Bindend studie advies

BINDEND STUDIEADVIES

De bachelor opleiding Werktuigbouwkunde (van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW)) hanteert een Bindend Studieadvies (BSA).

Wat is een BSA?

Aan het einde van het eerste studiejaar (B1) krijg je een Bindend Studieadvies (BSA).Voldoe je aan de BSA-norm dan krijg je het advies verder te gaan met je opleiding. Je krijgt een negatief BSA wanneer je niet voldoet aan de BSA-norm van de opleiding. Een negatief BSA heeft tot gevolg dat je moet stoppen met de opleiding.

BSA-norm van de opleiding Werktuigbouwkunde

De student heeft vóór 1-9-2016 in de B1-fase van de opleiding:

-

45 EC behaald (drie modules gehaald)

Zak-/slaagregeling per module:

Een onderwijseenheid (module) is succesvol afgerond als het afgeronde cijfer tenminste een 6 is en het projectonderdeel >= 6,0 is en alle afgeronde toets cijfers >= 6 zijn. In iedere module mag maximaal 1 cijfer (niet zijnde het projectcijfer) een 5,0-5,4 zijn.

Een module moet in zijn geheel gehaald zijn om de studiepunten (15 EC per module) te verkrijgen. De reparaties worden gedurende het collegejaar en in week 29 (18 – 22 juli 2016) gepland.

Waarom BSA?

De opleiding WB vindt het belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk op de juiste plek belandt. De ervaring leert dat studenten die minder dan 75% van het eerste jaar halen weinig kans hebben de studie succesvol af te ronden. Wij hebben er daarom voor gekozen de studenten, die niet aan deze norm voldoen, een bindend negatief studieadvies te geven.

Wat zijn de regels?

Het eerste jaar (B1) omvat een studiebelasting van 60 EC (European Credits). Indien je in de B1 niet aan de BSA-norm voldoet, ontvang je uiterlijk op 31 augustus 2016 een negatief BSA. Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Verder kun je je gedurende de drie studiejaren na de datum van ontvangst van het negatief BSA niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Tussentijdse adviezen

Na het eerste kwartiel (Blok 1A) krijg je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 december 2015 een eerste voorlopig studieadvies. Als je de module niet gehaald hebt, ontvang je een voorlopig negatief studie advies, je zit in de gevarenzone om de BSA-norm niet te halen. Je ontvangt dan een uitnodiging van de mentor of de studieadviseur voor een gesprek over het heroverwegen van je studiekeuze of het bespreken van je studie methode. Na het tweede kwartiel (Blok 1B) ontvang je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2016, een tweede voorlopig studieadvies. Indien dit tweede voorlopig studieadvies negatief is, word je door de mentor of studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek.

Definitief advies

Aan het einde van het eerste studiejaar (uiterlijk 31 augustus 2016) ontvang je het definitief (bindend) studieadvies. Voor het uitbrengen van een bindend studieadvies heb je het recht gehoord te worden. Tegen een negatief BSA kan binnen 6 weken na dagtekening schriftelijk in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor de Examens.

Begeleiding en studievoortgangsgesprekken

Op de universiteit wordt van je verwacht dat je zelfstandig bent en veel zaken zelf regelt. Het kan natuurlijk zijn dat je ondanks je goede inzet tegen problemen aanloopt. In dat geval kun je een beroep doen op je mentor, die je kan helpen bij het maken van een (studie)planning en bij problemen tijdens je studie.

Voor eind september heb je een kennismakingsgesprek met je mentor, waarbij je deze informatie ontvangt over het BSA en een overzicht van belangrijke informatie die je op onze website kunt vinden. Verder kun je het gehele eerste jaar terecht bij je mentor met praktische vragen over je studie, het studeren zelf, of over privézaken die je studie beïnvloeden. Het is ook mogelijk dat je mentor je adviseert om een afspraak te maken met de studieadviseur.

Persoonlijke omstandigheden

Bij het uiteindelijk vaststellen van het BSA door het opleidingsbestuur van WB wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden. Indien je vermoedt studievertraging op te (gaan) lopen als gevolg van persoonlijke omstandigheden, dan raden we je aan dit tijdig bij je studieadviseur te melden. Het doel hiervan is uiteraard de studievertraging te beperken; bovendien wordt bekeken of het nodig is een aanvraag in te dienen voor toetsing van persoonlijke omstandigheden bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO). Deze UT-brede commissie beoordeelt de situatie formeel en geeft dan advies aan het opleidingsbestuur.

Persoonlijke omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden bij het verstrekken van een bindend studieadvies zijn:

·

Ziekte, handicap;

·

Bijzondere familieomstandigheden;

·

Zwangerschap/bevalling;

·

Topsport of topcultuur

Het is belangrijk dat je de opleiding (studieadviseur of mentor) vooraf informeert over je omstandigheden en niet achteraf als je de examens al gedaan hebt.

Uitgebreide informatie over BSA

Naast deze webpagina kun je ook informatie vinden op de algemene website van de Universiteit Twente, deze website is te vinden op: http://www.utwente.nl/bsa/. Je vindt hier onder andere een web formulier voor de aanvraag voor toetsing van omstandigheden.

Handige links

Informatie over studiebegeleiding

Studentenstatuut Werktuigbouwkunde