Wat speelt er rond de aansluiting VO-WO

Hoe krijgen wij nieuwe studenten in grote getale binnen? Wat kunnen wij van de nieuwe instroom verwachten? Deze vragen spelen voor alle universiteiten een rol. Het wordt steeds belangrijker om oog te houden op de potentiële instromers van morgen. Via VoP blijft u op de hoogte.


Fleurig boekwerk: Bruggen tussen VO en universiteiten

Nederlandse universiteiten en scholen voor het voortgezet onderwijs hebben de afgelopen jaren steeds meer toenadering gezocht tot elkaar. De scholen willen hun leerlingen graag goed voorlichten over en een goede voorbereiding bieden op een vervolgopleiding. De universiteiten willen vroegtijdig kennismaken en een relatie aangaan met de toekomstige studenten. Docenten van beide partijen hebben er baat bij om goed op de hoogte te zijn van elkaars onderwijsprogramma’s en eens bij elkaar in de keuken te kijken.

Met dit voor ogen, zijn - met hulp van een stimuleringsregeling vanuit de Stichting Weten en de VSNU - door acht universiteiten verschillende aansluitingsprojecten opgezet. Zeven van de acht betrokken universiteiten presenteren hun projecten in dit rijk geïllustreerde boekje. De projecten lopen uiteen van een internationale conferentie voor jonge wetenschappers in wording, tot colleges voor excellente leerlingen, de inzet van studenten in het voortgezet onderwijs, hulp bij profielwerkstukken en loopbaanoriëntatiemodules.

Voor een deel worden de projecten door leerlingen zelf beschreven. Het enthousiasme over de uitgevoerde werkzaamheden komt duidelijk uit de verhalen tot uiting en de trotse en stralende gezichten van de wetenschappers in spé illustreren dat veel leerlingen deze wederzijdse toenadering zeker toejuichen.

Bruggen tussen VO en universiteiten. Onder redactie van Jan Marijnissen. Een uitgave van Stichting Weten , VSNU en Radboud Universiteit Nijmegen. ISBN 90-810040-1-8


Een overzicht aansluitingsprogramma's vwo-wo

Een overzicht van alle aansluitingsprogramma's vwo-wo die in 2005-2006 zijn uitgevoerd, is tevens te vinden in de VSNU-publicatie: Overzicht aansluitingsprogramma's vwo-wo 05-06. Te bekijken via de VSNU-website: download


De @@nsluiter – een periodiek van de 3 TU’s

De @@nsluiter is een nieuwsbrief van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente (ook wel aangeduid als de “3 TU’s”), waarin belangstellenden op de hoogte worden gehouden van allerlei actualiteiten rondom het thema Aansluiting VWO-WO. Hierin vindt u bijvoorbeeld het laatste nieuws over de Tweede Fase, activiteiten voor scholieren bij de 3 TU’s, nieuwe ontwikkelingen op vwo-scholen, nieuws van de VSNU en nieuws van het Platform Bèta Techniek. Ook worden producten gepresenteerd en publicaties aangekondigd. U kunt u als geïnteresseerde aanmelden voor dit periodiek. Het archief is te raadplegen via: http://www.utwente.nl/elan/aansluiting/aansluiter/

Dit keer presenteren wij ter kennismaking de hele @@nsluiter no. 3.


3TU FederatieDe @@nsluiter

Nr. 3, december 2006

_______________________________________________________________________

 

Nieuws vanuit 3TU:

         First Lego League Benelux finale

 

Nieuws vanuit Nieuws Studie en Beroep:

         Nog steeds doorstroming mogelijk van hbo-P naar WO

         Van vier naar twee profielen in havo en vwo

         Onderwijs in wiskunde en Nederlands onder de maat

         Het rapport van de profielcommissies

         Pilot meerdere examenmomenten

         Eerste Kamer: studiefinanciering, studielink en leerrechten niet behandelen

 

Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

         Koers op Talent; verklaring Vliegende Hollanders

         Rooskleurige vooruitzichten voor bètatechnici. Technomonitor 2006

         Vliegende Hollanders succesvol

         Regionale dynamiek vraag om maatwerk

         Versteviging van kennis in het onderwijs; onderzoeksrapport Onderwijsraad

 

Aansluitnieuws vanuit de UT

_______________________________________________________________________

 

 

Nieuws vanuit 3TU:

 

FIRST LEGO League 2006

Op zaterdag 27 januari vindt in de aula van de Technische Universiteit Delft de Benelux finale plaats van de FIRST LEGO League 2006: ‘Nano Quest’. Bijna 150 teams hebben de afgelopen drie maanden hard gebouwd en geprogrammeerd aan hun eigen LEGO Mindstorms robot. Daarnaast hebben ze in hun eigen onderzoek geprobeerd om de geheimen van de nanotechnologie te ontrafelen. In de Benelux finale strijden de beste 32 teams om de felbegeerde Champion’s Award.

Kijk voor meer informatie op www.firstlegoleague.nl

 

Nieuws vanuit Nieuws Studie en Beroep:

 

Jaargang 5, nr. 39 (11 december):

Nog steeds doorstroming mogelijk van hbo-P naar WO
De nieuwe wet op het hoger onderwijs is niet ingediend; dat betekent dat de huidige regeling in elk geval een jaar gecontinueerd wordt. De huidige H5-leerling kan dus met een Hbo-P nog steeds doorstromen naar de universiteit volgens de oude regeling.

 

Van vier naar twee profielen in havo en vwo
De zoveelste herziening van de bovenbouw lijkt op een terugkeer naar het aloude alfa- en bètaonderwijs. Van vier naar twee profielen luidt een advies: een natuur- en een maatschappijprofiel. Lees verder op de website van Trouw.

 

Onderwijs in wiskunde en Nederlands onder de maat
Leerlingen in het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs kampen met een tekort aan kennis van de Nederlandse taal en wiskunde. Lees verder op de website van de NRC.

Zie hiervoor ook het onderzoeksrapport “Versteviging van kennis in het onderwijs” van de Onderwijsraad.

Samenvatting en integrale tekst vindt u op www.onderwijsraad.nl.

 

Jaargang 5, nr. 39 (18 december):

Het rapport van de profielcommissies
De profielcommissies zijn in 2004 ingesteld door minister Van der Hoeven van Onderwijs. De vier profielen in havo en vwo moeten volgens de commissies worden teruggebracht tot twee: één natuurprofiel en één maatschappijprofiel. Binnen dat maatschappijprofiel moeten wel varianten komen: op het havo twee, op het vwo drie. Vanaf 14 december is het ontwerpadvies Bruggen tussen Natuur en Maatschappij te downloaden vanaf de nieuwe website
www.profielcommissies.nl.
Tot eind februari kan er commentaar worden geleverd op deze adviezen.
Zie ook het commentaar van de redactie (Pim Schippers). Op deze site is ook een samenvatting te downloaden. Het bestuur van de sectie vwo/havo zal, na overleg met de kringvoorzitters, ook met een commentaar en advies komen.
De schoolleiders zijn niet gelukkig met de timing van het advies. Het roept op dit moment bijzonder veel verwarring op, omdat de VO-scholen druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de invoering van de vernieuwde Tweede Fase in 2007. Waar het veld nu vooral behoefte aan heeft is tijd en ruimte om die vernieuwing door te voeren. Zie verder de website van de schoolleiders.

Pilot meerdere examenmomenten
In januari 2007 worden de eerste schriftelijke eindexamens afgenomen bij een aantal middelbare scholen, die deelnemen aan de pilot. In een notitie van OCW staat meer informatie.
Zie verder
de website van OCW.
Op 12 maart 2007 is er in Rotterdam een congres voor schoolleiders en examensecretarissen (havo-vwo-vmbo) onder de titel "Ruimte en regels". Zie verder de website van OCW.

Eerste Kamer: studiefinanciering, studielink en leerrechten niet behandelen
De Eerste Kamer heeft enkele onderwerpen niet willen behandelen. Vanwege het demissionaire kabinet zijn deze controversieel. Daardoor is een aantal wetten en regelingen niet door de Eerste Kamer gekomen. De staatssecretaris heeft daarover een brief en een toelichting geschreven.

 

Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

 

Koers op Talent; verklaring Vliegende Hollanders

Tijdens de summit ‘Vliegende Hollanders’ op 15 november presenteerde het Platform Bèta Techniek ‘Koers op talent’, een zevenpuntenplan om het tekort aan bètatechnici op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te pakken. Meer informatie en een folder van het zevenpuntenplan zijn te vinden op www.platformbetatechniek.nl.

 

Rooskleurige vooruitzichten voor bètatechnici. Technomonitor 2006

In hoeverre is het aanbod van bètatechnisch talent, nu én in de toekomst, toereikend om de Nederlandse ambities te realiseren? De Technomonitor 2006 – een rapportage van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en het Platform Bèta Techniek – probeert deze vraag te beantwoorden door in te zoomen op de kwantitatieve en kwalitatieve beschikbaarheid van bètatechnici. Meer informatie en een samenvatting van de Technomonitor 2006 zijn te vinden op www.platformbetatechniek.nl.

 

Vliegende Hollanders succesvol

Op 15 november 2006 vond Vliegende Hollanders, Science & Technology Summit, plaats. Locatie was de Passenger Terminal in Amsterdam. Meer dan 1.200 mensen – van leraren in het basisonderwijs tot CEO’s van bedrijven - bezochten de summit. Een uitgebreid verslag is terug te vinden op www.platformbetatechniek.nl

 

Regionale dynamiek vraagt om maatwerk

Wat werkt het beste om scholieren te interesseren voor techniek? En: hoe verhouden op macroniveau de partners overheid, bedrijfsleven en onderwijs zich tot elkaar? Op 2 november 2006 vond op de High Tech Campus in Eindhoven een interregionale bijeenkomst plaats, een estafettebijeenkomst van Programma Regio’s. Voor meer informatie kunt u terecht op www.platformbetatechniek.nl.

Aansluitnieuws vanuit de UT:

         Eindconferentie Math Match

         Lerarenconferentie: een uitwisseling van docenten UT - VO

         Verslag startconferentie STT

 

Eindconferentie Math Match

Het einde van het MathMatch project is in zicht en daarom willen we graag ons product laten zien aan de buitenwereld. Naast de "Public Beta" die momenteel beschikbaar is (http://www.mathmatch.nl/), organiseren we op 15-02-2007 een eindconferentie op de Universiteit Twente. We laten het eindproduct van MathMatch zien, en geven een beeld van wat er in Nederland en buitenland gebeurt op het gebied van wiskunde aansluiting. Het programma vindt u op: http://www.utwente.nl/itbe/ictoo/nieuws/Eindconferentie.doc/

De link voor aanmelding is: http://www.utwente.nl/itbe/ictoo/nieuws/Aanmelding.doc/


Lerarenconferentie: een uitwisseling van docenten UT - VO

Na een succesvolle pilot in het voorjaar van 2006 organiseren de faculteiten EWI, TNW en ELAN op 21 en 22 februari een lerarenuitwisseling voor 1e graads vo-docenten in de exacte wetenschappen uit de regio Twente.

Tijdens de conferentie krijgen de vo-docenten een gevarieerd programma op de UT aangeboden waarbij ze worden geïnformeerd over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op hun vakgebied.

De UT-docenten op hun beurt nemen gedurende de twee conferentiedagen het onderwijs over van de deelnemende vo-docenten, om (opnieuw) kennis te maken met de huidige tweede fase.

Kijk voor meer informatie op: http://www.utwente.nl/lerarenconf/

 

Verslag startconferentie STT

Afgelopen donderdag 7 december 2006 organiseerde de Universiteit Twente - Elan in samenwerking met het Kennis Instituut Stedelijke Samenleving (KISS) een startconferentie met als titel ‘Stimulering Twents Talent’. Centrale thema was: verbetering van de participatie van allochtonen in het hoger onderwijs. Met de conferentie is het gelijknamige project van start gegaan.

Lees verder op: http://www.utwente.nl/elan/aansluiting/STT/VerslagStartconferentie.doc/