Innovatie en de valkuilen

Innovatie en de valkuilen.

Leen Noordzij, oktober 2008.

Samenvatting.

Innovatie is van alle tijden en als er niet geïnnoveerd wordt, is er sprake van achteruitgang. Vandaar de belangstelling van de politiek en de overheid. Echter, de belangstelling van de politiek en de overheid voor innovatie is overdreven. De overheid en politiek kunnen weinig doen om innovatie te bevorderen. Het innovatieproces en de mate van innovatie wordt door de cultuur van een organisatie bepaald. Alleen in randvoorwaardelijk zin kunnen de overheid en de politiek iets doen. Het ondernemerschap kan worden gestimuleerd door het starten van bedrijven gemakkelijk te maken en bij faillissement het doorstarten te vergemakkelijken. Het beste wat de overheid kan doen is, samen met de politiek, zich beter richten op het verbeteren van haar eigen processen.

Inleiding.

Innovatie: Innovation is new products, new business processes and organic change that create wealth or social welfare(OECD). Echte nieuwe ideeën struikelt men tegenaan. Deze ideeën zijn lastig aan anderen uit te leggen. Woorden kunnen alleen uitleggen wat al bekend is. Terugblikkend zijn goede ideeën altijd voor de hand liggend en kan over innovatie gepraat worden. Praten over innovatie kan alleen maar in de verleden of de voltooid verleden tijd.

Innovatie is er altijd geweest en zal er altijd zijn. De vraag uit de markt schept innovatie. De vraag hangt weer af van het prijspeil. Als de prijzen voldoende hoog zijn, kan vaak aan de vraag voldaan worden met oude technologieën. Lage prijzen gecombineerd met open markten stimuleren innovatie.

Innovatie betekent verandering, verandering in de organisatie door een onverwacht succes, een onverwachte gebeurtenis en doordat de markt onverwacht een product omarmt. Als deze veranderingen maar niet gehinderd worden, gaat innovatie vanzelf. De weerstand tegen verandering zit in de organisatie en in de omgeving van de organisatie. Willen organisaties voortbestaan en succes hebben dan moeten ze zich aanpassen. Zit bij innovatie onze kritische geest in de weg? Kritiek slaat innovatie dood. We weten altijd veel argumenten te verzinnen waarom iets niet kan. Managers(veelal geen ondernemers) zijn gericht op het verlagen van kosten en niet op het verhogen van opbrengsten. Deze houding hangt weer samen met de verantwoordelijkheid voor mislukking; 95% van de pogingen tot innovatie mislukt. Voorspellen van verliezers gedurende het innovatie proces in een organisatie is veelal meer van belang dan het steunen van winnaars. Met 20 keer meer mislukkingen dan successen is duidelijk waar de kosten van innovatie liggen. Snel beslissen over verliezers in de innovatieketen maakt middelen vrij om weer nieuwe dingen te starten of de successen sneller naar de markt te brengen.

Door medewerkers zelfstandigheid te geven zal het aantal managers afnemen en daarmee het aantal beleidsmedewerkers. Deze laatste willen – en worden daartoe ook aangesteld- namelijk veel regelen door standaardisatie, controle, coördinatie en sturing.

Medewerkers in bedrijven, die in Nederland niet willen veranderen, kunnen in een bedrijf een crisis organiseren. In de Nederlandse rechtspraak worden ze ook gefaciliteerd en vaak in het gelijk gesteld.

De roep om en het gesprek over innovatie hangt samen met het feit dat in onze maatschappij innovatie te veel gehinderd wordt. Dit gevoel van hinder hangt weer samen met (te) veel regels. Als we minder regelen, is er meer ruimte voor verandering. De regeldrift is zeer beperkende voor de verdere ontwikkeling van onze kennismaatschappij. We moeten de afkeer van de regeldrift meer bewust worden. Langzamerhand gebeurt dat ook wel. Dit wordt goed zichtbaar bij de discussies over het Innovatie Platform. Het is daarom begrijpelijk dat bij alle opmerkingen die over het Platform wordt gemaakt, de roep om deregulerende maatregelen steeds weer de kop op steekt.

Europa is een trendvolger wat betreft innovatie. Europa’s innovatie malaise is het resultaat van een aantal factoren:

-

Verhouding durf kapitaal Eu/VS is 6,5/45 (cijfers 2006). Er is een sterke relatie tussen durf kapitaal en innovatie. En vooral durf kapitaal dat patenten ondersteund en in veel mindere mate R&D. Patenten worden wel minder belangrijk , maar ze zijn het nog steeds,

-

Innovatie vraagt ondernemerschap. Het gaat om de ondernemer die nieuwe ideeën omarmt. Dat zijn de mensen die de creatieve afbraak doorvoeren. In Europa zijn er weinig. Je gaat voor een baan naar Philips, de overheid, Shell of een bank. Nationale kampioenen zijn geen doorbraak innovatoren, startende ondernemers zijn dat wel en

-

In Europa leidt het vele geld dat de overheid besteedt aan hogere opleidingen wel tot ideeën maar deze blijven veelal binnen de universiteiten.

Bij de discussie over innovatie wordt, zeker in Nederland, naar de overheid gekeken. Het bedrijfsleven doet daar ook aan mee. Omdat de technologische push onvoldoende is, schept de overheid technologische topinstituten. De mate waarin deze bijdragen tot innovaties is onduidelijk. Dit wordt mede in de hand gewerkt dat kleine en dus meer innovatieve bedrijven niet of nauwelijks betrokken worden bij deze instituten.

Gebruikelijk is de gedachte, gebaseerd op het feit dat grote bedrijven meer omvangrijke research budgetten hebben dan kleine bedrijven, dat grote bedrijven innovatiever zijn. De plaats van deze grote bedrijven met hun (wetenschappelijk)onderzoek in de innovatieketen is echter niet zo duidelijk meer. Met de onderzoeksresultaten in het Palo Alto Research Centre werd weinig gedaan. Of beter , ze werden ”weggegeven”. Anderen innoveerden met de vindingen, zoals Apple. Een ander voorbeeld van een dergelijke gang van zaken zijn de onderzoeksresultaten van (het voormalige) ATT: o.a. de transistor. ATT zag er geen toepassing voor en heeft de vinding nagenoeg gratis weggeven.

Uitvindingen leiden niet automatisch tot innovaties. Uitvinden is als het openen van deuren. Innovatie is het door deze deuren betreden van nieuwe terreinen. Wel wordt er van geleerd dat voor innovatie over de schutting moet worden gekeken. Hebben anderen iets gedaan wat jezelf kan gebruiken? Open innovatie is een uitdrukking welke hier haar oorsprong vindt. Innovaties leiden tot productiviteitstoename en er wordt nieuwe werkgelegenheid mee geschapen.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de rol van de overheid, het bedrijfsleven en de politiek. In de slotparagraaf wordt ingegaan op welke valkuilen we moeten vermijden en wat we als maatschappij zouden kunnen doen om het innovatieproces te versterken.

De Overheid.

Het meest in het oog springend voorbeeld van de rol van de overheid is het Innovatie Platform. Via dit platform worden middelen toegekend aan een aantal speerpunten. Daarnaast wordt aangenomen dat Instituten zoals TNO en de overige Grote Technologische Instituten (GTI’s) een rol spelen bij innovatie. Ook worden er Technologische Topinstituten ingericht ter versterking van wetenschap en techniek. Regionaal en lokaal worden middelen ter beschikking gesteld via ontwikkelingsmaatschappijen.

Er zijn terreinen waarbij de overheid door deregulering maar ook nieuwe regelgeving innovatie kan stimuleren:

-

Energie efficiëntie en emissie regulering. Energie efficiëntie door een netwerk met decentrale energie productie. Emissie handel zo inrichten dat ontwikkelingen worden gestimuleerd. Strenge energie efficiëntie en emissie regulering zullen het bedrijfsleven een prikkel gegeven om te investeren in schone energie. Het is niet voor niets dat de Prius in Californië is groot gegroeid. Investering in schone energie bevredigt tegelijkertijd idealisme en”greed”,

-

Gezondheidszorg,

-

Defensie en veiligheid,

-

Demografische ontwikkelingen. Soepel toelaten van goed opgeleide emigranten(kenniswerkers),

-

Onderwijs. Onderwijs moet zich richten op het verkrijgen van kennis. Ontbrekende kennis wordt later nauwelijks meer opgedaan. Het opleidingssysteem zo inrichten dat kenniswerkers met de gereedschappen worden uitgerust om voor productiviteitsverhoging te zorgen,

-

Topuniversiteit. Aandacht voor basis en fundamenteel onderzoek. Als we willen excelleren dan moeten we ook topuniversiteiten laten ontstaan. Verbetering van het wetenschappelijk onderwijs met accenten op engineering en wiskunde. Opleidingen moeten onderzoekers belonen voor octrooiaanvragen. De overheid kan daarbij een rol spelen door de kosten zo laag mogelijk te houden,

-

Richten op MKB. Bevorderen van ondernemerschap door pensioenrechten, overdrachtsbelasting, enz. beter te regelen. In overleg met het bedrijfsleven innovatiemanagement opnemen in het leertraject en

-

Bedrijfsleven stimuleren om onderzoek uit te besteden aan de universiteiten.

Wat moet de overheid vooral niet doen:

-

Te veel willen regelen,

-

Onderinvesteren in infrastructuur,

-

Slechte scholen in stand houden,

-

Negatieve houding ten opzichte van economische immigranten,

-

Een rol spelen bij het aanpassingsproces van de industrie. Het in stand houden van de bestaande werkgelegenheid zal van nature een voorkeur hebben en

-

Sectoren stimuleren en speerpunten aanwijzen. Er valt niet te voorspellen waar innovaties zich zullen afspelen.

Het bedrijfsleven.

Innovatie en klanten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ondernemer heeft een droom en wil deze realiseren. Medewerkers kennen deze droom. De klant ook?

Is innovatie een proces dat gemanaged kan worden? Google: Innovatie is chaos. General Electric: het tegendeel is waar. Het gaat om operationele excellentie. Wie heeft gelijk? De vraag is of beide het over het zelfde hebben. Innovatie is chaos: de eerste 20 % van het innovatie proces. Het proces van ideeën generatie. Operationele excellentie is voor 80% het overige deel van het innovatieproces. Het is dus niet alleen creativiteit of alleen uitvoering. Er is geen tegenstelling tussen Google en General Electric. De cultuurverschillen tussen beide bedrijven worden wel duidelijk gemaakt door voornoemde uitspraken. Het gaat om het filterproces en de snelheid om van de creatieve fase in de productie fase te komen. Voorkom sterven in schoonheid. Innovatie is een spel van verliezers: de meeste initiatieven falen. Maar welke innovatie moet je stoppen? Luisteren en reageren op de behoefte van je beste klanten. Zijn de klanten bereid om voor innovaties te betalen? Heeft het bedrijf ervaring met de innovatie? Neen? Dan proef draaien met een goede klant. Alles wat nieuw is komt met moeilijkheden, daarom heeft het bedrijf een pleitbezorger nodig. Extern: de bijzondere klant; intern de CEO. De CEO moet grote betrokkenheid hebben bij innovatie anders wordt het proces verstikt door procedures. Deze betrokkenheid zien we in Nederland vaak alleen bij oprichters/eigenaren van bedrijven. Bedrijven welke hun concurrenten overtreffen voeren veel vernieuwingen in hun bedrijfsmodel door. Open innovatie is daar een voorbeeld van. Zorg voor nieuwe ideeën en laat doorbraak gebeuren. Het helpt als een bedrijf open staat voor universiteiten, leveranciers en outsider uitvinders. Voor bedrijven welke open – en netwerk innovatie gebruiken is het niet zo belangrijk waar ideeën ontstaan. Managers moeten uit ideeën waarde creëren, waar deze ideeën ook mogen ontstaan.

Innovatie en met name doorbraakinnovatie gaat sneller bij kleine bedrijven. Het ligt voor de hand te denken dat het contact met de omgeving groter is bij kleinere bedrijven dan bij grote bedrijven. Als een groot bedrijf opgeknipt wordt in kleine bedrijven dan is het “contact oppervlak” met de buitenwereld(klanten, universiteiten, overheid en concurrenten) bijvoorbeeld 2 keer zo groot als het grote bedrijf opgedeeld is in 8 kleinere bedrijven. Kunnen grote bedrijven zich opsplitsen in kleine ondernemingen en waarom zouden ze dat uit zichzelf doen? In ieder geval moet het topmanagement hands-on de innovatieprojecten managen. Dit wijst naar kleinschaligheid.

Met de toename van mate van innovatie(door openheid) is te verwachten dat een bedrijf dat niet in staat is om jaarlijks 10% van zijn inkomsten stroom te vernieuwen ongeveer zichzelf in 5 jaar uit de markt prijst. Voorwaarde voor innovatie en doorbraak technologieën is dat de bedrijven “slank” zijn en opgenomen in netwerken.

De Politiek.

Innovatie vindt plaats als de markt er om vraagt. Bij infrastructurele projecten kan de politiek een rol spelen door de processen, zoals inspraak procedures, te stroomlijnen. Om nieuwe technologieën te kunnen absorberen geldt als voorwaarde dat er basale vormen van infrastructuren aanwezig zijn. Alleen de mobile telefoon is de uitzondering waarvoor deze voorwaarde niet geldt.

In de publieke of semi- publieke ruimte is een vruchtbare grond te vinden voor innovatie. Renovatie van de woningen uit de 50er en 60er jaren en toepassing van geavanceerde energiebesparing schept een vruchtbare grond voor innovatie.

Een onderwerp voor innovatie is “Geen grenzen”. Hebben we een echte Europese Economische ruimte met uniforme standaarden zodat ontwikkeling en toepassing van technologie ook ruimte krijgt? Iedere lidstaat introduceert zijn eigen systeem voor elektronische gezondheidszorg. Dit geldt ook voor de systemen voor verkeersregeling en tolheffing. Verstrekkers van durfkapitaal blijven weg uit zo’n gefragmenteerde markt.

Door onze dwangmatige neiging tot consensus heerst er ook een enorme regeldrift. Dit legt een hoge druk op de arbeidsmarkt door een grote vraag naar kenniswerkers bij de overheid. De politiek moet de wil opbrengen om dit terug te draaien. Als we dit aan de ambtenaren zelf overlaten wordt de politiek bedolven onder argumenten om het ambtenaren apparaat te vergroten want ze doen goed werk! Hoe vervelend ook maar de politiek moet durven te besluiten om de ministeries te verkleinen. Dit zijn zaken voor de lange termijn.

De politiek kan niets doen aan cultuurverandering in een bedrijf. Wel kan ze zorgen voor flexibeler arbeidsverhoudingen zodat nieuwe uitdagingen gemakkelijker worden opgepakt.

In continentaal Europa heerst een risico mijdende cultuur. De koek wordt verdeeld in plaats van vergroot. Het is vreemd dat de angst voor mislukken zo groot is terwijl de risico’s zo klein zijn gelet op de sociale voorzieningen.

De politiek kan het bedrijfsleven faciliteren door:

-

De vennootschap belasting te verlagen,

-

Weinig regels, flexibeler arbeidsverhoudingen,

-

Eenvoudig belastingssysteem en

-

Homogene Europese markt voor producten, diensten en arbeid. De kenniswerker is nauwelijks mobiel. Dat is vreemd. Een kenniswerker hecht aan zijn/haar specialisme. Die omgeving wordt gezocht.

Discussie en conclusies.

Onderwijs en vooral toponderwijs is een randvoorwaarde voor innovaties op wereldniveau. Toponderwijs is onhaalbaar in Nederland. Het Nederlandse politieke bestel zou een ontwikkeling naar toponderwijs direct mitigeren. Het onderwijs wordt hoofdzakelijk door de overheid betaald, dus de politiek zal deze middelen gelijkmatig verdelen. Voor toponderwijs en toponderzoek zal de goede student of promovendus naar de Verenigde Staten vertrekken. We kunnen toponderwijs niet organiseren. Het voordeel hiervan is dat we allerlei initiatieven voor topinstituten kunnen beëindigen. De middelen welke daarvoor vrijkomen dienen te worden terug gegeven aan de belastingbetaler.

De overheid moet zich niet met technologie bezig houden. Ze heeft te weinig marktinformatie en is altijd te laat met keuzes. De overheid moet zich dus niet bemoeien met de beoordeling in welke technologie geïnvesteerd moet worden. Ze draagt ook geen verantwoordelijkheid. Gaat een politicus of een ambtenaar het gevang in als, zeg, de investering in glasvezel zinloos was?

Bij innovatie zit de kritische mens ons in de weg en bij de overheid is dat helemaal het geval. Bij ministeries/overheden is de angst voor zaken die nieuw zijn en buiten referentiekaders vallen zeer groot. In hoeverre krijgt creativiteit de ruimte bij de overheid? De hiërarchie wordt er in ieder geval door aangetast. Creatieve ideeën zijn kwetsbaar. Vele zullen niet tot resultaat leiden. Dit leidt tot risicomijdend gedrag. Wel kan de overheid innovatie indirect stimuleren door af te slanken. Dit is ook gewenst als de overheid een innovatieve organisatie wordt zoals geadviseerd door haar adviesorgaan AWT. Het aantal managers kan worden verminderd en daarmee het aantal beleidsambtenaren. Er is dan veel minder neiging tot regeldrift. Tevens komen er veel hoog opgeleide mensen/kenniswerkers voor de arbeidsmarkt beschikbaar. Dit geldt ook wanneer organisaties als NWO, STW, enz., worden opgeheven. Onderzoekers aan Universiteiten en Instituten worstelen met het verwerven van fondsen. Zij zijn maanden bezig met het schrijven van voorstellen. Allerlei hoogopgeleide mensen bij organisaties zoals NWO, STW, enz., zijn daarbij betrokken. Dit kost veel tijd en er zullen dus niet of nauwelijks risicovolle voorstellen worden gedaan. Ook de criteria voor de beoordeling welke gehanteerd worden zijn tegenstrijdig: vernieuwing en haalbaarheid. Aan dergelijke tegenstrijdigheden mogen kenniswerkers niet worden blootgesteld. Durf dus organisaties als NWO, STW, enz., te beëindigen, want deze leggen een veel te groot beslag op goed opgeleide mensen. Ook scheppen deze organisaties een schijnzekerheid voor politici dat de juiste besluiten worden genomen welke onze economie versterken.

De politiek en de overheid kunnen zorg dragen voor geschikte randvoorwaarden voor het onderwijs. Zo min mogelijk willen regelen is één van die randvoorwaarden. Dat bereik je door kleine ministeries: weinig mensen kunnen weinig regelen. De paar mensen die het ministerie bemensen, mogen alleen maar aangetrokken worden met minimaal 25 jaar ervaring in het onderwijs en onderzoek. Betaal deze mensen ook maar goed. Laat de opleidingen veel zelf regelen. Zo kunnen misschien nog topopleidingen ontstaan ondanks de bovenstaande conclusies over topopleidingen.

Meer geld voor onderwijs en onderzoek is altijd goed. Er is echter geen eenduidige relatie tussen de omvang van deze middelen en de mate van innovatie.

Het Innovatie Platform hoeft voor de grotere bedrijven niets te regelen. Voor deze bedrijven, is innovatie “business as usual”. Dus wat is het nut om voor deze bedrijven -“de gevestigde orde”-, zeg, € 100 miljoen ter beschikking te stellen? De politiek van de grote gebaren. Liever de politiek van de kleine gebaren zodat er een paar projecten kunnen mislukken en de kans op iets nieuws het grootst is. De garantie daarvoor is het grootst als het MKB erbij betrokken wordt. Maar wat kunnen we bereiken met het Innovatie Platform? Weinig tot niets. Het lijkt eerder weer een product te zijn van onze dwangmatige neiging tot consensus. Dit geldt ook voor de aanbevelingen van het Innovatie Platvorm. Waarom wordt er voorgesteld om de “gevestigde orde” te subsidiëren? Omdat er te weinig wordt geïnnoveerd? Hoeveel dan wel? Stellen we dat macro-economisch vast als afgeleide van de groei van het GDP of de groei van de productiviteit? Innovatie hangt in sterke mate af van de creativiteit en de ruimte die we daarvoor geven. Creativiteit, dus innovatie is niet maakbaar. De meeste innovaties ontstaan bij toeval: serendipiteit. Beleid is niet erg zinvol, vooral niet als het uitmondt in het verdelen van “Een pot met geld voor de gevestigde orde”. De overheid kan niet sturend zijn met een pot met geld. Natuurlijk is de overheid wel sturend, maar helaas niet zoals ze dat graag zou willen. De overheid bezit altijd onvolledige informatie van de markt en neemt daardoor verkeerde besluiten. De overheid weet dit ook, wil dit voorkomen en kiest daarom voor de gevestigde orde. Het zogenaamde “backing winners”. Overigens kan “backing winners” zo omslaan in”backing losers”. De cirkel is rond en het innovatieproces gaat buiten de overheid om haar eigen evolutionaire gang.

Wat is de productiviteit van de kenniswerker? Hoe kan die verhoogt worden? Is er een “Taylor aanpak” te vinden? Een belangrijke innovatie voor het bedrijfsleven.

Slecht presterende bedrijfsonderdelen snel afstoten. Daarom is sociale flexibiliteit gewenst. Een voorbeeld van een goed functionerende bedrijfstak is de Europese chemie: hoge productiviteit staat hoge investeringen toe. Dit weegt op tegen produceren inlage loon landen. Maar dan moet de manager technologen/kenniswerkers kunnen leiden. Kenniswerkers, de bron van innovatie, hebben een nieuw soort organisatie nodig(sociale innovatie). Het managen van innovatie is belangrijker dan het managen van R&D. Bedrijven kunnen heel innovatief zijn zonder R&D te bedrijven en wel door bestaande kennis slim combineren. Er gaat veel geld in innovatie om en veel projecten mislukken. Er moet dan ook snel en in een vroeg stadium beslist worden om deze mislukkingen te beëindigen en opnieuw te beginnen of de vrij komende budgetten in de goed lopende projecten te stoppen. Het bedrijfsleven moet de gereedschappen voor innovatie leren beheersen en de stap durven maken van creatieve vernietiging van het bestaande naar op kennis gebaseerde nieuwe activiteiten. Innoveren in de leveringsketen is een geweldige kans. Kijk over de schouders van de klant/afnemers mee en laat de buitenwereld binnen.

Het begrip cultuur is een paar keer genoemd. Het gaat hier om de bedrijfscultuur waarbij er overigens een duidelijke verbinding is naar de nationale cultuur. De Nederlandse bedrijfscultuur is gericht op consensus. Een blik op de werkwijze in Japan of de Verenigde Staten is verhelderend maar vaak niet behulpzaam. We zullen met onze nationale cultuur nu eenmaal moeten leven. Veel startende ondernemers die voortkomen uit een competitieve cultuur zullen we in Nederland niet mogen verwachten. Door verschillende nationaliteiten bij elkaar te brengen zou men mogen aannemen dat het innovatie proces verbeterd kan worden. Hier mag niet te veel van verwacht worden. We moeten realistisch zijn, want dit vraagt veel aandacht van het management.

Literatuur:

AWT-advies 73. Meer laten gebeuren – Innovatiebeleid voor de publieke sector, maart 2008;

Begg, D; Fischer, S; Dornbusch,R. Economics. McGraw – Hill Book Company (UK), 1984;

Braudel, F. Beschaving, Economie en Kapitalisme (15de – 18de eeuw), Uitgeverij Contact Amsterdam, 1988;

Drucker, P. F. Management challenges for the 21st century, Butterword-Heinemann, Oxford, 1999;

Drucker, P. F. Managing in the next society, Butterword-Heinemann, Oxford, 2002;

De Ingenieur, Het Interview , november 2006, maart 2007 en april 2007;

Foster, R. Innovatie: de aanval is de beste verdediging. Uitgeverij Veen, 1987;

Handy, C. The Elephant and the Flea. Harvard Business School Press, 2001;

Hofstede, G en Hofstede G. J. Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Uitgeverij Contact Amsterdam, 2008;

Israel, J.I. De Republiek 1477-1806. Uitgeverij Van Wijnen – Franeker, 2001;

Man, A-P de. Hoe liberaal is het innovatiebeleid? Uitgeverij Teldersstichting, Liberaal Reveil, maart 2008;

Savas, E. S. How to shrink government. Privatizing the public sector. Chatham House Publishers New Jersey,1982;

The Economist, The knowledge factory, october 1997;

The Economist, Technology Quarterly, june 2003, september, 2003 and march 2004;

The Economist, Something new under the sun, october 2007;

Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. Managing Innovation. Integrating technological, market and organisational change. John Wiley & Sons, Chisester, 2005;

VVD Flitscongres, Innovatie: durf het te wagen, maart 2008.

WRR-advies 80. Innovatie vernieuwd – Opening in viervoud, mei 2008.