Onderwijsinformatie

Procedure afstuderen

PROCEDURE AFSTUDEREN MASTERS SEC EN LVHOM

Lees meer over de procedure
 1. Zodra de student groen licht heeft gekregen van de afstudeercommissie voor het afstuderen, kan de onderstaande procedure worden gestart.
 2. De student spreekt met de leden van de afstudeercommissie het volgende af:
  de afstudeerdatum en het tijdstip.
  N.B. De afstudeerdatum moet minimaal 4 weken liggen na de aanmelding voor het masterexamen door de student bij BOZ-ELAN . Voor het afstudeertijdstip dienen de normale college(blok-)uren te worden aangehouden.
 3. Het formulier Aanmelding Masterexamen wordt ingevuld door de student, ondertekend door de afstudeercommissie en tenminste 4 weken vóór de gewenste afstudeerdatum ingeleverd bij BOZ-ELAN. Tevens wordt het formulier Aanmelding Vakkenpakket ingeleverd (ondertekend door de student en de vakdidacticus). Op dit formulier worden de keuzevakken en eventuele aanvullende vakken gespecificeerd.
 4. BOZ-ELAN gaat na of alle vakken die op de leerovereenkomst en het formulier Aanmelding vakkenpakket vermeld staan ook behaald zijn. Indien nodig wordt contact opgenomen met de student of de vakdidacticus. De BOZ-medewerker regelt een zaal voor het afstudeercolloquium.
 5. BOZ-ELAN stuurt de student een format voor een colloquiumaankondiging. De student vermeldt hierin een korte samenvatting van het verslag, controleert de overige gegevens en stuurt deze minimaal 2 weken voor de afstudeerdatum naar BOZ-ELAN. BOZ-ELAN zorgt voor de openbare aankondiging en stuurt deze naar het secretariaat van ELAN. Het secretariaat zorgt voor de uitnodiging van ELAN-studenten en staf.
 6. Minimaal 1 dag voor het afstuderen stuurt de student een pdf- en word-file van de scriptie en van het eindverslag van Schoolpracticum 2 naar BOZ-ELAN. BOZ-ELAN stuurt de files naar de bibliotheek en zorgt voor opname in het dossier van de student.
 7. De student ontvangt na het afstudeerpraatje (indien geslaagd) de map met het diploma en het cijferbriefje (en eventueel een kopie van het beoordelingsformulier).
 8. De afstudeercommissie levert de getekende kopie van het diploma, het cijferbriefje en het beoordelingsformulier in bij het secretariaat van ELAN (Marion Meenink) of verstuurt het direct naar BOZ-ELAN middels de retourenveloppe. BOZ-ELAN zorgt voor verwerking van het cijfer en opname van de documenten in het dossier van de student.
 9. De student ontvangt binnen 6 weken het diplomasupplement thuis. In het supplement is de cijferlijst vermeld en (indien van toepassing) de onderwijsbevoegdheid.

Contactpersonen:

BOZ-ELAN: Astrid Oppers 

Secretariaat ELAN:

Irene Wilmink

Download aanvraagformulier

PDF-aanvraagformulier