Algemene minor informatie

Algemene minorinformatie t.b.v. studenten in examenprogramma’s 2012 en eerder

Een minor is een gestructureerd, samenhangend en afgerond onderwijspakket van 20 EC dat bijdraagt aan de algemene academische vorming van de student, dan wel aan gerichte verdieping op een specialistisch gebied. Hierbij kan het kwalificeren voor een bepaalde Masteropleiding of voorbereiding op een bepaalde masterafstudeerrichting een reden zijn om een dergelijke minor te kiezen.

De student kan zelf een minor-programma samenstellen. Hierbij kan geput worden uit het UT-minoraanbod (zie https://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/), maar een student kan naar eigen inzicht een minor samenstellen. Welke UT-minoren de student kan kiezen, is vastgelegd in de minortoelatingsmatrix (zie hierna). Een student kan ook een eigen minor samenstellen met vakken die voor hem/haar een samenhangend pakket vormen maar die niet als een eenheid worden aangeboden. Deelname aan ontwerpwedstrijden of andere vakinhoudelijke ‘challenges’ (waarbij een WB-docent de kwaliteit bewaakt, het resultaat beoordeelt en de omvang vaststelt), een studie aan een buitenlandse universiteit, een bedrijfsstage (voor studenten die overwegen geen masteropleiding te volgen) of een combinatie van twee minoren uit het UT-aanbod zijn mogelijke invullingen van een vrije minor. Een vrije minor biedt ook de mogelijkheid een minor in het tweede semester te doen.

Bij sommige combinaties van major en minor zijn roosterproblemen (niet kunnen deelnemen aan alle geprogrammeerde activiteiten of een minder gelijkmatige studielast) onvermijdelijk. Aangeraden wordt de WB-vakken altijd voorrang te geven boven de minorvakken om studeerbaarheidsproblemen te vermijden.

Voor sommige UT-minors zijn WB-studenten onvoorwaardelijk toelaatbaar. De minortoelatingsmatrix geeft hierover duidelijkheid.

Een andere invulling van de minor behoeft de goedkeuring van de examencommissie WB
(Examencommissie-WB[a]utwente.nl).

Er worden eisen gesteld aan de combinatie van minor (20 EC) en keuzevakken (6,5 EC): je mag niet alleen maar technische of niet-technische vakken doen. Het geheel van minor- en keuzevakken moet worden goedgekeurd door de examencommissie.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de studieadviseur (zie www.utwente.nl/wb onder studieadviseur voor contactgegevens.