Eindverslag

Verslag van de OKC (concept) VERTROUWELIJK

Vak: naam (nr) Aantal studiepunten:

1. Rendement

1.1 Slaagpercentage en rendement


A = Potentiële deelnemers

B = Deelnemers aan het tentamen

C = Aantal geslaag­de deelnemers

D = (C/B)*100% (slaagpercentage)

E = (C/A)*100%

(vakrendement)

Criteriumgroep


Overige studenten


Totaal


1.2 Opmerkingen ten aanzien van het rendement:


2. Doelstellingen van het vak

2.1 Formulering doelstellingen door docent

2.2 De opzet van het vak sluit goed aan bij deze doelstelling ja _ _ _ _ _ nee

2.3 Dit vak is volgens de docent vooral gericht op het aanleren van: kennis / vaardigheden /studiehouding

2.4 Het niveau van de aan te leren vakkennis is hoofdzakelijk: weten/inzien/toepassen/integreren

2.5 De studenten hebben een goed beeld van de doelstellingen van dit vak ja _ _ _ _ _ nee

2.6 De studenten hebben een duidelijk beeld van wat zij moeten leren in dit vak ja _ _ _ _ _ nee

2.7 De studenten vinden dit vak een nuttig onderdeel van hun opleiding ja _ _ _ _ _ nee

2.8 Suggesties voor verbetering in de inhoud

3. Organisatie van het vak

3.1 Tijdbesteding studenten t.o.v. planning:

veel meer / meer / evenveel / minder / veel minder


3.2 De studie-activiteiten voor het vak zijn evenwichtig over de periode verspreid

ja _ _ _ _ _ nee

3.3 Suggesties voor verbeteringen in de organisatie

4. Voorkennis

4.1 Er zijn duidelijke hiaten in de voorkennis gesignaleerd ja _ _ _ _ _ nee

4.2 Dit betreft de volgende onderdelen:

4.3 Dit vak bouwt voort op de volgende vakken:


4.4 De studenten zien het verband met deze vakken ja _ _ _ _ _ nee

4.5 De studenten ervaren veel overlap met andere vakken ja _ _ _ _ _ nee

4.6 Dit betreft de volgende vakken / onderdelen van vakken:

4.7 Suggesties voor verbeteringen in aansluiting op VWO of andere EL-blokken/ vakken

5. Leerstof

5.1 Het schriftelijke studiemateriaal is goed ja _ _ _ _ _ nee

5.2 Er zijn voldoende oefenopdrachten ja _ _ _ _ _ nee

5.3 Suggesties voor verbeteringen in de lesstof

6. Werkvormen (hoorcollege, werkcollege, zelfstudie, practicum, COO)

6.1 Overzicht van gebruikte werkvormen

Werkvorm

Uren gepland

Functie

Tevredenheid studenten

Hoorcollege
Werkcollege
Practicum
Zelfstudie
Groepswerk
6.2 De uitvoering van dit vak is onder de maat / voldoende / goed


6.3Suggesties voor verbeteringen in de werkvormen en/of de uitvoering:

7.Elektronische ondersteuning

7.1Bij dit vak wordt gebruikgemaakt door een Blackboardsite / andere website / geen website

7.2De studenten zijn tevreden over de (Blackboard of andere) website: ja _ _ _ _ _ nee / n.v.t.

7.3Studenten vinden het volgende aspecten goed aan de website:

7.4Suggesties voor verbetering van de website:

7.5Indien geen website wordt gebruikt: De studenten zouden wel / niet een website voor dit vak op prijs stellen, want

7. Het tentamen


7.1 Oordeel van de studentobservatoren

7.1.1 Het aantal studenten in de evaluatiegroep bedroeg:

7.1.2 Was het niveau van het tentamen gemakkelijker [_ ]

naar verwachting? als verwacht [ _ ]

moeilijker [ _ ]

7.1.3 Was het soort vragen op het tentamen wat de studenten verwacht hadden?

ja _ _ _ _ _ nee


7.2 Kwamen de studenten in tijdnood bij het tentamen? ja _ _ _ _ _ nee


7.3Suggesties voor verbeteringen van het tentamen:7.4 Het tentamen wordt voldoende valide geacht ja / nee / twijfelachtig


Overige opmerkingen

Algemene conclusie

In zijn algemeenheid vindt de OKC dit vak onder de maat / voldoende / goed


De volgende zaken behoeven dringend de aandacht: