UTFaculteitenETNieuwsGrote NWA-ORC subsidie voor onderzoek naar zandsuppleties voor een klimaatbestendige kust

Grote NWA-ORC subsidie voor onderzoek naar zandsuppleties voor een klimaatbestendige kust

Een NWA-ORC onderzoekssubsidie van 5 miljoen euro voor het project SOURCE: Sand nOURisment strategies for sustainable Coastal Ecosystems gaat naar Jebbe van der Werf (Faculteit ET, Marine & Fluvial Systems). Dit 6-jaar durende project biedt kennis & tools voor zandsuppletie-strategieën om de kust te laten meegroeien met de zeespiegelstijging.

Versnelde zeespiegelstijging (ZSS) bedreigt kustgebieden wereldwijd. Hierdoor worden stranden smaller, en neemt de kusterosie toe. Tegelijkertijd ontstaat door sociaaleconomische ontwikkelingen meer en meer druk op het ruimtegebruik in de kustzone. Zonder adaptief beheer komen hierdoor kustgebieden in de knel. Dit bedreigt deze gebieden en stelt de kustgemeenschap bloot aan de kans van overstroming. 

De natuurlijke ontwikkeling van het kust-ecosysteem, tezamen met menselijke ingrepen, zijn cruciaal voor de toekomst van onze zandige kusten. Zandsuppleties (het kunstmatig toevoegen van zand om het strand op te hogen) zijn in potentie een belangrijke ingreep om de kust duurzaam te laten meegroeien met de ZSS om het laagliggende achterland te beschermen tegen overstromingen.

Zorgvuldig geplande zandsuppleties leiden tot de vereiste en gewenste veerkrachtige en dynamische multifunctionele kustlandschappen van de toekomst. Echter, het ontbreekt momenteel aan de kennis, tools en samenwerking om dit te realiseren. Daarom is the belangrijkste onderzoeksvraag van het SOURCE project: Hoe kunnen we multifunctionele zandsuppletie-strategieën – die leiden tot een veerkrachtige en dynamische kust met grote sociaal-maatschappelijk en natuurlijk waarden – co-creëren? 

Het SOURCE project levert de wetenschappelijke kennis, modellen en ontwerptools om zandsuppletiestrategieën te kunnen ontwikkelen en evalueren in een multi-stakeholder co-creatie proces. Dit wordt een succes door een unieke combinatie van inzicht in de werking van het kust-ecosysteem, een betrouwbare modellering van de impact van suppleties, kwantificering van zowel de geldelijke als de niet in geld uit te drukken kosten en baten, en een integraal suppletie-ontwerp en -evaluatie proces.

Onze Living Labs (proeftuinen) zijn twee zandsuppleties langs de Nederlandse kust. Deze zullen gezamenlijk door de SOURCE onderzoekers en 25 partners (overheden, onderzoeksinstituten, natuurorganisaties en het bedrijfsleven) worden ontworpen, gemonitord en geëvalueerd. Deze samenwerking is van essentieel belang voor de beoogde maatschappelijke doorbraak: co-creatie van multifunctionele zandsuppletiestrategieën voor een veerkrachtige en duurzame Nederlandse kustverdediging met tegelijkertijd grote sociaal-maatschappelijke en natuurlijke waarden.

Voor meer informatie, neem aub contact op met Jebbe van der Werf, j.j.vanderwerf@utwente.nl 

Consortium

University of Twente, Deltares, Utrecht University, Delft University of Technology, Wageningen University, Wageningen Marine Research, HZ University of Applied Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam. 

Nederlandse partners

Rijkswaterstaat, Recreatief Zandfonds Zeeland, STOWA, Royal HaskoningDHV, Svašek Hydraulics, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, WaterProof, Arcadis, Dunea, Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, Provincie Zeeland, Stichting De Noordzee, Van Oord, Waardenburg Ecology, Waddenacademie, Waddenvereniging, Waterschap Scheldestromen, Witteveen+Bos. 

Internationale partners

Waterbouwkundig Laboratorium (BE), Coastal Protection Engineering (US), Coastal Science & Engineering (US), CEFAS (UK), United Nations University (DE), University of Aveiro (PT), US Army Corps of Engineers.

NWA-ORC

NWA-ORC is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) dat erop gericht is om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Voor meer informatie:  https://www.nwo.nl/nieuws/projecten-aan-de-slag-met-vraagstukken-uit-de-nationale-wetenschapsagenda

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)