Design and evaluation of policies

Vakbeschrijving

Doel: Het moduul verschaft de student inzicht in het instrumentarium dat wordt gebruikt bij het ontwerpen en evalueren van beleid en leert de student hoe de instrumenten toe te passen in verschillende beleidsproblemen.

Inhoud: Beleidsvoorbereiding is het uitdenken, beargumenteren en formuleren van de keuzen voor de inhoud en uitvoering of (tussentijdse) evaluatie van een beleid. In feite gaat het om te leren werken met een verzameling van heuristieken voor het bedenken en uitschrijven van verdedigbare probleem-oplossingscombinaties en plausibele doel-middel verhoudingen. In deze module leren studenten beleid te ontwerpen als resultaat van een proces van probleemvinding, waarin heendenken vanuit politieke doelen, terugdenken vanuit de uitvoerenden én terugdenken vanuit de doelgroep evenwichtig aan bod komen en elkaar afwisselen. Ook bij evalueren is de spanning tussen kennis produceren en politiek bedrijven duidelijk merkbaar. In het ideale geval kunnen evaluaties belangrijk zijn om voortdurend bij te leren hoe het bestuur het beste de samenleving kan dienen. Maar van een bijdrage aan een lerende overheid komt niet veel terecht als de onderzoekers geen aandacht schenken aan de vragen die bij de praktijk leven. Omdat beoordeling natuurlijk ook grote gevolgen kan hebben voor de beoordeelden in het politieke spel, is omgekeerd de onafhankelijkheid van evaluaties altijd in het geding. Dat wordt nog versterkt omdat aan evaluatie vaak ook het doel van 'verantwoording afleggen' wordt meegegeven. Doordat evaluatie-onderzoek zelden of nooit de werkelijkheid kan aanpassen aan de gewenste onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld door bij een controle- groep het beleid welbewust niet toe te passen, is een grote flexibiliteit en creativiteit vereist bij beleidsevaluaties.

Onderwerpen: Lineaire structuur in het beleidsfasenmodel en meer organisache vormen van beleidsontwikkeling, management van het beleids- en evaluatieproces, netwerkontwikkeling, beleidsveranderingsprocessen, interactieve beleidsvorming en evaluatie, beleidsstijlen.

Leerdoelen: Na succesvol doorlopen van deze cursus is de student in staat om:

  1. de belangrijkste methoden van beleidsontwerpen uit te leggen en te herkennen in concrete beleidsprocessen;
  2. deze methoden toe te passen bij concrete beleidsproblemen;
  3. de belangrijkste methoden voor beleidsevaluatie uit te leggen en te herkennen in concrete beleidsprocessen;
  4. concrete beleidsevaluaties kritisch te beoordelen, zelfstandig passende beleidsevaluaties op te zetten en op eenvoudig niveau uit te voeren;
  5. beleid en beleidsresultaten te communiceren voor een kritisch publiek

Contactpersoon: dr. H.G.M. Oosterwijk