Jaarverslag 2008

Jaarverslag Principia 2008.

Het Principia-bestuur heeft het afgelopen jaar een achttal keren vergaderd. Ons magazine Principieel, samenwerking met Isaac Newton, het Principia-forum, de Principia-prijs, de ledenadministratie, de samenwerking met de faculteit CTW, samenwerking met de andere alumniverenigingen, overleg met de Universiteit ,de ontwikkeling van een programma voor de komende jaren en de ontwikkeling van een onderdeel uit het programma waren belangrijke agendapunten.

In oktober 2008 is tijdens de feestelijke uitreiking van de bachelordiploma’s de Principia-prijs voor de tweede keer uitgereikt en wel aan Marieke Krijnen. Het essay op basis waarvan zij de prijs heeft gewonnen luidt: Technologische Doping. De jury gevormd door de oud-voorzitters Carolijn Hawinkels, André Oosting en Evert Jan Klip waren eensgezind in het aanwijzen van de winnaar. Het bestuur hoopt en verwacht, dat hiermee ook de bekendheid van Principia onder afgestudeerde WB-ers toeneemt.

Ook met Isaac Newton zijn in het afgelopen jaar goede contacten onderhouden. Het jaarlijkse symposium van Newton wordt door ons gesponsord.

Het Principia Forum is operationeel en er wordt gebruik van gemaakt.

De leden worden nadrukkelijk uitgenodigd om dit forum te bezoeken en vooral actief te gaan gebruiken. Het gebruik van het Forum wordt door het bestuur nauwlettend gevolgd

Met het alumnibureau en met de collega-alumniverenigingen is in 2008 een tweetal keren vergaderd. Daarbij is afgesproken dergelijke bijeenkomsten met enige regelmaat te herhalen, met het doel het UT-alumnibeleid actief en kritisch te volgen.

De praktisch samenwerking met het alumnibureau op het gebied van de ledenadministratie is goed.

In november hebben we onze leden vergadering gehouden en het bestuur is decharge verleend.

In de ledenvergadering hebben een aantal leden toegezegd om mee te werken aan de ontwikkeling van een programma voor de leden. Daartoe is onder leiding van het bestuurslid Anne van der Meer in juni een klankbordgroep bijeengeroepen die het programma voor de rest van 2008 en 2009 op de rails heeft gezet. Als belangrijkste activiteit voor de leden is een coachingsprogramma opgezet. Deze coaching is gebaseerd op het gegeven dat de oudere alumni/leden haar kennis en ervaring zeker nog met anderen wil en kan delen. Deze anderen zijn startende bedrijven, alumni met een eigen bedrijf en het MKB in het algemeen. Nadat het programma coaching was vastgesteld is een wervingsbrief naar alle WB-alumni gezonden om de belangstelling te peilen. Nadat dit gebeurd was heeft het bestuur een coachings project groep geformeerd onder leiding van Anne van der Meer. Leden van deze project groep zijn: Henk Schoenmaker, Harry Beerlage, Henk Reef, Jan Carel van der Valk en Leen Noordzij. De respons op de brief is aanleiding geweest voor het opzetten van een database van de kennis en kunde van de WB alumni die zich aangemeld hebben. Overigens merken we op dat zij die zich aanmelden zonder lid te zijn van Principia, geacht worden automatisch lid te zijn.

Principieel blijft een bron van zorg. Naar een oplossing met bijvoorbeeld ondersteuning door student-assistenten wordt gezocht.

De samenstelling van het bestuur in het verenigingsjaar is als volgt:

Leen Noordzij(voorzitter), Jan Broeze(secretaris), Michiel van Santen(penningmeester), Anne van der Meer(bestuurslid), Ysbrand Wijnant(bestuurslid) en Henk Reef(ondersteunend bestuurslid).

De secretaris.