UT-Tube: Registratie van colleges via het Internet

Hoorcolleges zijn een veelgebruikte manier om informatie over te brengen van docent op student. Een goed hoorcollege biedt studenten voldoende houvast, structuur en motivatie om zelfstandig met de leerstof aan de slag te gaan.
Maar wat nu als je als student een college niet bij kon wonen, omdat je tegelijkertijd een ander vak wilde volgen of omdat je ziek thuis zat? Of wat te doen als je druk bezig bent met het maken van een opdracht of het bestuderen van een tentamen en je niet meer precies weet wat de docent nu precies zei over dat ene stukje theorie of die lastige formule?

Project ‘Videopilots UT’


In augustus 2007 is het project ‘Videopilots UT’ van start gegaan, een samenwerkingsproject tussen de Onderwijskundige Dienst (S&O) en ICT-Servicecentrum (ICTS). In dit project worden colleges opgenomen en online beschikbaar gesteld binnen de digitale leeromgeving van de UT. Opnamen worden gemaakt bij vakken van alle faculteiten. Hieromheen wordt een structuur voor ondersteuning opgezet die zowel voor de betrokken docenten als voor de ondersteuners zo arbeidsextensief mogelijk is. In het ideale geval drukt de docent op één knop om de opnamen te starten en op dezelfde knop om de opnamen weer te stoppen. Hierna plaatst de docent de link naar het college in een apart deel in TeleTOP.

Op basis van evaluatieresultaten over ervaren meerwaarde, de effecten, de kosten en het gebruik wordt een beslissing genomen over standaardisering van deze dienst in het volgende collegejaar (2008 – 2009).

Werkwijze

Met behulp van het product Mediasite worden de colleges op eenvoudige wijze opgenomen, waarbij met één druk op de knop de collegeopname aan de bijbehorende slides worden gekoppeld. Studenten kunnen door middel van een hyperlink in de TeleTOP omgeving van hun vak de opname openen. Ze kunnen deze in z’n geheel bekijken, maar hebben ook de mogelijkheid om via de slides te navigeren naar specifieke delen van de opname. Het is bovendien mogelijk om videoclips, animaties en software die tijdens het college worden gebruikt in beeld te brengen. Verder kunnen geschreven formules ook worden opgenomen.

Resultaten tot nu toe
In augustus 2007 is een informatiebijeenkomst gehouden voor geïnteresseerde docenten. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben docenten van verschillende faculteiten zich aangemeld voor deelname aan één van de pilots.


In het eerste kwartiel zijn de vakken Halfgeleiderdevices (EWI), Quantumverschijnselen (TNW) en Atelier 1 (GW) opgenomen. In het tweede kwartiel, zijn de colleges van International Business (MB), Inleiding Onderwijskundig Onterpen (GW) en Algorithmen, datatstucturen en Complexiteit (EWI) online gezet.


Er is nu in totaal zo'n 90 uur aan opgenomen colleges beschikbaar. Zie voor een voorbeeld een opgenomen college van het vak Halfgeleider Devices.

Op dit moment lopen de voorbereidingen voor de opnamen van colleges in het derde kwartiel. In deze periode zullen colleges van de vakken Management & Organisatie (MB), Dynamica voor IO (CTW), Basic Chemistry (3TU SET) en Informatiesystemen (EWI) worden opgenomen.

Experimenten

Deze pilotfase wordt gebruikt om te experimenteren. Het streven is de best werkbare manier te vinden om opnamen te maken op de UT. Een paar van de experimenten:

§Bij Quantumverschijnselen is Engelstalige ondertiteling toegevoegd bij één college. Zo worden de Nederlandstalige colleges ook voor buitenlandse studenten toegankelijk gemaakt. Het maken van de ondertitels was technisch mogelijk, maar bleek meer tijd te kosten dan het opnieuw opnemen van het college.

§Bij Atelier 1 is achteraf een college opgenomen om de collegereeks compleet te maken. Het was voor de docent wat vreemd om een college op te nemen zonder publiek in de zaal. Een volgende keer wordt dit anders gedaan. Het blijkt handiger om meer te focussen op de theorie. Uitleg die je tijdens een gewoon college geeft omdat er studenten in de zaal zitten kan dan worden weggelaten (opdrachten, deadlines, etc.). Er worden dan dus geen colleges meer opgenomen, maar onderwerpen. Zo blijft het materiaal langer houdbaar.

§Bij het vak Dynamica voor Industrieel Ontwerpen, worden opstellingen die de docent tijdens college demonstreert opgenomen. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan het inzoomen op de opstelling en het zorgen voor voldoende contrast tussen de opstelling en de achtergrond.

Evaluatie

De evaluatie van de opgenomen vakken is nu in volle gang. Door middel van schriftelijke enquêtes onder studenten en interviews met betrokken docenten wordt gekeken naar de ervaringen die zij bij de pilots hebben opgedaan. Welke problemen deden zich voor bij het maken en afspelen van de opnamen? Welke voordelen heeft men ervaren? Bleven studenten weg bij de echte colleges? (Dit blijkt niet het geval!) Hoe frequent en hoe lang zijn de opnamen door studenten bekeken? En vooral: met welk doel zijn de opnamen bekeken en welke toegevoegde waarde heeft dit voor studenten (en docenten) gehad?

Scenario’s voor gebruik

In de vele gesprekken met docenten en anderen beginnen zich de volgende scenario's voor gebruik af te tekenen:

1.terugzoeken: studenten kunnen moeilijke stof nog een keer bekijken, vlak voor een tentamen of het maken van een opdracht;

2.gemiste colleges terugzien: bijvoorbeeld bij roosterproblemen of ziekte van een student;

3.flexibel leren:

§voor het aanbieden van een tweede instroommoment in vakken;

§fragmenten opnemen (voor Aio’s, zij-instromers, of voorkennis aanbrengen voor het volgen van een 3TU master);

4.presentatievaardigheden: leren presenteren; het terugzien van je eigen presentatie en reflectie hierop (dit is te gebruiken zowel voor studenten als docenten);

5.hergebruik van colleges:

§onderwerpen opnemen voor gebruik in een repository (hoge kwaliteit opnamen, nabewerking), hergebruik in andere vakken, of voor kleine groepen studenten;

§opnamen van bijzondere colleges (bijvoorbeeld met buitenlandse gastdocent of een college van een hoogleraar);

6.PR-waarde: bepaalde colleges die typerend zijn voor de opleiding of juist heel bijzonder in de etalage zetten als promotie voor de opleiding.


Het scenario (en dus het doel van de opname) bepaalt welke opstelling van de videoapparatuur nodig is en hoe student en docent de opnamen gaan gebruiken. Als voorbeeld: bij het opnemen van bijzondere colleges (scenario 5) wil je de opnamen voor langere tijd bewaren. De kwaliteit van de opnamen en het verhaal moeten dus bijzonder goed zijn. Extra tijd wordt dan besteed aan de voorbereiding en het nabewerken van de opnamen. Dit verhoogt de kosten. Voor een “gewone” collegeopname zal nabewerking niet nodig zijn, waardoor lagere kosten gelden.

Het eerste en tweede scenario komen momenteel het meest voor op de UT en op andere universiteiten. Bij het inrichten van het systeem wordt hierop ingezet.

Hoe nu verder?

In het projectteam ontstaan inmiddels ook ideeën voor de iets verdere toekomst. Hoe richten we een vaste zaal in voor het opnemen van colleges? Wat is er nog meer nodig om een vak "op afstand" en zonder veel docentbegeleiding aan te bieden? Met het oog op laatstgenoemd idee, wordt binnen de 3TU Master Sustainable Energy Technology (SET) een vak ‘Basic Chemistry’ ontworpen. Dit vak is bedoeld om de voorkennis van studenten op het gebied van Scheikunde gelijk te trekken. Studenten kunnen zo de stof eigen maken met hulp van opgenomen colleges, toetsen en (last but not least) de docent Louis Winnubst.


Het videoproject zal in het voorjaar van 2008 worden afgerond met een evaluatierapport. Op basis van de resultaten wordt een advies uitgebracht aan het College van Bestuur over de wenselijkheid om het opnemen van hoorcolleges als standaard dienst op te nemen in het aanbod van OD en ICTS. Wanneer het zo ver is, zullen we u via VOP (en andere kanalen) op de hoogte stellen. Tot die tijd kunt u voor informatie over dit project terecht bij Lisa Gommer: e.m.gommer@utwente.nl.


De projectgroep ‘Videopilots UT’ wenst u een flexibel, efficiënt en leerzaam 2008!

Martin Bosker (ICTS), John Diepeveen (ICTS), Lisa Gommer (OD) en Koos Winnips (OD).