Aanmeldingsformulier

AANMELDINGSFORMULIER

Hierbij geeft ondergetekende zich op voor het lidmaatschap van Principia.

Naam: …………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………

Postcode + Woonplaats: ……………………………………………………………………………

Tel. privé: ………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres privé: …………………………………………………………………………………….

Jaar van inschrijving studie: …………………………………………………………………….

Jaar van afstuderen: ………………………………………………………………………………..

Vakgroep: ………………………………………………………………………………………………….

Studentnummer (indien bekend): ……………………………………………………………

Naam werkgever: …………………………………………………………………………………….

Werkadres: ……………………………………………………………………………………………….

Postcode en Plaats: ………………………………………………………………………………….

Telefoon werk: …………………………………………………………………………………………

E-mail werk: …………………………………………………………………………………………….

Functie: …………………………………………………………………………………………………….

Plaats, datum en handtekening: ……………………………………………………………..

Ondergetekende machtigt tot wederopzegging het bestuur van Principia om de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de vereniging automatisch af te schrijven van

bank-/girorekening nummer: ……………………………………….………..……… …….

op naam van (naam en woonplaats) …………………………………………………….

Plaats, datum en handtekening: …………………………………………………………….

Svp terugsturen naar: Alumnivereniging Principia

p/a M.A. van Santen, penningmeester

Jan Janslaan 61

7602 VW Almelo