Creating policies

Inhoud: Wat is 'beleid'; hoe en wanneer en waarom is het begrip 'beleid' politiek en wetenschappelijk belangwekkend geworden? Wat is waarom een beleidsprobleem?

Eerst wordt een begrippenkader aangereikt om het krachtenveld en de perspectieven van verschillende spelers in het beleidsproces te begrijpen, en daarmee de context waarin dit proces zich afspeelt. Het gaat erom in de politieke strijd om beleid te leren onderscheiden tussen 'uitdenken' (leren) en 'uitvechten' (invloedsbehoud en -verwerving) als de twee kanten van hetzelfde beleidsspel. Daarna wordt meer en detail ingegaan op de elementen van de beleidscyclus: agendavorming, beleidsvorming, beleid als plan en beleidsinstrumenten, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie en -terugkoppeling; en de lange termijn dynamiek van beleidsveranderingen. Daarbij worden niet alleen beschrijvende modellen voor deze deelprocessen gepresenteerd, maar leren studenten ook om deze modellen toe te passen en de hieruit voortvloeiende vraagstukken voor de inrichting van beleidsprocessen te analyseren.

Onderwerpen: Beleid, beleidswetenschap en beleidskunde; modellen en methoden voor de analyse van beleidsprocessen; modellen voor de inrichting van beleidsprocessen

Leerdoelen: Na succesvol doorlopen van deze cursus is de student in staat om:

  1. de belangrijkste begrippen en theorie├źn van de beleidswetenschap, en de aard van de beleidswetenschap zelf, uit te leggen;
  2. deze begrippen en theorie├źn op eenvoudig niveau toe te passen (bijv.) bij het volgen van de media (krant, tv), het interpreteren van beleidsstukken en van eenvoudige wetenschappelijke literatuur;
  3. op eenvoudig niveau enkele beleidswetenschappelijke technieken voor de analyse en interpretatie van beleidsteksten en -argumentaties toe te passen
  4. informatie te ordenen en te beoordelen, argumentaties te analyseren en op te bouwen en gegevens over eenvoudige beleidsproblemen met elkaar in verband te brengen.

Contact: dr. H.G.M. Oosterwijk, dr. P.J. Klok