Machtigingsformulier

ANTWOORDFORMULIER

Ondergetekende,

(Naam) ………………………………………………………………………………

(Adres) ………………………………………………………………………………

(Postcode + woonplaats) ……………………………………………………………

Machtigt hierbij tot wederopzegging het bestuur van Principia om de jaarlijkse contributie

voor het lidmaatschap van de vereniging automatisch af te schrijven van bank- of

girorekening nummer …………………………, ten name van ………………..…………………………….

te …………………..

(NB: automatische incasso is voor ons alleen mogelijk van Nederlandse bank- of girorekeningen!)

Plaats ………………………………………

Datum ………………………………………

Handtekening

Dit formulier s.v.p. retourneren aan:

M.A. van Santen

Penningmeester Principia

Jan Janslaan 61

7602 VW Almelo