoming kinderopvang (formulier)

childcare allowance specification form

opleider

instructor

opleiding (school)

institute; school

opleiding van drie jaar

a three-year course

opleidingcoördinator

programme coordinator

opleiding

educational programme

opleidingsbestuur

programme board

opleidingscommissie (OLC)

programme committee

opleidingsdirecteur

programme director; director of education

opleidingsgegevens

educational qualifications

opleidingsspecifiek

programme-specific

opleidingsvarianten

educational specializations

opnieuw bekijken

review

opnieuw bestuderen

revise

opstelvraag

essay question

Optische Technieken (OT)

Optical Sciences (OT)

optische technieken

optical sciences

OPUT, Overlegorgaan Personeelsaken aan de UT

labour union at the UT

opzeggen

terminate; resign; give notice

opzegtermijn

period of notice

opzoeken

look up

oratie

inaugural lecture

ordemaatregelen

disciplinary measures

ordernummer

order number

OU, wetenschappelijke opleiding

degree programme

ouderdomspensioen

pension

oudere jaargang

back volumes

ouderschapsverlof

parental leave

overgangscursus

bridging course

overgangsproblematiek

transitional problems

overgangsregeling

transitional arrangement

overheidsbesluiten

government decrees

overheidspublicatie

government publication

overige bijdragen

other contributions

overige lasten

other expenditure

overlegcommissie

consultative committee

Overlegkamer voor Wetenschappelijk Onderwijs (WO-kamer)

University Education Consultative Committee

overlegorgaan

consultative body

overlegvergadering

discussion-meeting

overplaatsing

transfer

overschotvak

surplus subject

overstappen

transfer

Overwerk registratie

Overtime registration

overwerk

overtime

overwerktoelage

overtime allowance

overzicht

digest

overzichtsartikel

review article

P&O-adviseur

human resources advisor

Paasdag, Eerste en Tweede

Easter Sunday and Easter Monday

paginanummer

page number

paginaverwijzing

page reference

paperback

paperback

papieren abonnement

hardcopy subscription

papierstoring

paper jam

parkeerplaats

car park

particuliere ziektekostenverzekering

private health insurance

pauze

break

pc/pc's

PC/PCs

pedagogiek

pedagogy, educational theory

peildatum

reference date

peilingonderzoek

survey

pensioenpremies

pension contributions

penvoerderchair

periodieke salarisverhoging

incremental progression

periodiek

incremental salary increase

Personeel en Organisatie (P&O)

Human Resources Management

personeel en organisatie

human resources

personeel

personnel

personeelsafdeling

human resources department

personeelsbeleid

human resources management

personeelsbeoordeling

assessment interview

personeelsconsulent

human resources advisor/officer

personeelsraad

staff council

personeelsvergadering

staff meeting

personeelswerving

staff recruitment

personeelszorg afdeling

human resources department

Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)

Personal Development Plan

persoonlijke gegevens

personal details

persoonsgegevens

personal details

persoonsgegevens

personal information

perspectiefgarantie (in context over salaris)

guaranteed salary development perspective

PGO, Probleem Gestuurd Onderwijs

Problem-Based Learning

pinetum

pinery

plaats van uitgave

place of publication

plaatsing

admission

plaatsingscontract

placement contract

plaatsvervangend voorzitter

deputy chairperson

plagiaat

plagiarism

plank

shelf

Planning en Control

Planning and Control

plattegrond

1. (building interior) plan; 2. (campus, streets, land) map

Polymeerchemie en Biomaterialen (PBM)

Polymer Chemistry and Biomaterials (PBM)

POP, Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Personal Development Plan

portefeuillehouder bedrijfsvoering

portfolio for operations

portefeuillehouder onderwijs

portfolio for education

portefeuillehouder onderzoek

portfolio for research

portefeuillehouderportfolio holder

portiersloge

reception desk

post-academisch onderwijs

postgraduate education

postadres

postal address

postcode

postcode (UK); zipcode (USA)

postdoctoraal onderwijs

postgraduate education

postkamer

mailroom

postvak

mail box

practicum

practical

praktijkexamen

practical examination

praktijkonderwijs (PRO)

practical training

premies volksverzekeringen

national insurance contributions

presentiebibliotheek

reference library

presentielijst

attendance roll

prestatiebeurs

performance-related grant

prestatieniveau

achievement level

prestatienorm

performance standard

primair onderwijs (PO)

primary education

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)

problem-based learning

procescoördinator

process coordinator

proceskunde

process science

procestechnologie en management

process engineering and management

procestechnologie

process engineering

productie- en ontwerptechniek

production and design engineering

productie- en operationeel management

production and operations management

proefcollege

trial lecture

proefperiode

trial period

proefproject

pilot project

proefschrift

doctoral thesis, PhD thesis

proeftijd

probation period

prof. dr. Achternaam

Prof Last Name, PhD

prof. dr. ir. Achternaam

Prof Last Name, PhD MSc (or ME, as appropriate)

professionalisering medewerkers

staff professional development

professionalisering

professional development

profiel

profile

programma

programme (3 year bachelor’s programme, 2 year master’s programme)

Project- en Bedrijfsbureau

Project and Corporate Office

Project- en urenregistratie (TAS)

Project and time registration (TAS)

projectleider

project leader

projectmanager

project manager

projectmatige aanpak

project-based

projectonderwijs (PLE)

project-led education (PLE)

promotie-eis

prerequisite for a doctoral degree

promotie

doctoral degree defence and ceremony, PhD defence

promotor

thesis supervisor

promovendicommissie

doctoral degree committee

promovendi

doctoral candidates

promovendus

doctoral degree candidate, doctorate candidate, PhD candidate

promoveren

obtain a doctoral degree

propedeuse

foundation course

propedeuse

‘propedeuse’, first year certificate of a bachelor degree programme, foundation year

propedeutisch HBO getuigschrift

first-year certificate of higher professional education

propedeutisch MBO getuigschrift

first-year certificate of senior secondary vocational education

propedeutisch WO getuigschrift

first-year certificate of academic higher education; first-year certificate of university education

psychologie

psychology

psychologisch testassistent

psychological testing assistant

publicatiebord

noticeboard

punt

mark, grade

quantumelektronica

quantum electronics

raad van advies

board of trustees

raad van toezicht

supervisory board

raad van toezicht

supervisory council

Raadplegen adressen medewerkers (RAM)

seek staff address

Raadplegen adressen studenten (RATS)

seek student address

raadplegen

read a file; consult a book

Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

Radboud University Nijmegen (RU)

reader

course material

recht van beklag

right of complaint

rechtspositie

legal status

rector magnificus

rector magnificus, vice-chancellor

redacteur

editor

regeling derde tentamenpoging

third examination rule

Regeling Ziekte- en Arbeidsongeschiktheid Nederlandse Universiteiten

Sickness and Disability Regulations of the Dutch Universities

regel

line

Regeltechniek

Control Engineering

register

index

Registratie buitenland en reisverzekeringen

International registration and travel insurance

Registratie UT-netwerkaansluitingen (RUN)

Registration UT-network connections (RUN)

registreren

register

reguliere student

bachelor's or master's student (not an exchange student)

Reisdeclaraties binnenland (RRVD)

Travel expenses within the Netherlands (RRVD)

Reisverklaring OV

Travel declaration OV

relatiebeheer

external relations

remediërend onderwijs

remedial teaching

reologie

rheology

Repetitive Strain Injury (RSI)

Repetitive Strain Injury (RSI)

reserveren

reserve

Reserveringsbureau UT

Reservations Office

restitutie collegegeld

refund of tuition fees

restitutie

refund

restitutie

reimbursement

richtlijnen

guidelines

rijbewijs

driver's licence

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)

University of Groningen (RuG)

roepnaam

preferred name

Roessingh, het

Roessingh, the (rehabilitation centre)

rondleiding

guided tour

Roostermaker

timetabler

rooster

timetable

rouwtijd verlof

bereavement leave

RSI, Repetitive Strain Injury

RSI, Repetitive Strain Injury

sabbatsverlof

sabbatical leave

salarisgarantie

salary guarantee

salarisindicatie

salary scale

salarisinschaling

salary scaling

salarisoverzicht

payslip

salaris

salary

salarisschaal

salary scale

salaristabellen

salary tables

salaristechnische dienstverlening

salary department

salaristrede

salary step

salarisverhoging

salary increase; increment

samenvatting

abstract

samenwonend

living together

Santar

Santar

schaal

scale

schaaltrede

step on the salary scale

schaalvergroting

increase in scale; expansion

schadevergoeding

compensation

Schakelprogramma

transfer programme

scheefgegroeid

skewed

schema

1.(voorstelling) diagram; 2. plan; 3. schedule

Scholarship Office

Scholarship Office

schoonmaakmedewerker

cleaner

schriftelijk examen

written examination

schuifbalk

scroll bar

scriptiedossier

academic paper dossier

scriptie

thesis; master's thesis

secretaresse

secretary

secretariaat

secretary's office

seksuele intimidatie

sexual harassment

selectiecommissie

selection committee

semester

semester

Servicecentrum Bibliotheek & Archief

Library and Archive Service Centre

Servicecentrum Facilitair Bedrijf (FB)

Facilities Service Centre

Servicecentrum Wetenschappelijke Informatie

Service Centre for Scientific Information

servicecentrum

service centre

signatuur

call number

Sinterklaas (5 December)

Saint Nicholas’s Day (5 December)

slagboom

barrier

slagingspercentage

pass rate

slotbepaling

final clause

sociale verzekeringen

social insurance

sociale ziektekostenverzekeraar

social health insurance company

SoFi-nummer

tax and social security number

software engineering en theoretische informatica

software engineering and theoretical computer science

sollicitant

applicant

sollicitatie

application

sollicitatiebrief

letter of application

sollicitatiegesprek

job interview

solliciteren

apply for a job

spaarloonregeling

salary savings scheme

spaarverlof

accumulated leave

spatiebalk

space bar

SPe studentplein

SPe Student Chaplaincy

specialisatie

specialization

Speerpuntinstituten

Spearhead Institutes

speerpunt

spearhead

Sportcentrum

Sports Centre

sportdocent

sports instructor

spreekuren

open office hours, no appointment needed

stage lopen

do an internship

stagecoördinator

internship coordinator

stage

internship

stageperiode

internship period

stageplaats

work placement

stagevergoeding

internship compensation

stagiaire

student on an internship; intern

standplaatsgebied

work location area

standplaats

work location

Stichting Faculty Club

Faculty Club

Stichting Pensioenfond ABP

ABP Pension Fund

Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO)

Benefits Agency for the Public Service and Education Sector

stichting

foundation

stille studieruimte

silent study area

stiltelokaal

quiet room

stimuleren

encourage, promote,

stimuleringsfonds

promotion fund

Stimuleringsprogramma voor Internationalisering van het Nederlandse Hoger Onderwijs (STIR)

Internationalization of Dutch Higher Education Promotion Programme

STIR, Stimuleringsprogramma voor Internationalisering van het Nederlandse Hoger Onderwijs

Internationalization of Dutch Higher Education Promotion Programme

stochastiek en operationele research

stochastic and operation research

Stochastische Systeem- en Signaaltheorie (SST)

Stochastic System and Signal Theory (SST)

stoomcursus

crash course

storing

malfunction

strategische communicatie in en tussen organisaties

strategic communication for government, trade and industry

structuurplan

restructuring plan

structuurrapport

structure report

studeerbaarheid

feasibility of education programme

Student & Onderwijs Servicecentrum

Student and Education Service Centre

Student Activiteiten- en Campus

Student Activities and Campus

Student en Onderwijs Begeleiding (S&OB)

Student and Education Counselling

Student en Onderwijs Servicecentrum (S&O)

Student and Education Service Centre

Student en Onderwijsadministratie (S&OA)

Student and Education Administration

Student- en Onderwijszaken

Student and Education Guidance

student-assistent

student assistant; research assistant

Studentbegeleiding

Student Counseling

Studenten en onderwijsadministratie (S&OA)

Student and Education Administration

Studenten Inschrijfsysteem (ISIS)

Student admissionsystem (ISIS)

Studenten Mobiliteit Systeem (SMS)

Student Mobility System (SMS)

Studentenactiviten- en campus (SA&C)

Student Activities and Campus

studentenbegeleiding

student counselling

studentendecaan

student counsellor

studentenflat

hall of residence

studentenfractie

student party

studentenhuisvesting

student accommodation

studentenpopulatie

student body

studentenpsycholoog

student psychologists

studentenraad

student council

studentenstatuut

students’ charter

studentenstop

admission quota, intake restriction

studentenuitwisselingsprogramma

student exchange programme

studentenuitwisseling

student exchange

studentenvakbond

student union

studentenvereniging

student association

studentenvertegenwoordiging

student representation

studentenvoorzieningen

student facilities

studentenwerkplek

student workplace

studentenwoningen

student residences

studentgerichte ondersteuning

student support

studie na een bachelor degree

postgraduate

studie voor een bachelor degree

undergraduate

studie-advies

study advice

Studie-informatiecentrum

Study Information Centre

studieadres

address while studying

studieadviseur

study adviser

studiebegeleider

1 (algemeen) student counsellor, 2 (inhoudelijk) tutor

studiebegeleiding op maat

Custom-made tutoring

studiebegeleiding

1 (algemeen) student guidance, 2 (inhoudelijk) tutoring

studiebelastingpunt

course credit

studiebeurs

1 (voor alle student) grant, 2 individual toegekend op grond van talent) scholarship

studiebeurzenstelsel

student financial aid system

studiebijeenkomst

workshop, seminar

studieboek

textbook

studiecel

study room

studiecentrum

study centre

studiedag

one-day seminar

studieduur

course duration

studiefaciliteiten

study facilities

studiefinanciering

Dutch student grant; Dutch student loan

studiefinanciering

financial assistance for students

studiegids

programme guide, prospectus (not study guide)

studiehouding

attitude towards studying

studiejaar

academic year

studiekeuze

study choice

studiekiezers

prospective students

studiekosten

study costs

studielast

study workload

studielening

student loan

studiemethode

method of study

studieonderdeel

unit of study

studieoverzicht

study report

studieplek

study area

studieprofiel

student record

studiepunt

1. course credit; 2. ECTS credit

studiepuntsysteem

course credit system

studiereis

study tour

studieresultaten

course results

studierichting

1. (opleiding) discipline, subject; 2. (afdeling van onderwijsinstelling) department

studierichtingscommissie

subject committee; education committee

studierichtingsleider

head of department

studieruimte

study area

studiestaker

drop-out

studietempo

pace of study

studievaardigheden

study skills

studieverlof

1. (days or weeks) study leave; 2. (months or years) sabbatical

studievertraging

study delay

studievoorlichting

study information

studievoortgangscontrole

monitoring students’ progress

studievoortgangsnorm

study progress standard

studievoortgangsregistratie

registration of students’ progress

studievoortgang

study progress

subsidies

1. (onderwijs) grants

supergeleiders

super conductors

Supramoleculaire Chemie en Technologie (SMCT)

Supramolecular Chemistry and Technology (SMCT)

supramoleculaire chemie en technologie

supramoleclar chemistry and engineering

surveillant

examination supervisor

sustainable energy technology

sustainable energy technology

syllabus

1. (verdeling van de leerstof) curriculum; 2. (materiaal bij een cursus) course material

systeem- en besturingstheorie

systems and control theory

Systeem-, Signaal- en Besturingstheorie (SSB)

Systems, Signals and Control Group

systeembeheer

systems management

systeemprogrammatuur en -architectuur

systems programming and architecture

systematische catalogus

classified catalogue

systematische code

classification code

systematische wijsbegeerte

philosophy

taakgericht

task-based (methode)

taal van het onderwijs

language of tuition

taalbeheersing

language proficiency

TaalCoördinatiePunt (TCP)

Language Centre

taaleis

language requirement

taalondersteuning

language support

taalvaardigheden

language skills

taalvaardigheid

language proficiency

taalvaardigheidsdoel

target language skills

taalvaardigheidsniveau

language proficiency level

te laat

overdue

teamleider

team leader

Techniek Ontwerp & Maatschappij (TOM)

Engineering, Design and Society (TOM)

techniek

engineering and technology

technisch bedrijfskunde

industrial engineering and management

technisch personeel

technicians

technische bestuurskunde

public administration and technology

technische geneeskunde

technical medicine

technische informatica

computer science

Technische Mechanica (TM)

Applied Mechanics

technische mechanica en tribologie

applied mechanics and tribology

technische natuurkunde

applied physics

Technische Natuurwetenschappen (TNW)

Science and Technology, Faculty of

technische optica

applied optics

Technische Stromingsleer (TS)

Engineering Fluid Dynamics

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Delft University of Technology (TU Delft)

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Eindhoven University of Technology (TU/e)

technische universiteit

technical university

technische wetenschappen

engineering sciences

technische wiskunde

applied mathematics

technologie en management

technology and management

technologisch ontwerper

design engineer

Technologische Topinstitiuten

top technical institutes

tegemoetkoming in studiekosten

study costs allowance

tegemoetkoming

allowance

Tel, telefoonnummer

Tel, telephone number

tele-educatie

distance education

tele-informatica en open systemen

teleinformatics and open systems

telefonisch spreekuur

available by telephone

telefonist

operator

telefoonnummer (Tel)

telephone number (Tel)

telematica

telematics

tempobeurs

progress-related grant

Tennispark

Tennis Park

tentamenbriefje

result notification

Tentamenbureau

examinations office

tentamen

exam

tentamenperiode

exam period

ter inzage

reference only

termijn (mbt betaling)

instalment

terrein (wetenschappelijk)

field

tertiair onderwijs

tertiary education

terugbrengen

return

terugkoppeling

feedback

test

test

tewerkstellingsvergunning (TWV)

work permit

Textieltechnologie

Textile Technology (TXT)

theorie van de vastestoffysica

theoretical physics

theorie van de vloeistoffysica

theoretical physics of fluid systems

theoriecomponent

theoretical component

theoriemodule

theoretical module

Thermische Werktuigbouwkunde (THW)

Thermal Engineering

Thermo-chemische conversie van Biomassa

Thermo-Chemical Conversion of Biomass (TCCB)

thuisadres

home address

thuisstudie

distance learning

tijdelijke aanstelling

temporary appointment

tijdelijke aanstelling

temporary position

tijdelijke benoeming

temporary position

Tijdelijke Ondernemers Plaats, TOP

temporary contracted position

Tijdelijke registratie accounts (TRA)

Temporary registration internet access (TRA)

tijdschrift

1. journal; 2. periodical; 3. magazine

tijdschrijven

time keeping

Tissue Regeneration (TR)

Tissue Regeneration (TR)

titel

1. title; 2. degree held

titelpagina

title page

titels

degrees held

titulatuur

titles

TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek

Netherlands Organization for Applied Scientific Research

TNW, Technische Natuurwetenschappen

Faculty of Science and Technology

toegepast onderzoek der materie/materiaalkunde

materials research

toegepast onderzoek

applied research

toegepaste analyse

applied analysis

toegepaste communicatiewetenschap

applied communication science

toegepaste taalkunde

applied linguistics

toegepaste wiskunde

applied mathematics

toegestaan

allowed

toehoorder

auditor

toehoorder

non-examination student

toelage

1. (studiebeurs) grant; 2. (toeslag) bonus

toelating

admission

toelatingprocedure

admission procedure

toelatingsbeleid

admission policy

toelatingscommissie

admission board

toelatingseis

admission requirement

toelatingsexamen

entrance examination

toelatingsselectie

selective admission

toelatingsvoorwaarden

admission requirements

toeleiding tot

preparation for

toelichting

explanatory notes

toepassingvraag

application question

toestaan

allow; permit

toestel(nummer)

extension

toets (tentamen/examen) afnemen

hold an examination

toets (tentamen/examen) maken (door studenten)

sit an examination, take an examination

toets (tentamen/examen) opstellen

1. (ontwerpen) write an examination; 2. (een plaats geven) set an examination

toets resultaat

test results

toets

1. test 2. keyboard key

toetsing

assessment

toetsingvorm

test format

toetsinstrument

test instrument

toetsprestaties

test scores

toezichthouder

supervisor

toezicht

supervision

toezwaaier

transfer student

toga

gown

tolk

interpreter

tonen

show; display

TOP, Tijdelijke Ondernemers Plaats

temporary contracted position

toponderzoekschool

top research institute

topsporters

top sports people

tourniquet

turn style

trainingaanbod

courses available

trainingopbouw

course structure

trajectbegeleiding

guidance

traject

specialization track

transductietechniek en materiaalkunde

transduction technology and materials science

Treasury

Treasury

trefwoordencatalogus

subject catalogue, keyword catalogue

trefwoordenregister

subject index

trefwoord

keyword

tropenrooster

work hours in hot weather conditions

TSM Business School

TSM Business School

tussendoelen

intermediate targets

tussentijds examen

interim exam

tussenuur

free period

tweede fase

postgraduate

tweede geldstroom

indirect government funding

Tweede Kerstdag

Boxing Day

Tweede Passdag

Easter Monday

Tweede Pinksterdag

Whit Monday

tweede taal

second language

tweedetaalverwerving

second language acquisition

tweedetalig

bilingual

Twente Institute of Mechanics

Twente Institute of Mechanics (TIM)

Twente Student Review

Twente Student Review

TWV, tewerkstellingsvergunning

work permit

UB Acquisitions

UB Acquisitions

UB Trefwoorden

UB Trefwoorden

UFO, Universitair Functie Ordenen

University Job Classification

uitgang

exit

uitgeleend

on loan

uitgever

publisher

uitkering

benefit

uitleenbaar

lendable

uitleenbalie

lending desk

uitleenbeleid

lending policy

uitleensysteem

lending system

uitleentermijn

loan period

uitleenvoorwaarden

lending conditions

uitleggen

explain

uitlenen

borrow

uitreiken

award

uitschrijven; zich uitschrijven

terminate registration, deregister

uitstromer

1. school-leaver; 2. graduate

uitstroom

number of graduates

uittesten

pilot, trial

uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

a certificate of residence from the local government

uitvallen

drop out

uitvaller

dropout

uitvoering binnen werktijd

complete during working hours

uitvoering buiten werktijd

complete outside working hours

uitwisselingsprogramma

exchange programme

uitwisselingsstudent

exchange student

uitzonderlijke prestatie

exceptional performance

Unionbar

Union Bar

Unionshop

Union Shop

universitair docent

lecturer (UK); assistant professor (USA)

Universitair Functie Ordenen (UFO)

Universitair Functie Ordenen (UFO)

Universitair Functie Ordenen (UFO)

University Job Classification

universitair hoofddocent

senior lecturer (UK); associate professor (USA)

universitair onderwijs

university education

universitair systeem van functieordenen

university system for job classification

universitaire lerarenopleiding

1. postgraduate teacher training courses; 2. postgraduate teacher training department

Universiteit Leiden

Leiden University

Universiteit Maastricht (UM)

Maastricht University (UM)

Universiteit Twente (UT)

University of Twente (UT)

Universiteit Utrecht (UU)

Utrecht University (UU)

Universiteit van Amsterdam (UvA)

University of Amsterdam (UvA)

Universiteit van Tilburg (UvT)

Tilburg University (UvT)

universiteitsbestuur

university authorities

universiteitsblad

university newspaper

Universiteitsraad (URaad)

University Council

universiteit

university

URaad, Universiteitsraad

University Council

USZO, Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs

Benefits Agency for the Public Service and Education Sector

UT Telefoongids

UT Phone Book

UT, Universiteit Twente

UT, University of Twente

UT-onderzoekscholen

UT research institutes

uurrooster

timetable

uurtarief

hourly rate

vaardigheden

skills

vacature

vacancy

vak

1. (beroep) occupation; 2. (schoolvak) subject

vakantie verlof

annual leave, holiday leave

vakantiebijslag

holiday bonus

vakbondsafvaardiging

union delegation

vakbond

trade union

vakcentrale

federation of trade unions

vakdidactiek

teaching method

vakgebied

1. (wetenschap) discipline, field of study; 2. (schoolvak) subject area

vakgebonden

subject-related

vakgroepcoördinator

department coordinator

vakgroep

department

Vakgroepvoorzitter

department chair

vakgroepwerking

department collaboration

Vakinformatie (VIST)

Course information (VIST)

vakinhoud

subject matter, curriculum

vakkenaanbod

programmes available; courses available

vakkenintegratie

subject integration

vakkennis

expertise

vakkenpakketeisen

subject combination requirements

vakkeuze

choice of course options

vakliteratuur

literature

vakopleiding

vocational training

valorisatie

commercial knowledge transfer

variabele werktijden

flexible working hours

vaste aanstelling

permanent appointment

vaste benoeming

permanent appointment

Vastestoffysica (VSF)

Solid State Physics (SSP)

Vastgoedgroep Drienerlo (VGD)

Real Estate Department (VGD)

vastgoed

land and buildings

VBO, voorbereidend beroepsonderwijs

pre-vocational education

VBO, voorbereidend hoger onderwijs

pre-higher education

veelomvattend

comprehensive

veeltaligheid

multilingual

veiligheidsbeleid

safety policy

veiligheidsplan

safety plan

veiligheidsstudies

study of public safety

verantwoordelijkheden

responsibilities

verantwoording

accountability

verblijfadres

residential address

verblijfsdocument

residence permit

verblijfsduur

duration of study

verblijfsvergunning

residence permit

verborgen curriculum

hidden curriculum

verdediging van een proefschrift

thesis defence

verdieping

floor

Verenigde Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

Association of Public Sector Employers

Vereniging van Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (VSLPC)

Association of National Educational Advisory Centres

Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU)

Association of Universities of the Netherlands

Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR)

Association for Educational Research

vereniging

association

vergelijkende pedagogiek

comparative education

vergoedingsregelingen

reimbursement regulations

verhuiskosten

relocation expenses

verhuiskostenvergoeding

compensation for relocation expenses

verhuisplicht

compulsory relocation

Verkeer, Vervoer en Ruimte (VVR)

Centre for Transport Studies

verklaring tweede werkgever

written statement from second employer

verkorte leerroute

fast-track programme

verkorte procedure

fast-track procedure

verlengde brugperiode

extended transition period

verlengen

renew (books); extend (contracts, deadlines)

Verlening account derden (VAD)

extend UT account (VAD)

verlof wegens familieomstandigheden

compassionate leave

verlof

leave

verlofregeling

leave regulations

Verlofregistratie

leave registration

verlofuren

hours of leave

verplicht blok

compulsory module

verplicht onderwijsblok

compulsory education module

verplicht vak

compulsory subject

verplichte literatuur

compulsory reading

Verplichte voorkennis

compulsory prescience

verplichte ziekenfondsverzekering

compulsory health insurance

versnelde opleiding

fast-track programme

vertakt programma

branched programme

vertaler

translator

vertraging

delay

vertrouwenspersoon

confidential advisor

vervanger

substitute teacher

vervangingskosten

replacement costs

vervolgcursus

follow-up course

vervolgonderwijs

1. further education; 2. postgraduate education

vervolgopleiding

1. further education course; 2. postgraduate course

vervroegd pensioen

early retirement

verwijderen

expel, permanently exclude

verwijzing

reference

verzorgingsverlof

parental leave

verzuim

absence

Vestingbar

Vesting Bar

VGD, Vastgoedgroep Drienerlo

VGD, Real Estate Group Drienerlo

VHBO, voorbereidend hoger beroepsonderwijs

pre-higher professional education

vice-voorzitter

vice-president

virtuele balie

virtual desk

virtuele uitzendbureau (UT-Flex)

virtual temp agency (UT-Flex)

Visa Office

Visa Office

visitatie

1. review; 2. external review

visitatiecommissie

review committee

visum

visa

Vloeistoffysica (VLF)

Physics of Fluids (POF)

VMBO, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

pre-vocational secondary education

VO, voortgezet onderwijs

secondary education

VO-school

secondary school

voetnoot

footnote

voetpad

1. (urban) pavement; 2. (rural) footpath

voldoende

1. pass; 2. sufficient

volksuniversiteit

adult education institute

voltijd opleiding

full-time study programme

voltijd student

full-time student

voltijds

full-time

vooraanmelding

preliminary enrolment

vooraanmeldingscijfers

preliminary enrolment figures

voorbereidend beroepsonderwijs (VBO)

pre-vocational education

voorbereidend hoger beroepsonderwijs (VHBO)

pre-vocational secondary education

voorbereidend hoger onderwijs (VHO)

pre-higher education

voorbereidend jaar

preparatory year

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VBMO)

pre-vocational secondary education

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

pre-university education

voorgenomen besluit

proposed decision

voorgeschreven vak

compulsory subject

voorgezette opleiding

1. advanced course; 2. postgraduate course

voorjaarvakantie

spring holiday

voorletters

initials

voorlichting

information

voorlichtingsdag

information day

voornaam

first name

vooropleiding

previous education

vooropleidingseisen

prerequisites

voortgang

progress

voortgangstoets

progress test

voortgezet onderwijs (VO)

secondary education

Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

pre-university education

voortijdig ontslag

premature dismissal

voortoets

pre-test

vooruitstrevend

progressive

voorvoegsel

prefix

voorwaardelijke basisbeurs

provisional basic grant

voorwaardelijke financiering

conditional finance

voorwaardelijke lening

provisional loan

voorwaardelijke toelating

conditional admission

voorzitter capaciteitsgroep

chair of the capacity group

voorzitter van de Universiteitsraad

Chair of the University Council; President of the University Council

voorzitter van het College van Bestuur

Chair of Executive Board; President of Executive Board

voorzitter

president

VOR, Vereniging voor Onderwijsresearch

Association for Educational Research

vormingsaanbod

available courses

vraag naar onderwijs

demand for education

vragen stellen

questioning

vrij deel

optional courses

vrijaf

free time

vrije dag

day off

vrije tijd

leisure time

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

VU University Amsterdam

vrijekeuzevak

optional subject; elective

Vrijhof Cultuurcentrum

Vrijhof Culture Centre

vrijstellingenbesluit

exemption decision

vrijstelling

exemption

vrijwillige verzekering

voluntary insurance

VSLPC, Vereniging van Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra

Association of National Educational Advisory Centres

VSNU, Vereniging van Samenwerkende Universiteiten

Association of Universities of the Netherlands

VSO, Verenigde Sectorwerkgevers Overheid

Association of Public Sector Employers

VUT-regeling

early retirement scheme

waarderen van diploma's

evaluation of qualifications

waardering en beloning

compensation and remuneration

wachtgeld

redundancy pay

wachtwoord

password

Wageningen Universiteit (WU)

Wageningen University (WU)

WAO, Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Disability Act

WAO-uitkering

disability benefit

warmte- en stromingsleer

fluid dynamics and heat transfer

Waterbeheer (WEM)

Water Engineering and Management

waterhuishouding and milieu

management of water and the environment

Webformulieren servicedesk (WHO)

Webforms servicedesk (WHO)

werkbaas

supervisor

werkcollege

tutorial

werkdruk

workload

werkervaring

professional experience

werkgever

employer

werkgeversbijdrage

employer's contribution

Werkloosheidswet (WW)

Unemployment Act (WW)

werknemer

employee

werkplek

workplace

werkstuk

assignment

werktijd

work hours

Werktuigbouwkunde (WB)

Mechanical Engineering (WB)

Werktuigbouwkundige Automatisering en Mechatronica (WA)

Mechanical Automation and Mechatronics

werktuigbouwkundige automatisering

mechanical automation

werkvorm

teaching method

werving

recruitment

wervingsbeleid

recruitment policy

Wet Arbeid en Zorg

Work and Care Act

Wet bescherming persoonsgegevens

Personal Data Protection Act

Wet Kinderopvang

Childcare Act

Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie

University Government (Modernization) Act

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Disability Act

Wet op de Studiefinanciering

Student Finance Act

Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek (WHOO)

Higher Education and Research Act

Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)

Higher Education and Research Act

Wet op het wetenschappelijk Onderwijs

University Education Act

Wet Tegemoetkoming Studiekosten

Study Cost Allowances Act

Wet Tweefasestructuur

University Education (Two-tier System) Act

wetenschap en technologie in de samenleving

science, technology and society

wetenschappelijk directeur

scientific director

wetenschappelijk medewerker

academic staff (member)

wetenschappelijk onderwijs (WO)

university education

wetenschappelijk onderzoek

1. scientific research; 2. academic research

wetenschappelijk ontwerper

design engineer

wetenschappelijk personeel

academic staff

wetenschappelijk tijdschrift

academic journal

wetenschappelijke opleiding (OU)

degree programme

wetenschappelijke staf

academic staff

wetenschapper

1. scientist; 2. academic; 3. researcher

wetenschaps- en techniekgeschiedenis

history of science and technology

wetenschapscommissie

academic committee

Wetenschapswinkel (WeWi)

Science Shop (WeWi)

wettelijk collegegeld hoog

statutory tuition fee, high rate

wettelijk collegegeld laag

statutory tuition fee, low rate

WeWi, Wetenschapswinkel

WeWi, Science Shop

WHOO, Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek

Higher Education and Research Act

WHW, Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Higher Education and Scientific Research Act

WHW, Wet op Hoger onderwijs and Wetenschappelijk onderzoek

Higher Education and Research Act

wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen

philosophy and social sciences

wijsbegeerte en moraalwetenschappen

philosophy and ethics

wijsbegeerte van wetenschap, techniek en samenleving

philosophy of science, technology and society

wijsbegeerte

philosophy

windpark

wind park

winkelcentrum

shopping centre

wiskunde

mathematics

Wiskundige Systeem- en Besturingstheorie (WSB)

Mathematical System and Control Theory (MSCT)

wisselen

change

wisselwerking

interaction

WO getuigschrift

university degree (certificate )

WO, wetenschappelijk onderwijs

university education

WO-kamer, Overlegkamer voor Wetenschappelijk Onderwijs

University Education Consultative Committee

woon- en werkverkeer

commute

woonplaats

city, town, place of residence

woordblind

dyslexic

zakpercentage

failure rate

zelfanalyse

self-evaluation, internal evaluation

zelfevaluatie

self-evaluation, internal evaluation

zelfontdekkend

discovery learning

zelfstandig leren

independent learning

zelfstudie

independent study

zelfstudiemateriaal

independent learning material

ziekmelden

phone in sick

ziektekosten

medical expenses

ziektekostenverzekering

health insurance

ziekteverlof

sick leave

ziekteverzuim

unexplained absence

zittenblijven

repeat a year

zoekactie

search operation

zoekset

result set

zoeksleutel

search key

zoekterm

search word

zomercursus

summer course

zorgtoeslag

healthcare allowance

zorgverlof

personal leave

Zorgverzekeringswet

Health Insurance Act

zuiver wetenschappelijk onderzoek

pure research

zwangerschapsverlof

maternity leave

zwembad

swimming pool