Jaarverslag 2007-2008

Jaarverslag Principia 2007.

Het Principia-bestuur heeft het afgelopen jaar een zestal keren vergaderd. Ons magazine Principieel, het Principia-forum, de Principia-prijs, de ledenadministratie, de samenwerking met de faculteit CTW, samenwerking met de andere alumniverenigingen, overleg met de Universiteit en de ontwikkeling van een programma voor de komende jaren waren belangrijke agendapunten.

In oktober is tijden de feestelijke uitreiking van de bachelor-diploma’s de Principia-prijs voor de eerste keer uitgereikt aan Dinant Krijgsman. Het bestuur hoopt en verwacht, dat hiermee ook de bekendheid van Principia onder afgestudeerde WB-ers toeneemt.

Ook met Isaac Newton zijn in het afgelopen jaar goede contacten onderhouden. Het jaarlijkse symposium van Newton wordt door ons gesposord.

Het Principia Forum is operationeel en er wordt gebruik van gemaakt.

De leden worden nadrukkelijk uitgenodigd om dit forum te bezoeken en vooral actief te gaan gebruiken.

Met het alumnibureau en met de collega-alumniverenigingen is in 2007 een tweetal keren vergaderd. Daarbij is afgesproken dergelijke bijeenkomsten met enige regelmaat te herhalen, met het doel het UT-alumnibeleid actief en kritisch te volgen.

De praktisch samenwerking met het alumnibureau op het gebied van de ledenadministratie is goed. In september hebben we de beschikking gekregen over een bestuurdersportal, dat de mogelijkheid geeft om contributiebetalingen, adreswijzigingen en dergelijke direct in de UT-bestanden te kunnen invoeren. Het bestuur is zeer tevreden met deze mogelijkheid, die ons een veel beter inzicht geeft in ons ledenbestand.

Dit voorjaar is in een actie gevoerd om een groot aantal leden, van wie al twee jaar of meer geen contributie meer was ontvangen, van de ledenlijst af te voeren. Dit naar aanleiding van opmerkingen in de vorige ALV en mede gevoed door een brief van Alfred Stobbelaar, lid van Principia en hoofd van het alumnibureau, die hiermee ook een stuk onnuttig werk voor het bureau wilde wegnemen. Positief resultaat van deze actie waren de herstelbetalingen die we alsnog van een tiental leden mochten ontvangen. Op dit moment wordt een actie gevoerd om de leden die sinds hun afstuderen een gratis lidmaatschap genieten te vragen hun lidmaatschap om te zetten in een betalende versie. Daarnaast is alle afgestudeerde WB-ers een wervende brief met een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap gestuurd.

In april is een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van onze Eindhovense tegenhanger WIE. Dit gesprek heeft nuttige aanknopingspunten opgeleverd bij het vormen van plannen voor de toekomst.

In november hebben we onze leden vergadering gehouden en het bestuur is decharge veleend.

Aansluitend hebben we voor onze leden een bezoek aan het virtuele laboratorium T-Exchange gebracht. Prof. Fred van Houten heeft ons de leden van Principia de werking en toepassing van het laboratorium uitgelegd en aansluitend hebben de leden van Principia met een toepassing kunnen experimenteren. Een ander onderdeel van het programma starten en buy-out van bedrijven werd toegelicht door onze alumnus Theo Boshuisen. Theo heeft toegezegd om voor starters een workshop te organiseren.

In de ledenvergadering hebben een aantal leden toegezegd om mee te werken aan de ontwikkeling van een programma voor de leden.

Principieel blijft een bron van zorg. Met name de werkzaamheden voor lay-out vormen een zware belasting voor onze toch al vol belaste hoofdredacteur. Naar een oplossing met bijvoorbeeld ondersteuning door student-assistenten wordt gezocht.

In de loop van het verenigingsjaar heeft de secretaris, door ziekte en persoonlijke omstandigheden zijn werkzaamheden steeds meer moeten afbouwen. Het bestuur prijst zich uitermate gelukkig met de inzet van Jan Broeze, die zich bereid toonde om het secretariaatswerk goeddeels over te nemen.

Het bestuur heeft nog altijd behoefte aan verdere aanvulling, waarbij het met name prettig zou zijn als we kandidaten zouden kunnen vinden die binnen de faculteit CTW werkzaam zijn. In het komende jaar zal dit probleem onze voortdurende aandacht hebben.

Oktober 2008

L. Noordzij, voorzitter