Gesprek College van Bestuur – gezamenlijke alumniverenigingen

Gesprek College van Bestuur – gezamenlijke alumniverenigingen

Datum: 10 juni 2003

Aanwezig: Huib de Jong (CvB), Martijn Albers (Bureau Communicatie), Danny van der Voorden

(Bekader), Jan van Dongeren (Principia), Maarten Korsten (Elysium), Jos Bartels

(Pheidippus)

Voorbereiding gesprek (14.30 – 16.00)

Opening gesprek

·

Goed aangeven dat er geen officiële koepel van alumniverenigingen is, zoals Apollo of de Sportraad.

·

Wel pakken we de handschoen om gezamenlijk mee te praten op.

Alumnidag

·

Idee is uitstekend, combinatie open dag en alumnidag kan goed werken (bruisende campus)

·

Faculteiten niet vanaf het begin op 1 lijn (Principia geeft aan dat WB eerst niet wilde meedoen).

·

Beter overleg van tevoren noodzakelijk:

o

Wat willen de faculteiten?

o

Wat willen de alumni?

·

Meer ruimte en tijd voor alumni gewenst

o

Concurrentie binnen het programma ongewenst

·

Grote lijn OK, puntjes op de i niet goed:

o

Parkeerbeleid

o

Feestavond onvindbaar

o

Buffet slecht geregeld

·

Grote publiekstrekker noodzakelijk, die alle alumni aanspreken (Lagerhuis beter dan Bløf)

·

Goede alumnidag kost (veel) geld

·

Weer inderdaad een belangrijke factor

Alumnibeleid

Beleid moet worden gesplitst in aantal onderdelen. Beleid begint met een doel, uitgangspunten en randvoorwaarden. Binnen dit kader kunnen een aantal activiteiten worden ontwikkeld, die tot resultaten zullen leiden. Deze moeten worden geëvalueerd, waarna eventueel een beleidsbijstelling volgt.

Doel

·

Doel CvB/ UT in alumnibeleid is onduidelijk. Moet concreet worden en hierover moet het CvB eerlijk zijn.

·

Doel hoeft niet overeen te stemmen met doel alumniverenigingen, zolang uitgangspunten en activiteiten maar goed te zijn. Zolang er goed wordt samengewerkt bij activiteiten die je samen organiseert.

·

Bij de alumnidag was er een conflict m.b.t. de uitgangspunten. De UT richtte zich rechtstreeks tot de alumni, waarbij de verenigingen buiten spel kwamen te staan.

Uitgangspunten

·

Duidelijke rol voor faculteiten. (identiteitskwestie speelt hierin mee; fusie opleidingen leidt tot onduidelijkheden).

·

Alumnibeleid zoveel mogelijk door alumni (support en ondersteuning van alumniverenigingen is dus noodzaak!)

·

Meerwaarde van alumni voor de UT is duidelijk.

·

Gelijke monniken / gelijke kappen (alumniverenigingen ontvangen dezelfde ondersteuning).

·

Beleid wordt gedragen door de stakeholders (waaronder dus alumni zelf).

Randvoorwaarden

·

Het ontwikkelde beleid moet voor minimaal 5 jaar een echte kans krijgen

·

Er moet voor die periode voldoende geld gereserveerd worden om het beleid te kunnen implementeren

Concrete activiteiten / instrumenten

·

Toegang tot UB / artikelen

·

Ledenadministratie

·

Verzorgen mailingen

·

Rugzakonderwijs

·

Life long e-mail adres

·

Etc. etc.

Gesprek (16.00 – 17.15)

Opening

·

Boodschap is overgebracht:

o

Er is geen koepel van alumniverenigingen

o

Handschoen voor gezamenlijke discussie wordt wel opgepakt.

o

CT wordt niet vertegenwoordigd vanwege ontbreken alumnivereniging.

Alumnibeleid

·

Brief alumniverenigingen is bij CvB uitstekend ontvangen.

·

Acties door Universiteitsfonds dienen voornamelijk voor eigen doel (fondsenwerving).

·

Alumnibeleid wordt (in ieder geval tot pensionering huidige directeur UF) niet aan UF gekoppeld.

·

Doel van het alumnibeleid is volgens CvB:

o

UT is alleen succesvol als reputatie goed is, alumni kunnen die meehelpen maken.

o

Kennisbron

o

Begunstiger, of bemiddelaar bij fondsenwerving

o

Springplank, contactpunt, onderdeel van een netwerk van relaties

·

Wanneer is beleid over vijf jaar succesvol geweest?

o

Bescheiden ambitie, bouwen van organisatie en communicatienetwerk.

o

UT levert infrastructuur, gebruik en invulling aan alumniverenigingen.

·

Onderkend wordt dat belangen van de stakeholders van het alumnibeleid divers kunnen zijn, diversiteit daarin moet worden geborgd.

·

Bestuur Universiteit moet voor alumni laagdrempelig zijn.

o

Alumnibureau is daarin de toegangspoort tot de UT voor de verenigingen.

o

Alumnibureau is uitsluitend een administratiekantoor. Hoe de contacten tussen de UT en de alumniverenigingen op beleidsniveau worden gelegd, is nog niet duidelijk. Zou kunnen gaan via een overleg als dit.

·

Er ligt nu een concept beleidsnotitie

o

Hoofdlijnen als in discussie november (verschillende rollen voor alumni)

o

Belangrijkste functie is de rol van alumnus als ambassadeur / onderdeel van het UT netwerk (alumni kunnen UT toegang geven in het maatschappelijk veld).

o

Men wil niet in eerdere valkuilen stappen door beleid te veel in te vullen, de rol van de UT zal voorlopig die van facilitator zijn.

·

Beleidsnotitie wordt dinsdag in CvB besproken, gaat vervolgens ter discussie naar de alumniverenigingen.

·

Zomer wordt gebruikt voor discussie en inspraak.

·

Eind dit jaar vaststellen, samen met financiële kader.

·

Alle uitgangspunten en randvoorwaarden zijn onder de aandacht gebracht. Als concrete activiteit is voornamelijk de ondersteuning door het alumnibureau genoemd.

Open dag / alumnidag

·

CvB zou dit zeker niet op dezelfde manier organiseren, was namelijk teveel een open dag.

·

Gezien alle druk op de UT (reorganisatie, geldgebrek), vraagt het CvB om begrip.

·

Opvallend is dat de UT aangeeft dat er wel 500 alumni aanwezig zijn geweest, terwijl wij het idee hadden dat dit er niet meer dan 100 waren.

·

Faculteiten waren zeker betrokken, op hoogste niveau besproken.

o

Aangegeven dat het contact met alumniverenigingen dan een goede kans is om te testen of dit dan ook op het laagste niveau aankomt binnen de faculteit.

·

Er wordt een evaluatie van de alumnidag gemaakt. Zeer duidelijk aangegeven dat het belachelijk zou zijn als hierin de alumniverenigingen niet zouden worden gehoord!