briefCVB

Universiteit Twente, College van Bestuur

prof. mr. dr. H.M. de Jong, portefeuillehouder Alumnibeleid

Postbus 217

7500 AE Enschede

Betreft: UT alumniverenigingen vragen ondersteuning en bieden invloed bij UT-stakeholders

Lelystad, 13 mei 2003

Hooggeleerde heer De Jong, beste Huib,

Op vrijdag 15 november 2002 heeft u op de studiedag van de UT-alumniverenigingen een presentatie gehouden over het alumnibeleid van de UT en de op handen zijnde veranderingen binnen het Alumnibureau, mede ingegeven door de financiële situatie waar de UT zich voor geplaatst ziet. Met deze brief willen de gezamenlijke UT-alumniverenigingen openingen bieden om samen met u, als vertegenwoordiger van het College van Bestuur, het alumnibeleid zodanig vorm en inhoud te geven, dat alle partijen de vruchten kunnen plukken van de gemeenschappelijke inspanningen.

Zoals Prof.dr. Guy Neave, faculteit Bestuurskunde al in zijn oratie aangaf, beweegt het hoger onderwijs en zeker de UT zich meer en meer langs de lijnen van een ‘stakeholder society’, waarin verschillende belanghebbenden zowel klant zijn, als directe invloed uitoefenen: studenten, onderzoekers, bestuurders, maar ook externe ondernemingen, onderzoeksinstituten, overheid en andere partijen in de maatschappij. Een trend die door de open grenzen nog een extra versnelling krijgt. UT-alumni zijn door zowel profit- als nonprofit-organisaties zeer gewaardeerde werknemers met een hoogstaand kennisniveau en een excellent kennisnetwerk. Alumni vervullen daarmee gelijktijdig zowel de rol van stakeholders als van ambassadeurs voor de UT. De impact van een hoogwaardig en transparant alumnibeleid op de relatie van de UT met haar stakeholders is dan ook groot.

De UT-alumniverenigingen opereren onafhankelijk van elkaar, maar voeren in de kern hetzelfde driedelige beleid:

1.

bevorderen van de professionele ontwikkeling van haar leden (o.a. workshops, bedrijfsbezoeken, publicaties, vacatureservice)

2.

bevorderen van de relatie tussen de faculteit en haar alumni en tussen de faculteit en het werkveld (o.a. audits, stage-& afstudeerplaatsen, gastcolleges, voorlichting)

3.

faciliteren van professionele netwerken (onderling en met vakgenoten), waarbij ook plaats is voor ontspanning en UT-sentiment uit de (soms lang) vervlogen studiejaren (o.a. websites, mailinglists, borrels en excursies)

Elke vereniging drijft op dit moment op drie kurken: de vrijwilligers die voor de vereniging actief zijn, de contactpersonen bij de eigen opleiding of faculteit en de contactpersoon van de verenigingen bij het Alumnibureau. Vooral het alumnibureau en de faculteiten spelen bij wisseling van bestuurs- en commissieleden een essentiële rol voor de continuïteit van de UT-alumniverenigingen. Helaas vermindert het drijfvermogen van elk van de kurken op dit moment.

We zien bij de alumniverenigingen een terugloop van leden: minder studenten binnen de UT-opleidingen betekent minder aanwas van alumni. Alumni worden na afstuderen lid van de alumnivereniging en verdwijnen uit beeld op het moment dat ze kinderen krijgen. Een aantal keert terug bij de vereniging wanneer de kinderen groter zijn. Desondanks heeft een groot aantal verenigingen moeite het ledenaantal op peil te houden en is het vinden van bestuurs- en commissieleden een uitdaging te noemen. We moeten als verenigingen concurreren met alle andere tijdrovende activiteiten van de alumni. De aantrekkingskracht van de vereniging ligt op het vakinhoudelijke vlak, maar velen zien vanwege de bijkomende administratieve werkzaamheden af van een actieve rol. Momenteel overweegt een aantal verenigingen zichzelf om deze redenen op te heffen.

Het onderbrengen van verschillende opleidingen onder een faculteit, bijvoorbeeld Gedragswetenschappen, brengt voor de verenigingen een identiteitsvraagstuk met zich mee. Studieverenigingen (overwegen te) fuseren, zullen de alumniverenigingen (moeten) volgen? De alumni spreken zich duidelijk uit: men voelt zich verbonden aan de opleiding, de eigen vakrichting. Bij fusieoverwegingen wordt door de meeste verenigingen eerder naar vakinhoudelijke zusterverenigingen buiten de UT gekeken dan naar alumniverenigingen binnen de eigen faculteit.

Wanneer we samen niet kunnen komen tot een constructief alumnibeleid, is het scenario als volgt: een aantal alumniverenigingen heft zichzelf op of richt zichzelf niet op wegens gebrek aan bestuursleden. Andere verenigingen zullen de mogelijkheden tot fuseren onderzoeken, maar stuiten waarschijnlijk op weerstand van de leden: de identiteit van de vereniging wordt ontleend aan de opleiding, niet aan de faculteit of UT als geheel. Rest deze verenigingen weinig anders dan samenwerkingsverbanden met andere vakinhoudelijke verenigingen buiten de UT aan te gaan.

Bij alle verenigingen is het verkrijgen en/of uitbreiden van administratieve ondersteuning (o.a. onderhoud van het ledenbestand, verzorgen van contributie-inningen, verzorgen van mailingen) de eerste voorwaarde voor levensvatbaarheid. TOPOS is een van de meest actieve alumniverenigingen. De vele activiteiten vragen een aanzienlijke administratieve en financiële ondersteuning die de vereniging graag geheel door het Alumnibureau zou laten verzorgen. Helaas is hiervoor bij het Alumnibureau (momenteel) niet voldoende capaciteit beschikbaar gesteld. Momenteel vindt dan ook de discussie plaats om de gehele verenigingsadministratie buiten de UT onder te brengen. Ook bij Bekader wordt dit overwogen.

Het loskoppelen van alumniverenigingen van de UT heeft onplezierige consequenties: deze alumniverenigingen zullen op langere termijn hun UT-identiteit verliezen; ze worden waarschijnlijk algemene vakverenigingen. De UT-ambassadeursfunctie van deze alumni zal daarmee sterk afgezwakt worden en dit komt de relatie met stakeholders niet ten goede. Daarnaast heeft de UT dan niet meer de beschikking over het actuele alumniadressenbestand; de meeste alumniverenigingen zijn eigenaar van hun adressenbestand en zullen dit meenemen.

Laten we samen één ding voorop stellen: actieve UT-alumni vormen een groot potentieel voor zowel de profilering van de UT als voor het voortbestaan van de alumniverenigingen. Om dit potentieel optimaal in te kunnen zetten, zal geïnvesteerd moeten worden in een goede relatie met de UT. De gezamenlijke alumniverenigingen willen graag met u onderzoeken in hoeverre de UT een rol kan spelen bij het voorzien in de eerste levensbehoefte: administratieve ondersteuning van de verenigingen. Daarnaast willen we graag samen met u en het UT-Universiteitsfonds de rol en bijdrage van alumni als klant, ambassadeur en begunstiger in een gezamenlijk beleid formuleren en tot uitvoering brengen. Alumni (onze leden en uw stakeholders!) zullen dit zeker waarderen.

De gezamenlijke alumniverenigingen wisselen graag met u en bestuursleden van het universiteitsfonds van gedachten over de in deze brief aangeroerde onderwerpen. We hopen dat u met ons aan de slag wilt gaan om de alumniverenigingen bij de UT betrokken te houden. Ondergetekenden zien in ieder geval vele aanknopingspunten om de UT en haar alumni als dé wetenschappelijke ondernemers op de kaart van de (inter)nationale kenniseconomie te zetten.

We zien met grote belangstelling uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens,

Concreet (CT&M), Maarten Bulsink, voorzitter

Eniac (INF/BIT), Christian Peper, secretaries

Elysium (EL), Maarten Korsten, voorzitter

Impuls (TN), Herbert Wormeester, plv. voorzitter

Kwadrant (TW), Jeroen van Hoek

Pheidippus (TCW), Ratna Toering, voorzitter

Principia (WB) , Jan van Dongeren, secretaris

ToPoS (TO), Gerlinde Podt, voorzitter

VtB (BSK), Gerrit-Wim Gerritsen, bestuurslid

Danny van der Voorden

Voorzitter Bekader (TBK)

Postadres

UT Alumniverenigingen

p/a Danny van der Voorden

Ringdijk 266

8244 BP Lelystad

Collectief emailadres

utab@yahoogroups.com