Notulen overleg alumniverenigingen

Notulen overleg alumniverenigingen d.d. 29-01-2003

Aanwezig:

Jeroen Meuleman, Maarten Korsten (Elysium, EL)

Sonja Jansen, Jan IJben (TOPOS, TO)

Ratna Toering, Eric Meijer (Pheidippus, TCW)

Frans Tillema, Maarten Bulsink (Concreet, CT&M)

Piet Benders (CT)

Christian Peper (ENIAC, INF)

Danny van Voorden (Bekader, TBK)

Jan van Dongeren (Principia, WB)

Afwezig:

Bestuurskunde, TW, TN, UT (alumnibureau)

Notulist: Maarten Korsten

1.

Opening en vaststelling agenda

·

Danny van Voorden (Bekader) treedt op als gastheer in het gebouw van Pearle te Soesterberg (waarvoor dank) en als voorzitter. Hij legt contact met de afwezigen.

·

Toegevoegd aan de agenda als eerste agendapunt na de opening: stand van zaken rondom de opendag/alumnidag.

2.

Stand van zaken opendag/alumnidag

Algemeen valt op het gebrek aan communicatie van de UT-organisatie met de alumniverenigingen. Ook zijn er nog weinig activiteiten waargenomen, hetgeen betekent dat de dag binnen de faculteiten nog niet leeft.

Tijdens het middagprogramma (beschikbaar via Piet Benders) wordt een wetenschapsquiz gehouden, waardoor de alumniverenigingen weinig ruimte voor een eigen programma hebben.

Concrete vragen zijn:

·

Wanneer verstuurt de UT aankondigingen aan de alumni (aangenomen dat dit inderdaad gebeurt)?

·

Wat komt er in de aankondiging te staan: hoe ziet het UT-programma eruit en hebben alumniverenigingen de gelegenheid hun eigen programma aan te kondigen?

·

Er schijnt een extra UT-nieuws te komen. Wordt dit blad van tevoren verstuurd of is het pas op de open dag beschikbaar? De alumniverenigingen kunnen een bijdrage leveren aan de inhoud.

·

Er schijnt een nieuw UT-alumniblad te worden opgericht. Hoe staat het daarmee?

Danny van Voorden zal zich met deze vragen tot de UT wenden. Wellicht is het verstandig niet (alleen) Peti Oldenburger aan te spreken maar (ook) Tonnie Buiting, de organisator van de open dag.

3.

Inventarisatie activiteiten van de alumniverenigingen

De alumniverenigingen organiseren bijeenkomsten en activiteiten voor hun leden, die deels vakinhoudelijk zijn, deels sociaal. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in het midden van het land, omdat Enschede voor veel leden te ver is. Alleen Elysium organiseert het gros van de bijeenkomsten in Enschede.

Het bezoek van de bijeenkomsten is beperkt en varieert van 10 tot maximaal 50 leden, wat de besturen te weinig vinden. Dit is wellicht een van de belangrijkere oorzaken voor de onrust die momenteel bij sommige besturen bestaat.

TOPOS functioneert in sterkere mate dan de andere verenigingen als beroepsvereniging en heeft daarom last van de concurrentie van de landelijke beroepsvereniging.

Alle verenigingen hebben een WEB-site in de lucht, met gevarieerde faciliteiten.

4.

Samenwerking alumniverenigingen

Bij geen van de alumniverenigingen wordt momenteel nagedacht over een fusie met een andere vereniging. Enkele mogelijkheden tot samenwerking zijn:

·

sociale, niet beroepsgerechte activiteiten

·

bijeenkomsten over multidisciplinaire activiteiten (b.v. bij instituten) kunnen gezamenlijk worden opgezet

·

gezamenlijke faciliteiten

·

vacaturebank

·

mailinglist

·

uitwisseling van ervaringen, zoals een handboek voor activiteiten

·

gezamenlijke aanpak ledenonderzoek

5.

Ondersteuning door het alumnibureau

Het alumnibureau geeft met name ondersteuning voor administratieve taken: ledenadministratie, mailings, contributieinning e.d. Hiervan wordt per vereniging wisselend gebruik gemaakt.

Vrijwel alle alumniverenigingen laten het ledenbestand bijhouden door het alumnibureau. Alleen Pheidippus heeft het bestand in eigen beheer. De contributieinning gebeurt bij de meeste verenigingen door de penningmeester zelf. In een enkel geval doet het alumnibureau dat.

6.

Ondersteuning door de faculteiten

Het algemene beeld is dat de faculteiten tamelijk veel ondersteuning geven aan de verenigingen, met name met faciliteiten, zoals zalen bij evenementen en WEB-servers. Ook helpen locale secretaresses en BOZ's soms met adresbestanden en mailings. Geldelijke ondersteuning verschilt per vereniging. De alumniverenigingen lijken binnen de faculteiten meer te leven dan bij het CvB (dit speelt op bestuursniveau, geen klacht over de inzet van het alumnibureau).

7.

WEB-sites

Iedere vereniging heeft een WEB-site, maar de manier waarop dit wordt aangepakt verschilt sterk per vereniging:

·

Een volledig zelfstandig opgezette site, die buiten de UT draait

·

Een site die op een faculteitsserver draait en gebruik maakt van de faciliteiten daar

·

Een site onder WEB-hare, de centrale server van de UT.

Er bestaat bezwaar tegen de hoge kosten van de centrale server (€450,-), maar ik kon niet peilen wat men zou doen als de centrale server gratis zou zijn. Als elke vereniging een site op de UT-server zou hebben, dan zou dat wel een homogener beeld geven.

8.

Verwachtingen van het alumnibureau en van de UT

·

Algemeen bestaat de wens om de volledige ledenadministratie, mailings en contributieinning uit te kunnen besteden aan het alumnibureau. In principe wordt dit ook aangeboden maar de alumniverenigingen zijn bang voor problemen vanwege onderbezetting van het alumnibureau, als we dit echt gaan realiseren.

·

Het beeld m.b.t. WEB-faciliteiten is niet eenduidig. Er bestaat weerstand tegen de prijs (€450,- per jaar) voor de centrale alumni WEB-server, wat voor sommigen een rem is om er gebruik van te gaan maken.

·

Een mogelijkheid is dat de UT via het WEB en de alumniverenigingen kennis ter beschikking stelt aan de alumni. Dat kan in ieder geval met eigen kennis, collegedictaten e.d. Moeilijker is het misschien met bibliotheekbestanden, vanwege auteursrechten, maar die bestanden zijn wel aantrekkelijk.

9.

Vervolgstappen

Sonja Jansen (TOPOS) schrijft een brief aan het CvB met daarin de visie van de alumniverenigingen:

·

Wat betekenen wij voor de UT?

·

Wat vragen wij van de UT?

·

Hoe kan de communicatie in de toekomst verbeterd worden?

Gaarne suggesties voor de inhoud van de brief voor 27-2 a.s.

Er wordt een mailing-list opgericht, waarop iedereen kan inschrijven. Reeds uitgevoerd door Christian Peper (ENIAC), dank hiervoor.

10.

Tijdschema

·

Notulen worden rondgestuurd voor 13 februari a.s.

·

Input voor de brief van Sonja voor 27 februari a.s.

·

Concept brief op 6 maart a.s.

Voorlopig wordt geen nieuwe vergadering gepland.