Wat speelt er rond de aansluiting VO-WO?


In iedere VoP een editie van de nieuwsbrief De @@nsluiter met actualiteiten rond het thema “aansluiting vwo-wo”. Lees meer

over o.a. good practices voor verbetering van de aansluiting vo-ho, studievoorlichting voor ouders, de bètacanon, de salarisenquête voor bèta- en technisch opgeleiden en reacties op het rapport over onderwijsvernieuwingen van de commissie Dijsselbloem.


De @@nsluiter – een periodiek van de 3 TU’s

De @@nsluiter is een nieuwsbrief van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente (ook wel aangeduid als de “3 TU’s”), waarin belangstellenden op de hoogte worden gehouden van allerlei actualiteiten rondom het thema “aansluiting vwo-wo”. Hierbij kunt u denken aan nieuwsonderwerpen vanuit de Tweede Fase, 3TU, vwo-scholen, VSNU, Platform Bèta Techniek, maar ook kunnen producten en publicaties de revue passeren.

U kunt u als geïnteresseerde aanmelden voor dit periodiek. Het archief is te raadplegen via: http://www.utwente.nl/elan/aansluiting/aansluiter/


Via VoP wordt (met toetstemming van de uitgevers) een ieder die de nieuwsbrief gemist heeft alsnog de gelegenheid geboden om kennis te nemen van het nieuws uit De @@nsluiter van juni 2008.


3TU FederatieDe @@nsluiter


 

In deze nieuwsbrief

· VSNU blij met reactie staatssecretaris

· Symposium ‘Trends in Admission’

· VSNU regiodag in Delft

· Good practices aansluiting vo-ho

· Doelstelling hogere bèta-instroom niet gehaald

· Studievoorlichting voor ouders populair

· Aanstaande student krijgt intakegesprek

· Bètacanon gepresenteerd

· Salarisenquête bèta- en technisch opgeleiden

 

Nieuws vanuit de VSNU:


Blij met reactie staatssecretaris

De VSNU is blij met de reactie van de staatssecretaris op het rapport “Wegen voor Talent”.

De voorstellen verruimen de mogelijkheden van universiteiten voor hun beleid rond het vergroten van studiesucces in de bachelorfase.

Lees meer

 

Symposium ‘Trends in Admission’

Op 26 juni is er op de VU een symposium ‘Trends in Admission: Experiences and Challenges in US en Dutch Higher Education’. John Douglass (University of California, Berkeley) biedt een kijkje in het toelatingsbeleid van zijn universiteit als referentie aan het Nederlandse Hoger Onderwijs.

 

VSNU regiodag in Delft

Op 9 oktober 2008 zal in het kader van “Studiesucces in de Bachelor” een regiodag over differentiatie, lat hoger leggen en waardering onderwijs worden gehouden op de TU Delft.

 

Good practices aansluiting vo-ho

Op http://studiesucces.vsnu.nl/practices zijn verschillende good practises op het gebied van aansluiting vo-ho te lezen

 

Nieuws vanuit Studie en Beroep:

jaargang 7, nr 10

 

Doelstelling hogere bèta-instroom niet gehaald
Het kabinet heeft zijn doelstelling voor het aantal studenten in de techniek bij lange na niet gehaald. Vorig jaar steeg de instroom in de bètaopleidingen in het hoger onderwijs met 6 procent in vergelijking met 2000. Het doel was 15 procent. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. De geringe stijging is vooral te wijten aan de hogescholen. Daar daalde de instroom in de pure bètatechniek met 5 procent. Met een stijging van het aantal nieuwe bètastudenten van 30 procent deden de universiteiten het wel goed. Zie ook het bericht op www.nu.nl.
De volledige brief van het platform bèta-techniek aan de Tweede Kamer is te downloaden.

 

Studievoorlichting voor ouders populair
Het zijn geen fanatieke studenten die een college komen bijwonen. De toehoorders zijn ouders wier kinderen in de komende twee jaren met een wetenschappelijke opleiding beginnen. De kinderen zelf zijn thuis gebleven, want de Utrechtse universiteit organiseert vandaag een voorlichtingsdag exclusief voor ouders. De opkomst is net als voorgaande jaren overweldigend. Ook op andere universiteiten is oudervoorlichting standaard opgenomen in het programma. Op de Rotterdamse Erasmus Universiteit worden, net zoals in Utrecht, ouders apart voorgelicht tijdens een studie-informatiedag speciaal voor ouders. In Wageningen lopen er op studievoorlichtingsdagen speciale ‘ouderteams’ rond die als vraagbaak speciaal voor ouders dienen. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten worden leerlingen soms vriendelijk gevraagd om maar één ouder mee te nemen, omdat er anders geen plek meer is.
Lees verder op
de website van de NRC.

 

Aanstaande student krijgt intakegesprek
Er komen individuele studiekeuzegesprekken voor studenten met universiteiten en hogescholen. Zo'n gesprek moet de student vooraf een beter beeld geven van de studie en zorgen voor een goede match tussen student en studie, zodat minder studenten hun studie voortijdig beëindigen.
Lees verder op de websites van
de NRC en het ministerie van OCW. 

 

Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

 

Bètacanon gepresenteerd

Onderwijsminister Plasterk nam in Teylers Museum het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van bètacanoncommissievoorzitter en KNAW-president Robbert Dijkgraaf en universiteitshoogleraar Louise Fresco. Plasterk maakte ook bekend dat hij via Platform Bèta Techniek een ton beschikbaar stelt voor het stimuleren van natuurwetenschappen in het (basis)onderwijs en op lerarenopleidingen op basis van de bètacanon. De vijftig afleveringen daarvan verschenen gedurende heel 2007 wekelijks in de Volkskrant, geschreven door jonge academici.

Lees meer


Doe mee met de salarisenquête bèta- en technisch opgeleiden
Nog steeds bestaat het beeld dat de salarissen in de sector techniek te laag zijn en dat een economische studie betere vooruitzichten biedt. Een ander beeld dat vooral door economen wordt ingebracht is dat er geen tekorten zijn op de technische arbeidsmarkt, want anders zouden de salarissen wel stijgen. Kortom voldoende reden om een regulier salarisonderzoek voor bètatechnici op te starten om deze ontwikkelingen te volgen.
Het Platform Bèta Techniek heeft samen met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA, de KNCV en Bèta Publishers (o.a. uitgever van Technisch Weekblad) dit voorjaar besloten om het voortouw te nemen. In de maand juni is een salarisenquête online en wordt iedereen opgeroepen om mee te doen aan deze enquête. In het najaar van 2008 zullen de resultaten en eventuele acties bekend worden gemaakt.
Lees meer
voor universitair en hbo-opgeleiden staat de enquête op
www.loonwijzer.nl/beta.
voor alle andere bètatechnisch opgeleiden staat de enquête op
www.loonwijzer.nl/main/loonenquete.