Notulen ALV 2002

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ‘PRINCIPIA’ gehouden op 23 november 2002, in Z203 van de faculteit CTW van de UNIVERSITEIT TWENTE te Enschede.

·

Aanwezig: 10 leden,
Voorzitter Newton: Jimke Bijlsma
Bestuursleden: André Oosting, Evert-Jan Klip, Erik Lutters,Jan van Dongeren

1.

Opening:

De voorzitter André Oosting opent de vergadering, eenigzins verlaat doordat de toegang van het CTW gebouw nogal gecompliceerd was waarvoor excuses, en heet alle aanwezigen van harte welkom. Helaas heeft Henk Reef, lid van de commissie Missie en Doelstelling en van de kascommissie, laten weten dat hij tot zijn spijt niet bij deze vergadering aanwezig kon zijn.

2.

Mededelingen:

De voorzitter geeft een kort verslag van de, op 15 november j.l. door het alumniburo georganiseerde, alumnibesturendag. De aldaar aanwezige vertegenwoordiger van het College van Bestuur van de UT, Prof. Mr. Dr. H.M. de Jong, staat nog zeer positief t.a.v. de ontwikkeling van een UT breed alumnibeleid en wil dat gaarne in nauwe samenwerking met de alumniverenigingen doen.

Gezien de financieele noodsituatie waarin de UT zich bevindt, vraagt het Principiabestuur zich af of er voor dat te ontwikkelen beleid ook de nodige middelen door het CvB ter beschikking worden gesteld, of dat contact met de alumniverenigingen gelegd wordt om daar een deel van de financiering vandaan te halen.

De (10 opleidinggeöriënteerde) alumnibesturen zijn van plan om, begin 2003 zelf een gemeenschappelijk visie te ontwikkelen, met een daaruit voortvloeiende wensenlijst, en die voor te leggen aan het CvB.

Indien mocht blijken dat deze samenwerking en de totstandkoming van een UT-breed alumnibeleid niet van de grond komt, zal het Principia bestuur zich tot het de faculteit CTW moeten wenden. Het faculteitsbestuur heeft ons toegezegd om als vangnet te dienen als de samenwerking met het CvB en daarmee het alumniburo (o.a. het voeren van de ledenadministratie) onverhoopt spaak mocht lopen.

3.

Notulen ALV d.d.: 1 december 2001:

Er zijn geen redactioneele of inhoudelijke vragen c.q. aanmerkingen over de notulen van de vorige ALV, d.d. 1-12-01. De notulen zijn dan ook goedgekeurd met dank aan André Oosting als notulist van die vergadering. Een verslag van de in de notulen genoemde actie van de heren Reef en Zijlstra is in de huidige agenda opgenomen onder punt 7.

4.

Jaarverslag 2001-2002:

Het jaarverslag is met de uitnodiging en de agenda meegestuurd en wordt zonder commentaar geaccordeerd en vastgesteld. Op een vraag over het al dan niet organiseren van verenigingsactiviteiten wordt verwezen naar de discussie die op de vorige ALV is gevoerd. Daarin werd vastgesteld dat een zeer gedreven activiteitencommissie o.l.v. Johan Flint enkele jaren een behoorlijk aantal activiteiten heeft georganiseerd, maar hellaas moest worden vastgesteld dat deze activiteiten slecht tot zeer slecht bezocht werden en daarop heeft die commissie haar werkzaamheden gestaakt. Het huidige bestuur heeft daarom besloten om, tot de werkzaamheden m.b.t. Missie en Doelstellingen van Principia zijn afgerond, geen verdere activiteiten te

organiseren. Hopelijk zal de UT aanpak van het alumnibeleid leiden tot gezamelijke activiteiten van de alumniverenigingen en zal er op de UT alumnidag op 4 mei 2003 voldoende ruimte zijn om onze leden te ontmoeten. Wij zullen daar zeker uitdrukkelijk om vragen en hopen samen met de faculteit een interessant programma te kunnen bieden.

5.

Jaar-rekening 2001, prognose 2002 en budget 2003:

De jaar-rekening 2001, de prognose 2002 en het budget 2003, zie bijlage, worden op de vergadering uitgereikt en aan de hand van enige sheets door de penningmeester toegelicht.

Door de vergadering wordt de nodige aandacht gevraagd voor de ommissie tussen het aantal leden en de de totale contributie die door het alumniburo via een tussenrekening van CTW op de rekening van Principia wordt gestort. Deze zorg was ook reeds in het financieel verslag geuit door de peningmeester en hij gaf aan dat hierin slechts verbetering zou kunnen komen indien de bezetting van de administratie bij het alumniburo, kwantitatief en kwalitatief, op de juiste sterkte is gebracht en dat is één van de voornaamste onderwerpen in de discussie met het CvB m.b.t. het UT alumnibeleid.

6.

Verslag kascommissie en decharge van de penningmeester:

Arno Wentink verklaarde, mede namens Henk Reef, dat de kascommissie de boeken en de kas had gecontroleerd en deze in orde heeft bevonden. Wel maakt ook de kascommissie de opmerking dat Principia de inkomsten “overkomen” en dringt aan op een verbetering van die situatie.

De vergadering, de kascommissie gehoord hebbende, gaat akkoord met de goedkeuring van de stukken en verleend daarmee decharge, met dank, aan de penningmeester.

7.

Missie en doelstellingen van PRINCIPIA:
Aan de hand van de beknopte samenvatting van de resultaten van het onderzoek door Henk Reef en Dirk Zijlstra zoals hieronder weergegeven wordt door de vergadering gediscussieëerd over de mogelijkheden om onze vereniging nieuwe impulsen te geven.
Dat is noodzakelijk omdat het Principabestuur geen echte toekomst voor de vereniging ziet als zij bij de huidige stand van zaken de balans opmaakt.
Aan de minkant staan de ervaringen van de afgelopen jaren o.a. het feit dat minder dan 10 % van de afgestudeerde WB’ers is lid van Principia en dat daarvan minder dan 5 % naar de door Principia georganiseerde activiteiten, zoals b.v. deze ALV, komt.
Ten positieve mag worden gemeld dat:
- de faculteit CTW en de opleiding WB onze inspanningen, om het voortbestaan van Principia, te garanderen van harte ondersteunen (zoals duidelijk wordt door de assistentie voor het sercetariaat en de geweldige support voor Principieel),
- het CvB van de UT blijft verkondigen dat zij een goed alumnibeleid wil ontwikkelen samen met de alumniverenigingen, en
- het huidige bestuur van Principia echt van plan is om de alumnikar uit de modder te trekken en op basis van de missie en doelstellingen de nodige acties te ondernemen.

Het Principiabestuur heeft daarom de onderstaande missie en doelstellingen geadopteerd.

Missie & Doelstellingen

1.

Netwerken & Kennis uitwisseling

·

door en voor UT-Wbers, zakelijk en prive.

·

Mbt vakgebied, promotie, stage

2.

Informatie over ontwikkeling van de opleiding:

·

Alumni en bedrijven worden geinformeerd door UT, Faculteit en opleidingen.

·

UT, Faculteit en opleidingen krijgen terugkoppeling van Alumni en bedrijven over de doelmatigheid van afgestudeerden in het bedrijf.

3.

Zorg voor de kwaliteit van de opleiding.

·

Belangrijk voor Alumni mbt de prominentie van hun “studie-nest”.

·

Belangrijk voor het instituut mbt instroming van studenten.

4.

UT-WB is en blijft een hoog gewaardeerd A-merk, en aldus gecommuniceerd.

·

De rol en prestaties van Alumni zijn een belangrijke factor om dit A-merk te realiseren.

·

A-merk is van belang teneinde:

Studenten instroom

Alumni kansen op de arbeidsmarkt

Continuiteit van het instituut (promotie & onderzoek)

Aantrekken van (top-)personeel.

5.

Principia is een effectieve & efficiente intermediair tussen WB, haar medewerkers en studenten enerzijds, en alumni en bedrijven anderzijds.

6.

Contact met oude studiegenoten

Het bestuur zal haar activiteiten om deze doelstellingen te realiseren plannen op basis van de onderstaande prioriteitenlijst.

Prioriteiten van aktiviteiten:

1.

Infrastructuur

·

Ledenadministratie van wel- en niet-leden

·

Mailing

·

Financiële administratie

·

Bemanning(UT-Faculteit-Alumnivereniging)

·

Paraplu-functie op UT-niveau.

·

Secretariaat (CTW of WB)

2.

Continuïteit

·

Commitment: UT-Faculteit-Opleiding-Newton-Principia.

·

Besef van het wederzijds belang.

3.

Netwerk

·

Principieel

·

Andere media (o.a. IT)

·

Andere alumniverenigingen

·

Alumni <-> UT

Wat betreft de problemen met de inning van de contirbutie wordt de opmerking gemaakt dat een goede administratie altijd geld (mag) kost(en) en dat het de verantwoordelijkheid van de leden is om contributie te betalen (anders eindigt simpelweg je lidmaatschap).

De vergadering vond dat Principia duidelijke “deadlines” zou moeten stellen t.a.v.:

. het realiseren van een “koepel” van alumniverenigingen en

. het organiseren van de juiste administratieve voorzieningen

Het bestuur realiseert zich dat we alleen de volgende opties ter beschikking hebben om de genoemde doelstellingen te realiseren:

# Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk alumnibeleid samen met de UT
òf
# Samen met de Faculteit CTW (en de opleiding WB) een beperkt alumnibeleid maken
òf

# Niets en dus Pricipia voorlopig in de “slaapstand” of eventueel zelfs opheffen

Uit de vergadering kwam naar voren dat Prinipia in ieder geval een speerpunt zou moeten maken van het “Regelen van stageplaatsen voor WB studenten” en daar dan ook zeer intensief en uitgebreid mee aan de weg zou moeten timmeren. Ook het werven van meer (dan de huidige 10%) leden is voor onze continuïteit noodzakelijk.

Op de vraag of er een (en wat voor één) link met het KIVI is kon slechts ontkennend worden geantwoord en een discussie over het devalueren van de IR titel als gevolg van verandering van het KIVI beleid wordt naar de rondvraag verschoven.

8.

Bestuur-samenstelling:

Han Huétink en Theo Nohlmans zijn afgetreden (met dank voor hun inspanningen) en IJsbrand Wijnand heeft zich bereid verklaard het Principia bestuur te versterken. De vergadering accordeert zijn benoeming. Het versterken en onderhouden van band tussen Principia met de opleiding WB en de faculteit CTW zal voorlopig de voornaamste taak van IJsbrand zal zijn. Het bestuur heet hem, ondanks het feit dat hij helaas niet bij deze vergadering aanwezig kon zijn, van harte welkom en wenst hem veel succes.

9.

Benoeming kascommissie:

Tot leden van de kascommissie worden benoemd de heren: Henk Reef en Arno Wentink.

10.

Rondvraag:

·

De voorzitter van Newton, die ook intensief bij de formulering van missie en doelstellingen was betrokken, vraagt zich af of het verstandig is om richtdata vast te stellen voor het realiseren van de belangrijkste doelstellingen en daaraan een aantal data voor bestuursvergaderingen te koppelen. Het bestuur is van mening dat we dat beter niet kunnen doen omdat er te veel mensen met eigen agenda’s en vooral prioriteiten bij dit proces betrokken zijn en data altijd in goed overleg moeten worden vastgesteld. De vergadering met de besturen van de (opleidings) alumniverenigingen is gepland op 6 januari 2003.

·

De participatiegraad zou kunnen worden verhoogd door een inhuurkracht die op “no cure no pay” basis alle UT WB’ers die nog geen (of niet meer) lid zijn van Principia persoonlijk te benaderen en te stimuleren om lid te worden. Dit is volgens het bestuur een goed idee als we straks nieuwe leden ook werkelijk iets te bieden hebben.

·

Ben Serree vraagt zich af of Principia en haar leden zich wel realiseren dat, o.a. door het beleid van het KIVI en zelfs de overheid, de ingenieurstitel Ir. op dramatische wijze wordt gedevalueerd. Hij is van mening dat Principia en alle Ir.’s in Nederland daar iets aan zouden moeten doen. Hij krijgt geen bijval uit de vergadering dus is het bestuur van mening dat een dergelijke inspanning nu niet opportuun is.

·

De penningmeester richt zich lovend tot de Commissie “Missie en Doelstellingen” en de kascommissie en biedt Dirk Zijlstra en Arno Wentink de hartelijke dank en een fles wijn aan. De secretaris neemt de taak op zich om Henk Reef de dubbele dank en bijpassende versierselen over te brengen.

·

Ger Kupers biedt aan om regelmatig een stukje te schrijven voor de Principeel, hetgeen in dank wordt aanvaard. De secretaris zal deze blijde boodschap aan de redactie van Principieel doorgeven