Open brief van TW-ers

Open brief van TW’ers aan de decaan EWI en het College van Bestuur van de UT over dreigende ontslagen collega's.

Wij, een grote groep TW’ers, zijn teleurgesteld en verontwaardigd over de invulling van de reorganisatie binnen EWI.

Onze bezorgdheid betreft zowel de gang van zaken rond de reorganisatie als ook het universitaire en facultaire beleid daarachter.

Bij onze verontwaardiging speelt ook het recente verleden van menige sanering en reorganisatie een belangrijke rol. TW is de afgelopen jaren op personeelsgebied flink verbouwd, heeft zich aangepast aan de norm van (veel) tweede en derde geldstroom promotieplaatsen en heeft flink bezuinigd op het onderwijs. De beloofde verbeterde bekostiging van TW is er echter maar ten dele gekomen. Nu TW na een aantal onrustige jaren financieel en bestuurlijk in wat rustiger vaarwater terechtgekomen is, worden voor zover we weten weer drie medewerkers met ontslag bedreigd, waaronder wetenschappers van internationale naam en faam.

Verreweg het meest gedesillusioneerd zijn we over de invulling en uitvoering van de reorganisatie. Bij de aankondiging van deze reorganisatie heeft de decaan in bijeenkomsten steeds beweerd dat in goed overleg met betrokkenen naar oplossingen gezocht zal worden en dat gedwongen ontslagen niet of nauwelijks te verwachten zijn. Nu dat wel het geval is, voelen betrokkenen en ook hun chefs zich overvallen door de gemaakte keuzes en de bijbehorende argumenten. (Een van de met ontslag bedreigden is een nog maar 56-jarige wetenschapper van internationale naam. Nog maar twee weken voor ontvangst van de ontslagbrief werd hij in zijn functioneringsgesprek er op geattendeerd dat hij in aanmerking zou komen voor een persoonlijk hoogleraarschap.)

Als criteria voor functieopheffing worden gehanteerd: de "inverdiencapaciteit van het onderzoek" en de "inbedding van het onderzoek in een onderzoeksinstituut". Het laatste ontslagcriterium is arbitrair, bot en onredelijk. Arbitrair, omdat de samenstelling van onderzoekinstituten voor een deel louter administratief is en voor een deel op bestuurlijke afspraken berust. Bot, omdat het ontbreken van een dergelijke inbedding tot verrassing van betrokkenen nu met ontslag wordt afgestraft. Onredelijk, omdat onderzoek alleen als belangrijk beschouwd wordt als het van tevoren een goedkeuringsstempel heeft gekregen van een wetenschappelijke directeur (een niet wiskundige), die geen inzicht kan hebben in het wetenschapsgebied van de toegepaste wiskunde in den brede. Verder is het wel erg vreemd om een personeelslid persoonlijk af te rekenen op zijn deelname aan een onderzoeksinstituut.

De decaan (een elektrotechnicus) legt zich daarnaast ook te gemakkelijk neer bij het eenzijdige criterium van "inverdiencapaciteit in het onderzoek" bij het beoordelen van belang en levensvatbaarheid van wetenschapsgebieden. TW’ers richten zich vanouds op onderzoek dat in vele applicatiegebieden toepasbaar is. Het belang van deze "maatschappelijke verdiencapaciteit" is niet terug te vinden in het beleid.

Achter de nadruk op "inverdiencapaciteit in het onderzoek" staat een dubieus onderzoeksbeleid van de Universiteit. Ook wij zien wel het toenemende belang van tweede- en derdegeldstroomprojecten. Maar dit mag er niet toe leiden dat het onderzoek van individuele medewerkers uitsluitend naar dit criterium beoordeeld wordt. Een dergelijk onderzoeksbeleid leidt ertoe dat internationaal gerenommeerde wetenschappers buiten de deur gezet worden. Dit beleid is desastreus voor het onderzoeksklimaat voor de toegepaste wiskunde. Excellente wetenschappers zijn niet gemotiveerd om hier te blijven.

Dit heeft TW al aan den lijve moeten ondervinden: de laatste jaren hebben vier excellente wiskundehoogleraren deze universiteit de rug toegekeerd. Zij kunnen zich nu weer concentreren op onderwijs en onderzoek èn tweede- en derdegeldstroomprojecten aan andere universiteiten. Het gevoerde beleid brengt de universiteit als onderzoeksinstelling in het binnen- en buitenland grote imagoschade toe.

Wij steunen met deze brief degenen die hun ontslag aanvechten van harte, ook financieel middels een spontaan opgericht solidariteitsfonds voor de advocaatkosten.

De wijze waarop de UT omspringt met gewaardeerde collega's met dienstverbanden tot bijna 40 jaar is niet acceptabel, nog afgezien van de hoge kosten van rechtszaken en noodzakelijke financiële compensaties.

Erger nog is dat de UT als werkgever op voorhand de morele verliezer is.

Wij roepen het college en de decaan op, het beleid weer meer te richten op wetenschapsuitoefening en de huidige managementstijl, die goede en betrokken medewerkers uitstoot, te verlaten.

Een grote groep bezorgde TW’ers.