Notulen ALV 2006

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ‘PRINCIPIA’ gehouden op 18 november 2006, in OH211 van de faculteit CTW van de UNIVERSITEIT TWENTE te Enschede.

Door M. van Santen, aanwezig 14 leden en drie “gasten”

1. Opening.

De waarnemend voorzitter, Jan van Dongeren, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Albertjan ten Voorde, voorzitter van Isaac Newton en Willem Jansen, die via IN betrokken is bij de opzet van het Principia-forum. Hij constateert dat de bezoekers aan de ALV een select gezelschap vormen, maar spreekt zijn tevredenheid uit over het aantal van 1100 personen, dat zich voor de Alumnidag heeft ingeschreven; hieronder zijn ca. 70 WB-ers.

2. Mededelingen van de voorzitter en ingekomen stukken.

De voorzitter meldt dat het bestuur onlangs een gesprek heeft gehad met de nieuwe faculteitsdecaan van CTW Prof. Dr. Ir. Rikus Eising, dat in zeer goede sfeer verliep. Het bestuur stelt vast dat de faculteit waarde hecht aan het bestaan van een alumnivereniging en hoopt daarom op een vruchtbare samenwerking in de nabije toekomst.

Het voornemen uit de vorige jaarvergadering om te streven naar de vorming van één alumnivereniging voor CTW loopt stuk op het gebrek aan belangstelling hiervoor bij Concreet. Het bestuur heeft daarop besloten om deze plannen niet verder uit te werken, hoewel wij nog steeds openstaan voor dit idee, mocht dat nog eens aan de orde komen.

De voorzitter dankt Ysbrand Wijnant en Eric Lutters (die wegens verplichtingen in het voorlichtingsprogramma niet bij de vergadering aanwezig kan zijn) voor hun inspanningen voor het organiseren van deze vergadering, het partnerprogramma en het WB-onderdeel van de Alumnidag. Het is voor het bestuur vrijwel niet doenlijk om dit van afstand te doen en de betrokkenheid van bij CTW werkzame leden van het bestuur is daarom onmisbaar.

In de loop van de ochtend zal Ray Klumpert als hoofdredacteur van Principieel in de vergadering komen om een en ander ten aanzien van de verschijning van het blad uit te leggen.

Van de kascommissie is een brief ontvangen mbt de controle van de jaarstukken.

3. Jaarverslag 2005-2006.

De secretaris leest het Principia Jaarverslag 2005-2005 voor en dat wordt door de vergadering zonder kommentaar vastgesteld.

4. Notulen ALV 19-11-2005

De notulen van de ALV 2005 worden goedgekeurd.

5. Jaarrekening 2005, prognose 2006, budget 2007.

De penningmeester neemt kort de posten op de jaarrekening van 2005 door. De uitgave ten behoeve van het Holopro-scherm heeft voor een teruggang in het vermogen gezorgd, die in enkele jaren zal worden hersteld. Dergelijke uitgaven behoren tot de specifieke taken van de vereniging, zoals onder andere ook de sponsoring van geschikte activiteiten door IN en CTW.

Het budget voor 2007 toont als bijzondere post kosten voor het Principia-forum. Dit komt later in de vergadering nader aan de orde.

De afhandeling van de contributiebetaling is in 2006 zelf ter hand genomen, waarbij nog wel gebruik gemaakt wordt van het adressenbestand en de mailingfaciliteiten van het alumnibureau. Ca. 15% van de leden heeft een machtiging gegeven, ruim 30% heeft direct betaald. Vastgesteld wordt dat een groot aantal van de leden niet op contributiebrieven en herinneringen reageert. André Oosting merkt op dat dit een slechte zaak is en dat wat hem betreft het bestuur tot maatregelen over zou mogen gaan. Het bestuur zal zich daarover beraden.

6. Verslag kascommissie.

De kascommissie licht bij monde van Jan Sprenger de kascontrole toe. De commissie stelt voor penningmeester en bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in.

7. Principieel (ingevoegd agendapunt).

Ray Klumpert meldt dat het de redactie van Principieel aan onvoldoende tijd en medewerking ontbreekt om de gewenste frequentie van verschijnen te realiseren. Hieraan liggen met name zijn eigen drukke werkzaamheden (, zijn privé-situatie) en de wisselende mate van medewerking die vanuit CTW beschikbaar is, ten grondslag.

Hij stelt voor, samen met het bestuur van IN, om te overwegen Principieel en de Appel te combineren, en noemt daarbij als voordelen dat IN over voldoende mankracht beschikt om de lay-out te verzorgen, er via IN makkelijk voldoende adverteerders kunnen worden gevonden, er daardoor een hogere frequentie kan worden bereikt, en dat er op die manier bij de WB-studenten meer reclame kan worden gemaakt voor het bestaan van Principia. Bovendien kan in een combinatie een vrij aanzienlijke overlap in verspreiding (medewerkers WB en laatste jaars-studenten) worden voorkomen.

IN/de Appel heeft belangstelling voor samenwerking om de kwaliteit van de inhoud van het blad te verbeteren.

De meningen in de vergadering zijn zeer wisselend: aan de ene kant worden de genoemde voordelen onderschreven en zou synergie kunnen worden bereikt (J. Sprenger, P. Riemersma), aan de andere kant wordt gewezen op de eigen identiteit van Principieel, het verschil in de twee doelgroepen en de problematiek van een snel wisselende bemanning aan IN-zijde (J. Sprenger, P. Vroegop, L. Noordzij). Het is dan in ieder geval belangrijk om heel goede afspraken te maken en vast te leggen.

Als alternatief is ook genoemd om intensiever met de Appel samen te werken v.w.b. het uitwisselen van artikelen, om de uitgave van Principieel bij IN in te kopen of om met IN afspraken te maken beide bladen bijvoorbeeld om-en-om uit te geven.

De voorzitter merkt op dat ook CTW in deze mede betrokken is bij Principieel. Toegezegd wordt om dit in een komend gesprek met de decaan aan de orde te stellen en om zich vervolgens te beraden op het voorstel en de besproken alternatieven.

8. Voorstel tot wijziging van de statuten.

Het bestuur stelt een aantal wijzigingen in de statuten voor, t.w.:

- het wijzigen van de tekst in art 1, lid 1: ”de faculteit der Werktuigbouwkunde” in ”de opleiding de Werktuigbouwkunde”. Reden is dat de faculteit der Werktuigbouwkunde niet meer bestaat. De heer Serrée maakt bezwaar tegen deze wijziging op emotionele gronden, hetgeen (na behandeling van de overige punten) wordt weggenomen door een voorstel van Jan Sprenger om aan de voorgestelde nieuwe tekst toe te voegen: ”, voorheen de faculteit der Werktuigbouwkunde”. Dit voorstel wordt unaniem aanvaard.

- het laten vervallen in artikel 2a van de zinsnede ”waaronder het uitgeven van een jaarboek”,

- het wijzigen van de tekst van artikel 12, lid 1 ”tenzij door de vergadering een andere plaats wordt aangewezen” in ”tenzij het bestuur op gegronde redenen besluit een andere plaats aan te wijzen” (moet het overigens niet zijn: om gegronde redenen?) ,

- het wijzigen van het boekjaar van de vereniging van 1 januari t/m 31 december in van 1 september t/m 31 augustus, zoals vastgelegd in artikel 11, lid 1.

De laatste 3 voorstellen worden unaniem aangenomen. Opgemerkt wordt dat enkele aanwezigen (A. Oosting, ???) menen dat het laatste punt al eens eerder aan de orde is geweest en toen ook is aanvaard.

9. Wijzigingen in het Principia bestuur en verkiezing nieuwe bestuursleden.

Eric Lutters stelt zich niet langer beschikbaar voor een functie in het bestuur. Hij had dit voornemen ook vorig jaar al te kennen gegeven, maar was bereid om nog een jaar door te gaan om een eventuele CTW-alumnivereniging van de grond te helpen.

Het bestuur bestaat daarom nog maar uit drie personen, ondanks pogingen om nieuwe bestuursleden te vinden. De waarnemend voorzitter deelt mee dat hij ook niet bereid is om naast het secretariaat de taak van voorzitter nog een jaar op zich te nemen.

Staande de vergadering verklaart Leen Noordzij zich bereid om het bestuur in deze te helpen, en hij wordt daarop bij acclamatie tot voorzitter benoemd. Het resterende deel van de vergadering wordt door hem geleid.

10. Principia’s plannen 2007.

Het bestuur heeft voor 2007 als enige aktieplan het opzetten en bekend maken van een Principia Internetforum waarin het netwerk van alumni en de opleiding Werktuigbouwkunde gestalte zou moeten krijgen.

De presentatie van de plannen voor het Principia-forum worden, gezien de voor de vergadering beschikbare tijd, verschoven naar de aansluitend te houden lunch, waarbij ook de WB-alumni, die geen lid zijn van Principia, aanwezig kunnen zijn.

Het bestuur van IN, bij monde van voorzitter Albertjan ten Voorde en Willem Jansen als moderator van de op te zetten forum-site, tonen daar de homepage van het forum en leggen uit wat de bedoeling is met de diverse ingangen die op deze homepagina zijn gekozen.

Zij stellen voor om op korte termijn met een aantal belangstellenden bij elkaar te komen om dan te brainstormen over het forum en de nadere invulling daarvan. Het bestuur neemt dit voorstel over.

11. Benoeming kascommissie.

Jan Sprenger treedt als gebruikelijk na twee jaar af als lid van de kascommissie. Henk van Rij is bereid zijn plaats in te nemen en zal met André Oosting de kascommissie voor het komende jaar vormen.

12. Rondvraag.

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

13. Sluiting.

De vergadering wordt om ca. 12.10 uur gesloten.