FINANCIEEL VERSLAG 2008

Inkomsten

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

Contributies

9920

 

Bijdrage Principieel

0

 

 

 

Onderhoud forum

0

Rente

737

 

Bestuurskosten

1870

 

 

 

Porti / drukwerk

557

Bijdrage CTW

0

 

 

 

 

 

 

Sponsoring Isaac Newton

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Principia-prijs

1450

 

+ ----------

 

 

+ ----------

Totaal

10657

 

Totaal

4877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldi per 31.12.2008:

 

 

 

 

ABN-Amro

666

 

Inkomsten 2008

10657

Roparco

42429

 

Uitgaven 2008

4877

 

 

 

 

 

European Equities

1016

 

Waardevermeerdering

 

 

 

 

t.o.v. 2007

-/- 919

 

 

 

 

 

 

+ ----------

 

 

 

Vermogen per 31.12.2008

44111

 

 

 

Vermogen per 31.12.2007

39250

 

 

 

 

----------

 

 

----------

Verschil

4861

 

Verschil

4861

FINANCIEEL VERSLAG 2008

Toelichting op de jaarrekening 2008

Het verslagjaar 2008 kenmerkt zich door een toenemende intensiteit van het bestuurswerk in het kader van het project Quo Vadis: meer vergaderingen en een workshop, die hebben geleid tot een overschrijding van het gebudgetteerde bedrag voor bestuurskosten. Ook zijn de eerste gevolgen van het in 2007 genomen besluit tot vergoeding van gereden kilometers zichtbaar; hiervoor was geen bedrag in de begroting opgenomen.

In de Algemene Ledenvergadering van november 2007 is het besluit genomen om de contributie te verhogen tot een minimumbedrag van € 30. Bij een stabiel ledenaantal van juist boven de 300 had dit aan de inkomstenkant tot gevolg dat er ruimte was voor bovengenoemde extra kosten.

Doordat van begrote posten voor Principieel en het forum geen gebruik is gemaakt zijn de uitgaven nog flink achtergebleven bij de inkomsten. Het bestuur beraadt zich op mogelijkheden om communicatie naar de leden te verbeteren.

Enkele jaren geleden is het besluit genomen om bij leden die gedurende meer dan twee jaar geen contributie hebben betaald over te gaan tot royement. Deze maatregel leidt nu tot de vaststelling dat een hoog percentage (> 95%) van de contributie ook daadwerkelijk kan worden geïnd. Het zijn nu vooral leden die verzuimen een adreswijziging door te geven, die uit het zicht raken. Via e-mailadressen proberen we ook deze leden nog binnenboord te houden.

Als gevolg van de val van de beurskoersen die zich in de tweede helft van 2007 al begon af te tekenen is ook de waarde van onze deelneming in het Robeco-fonds European Equities in 2008 sterk gedaald. Het betreft een klein aantal participaties. Hoewel er zich nu weer een herstel van de koersen aftekent, stelt het bestuur de Ledenvergadering voor om ons aandeel in dit fonds te verkopen zodra een koers van € 30 is bereikt.

Namens het bestuur van Principia,

Michiel van Santen, penningmeester

BUDGET 2010

Inkomsten

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributies

9000

 

Bestuurskosten

1500

 

 

 

 

 

Rente

1000

 

Porti / drukwerk

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoring

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Kennisoverdracht

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Coaching/meeloopdagen

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Principieel digitaal

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenontmoetingsactiviteiten

2000

 

 

 

 

 

Vergoeding CTW

1500

 

Principia-prijs

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig

200

 

 

 

 

 

 

-------

 

 

-------

Totaal

11500

 

Totaal

14200