Rules & Regulations

Graduating Cum Laude

On this page you will find information on the rules regarding graduating cum laude. At this moment, this information is only available in Dutch, and will be updated to English within the next few months. If you have any questions, please contact your study advisor.

Examencommissiereglement bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Artikel 14 Verlening van het predicaat “met lof”

 1. De examencommissie stelt een met lof regeling vast voor de bachelor opleiding.
 2. De regeling omvat de volgende criteria:
  1. In geval de student bij het afleggen van het Bachelor examen blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan dit op het diploma met de woorden "met lof" worden vermeld.
  2. Uitzonderlijke bekwaamheid is aanwezig wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
   1. het gemiddelde der beoordelingscijfers, behaald voor de onderwijseenheden uit de B1 en het B-programma exclusief de onderwijseenheden van het eerste semester van het derde cursusjaar bedraagt tenminste 8,0.
   2. bij het bepalen van bovenbedoeld gemiddelde worden de onderwijseenheden waarvoor geen oordeel in de vorm van een cijfer is gegeven dan wel een vrijstelling is verleend buiten beschouwing gelaten.
   3. ten hoogste één onderwijseenheid is beoordeeld met het cijfer 6.
   4. voor maximaal een derde van de totale omvang van het Bachelor-programma is een vrijstelling verleend.
   5. het eindcijfer voor module 12 (afstudeeropdracht) bedraagt minimaal een 8.
   6. bij boven genoemde punten worden extra onderwijseenheden niet meegerekend.
   7. de bachelor opleiding is afgerond binnen vier jaar, tenzij bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de examencommissie, een grotere overschrijding rechtvaardigen. Tot de bijzondere omstandigheden worden in ieder geval gerekend de omstandigheden die worden erkend bij de toekenning van afstudeersteun. Indien niet geheel aan deze richtlijnen is voldaan kan de voorzitter van de afstudeercommissie of de bachelorcoördinator een voorstel tot toekenning van het predicaat 'met lof' voorleggen aan de examencommissie. In dat geval dienen de bijzondere omstandigheden en de uitzonderlijkheid van de prestatie extra te worden beargumenteerd.