Alumnivereniging Principia

Gebouw CTW, Postbus 217, 7500 AE Enschede 10 maart 2003

Aan: College van Bestuur van de Universiteit Twente

T.a.v.: Prof. Dr. H.M. de Jong

Postbus 217
7500 AE Enschede

C.c. Universiteitsfonds

Postbus 217
7500 AE Enschede

Geacht college,

Principia, de alumnivereniging van trotse werktuigbouwers van de THT en de UT, had zich in 2002 ten doel gesteld om een duidelijke visie, missie, doelstellingen en de gewenste organisatiestructuur te ontwikkelen. Daar zijn wij, met de nodige hulp waaronder de uwe, in geslaagd. Eén van de kritische succesfactoren die wij in dat proces hebben onderkend is gebrek aan “kritische massa” binnen Principieel om aan onze belangrijkste doelstellingen te kunnen voldoen nl. UT-breed netwerken en substanciële (evt. zelfs financiële) bijdragen te leveren aan onderzoek en onderwijs aan de UT. Daarom hebben wij reeds in een vroeg stadium het initiatief genomen, en dat van anderen ondersteund, om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt van alle UT alumniverenigingen.

Wij horen van de UT al jaren dat zij haar alumni erg belangrijk vindt en serieuze plannen heeft ten aanzien van een gedegen alumnibeleid. Tot op heden is het helaas bij woorden gebleven. Gezien de moeilijke omstandigheden waarin de UT zich momenteel bevindt kunnen wij hier wel enig begrip voor opbrengen. Wij hebben steeds aangegeven graag bij dit proces betrokken te willen worden en ook onze bereidheid getoond om er aktief aan mee te werken.

Echter, de UT handelt op dit moment op een zodanige wijze dat Principia, en ook andere alumniverenigingen, zich afvraagt in hoeverre het CvB de alumni en haar verenigingen wel serieus neemt cq de potentiele waarde van de alumni voor nu maar zeker de toekomst van de UT wel goed inschat.

Een aantal voorbeelden uit de afgelopen twee jaar van voor de buitenwereld nogal chaotisch beleid:

·

Het desorganiseren van de alumnidag 2000.

·

Het uithollen van de capaciteit van het alumniburo.

·

Het niet reageren op serieus bedoelde ondersteuning (brief d.d. juli 2002).

·

Het opstarten (of de intentie daartoe) van een alumniblad zonder overleg met alumniverenigingen die reeds een dergelijk blad hebben.

·

Het organiseren van een alumnidag 2003 zonder daar de alumniverenigingen werkelijk bij te betrekken en hen tijdig informatie te verschaffen.

·

Het niet opstellen van een meermaals beloofd beleidsplan UT alumni

·

Het geen ruimte laten voor aktiviteiten van de alumniverenigingen op de alumnidag en bovendien een overdreven prijskaartje aan die dag te hangen.

Het moet u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen maanden een positieve beweging is ontstaan bij de UT alumniverenigingen. Dit moet leiden tot een gezamenlijke visie over hoe wij samen met de UT verder zouden kunnen en willen gaan. Het was de bedoeling om de UT bij dat overleg te betrekken via het alumniburo. Jammer genoeg heeft dat laatste (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid.

In dit, zich positief ontwikkelende, proces is recentelijk naar onze mening door uw toedoen een negatief element geïntroduceerd dat bij ons wederom het idee doet opkomen dat u de alumniverenigingen niet voldoende serieus neemt. Wij hebben dit in de UT alumniwerkgroep ter sprake gebracht maar ervoeren daar, en misschien wel begrijpelijk, een grote terughoudendheid om dit punt onder uw aandacht te brengen. Als bestuur van Principia, op dit moment één van de grotere alumni vereninging zowel qua leden als financieel, hebben wij toch besloten” u van onze serieuze zorgen op de hoogte te brengen. Wij zullen onze collegae alumniverenigingen uiteraard informeren over dit schrijven.

Waar wij ons zorgen over maken is het punt dat er ergens een keuze is gemaakt om slechts één alumnivereniging, in dit geval Bekader, als representant van alle alumni te vragen deel te nemen aan de werkgroep alumnibeleid. Dit doet ons inzien afbreuk aan de serieuze intenties van alle verenigingen om tot een evenwichtig standpunt en vertegenwoordiging te komen. Wat volgens ons ook niet correct is zijn de volgende aspecten:

·

Zolang CvB zelf nog geen alumnibeleidsvisie heeft geformuleerd is het vreemd om onder auspiciën van het UF een werkgroep te formeren die over dat beleid gaat nadenken terwijl duidelijk is dat de directeur van dat fonds nog nauwelijks op de hoogte is van bedoelingen van het CvB.

·

Het is vreemd dat het UF aan het alumniburo heeft gevraagd wie zij zou moeten benaderen voor de werkgroep en nog vreemder dat zij die vervolgens als voorzitter van het centraal alumni-overleg uitnodigt. Bekader speelt een prominente, uitstekende en zeer gewaardeerde rol in het eerder genoemde proces, maar wij vinden dat de alumniverenigingen gezamenlijk zelf zouden moeten kunnen bepalen wie hen moet vertegenwoordigen. Aangezien er blijkbaar reeds twee alumni zitting hebben in de werkgroep (en in het UF) gaan wij er van uit dat de heer van der Voorden niet als alumnus op persoonlijke titel is uitgenodigd.

·

Nog vreemder is uw respons op de vraag van de heer van der Voorden omtrent het doel van de werkgroep: ”het doen van voorstellen aan het bestuur van het UF om alumni te betrekken bij fondsenwerving t.b.v. de UT”. Als dit de wijze is waarop de UT naar de alumni kijkt is dat wederom een teken dat de UT haar alumni en de alumniverenigingen niet serieus neemt.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat het een bewuste keuze is geweest om slechts één vereniging bij dit proces te betrekken maar dat dit meer uit tijdnood is ontstaan. Wij willen u voorstellen dat u de aktiviteiten van de werkgroep uitstelt totdat er een gezamenlijke visie van de alumniverenigingen aan u is voorgelegd (naar verwachting voor eind maart) en een afvaardiging van de alumniverenigingen deze visie met Uw college heeft kunnen bespreken. Uiteraard zijn ook wij bereid om daarna zitting te nemen in één of meerdere werkgroepen die, samen met het CvB en eventueel met het UF en het alumniburo, onze gezamenlijke visie in een werkbare werkelijkheid omzetten.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

Alumnivereniging Principia, StudierichtingWB, Fakulteit CTW

A. Oosting, voorzitter