Inbreng Principia Visievoorbereiding alumniverenigingen

L.S.,

Hierbij een nadere specificering van de aspecten die naar onze mening onder aandacht van het CvB van de UT moeten worden gebracht:

1.

DIT IS WAT WIJ WILLEN VOOR ONZE STAKEHOLDERS
De gemeenschappelijke elementen uit de missie's van de verschillende alumniverenigingen

2.

DIT IS WAT WIJ VAN HET CvB VAN DE UT VERWACHTEN (WANT ANDERS)

3.

DIT IS DE ORGANISATIE DIE DAAR VOLGENS ONS VOOR NODIG IS

4.

DIT IS WAT WIJ VAN HET/EEN ALUMNIBURO VERWACHTEN
De gemeenschappelijke gewenste ondersteuning voor de verschillende alumniverenigingen

Ad1: Principia heeft het afgelopen jaar haar Missie en Doelstellingen geherformuleerd.

Missie & Doelstellingen

1.

Netwerken & Kennis uitwisseling

·

door en voor UT-Wbers, zakelijk en prive.

·

Mbt vakgebied, promotie, stage

2.

Informatie over ontwikkeling van de opleiding:

·

Alumni en bedrijven worden geinformeerd door UT, Faculteit en opleidingen.

·

UT, Faculteit en opleidingen krijgen terugkoppeling van Alumni en bedrijven over de doelmatigheid van afgestudeerden in het bedrijf.

3.

Zorg voor de kwaliteit van de opleiding.

·

Belangrijk voor Alumni mbt de prominentie van hun “studie-nest”.

·

Belangrijk voor het instituut mbt instroming van studenten.

4.

UT-WB is en blijft een hoog gewaardeerd A-merk, en aldus gecommuniceerd.

·

De rol en prestaties van Alumni zijn een belangrijke factor om dit A-merk te realiseren.

·

A-merk is van belang teneinde:

Studenten instroom

Alumni kansen op de arbeidsmarkt

Continuiteit van het instituut (promotie & onderzoek)

Aantrekken van (top-)personeel.

5.

Principia is een effectieve & efficiente intermediair tussen WB, haar medewerkers en studenten enerzijds, en alumni en bedrijven anderzijds.

6.

Contact met oude studiegenoten

Wij zullen de UT moeten duidelijk maken dat wij van plan zijn om veel voor de alumni, de faculteiten, de opleidingen en de UT te doen, dus zullen we o.i. zoveel mogelijk gemeenschappelijke elementen moeten presenteren.

Ad.2: De alumniverenigingen van de UT verwachten van het CvB dat zij nu eindelijk een alumnibeleid formuleren en vooral concretiseren. De alumniverenigingen zijn gaarne bereid om daar een bijdrage aan te leveren, sterker nog zij vinden eigenlijk dat de UT geen goed beleid kan formuleren als dit niet SAMEN met de alumniverenigingen wordt gedaan.

Indien dit niet gebeurd zullen de een aantal alumniverenigingen het loodje leggen en een aantal anderen zullen zich van de UT afwenden en alleen verder gaan met de respectievelijke faculteiten. Dan zullen ook de alumnibestanden gedecentraliseerd worden en niet meer toegankelijk zijn voor de UT. Daarmede laat de UT een kans schieten om een goed UT corps diplomatiek voor haar kar te spannen.

Ad.3: Er is nu een start gemaakt met de samenwerking tussen de verschillende alumniverenigingen. Dit zou o.i. moeten resulteren in een uit hun midden gekozen vertegenwoordiging die, met een duidelijk mandaat, het overleg met de UT kan aangaan.

De gedachte van het CvB om de verantwoordelijkheid voor het alumnibeleid bij het Universiteitsfonds neer te leggen wordt door ons onderschreven (bij andere universiteiten is dat een constructie die zich heeft bewezen), maar dat kan alleen goed werken indien het CvB vooraf een duidelijke visie formuleerd en er voor zorgt dat er in het bestuur van het UF de juiste personen zitting hebben en daar mogen dus zeker geen echte UT alumni ontbreken. Ook zal er voor gezorgd moeten worden dat directie en het personeel van het UF de juiste capaciteiten heeft om deze extra taak goed uit te voeren (eventueel zelfs met ondersteuning van alumnivrijwilligers als dat tenminste op de juiste wijze geformaliseerd wordt).

Ad.4: In het beleidsstuk dat wij naar het CvB sturen moet o.i. voorlopig alleen die alumniburotaken opgenomen worden waar wij allemaal behoefte aan hebben. Daarbij moet o.i. wel de mogelijkheid worden opengehouden om bilateraal (en op eigen kosten) zaken te regelen. Wij zullen het CvB moeten voorhouden dat, gezien het feit dat zij ons als ambassadeurs zien, het niet vanzelfsprekend is dat voor deze, door ons gewenste, diensten de rekening bij de alumni wordt neergelegd.

Voor Principia heeft E.J. Klip de volgende taken voor het UF/Alumniburo reeds eerder geformuleerd:

Ondersteuning en taken die Alumnivereniging Principia verwacht van een UT-alumnibureau.

Per heden:

-adressenbestand beheren en bijhouden van UT afgestudeerden en bijna afgestudeerden i.h.b.

WB studenten.

-financiële ledenadministratie uitvoeren zoals

*versturen van de jaarlijkse acceptgiro’s

*overzichten maken van betalende alumni

*bijhouden en versturen van acceptgiro’s naar aspirant alumni

-UT-alumni activiteiten organiseren samen met afdelingen

-samen met de alumniverenigingen vormgeven aan één UT alumnibeleid

-liaison zijn tussen de verschillende alumniverenigingen

Over 1 à 3 jaar:

-als overkoepelend bureau de administratieve en secretariële faciliteiten bieden aan de

verschillende verenigingen.

-verzorgen van één of enkele UT-alumnibladen met verschillende katernen per studierichting

-realiseren van toegang tot UT-intranet voor alumni

Over 3 à 5 jaar:

-verzorgen van het beheer van de financiën in één overkoepelend professioneel fonds zodanig dat contributies uniform en professioneel beheerd kunnen worden .

-ondersteunen van een overkoepelend UT-alumni fonds bestuur.