Huishoudelijk reglement UT-Kring, 6 juli 1993

Huishoudelijk reglement UT-Kring, 6 juli 1993

Definities

Waar in dit reglement wordt gesproken over Universiteit wordt bedoeld de Universiteit Twente te Enschede.

Waar in dit reglement sprake is van een aanduiding van een mannelijk persoon wordt daarmee ook een vrouwelijk persoon bedoeld.

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 1.

Het lidmaatschap kan worden verkregen door schriftelijke aanmelding bij de secretaris of penningmeester.

Artikel 2.

Waar in artikel 4, lid 3c van de statuten sprake is van een ‘bijzondere persoonlijke relatie tot de Universiteit of de vereniging’ worden bedoeld:

1.

medewerkers van bedrijven die een vestiging op de campus hebben en hun werk­zaam­heden voor ten minste 0,5 deel van hun werktijd op de campus verrichten;

2.

medewerkers die door instellingen of bedrijven voor meer dan 0,5 deel van hun werktijd gedetacheerd zijn bij een beheerseenheid van de Universiteit;

3.

gepensioneerden van bedrijven en instellingen volgens de vorige twee categorieën die aansluitend op hun werkzaamheden bij de Universiteit zijn gepensioneerd.

Artikel 3.

1.

Als donateur kan men zich aanmelden bij één der bestuurders.

2.

Het donateurschap wordt aangegaan voor één jaar en gaat in na voldoening van de in artikel 5 vastgestelde bijdrage.

GELDMIDDELEN/CONTRIBUTIE

Artikel 4.

1.

Voor leden in dienst van de Universiteit bedraagt de contributie een door de algemene vergadering vast te stellen promillage van het maandsalaris dat op 1 januari van het betreffende jaar wordt genoten, met een minimum en een maximum van een door dezelfde vergadering vast te stellen bedrag.

2.

Voor leden die niet in dienst zijn van de Universiteit wordt de jaarlijks verschuldigde contributie vastgesteld door de algemene vergadering.

De jaarlijks te betalen contributie dient te worden voldaan binnen twee maanden nadat het lidmaatschap is ingegaan respectievelijk nadat een nieuw verenigingsjaar is begonnen.

Artikel 5.

De minimale donatie bedraagt:

a.

voor natuurlijke personen f 15,- per jaar;

b.

voor rechtspersonen f 50,- per jaar;

c.

aan natuurlijke personen die een bijdrage ineens van ten minste f 100,- betalen kan door het bestuur het donateurschap voor het leven worden verleend.

HET BESTUUR

Artikel 6.

1.

De voorzitter leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid wordt zijn taak waargenomen door de vice-voorzitter.

2.

De secretaris notuleert alle vergaderingen, voert de ledenadministratie en correspon­dentie. Hij doet in de jaarvergadering verslag van het afgelopen verenigingsjaar door middel van het jaarverslag van het bestuur.

3.

De penningmeester is belast met:

a.

ontvangst, beheer en uitgave van financiële en andere middelen van de vereniging;

b.

het administreren van de ontvangsten en uitgaven op zodanige wijze, dat het te allen tijde mogelijk is de stand van financiële en andere middelen van de vereniging na te gaan;

c.

periodieke rapportage aan het bestuur inzake de stand van financiële en andere middelen, als regel op iedere vergadering van het bestuur;

d.

het opmaken van het financieel jaarverslag en begroting ten behoeve van de algemene vergadering.

4.

Alle overige bestuurswerkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld.

Artikel 7.

1.

Bij een tussentijdse vacature vult het bestuur zichzelf zonodig aan. Deze actie behoeft de goedkeuring van de eerstvolgende algemene vergadering.

2.

Een tussentijdse bestuurswisseling brengt geen wijziging in het rooster van aftreden; een tussentijds benoemde bestuurder neemt de plaats in van zijn voorganger in het rooster van aftreden.

SUBVERENIGINGEN

Artikel 8.

1.

Met inachtneming van het daaromtrent in de statuten bepaalde stelt de subvereniging een huishoudelijk reglement voor haar activiteiten vast. De vaststelling behoeft een meer­der­heid van twee/derde deel van de tijdens de ledenvergadering van de subvereniging geldig uitgebrachte stemmen.

2.

In dit reglement dienen de taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester van de subvereniging op dezelfde manier te worden vastgesteld als in artikel 6 van dit huishoudelijk reglement.

3.

De subvereniging dient zich te laten inschrijven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

4.

Indien de subvereniging statuten wil opstellen voor haar activiteiten geldt dat deze de goedkeuring behoeven van het bestuur van de vereniging en niet in strijd mogen zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Artikel 9.

1.

De subvereniging brengt jaarlijks van haar activiteiten verslag uit aan het bestuur van de vereniging. Dit verslag houdt in ieder geval in de nominatieve opgave van haar leden en het overzicht van de besteding der geldmiddelen in het afgelopen jaar en het verslag van de kascommissie.

2.

Uiterlijk één maand voor de jaarlijkse algemene vergadering dient de subvereniging de begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar in bij het bestuur.

COMMISSIES

Artikel 10.

Voor speciale werkzaamheden kunnen commissies worden ingesteld. De leden hiervan worden door het bestuur benoemd, behoudens het gestelde in artikel 11.

Artikel 11.

1.

De commissie ter controle van de getrouwheid van de rekening en de verantwoording van de penningmeester wordt jaarlijks benoemd door de jaarvergadering. De commissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

2.

De commissie onderzoekt de hiervoor bedoelde stukken en brengt aan de jaarver­gadering verslag uit van haar bevindingen.

3.

Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gewenste inzage in bescheiden en boeken van de vereniging te verschaffen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12.

1.

Het bestuur maakt een agenda op voor elke algemene vergadering.

2.

Voorstellen ter toevoeging aan de agenda dienen uiterlijk twee maal 24 uur vóór de be­tref­fende vergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Het voorstel moet zijn voorzien van een toelichting. Het bestuur beslist over plaatsing op de agenda.

3.

Voor een vergadering, bedoeld in artikel 9 lid 2 van de statuten, wordt de agenda opge­maakt door de in dat lid bedoelde leden. De secretaris is gehouden zijn medewerking te verlenen bij het verzenden van de oproep tot deze vergadering.

Artikel 13.

Ieder lid, dat een vergadering bijwoont, vermeldt zijn naam op de lijst, welke gereed ligt in de vergaderzaal.

Artikel 14.

1.

Over zaken kan mondeling, over personen moet schriftelijk worden gestemd. Per lid kan één stem worden uitgebracht. Benoemingen of verkiezingen kunnen echter ook bij acclamatie geschieden.

2.

Inzake een voorstel tot schriftelijke stemming over zaken wordt door de vergadering mondeling beslist.

3.

Stembiljetten welke niet zijn ingevuld dan wel de keuze niet duidelijk aangeven, zijn ongeldig.

4.

Indien bij de eerste stemming tussen meer dan twee alternatieven geen meerderheid wordt behaald als omschreven in de statuten vindt een tweede stemming plaats tussen die alternatieven waarop bij eerste stemming het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen uitgebracht werd.

5.

Bij staken van de stemmen beslist:

a.

waar het zaken betreft: het bestuur;

b.

waar het personen betreft: het lot.

6.

Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 15.

1.

Ten minste vijf stemgerechtigde leden kunnen een motie indienen. Deze motie wordt staande de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend en met onderbreking van het aan de orde zijnde onmiddellijk in behandeling genomen.

2.

Geen vergadering wordt gesloten zonder rondvraag.

VERKIEZINGEN

Artikel 16.

1.

Voor de jaarvergadering wordt door het bestuur voor een openvallende voorzittersplaats ten minste één kandidaat gesteld.

Voor de overige opengevallen plaatsen stelt het bestuur een aantal kandidaten, gelijk of groter dan het aantal plaatsen.

2.

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door ten minste 25 leden. De kandidaatstelling moet ten minste uiterlijk twee maal 24 uur vóór de aanvang der vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, tezamen met een verklaring waaruit blijkt, dat be­trok­kene de kandidatuur aanvaardt.

3.

Is het aantal kandidaten gelijk aan het aantal vacatures, dan worden de kandidaten geacht bij enkele kandidaatstelling te zijn verkozen.

Overtreft het aantal kandidaten dat der vacatures, dan wordt voor elke vacature gestemd, overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

UITLEG DER BEPALINGEN

Artikel 17.

Daar waar geen overeenstemming bestaat omtrent de uitleg der bepalingen beslist het bestuur. Komt het bestuur hierin niet tot overeenstemming, dan beslist de voorzitter.

Na deze actie dient het bestuur uitspraak van de vereniging te vragen door middel van een voorstel tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement.

SLOTBEPALING

Alle leden worden bij de aanvang van hun lidmaatschap op de hoogte gebracht van het bestaan van de statuten en het huishoudelijk reglement. Indien een lid daarom verzoekt wordt hem een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ter hand gesteld.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van de vereniging, gehouden op 4 maart 1993 te Enschede.