Contributie

De vereniging heeft een gironummer geopend voor contributies:
46.39.78.730, t.n.v. Principia, Enschede.
onder vermelding van contributie Principia en het betreffende jaartal.

Lidmaatschap kost 30 euro per jaar. U ontvangt dan ook automatisch het alumniblad ‘Principieel’. Tussentijdse aanmeldingen worden voor een evenredig deel van de lidmaatschapskosten gefactureerd. Lidmaatschappen worden automatisch verlengd met één kalenderjaar tenzij men voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk opzegt. Gedurende het jaar van afstuderen en het daarop volgende jaar is iedere alumnus gratis lid.

Het bestuur heeft, als gevolg van een besluit van de ALV van november 2006, besloten om die leden, die gedurende twee jaar niet hebben gereageerd op de contributienota en daarop volgende herinneringsbrieven, van de ledenlijst te schrappen. Degenen die dit betreffen, zijn hiervan voor zover mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld.