Notulen ALV 2008

Algemene Ledenvergadering Principia d.d. 20 november 2008

Plaats: De Horst vergaderzaal W 121 om 16.00 u.

Aanwezig:

Bestuur: Leen Noordzij (voorzitter); Michiel van Santen (penningmeester); Jan Broeze (secretariaat)

Leden: Henk Reef; Andre Oosting; Frinus Asma.

1) Mededelingen bestuur:

Anne van de Meer wordt lid van het bestuur.

Jan Broeze wordt lid van het bestuur als 2de secretaris.

Jan van Dongeren is momenteel niet actief als bestuurslid.

Ysbrand Wijnant treedt per 1 januari a.s. af als bestuurslid.

Leen wil met Kees Ruijter contact opnemen om de rol van Ysbrand over te nemen.

2) Jaarverslag 2007/2008 / verslag van vorige Algemene ledenvergadering.

Korte toelichting door de voorzitter.

Geen opmerkingen

3) Financiële stukken.

In de begroting van 2009 is een post opgenomen voor Principieel. Deze is onevenredig hoog.

De leden vinden dat dit niet kan. De kostenverhoging is het gevolg van het samengaan van Appel en Principieel en was moeilijk te voorzien.

Er moet gezocht worden naar alternatieven voor Principieel.

Het kostenniveau moet drastisch omlaag.

Actie : Henk Reef en Jan Broeze gaan op korte een plan voor Principieel opstellen waarbij gekeken gaat worden naar kostenbeheersing, verschijningsvorm en –frequentie, mate van binding met Appel e.d..

Naast Principieel hebben we voor de communicatie ook nog de beschikking over het Principia internetforum en de website. Een nieuwsbrief per e-mail zou tot de mogelijkheden behoren als we een goed bestand van e-mail adressen van de leden hebben.

Het forum en de website worden geactualiseerd.

Het verzoek van de vergadering is om de volgende Algemene Ledenvergadering ruimer bekend te maken.

Frinus Asma verklaart namens de kascommissie dat de boeken in orde zijn bevonden.

Een schriftelijke verklaring terzake wordt de voorzitter overhandigd.

Henk van Rij treedt reglementair af als lid kascommissie, Frinus Asma blijft aan.

Actie voorzitter: nieuw lid kascommissie zoeken.

4) Programma Principia 2009

De volgende activiteiten staan op het programma:

Ondernemen.

Workshop voor startende ondernemers.

Door onvoldoende respons wordt hieraan volgend jaar geen invulling gegeven.

Doelgroep en doelstelling opnieuw te formuleren.

Coaching

Gaat hierbij om het inzetten van alumni bij startende en doorstartende ondernemingen.

Het bestuur heeft een recent een brief uit laten gaan aan alle wb-alumni ( dus ok de niet-leden) om de belangstelling te peilen. De reacties zijn positief.

Aan de vraagkant is contact met kennispark Twente.

De vergadering is van mening dat het niet een vorm van consultancy mag worden.

Er moet eerder gedacht worden aan een soort gedelegeerd commissaris.

Actie: bestuur moet randvoorwaarden formuleren voor coaching.

Periodieke borrel.

Vergadering zou dat willen combineren met een presentatie, bijv. over het coaching verhaal.

Wellicht ook mee te liften met activiteiten van de faculteit.

De activiteiten moeten worden afgestemd op de onderscheiden segmenten /stakeholders , zoals vastgelegd in het overzicht n.a.v. de workshop.

5) Contributie 2009.

De contributie blijft ongewijzigd € 30,00.

6) Rondvraag.

Andre Oosting verzoekt het bestuur de volgende Algemene ledenvergadering zo te plannen dat naar verwachting meer leden in de gelegenheid zijn de vergadering te bezoeken.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 u.