Onderwijsinformatie

Procedure afstuderen

PROCEDURE AFSTUDEREN UT-lerarenopleidingen

Lees meer over de procedure
 1. Zodra de student groen licht heeft gekregen van de afstudeercommissie voor het afstuderen, kan de onderstaande procedure worden gestart.
 2. De student spreekt met de leden van de afstudeercommissie het volgende af: de afstudeerdatum en het tijdstip (09.00 uur, 11.00 uur, 14.00 uur of 16.00 uur). N.B. De afstudeerdatum moet minimaal 4 weken liggen na de aanmelding voor het masterexamen door de student bij BOZ-ELAN. Voor het afstudeertijdstip dienen de normale college(blok-)uren te worden aangehouden.
 3. Het formulier Aanmelding Masterexamen wordt ingevuld door de student, ondertekend door de afstudeercommissie en tenminste 4 weken vóór de gewenste afstudeerdatum ingeleverd bij BOZ-ELAN. Tevens wordt het formulier Aanmelding Vakkenpakket ingeleverd (ondertekend door de student en de vakdidacticus). Op dit formulier worden de keuzevakken en eventuele aanvullende vakken gespecificeerd. Bij de aanmelding ontvangt de student de exit-enquête. Het ingevulde formulier dient te worden ingeleverd bij BOZ vóór het colloquium. 
 4. BOZ-ELAN gaat na of alle vakken die op de leerovereenkomst en het formulier Aanmelding vakkenpakket vermeld staan, behaald zijn. Indien nodig wordt contact opgenomen met de student, de vakdidacticus, of de studieadviseur. De BOZ-medewerker regelt een zaal voor het afstudeercolloquium en vraagt het diploma aan. 
 5. BOZ-ELAN stuurt de student een format voor een colloquiumaankondiging. De student vermeldt hierin een korte samenvatting van het verslag, controleert de overige gegevens en stuurt deze minimaal 2 weken voor de afstudeerdatum naar BOZ-ELAN. BOZ-ELAN zorgt voor de openbare aankondiging en stuurt deze naar de afstudeerder, de leden van de afstudeercommissie, het secretariaat van ELAN, opleidingsdirecteur, studieadviseur, servicedesk en de studenten van de lerarenopleidingen. 
 6. Minimaal 1 dag voor het afstuderen stuurt de student een pdf- en word-file van de scriptie(s) en van het eindverslag van Schoolpracticum 2 naar BOZ-ELAN. 
  De student uploadt zelf, ten laatste 1 dag voor het afstuderen, het verslag van het Onderzoek van Onderwijs en eventueel ook de vakinhoudelijke masterthesis (als deze onderdeel was van de lerarenopleiding) naar de bibliotheek via website http://essay.utwente.nl
 7. De student ontvangt na het afstudeerpraatje (indien geslaagd) de map met het diploma.  
 8. De afstudeercommissie levert de getekende kopie van het diploma, het cijferbriefje en het beoordelingsformulier in bij BOZ-ELAN (middels de retourenveloppe). BOZ-ELAN zorgt voor verwerking van het cijfer en opname van de documenten in het dossier van de student. 
 9. De student ontvangt binnen 6 weken het diplomasupplement thuis, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: exit enquête ingeleverd, scriptie geüpload, scriptie verzonden naar BOZ. In het supplement is de cijferlijst vermeld en de onderwijsbevoegdheid.

Contactpersonen:

BOZ-ELAN: Astrid Oppers 

Secretariaat ELAN:

Irene Wilmink

Download aanvraagformulier

PDF-aanvraagformulier