Science advice and ethics

Doel: Inzicht bieden in wetenschapsvisies en ethiek en hun filosofische achtergrond, en het ontwikkelen van competentie in reflectie op eigen kennisgebied en latere professionele rollen van studenten van de faculteit MB.

Inhoud: In de filosofie worden kennis en handelen, en de vraag naar goede kennis en het goede handelen, vaak apart bestudeerd. In concrete praktijken is handelen gestuurd door kennis en wordt wetenschappelijke kennis op allerlei manieren ingezet voor handelen (bijv. expertise, advies). In de voorbeelden in het eerste blok zal deze verstrengeling duidelijk worden. In blok 2 wordt het geleerde toegepast en zal de verhouding tussen kennis en handelen een belangrijk aspect zijn.

Blok 1 (Dijksterhuis): de belangrijkste stromingen en filosofen op het gebied van "het denken over goed en kwaad" en de ontwikkelingen daarin (ook in licht van de tijdsperiode dat de theorie is ontstaan). Verschillende visies op wetenschap en de ontwikkeling en toepassing van kennis in wetenschap en praktijk, o.a. rationalistische, evolutionaire en constructivistische benaderingen.

Blok 2 (Fisscher voor BK en TBK, BSK, Aydin en Verburgt (GW), Dijksterhuis): Toepassen van het geleerde (gedifferentieerd naar opleiding). Actuele vraagstellingen naar omgaan met en het vormgeven aan de processen van individuele en collectieve verantwoording vormen de ingang. Naast de individuele professionals zijn ook bedrijfsorganisaties, overheidsinstellingen en instellingen in de gezondheidszorg maatschappelijke actoren die zich moeten willen, kunnen en mogen verantwoorden. Het gaat hierbij zowel om wetenschappelijke als maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Leerdoelen: De student moet beredeneerd commentaar kunnen geven op de waarde van verschillende visies op wetenschap en in ethiek in het algemeen, en voor concrete gevallen implicaties voor kennis en handelen kunnen aangeven.

Contactpersoon: Dr.ir. F.J. Dijksterhuis (STePS)