Organization of the care taking process

Vakbeschrijving

De organisatie van het zorgproces wordt steeds ingewikkelder. De snelheid waarmee medische kennis zich ontwikkelt leidt tot meer en betere diagnostische inzichten en meer en betere behandelingsmogelijkheden. Dat is ook nodig want door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen die lijden aan aandoeningen met een forse impact op het dagelijks leven en een met een chronisch karakter. Daarbij kan worden gedacht aan ziekten als astma, hartklachten en hartfalen, diabetes mellitus, diverse vormen van reuma, vaatziekten, de gevolgen van hersenbloedingen en andere aandoeningen. Een gevolg daarvan is de patiëntenzorg van karakter veranderd: de individuele patiënt staat niet meer centraal, want hij of zij is een van de velen geworden die lijden aan een bepaalde aandoening. Dat wordt zeker ook in de hand gewerkt door afrekeningsystemen waarbij de ziekte en haar behandeling centraal staat en de patiënt slechts figureert op de achtergrond. Het gevolg van deze benaderingswijze is dat de patiënt vaak een gefragmenteerd zorgtraject aflegt waarbij zorg wordt geboden door verschillende zorgaanbieders. Het nadeel daarvan is dat niemand meer het totale overzicht heeft. Het is daarom noodzakelijk dat zorgverleners hun activiteiten zodanig hebben afgestemd, dit het de uiteindelijke kwaliteit van de zorg ten goede komt. In dit vak draait het om ontwikkelingen in de zorgvraag en het zorgaanbod. Wat voor veranderingen voltrekken zich in beide velden en wat heeft dat voor consequenties voor de zorg.

Doelstellingen

Na succesvol doorlopen van deze cursus is de student in staat om:

  1. Analytische tools te gebruiken om de Nederlandse zorgstructuur te analyseren;
  2. Deze tools te gebruiken om de belangrijkste spelers in de Nederlandse zorgstructuur te onderscheiden en ze met elkaar in verband te brengen;
  3. Deze tools te gebruiken om overeenkomsten en verschillen te benoemen tussen het veld van preventie, cure en care;
  4. Deze tools te gebruiken om de verschillen tussen eerste, tweede en derdelijn gezondheidsactiviteiten te analyseren;
  5. Nota's, wet- en regelgeving, alsmede een betoog van een betrokken speler kritisch te beoordelen.

Contactpersoon: dr. H.G.M. Oosterwijk