Notulen ALV 2007

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Principia,

Gehouden op 24 november 2007 in het T-Xchange lab van de UT.

1. Opening van de vergadering om 13.30 u.

2. Mededelingen van het bestuur.

De voor de vergadering relevante stukken zijn geplaatst op www.wb.utwente.nl/principia/

Leen Noordzij meldt het overlijden van prof. Drayer.

Een door Theo Boshuisen geschreven in memoriam zal in het eerstkomende nummer van Principieel worden opgenomen.

3. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering, gehouden op 18 november 2006

Er zijn geen opmerkingen van redactionele aard.

Naar aanleiding van het verslag vraagt Andre Oosting wat er is gebeurd met de niet betalende leden. Michiel van Santen meldt dat leden die 2 jaar of langer geen contributie hebben betaald, van de lijst zijn afgevoerd. Het gaat hierbij om 101 leden. Resteert een ledental van iets meer dan 300.

Er gaat binnenkort een wervingsbrief de deur uit.

4. Jaarverslag 2006 – 2007; financiële stukken; kascommissie.

In het jaarverslag wordt de oprichting van het Principia internetforum vermeld, www.principia.utwente.nl

De v.z. vraagt hiervoor bijzondere aandacht.

Vermeld dient verder te worden dat de bachelor-principia-prijs door de v.z. van Principia is uitgereikt tijdens de diploma uitreiking in september 2007.

De winnaar van deze prijs heeft een geldsom van € 1000,= ontvangen, alsmede een in r.v.s. uitgevoerde beeltenis van de oorspronkelijke door Newton opgestelde principia.

Michiel van Santen geeft een toelichting op de financiële stukken en merkt in dit verband op dat het door Isaac Newton georganiseerde symposium “Run for Records” door Principia ondersteund wordt met € 1000. Het betreft een jaarlijks terugkerende subsidie.

Het jaar 2006-2007 wordt afgesloten met een batig saldo.

Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering deelt de penningmeester mede dat het eigenvermogen van Principia ongeveer € 35.000 bedraagt.

Andre Oosting meldt, als lid van de kascommissie, dat de boeken in orde zijn bevonden en dat deze ook geen aanleiding hebben gegeven tot het plaatsen van opmerkingen.

De leden worden bedankt en van hun taak ontheven.

Een nieuwe kascommissie wordt ingesteld en zal bestaan uit de heren Henk van Rij en --------( een van de aanwezige leden, wiens naam mij onbekend is )

5. Programma 2007 – 2008

Het bestuur wil het komende jaar aandacht besteden aan een aantal onderwerpen waarbij het Principia internetforum en de Principia website een belangrijke rol kunnen spelen, zoals de informatieverstrekking aan de leden, het in contact komen met de leden en de uitwisseling van ideeën en gedachten tussen bestuur en leden en bovenal tussen de leden onderling.

Het Principia-forum zou ook een rol kunnen spelen bij de matching van studenten op stageplaatsen bij alumni in het bedrijfsleven en bij de overheid.

6. Contributie 2007 – 2008.

De voorzitter stelt voor de contributie te verhogen van € 25 naar € 30.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

7. Bestuurssamenstelling.

Het bestuur streeft naar verjonging en wil op zoek naar mensen die actief zijn in het bedrijfsleven of bij de overheid.

8. Rondvraag.

Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat het eerstkomende nummer van Principieel over 3 weken zal uitkomen.

Het officiële gedeelte van de ALV is hiermee afgesloten.

De vergadering wordt vervolgens door Fred van Houten geïntroduceerd in de virtuele wereld van het T-Xchange lab.