Alumnivereniging Principia

Jaarverslag 2002-2003 van het Principiabestuur

door J.P. van Dongeren, secretaris

Zoals tijdens de vorige algemene ledenvergadering reeds was aangekondigd heeft het Principabestuur zich in de afgelopen periode voornamelijk gericht op het streven naar een samenwerkingsverband met de andere opleidingsgerichte alumniverenigingen en het, in dat verband, stimuleren van de totstandkoming van een, door de Universiteit Twente gedragen, alumnibeleid inclusief de infrastructuur die, voor de uitvoering daarvan, noodzakelijk is.
Daarbij zijn voor ons met name twee aspecten van evident belang voor de continuïteit van onze vereniging te weten:

·

Het versterken en verbeteren van de UT organisatie die de ledenadministratie en de inning van de contributies verzorgt.
Onze ledenadministratie is een aantal jaren geleden, op uitdrukkelijk verzoek van de UT ondergebracht bij het alumnibureau, een afdeling van het Bureau Communicatie. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is de bezetting van het bureau geminimaliseerd en daardoor is de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komen te staan. Elke vereniging (en het alumnibeleid) valt of staat met een actieve en correcte ledenadministratie en die moet dus zeker optimaal (gaan) functioneren.

·

Het organiseren van grootse attractieve evenementen op UT schaal met voldoende ruimte voor de eigen identiteit van alle Alumniverenigingen.
Alle inspanningen van Principia om eigen activiteiten te organiseren hebben tot nu toe ten dele succes opgeleverd. De participatie van onze leden bleek helaas vaak minimaal (< 5%) en het bestuur heeft naar aanleiding daarvan geconcludeerd dat de evenementen blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg zijn en dat voor het organiseren van “grootse” activiteiten bij Principia de “kritische massa” ontbreekt. Daarom is het samenwerken van alle alumniverenigingen, onder de paraplu van het UT alumnibeleid, noodzakelijk. De meeste alumni hebben bovendien ook nog vaak contacten en banden met de UT via sportverenigingen, huis, etc.

In januari heeft een afvaardiging van het Principiabestuur een zeer geslaagde vergadering gehad met de besturen van acht alumniverenigingen waarin constructief is gesproken over de verschillen maar vooral over de overeenkomsten tussen de diverse verenigingen. Daar is afgesproken dat er, met een inbreng van elke vereniging, een gemeenschappelijke memo geschreven zou worden die, ter ondersteuning van de totstandkoming van het UT alumnibeleid, aan het College van Bestuur van de UT zou worden aangeboden.

In een aansluitende vergadering heeft het Principiabestuur zich geconformeerd aan bovengenoemde voorgenomen gezamenlijke acties van de alumniverenigingen en in februari hebben wij onze ideeën m.b.t. de inhoud van de memo ingebracht.

In maart bleek dat Prof. mr. dr. H.M. de Jong, in het CvB de portefeuillehouder Alumnibeleid, één van de bestuursleden van een alumnivereniging had uitgenodigd om zitting te nemen in een werkgroep “Alumnibeleid”, dit terwijl hij van de gezamenlijke inspanningen van de alumniverenigingen op de hoogte was. Toen bovendien bleek dat die werkgroep zou gaan praten over “het betrekken van alumni bij fondsenwerving” en er geen duidelijk afwijzende houding ten opzichte van het instellen van een dergelijke werkgroep bij de andere alumniverenigingen te bespeuren viel, heeft het Principiabestuur besloten om een zeer kritische brief aan het CvB te sturen. Daarin hebben wij het CvB gevraagd de gezamenlijke visie van de alumniverenigingen af te wachten, om de activiteiten van de werkgroep uit te stellen en de keuze van de vertegenwoordiger(s) van de alumniverenigingen aan hen zelf over te laten. Wij hebben daarop geen reactie mogen ontvangen van het CvB. Het voor de

werkgroep uitgenodigde bestuurdslid was teleurgesteld in Principia en boos, maar na overleg tussen de voorzitters van Bekader en Principia werden de rimpels gladgestreken en de blik op de toekomst gericht.

In april heeft de penningmeester van TOPOS (TO), Sonja Jansen, van de inbreng van alle alumniverenigingen een uitstekende memo geformuleerd, die vervolgens, na ons aller instemming, door BEKADER (BK) namens tien alumniverenigingen in mei aan het CvB, t.a.v. Huib de Jong is gezonden.

De Jong reageert daar snel en positief op en nodigt de alumniverenigingen uit voor een formeel overleg op 10 juni. In de uitnodigingsbrief wordt gesteld dat het CvB, in goed overleg met de alumni en de opleidingen, de beleidskaders wil vaststellen, in de vorm van een nota ”Alumnibeleid de toekomst”.

In maart werd het Principiabestuur voor het eerst uitgenodigd door de faculteit CTW om over de Alumnidag te praten. In die vergadering bleek dat er in het programma voor de OPENDAG/plus, zoals opgesteld door de UT, nauwelijks ruimte was voor de plus, zijnde de alumni. Daarop werd in goed overleg met de faculteit en de opleidingen besloten om alle CTW alumni, dus niet alleen onze leden, uit te nodigen voor een lunch en een aantal korte lezingen van de faculteit, een opleiding en Isaac Newton. Deze uitnodiging is verstuurd door de faculteit en de verdere invulling van de (mid)dag is op uitstekende wijze georganiseerd door Wendy Haasnoot, de voorlichtingsfunctionaris van de faculteit. Waarvoor onze hartelijke dank! De UT OPENDAG/plus is slechts matig bezocht door alumni en tijdens “onze” lunch waren ongeveer 40 alumni inclusief introducés aanwezig.

In juni hebben vier vertegenwoordigers, waaronder de secretaris van Principia, het overleg met Huib de Jong gevoerd. Van onze kant hadden we de vergadering goed voorbereid maar tot onze teleurstelling moesten we vaststellen dat dit aan de zijde van de UT niet het geval was en vooral de afstemming tussen het Bureau Communicatie en de vertegenwoordiger van het CvB te wensen over liet. Concrete afspraken en toezeggingen die tijdens de vergadering werden gedaan zijn:

·

De concept beleidsnotitie zal, na goedkeuring van het CvB, ter discussie aan de alumniverenigingen worden voorgelegd.

·

In de zomer (2003) is er ruimte voor discussie en inspraak over/ in de notitie.

·

Eind 2003 wordt het beleid vastgesteld, samen met het financiële kader.

·

Alumniverenigingen zullen worden betrokken bij de evaluatie van de Alumnidag = Opendag/plus.

Op zich mogen we dit resultaat zeer positief noemen maar uiteindelijk gaat het om de concretisering van de gemaakte afspraken. En juist daar wringt de schoen. In augustus ontvingen we de nota ”alumnibeleid de toekomst” samengesteld door M. Albers van het Bureau Communicatie die in een begeleidend schrijven meldt dat “het geen beleidsstuk maar een organisatorisch stuk” is. Door vakantie, ziekte en andere persoonlijke omstandigheden heeft het Principiabestuur pas eind september de nota besproken en beoordeeld en, net als alle andere alumniverenigingen, onze kritische kanttekeningen aan het alumnibesturenoverleg gemeld. Ondanks de pogingen van het alumnibesturenoverleg om onze opmerkingen over de nota te ventileren hebben wij tot op heden geen reactie van de UT ontvangen.

In oktober heeft het bestuur vergaderd over een mogelijke substantiële donatie aan WB/CTW en overleg met de faculteit. Daarop is besloten om de ALV voor te stellen een functioneel “audio-visueel kunstwerk” aan te bieden en daarmee te tonen dat wij, als alumni, het beste voor hebben met onze bakermat en dat we werkelijk iets te bieden hebben.

De stukken waarop in dit verslag gedoeld wordt zijn ter inzage vanaf week 48 op onze website www.wb.utwente.nl/principia en bijdragen in de alumnibeleidsdiscussie of andere onderwerpen zijn van harte welkom op principia@wb.utwente.nl