May 2021

(Moderator: Shu Ni)

 • Wednesday, May 12, 13:00
  Colloquium Deepak Singh
 • Wednesday, May 19, 13:00
  Qualifier Xiao Zhang
 • Wednesday, May 26, 13:00
  Colloquium (by invitation)

June 2021

(Moderator: Daniel Cunha)

 • Wednesday, June 2, 13:00
  Colloquium Shu Ni
 • Wednesday, June, 9 13:00
  Colloquium Marijn van de Putte / Moritz Nunnenkamp
 • Wednesday, June, 16 13:00
  Colloquium Minh Duc Nguyen
 • Wednesday, June 23, 13:00
  Colloquium (by invitation)
 • Wednesday, June 30, 13:00
  Colloquium Fox Huang