Knelpuntenanalyse adviescie. MEB

Enschede, 4 december 2006

Geachte URaad,

De UR-Adviescommissie Reorganisatie biedt u hierbij haar knelpunten analyse van de tussenrapportages aan. Dit document geeft eerst de algemeen geconstateerde knelpunten weer en vervolgens wordt er per deelproject geanalyseerd. Dit moet worden gezien als een intergraal onderdeel van de analyse. Per deelproject is een analyse van de medewerkers en een analyse van de studenten opgenomen omdat hier verschil in zienswijze kan zijn aangezien zij vanuit een verschillend perspectief naar de reorganisatie kijken.

Bij de analyse per deelproject moet wel worden aangegeven dat de handreikingen die worden gegeven in de specifieke analyse van de deelprojecten gelezen moeten worden als mogelijkheden die onderzocht zouden moeten worden. Dit aangezien niet de gehele commissie gespecialiseerd is in alle onderdelen en dus niet volledig unaniem handreikingen kan geven voor een specifiek onderdeel.

Met vriendelijke groet,

Namens de UR-Adviescommissie Reorganisatie

A.M. van der Velde

voorzitter

INLEIDING 3

TUSSENRAPPORTAGES 3

KNELPUNTENANALYSE VAN DE TUSSENRAPPORTAGES: 3

DEELPROJECT ADVISERING – ALGEMEEN (STUDENTENGELEDING) 5

CONCERNDIRECTIE “STRATEGIE EN COöRDINATIE” (PERSONEELSGELEDING) 6

CONCERNDIRECTIE “STRATEGIE EN COöRDINATIE” (STUDENTENGELEDING) 7

ICT-SERVICECENTRUM (PERSONEELSGELEDING) 8

ICT SERVICECENTRUM (STUDENTENGELEDING) 10

P-KOLOM (PERSONEELSGELEDING) 11

P-KOLOM (STUDENTENGELEDING) 13

F-KOLOM (PERSONEELSGELEDING) 14

F-KOLOM (STUDENTENGELEDING) 15

ONDERWIJS SERVICE CENTRUM (PERSONEELSGELEDING) 16

ONDERWIJS SERVICE CENTRUM (STUDENTENGELEDING) 21

SERVICECENTRUM UB (PERSONEELSGELEDING) 22

SERVICECENTRUM UB (STUDENTENGELEDING) 24

Inleiding

De UR-Adviescommisie Reorganisatie “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering” is door Universiteitsraad ingesteld om haar te adviseren over per 28 November 2006 aangekondigde reorganisatie binnen de Universiteit Twente. De commissie bestaat uit een drietal leden van de UR en uit leden van decentrale raden, dan wel personen zitting hebben genomen op voordracht van een decentrale raad. Daarnaast is commissie aangevuld met twee TBK studentleden en een externe adviseur voor het ondersteunen van het gehele adviseringsproces. De inbreng van de leden heeft steeds betrekking op het integrale reorganisatieplan, maar ook vanuit een specifieke deskundigheid op de verschillende deelplannen die beschikbaar zullen komen. De commissie heeft een vergaderschema vastgesteld dat synchroon loopt met het tijdschema van de procescoördinator voor deze voorbereiding tot reorganisatie.

Tussenrapportages

De eerste ronde heeft de commissie zich gebogen over de verschillende tussenrapportage die door de projectgroepen zijn opgeleverd. Voor elk deelproject zijn twee of meer commissieleden gevraagd om de tussenrapportage te beoordelen en een verslag te maken volgens een vast format. De studentleden en de externe adviseur hebben alle deelprojecten gelezen beoordeeld en hebben daarbij met name gekeken naar eventuele (gewenste) samenhang tussen de deelprojecten en de bewaking van de kwaliteit van die samenhang.

In de vergadering van 30 November 2006 zijn alle rapportages besproken en is er een gemeenschappelijk advies opgesteld over de stand van zaken zoals die uit tussenrapportages afgeleid kan worden. Omdat het voor de UR leden van belang kan zijn om per deelproject te kijken naar kwaliteit, knelpunten, openstaande vragen en alternatieven, vormen de verslagen per deelproject een integraal onderdeel van dit advies en zijn daarom volledig opgenomen in dit document.

Knelpuntenanalyse van de tussenrapportages: “Een opmaat naar medezeggenschapsadvisering”

Er zijn beoordelingen van de tussenrapportage voor een zestal deelprojecten opgesteld, want de projecten Inrichting Facultaire Organisatie en Inrichting Facilitair Bedrijf hebben geen tussenrapportage gepubliceerd en het project Besluitvormingsprocessen en Overlegstructuur is nog helemaal niet gestart. Uit die zes beoordelingen komt de commissie tot de volgende overkoepelende adviezen voor Universiteitsraad:

·

Er is onvoldoende samenhang tussen de verschillende deelprojecten en er wordt bij het zoeken naar oplossingen voor het behalen van de doelstellingen binnen de projecten nauwelijks meer gekeken naar andere projecten. Het is de taak van de stuurgroep om hier op toe te zien en het idee bestaat dat er onvoldoende sturing plaatsvindt. Tekenen die duiden op een mogelijk onvoldoende regie zijn de verschillen in vorm en kwaliteit van de tussenrapportages en het uit de pas lopen van de verschijningsdata.

·

Er is nadrukkelijk gekozen voor het doorlopen van een parallelle processen. Dat zou als voordeel moeten hebben dat het gehele proces niet lang en slepend wordt, maar dan is wel van belang dat de zorgzorgvuldigheid gewaarborgd wordt en is er een strakke regie nodig en duidelijke terugkoppeling naar de projectleiders over de ontbrekende samenhang.

·

De huidige situatie wordt in de plannen onvoldoende geanalyseerd, daardoor kan niet voldoende worden onderbouwd waarom de voorgestelde plannen tot een aantoonbare efficiëntere bedrijfsvoering zouden opleveren. In enkele tussenrapportages is hiertoe wel een poging gedaan, maar blijft de haalbaarheid en daarmee hardheid van de bezuinigingen onvoldoende aangetoond.

·

Hieruit volgt dat de meeste tussenrapportages weinig oog hebben voor het reorganisatie proces als geheel. Er wordt vooral inhoudelijk gekeken naar de plannen maar niet naar het migratie pad om tot deze plannen te komen.

·

Door de ondubbelzinnige bezuinigingstaakstelling die in een viertal deelprojecten is opgelegd, wordt er in tussenrapportage veel te snel gekeken naar formatieplaatjes die het met aantal FTE’s minder kunnen doen. Er is geen organogram van de huidige en toekomstige situatie met een beschrijving hoe we van de een naar de ander zouden komen. De beschreven formaties lijken meer voort te komen uit de opdracht om het met minder (mensen) te doen, dan uit het feit dat er efficiëntere processen worden geïmplementeerd waardoor bepaalde zaken ook werkelijk minder arbeidsintensief worden.

·

De hierboven genoemde punten zorgen ervoor, dat er op dit moment onvoldoende draagvlak, commitment en vertrouwen is bij de medewerkers van de UT dat de voorgestelde organisatieveranderingen ook werkelijk het gewenste effect zullen hebben. Gekoppeld aan het feit dat er nu reeds wordt gecommuniceerd dat we het in de toekomst met minder mensen zullen moeten (ontslagdreiging) en dat een van de mogelijkheden is dat mensen binnen een eenheid functioneel ontslag wordt aangezegd om ze vervolgens te laten solliciteren op de nieuw ingekleurde functies in de ontbrekende organogrammen, leidt dit tot onrust op de werkvloer, met verlies van productiviteit.

·

Een kwalijke zaak is dat er binnen deelprojecten wordt gezocht naar materiele bezuinigingen, die door meerdere eenheden (kunnen) worden opgeëist als bezuinigingspost. Ook hier is een belangrijke rol voor de stuurgroep weggelegd om er voor te waken dat bezuinigingen dubbel worden ingeboekt of ten onrechte geclaimd.

·

Hoogstwaarschijnlijk zullen efficiëntieverbeteringen op centraal niveau leiden tot inefficiëntie-effecten op decentraal niveau. Wanneer er op centraal niveau wordt gekozen voor het versmallen van dienstverlening om efficiëntieredenen, zal men op decentraal niveau het ontbrekende deel anders gaan invullen. Dat betekent of een taakverzwaring voor zittende medewerkers, of het aantrekken van nieuwe medewerkers binnen de eenheid om het dienstenniveau aan te laten sluiten bij de wensen van de eenheid. Nergens wordt dit risico in de deelplannen benoemd, laat staan dat er maatregelen worden voorgesteld om dit effect te voorkomen.

Deelproject advisering – Algemeen (studentengeleding)

De volgende niet deelproject specifieke vragen en opmerkingen zijn ontstaan bij het doorlezen van de verschillende tussenrapportages.

1.

In hoeverre houdt de stuurgroep toezicht op raakvlakken van de verschillende projecten?

2.

Heeft de stuurgroep alleen adviezen gegeven in de vorm van de twee a4-tjes tellende brief?

3.

Hoe gaan de projectleiders toezicht houden op de raakvlakken tussen de projecten? (twee wekelijks overleg is genoemd maar concreet is daar moeilijk te zien hoe dit gebeurd en door het verschil in vordering van de deelprojecten kan dit ook problemen opleveren.)

4.

Is er op dit moment draagvlak bij de verschillende organisatieonderdelen en hoe wordt er op dit moment door alle projectgroepen draagvlak gecreëerd voor de veranderingen en implementatie daarvan die voortkomen uit dit reorganisatie proces? (ICTS geeft hierin een goed voorbeeld)

Opmerkingen:

1.

Elke projectgroep zou een analyse moeten maken van de raakvlakken met de andere organisatie onderdelen.

2.

Er bestaat veel verschil tussen de tussenrapportages, een eenduidige structuur voor de eindrapportage zou wenselijk zijn. (bijv. Naar voorbeeld van ICTS en OSC)

3.

Komt er een koppeling van de nog te maken organogrammen om een goed overzicht van de organisatie te verkrijgen en de raakvlakken?

4.

De grote verschillen in voortgang op dit moment kunnen een groot probleem worden.

Concerndirectie “Strategie en Coördinatie” (personeelsgeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

·

Gesprek met betrokkenen (i.e de diensverleners)

Proceskwaliteit:

Tussenrapportage is een samenvoeging van 3 zeer verschillende stukken zonder onderlinge samenhang. De inleiding is zeer globaal en maakt een niet beargumenteerde sprong van algemene uitgangspunten naar een formatieverdeling. Er wordt niet gewerkt vanuit één gezichtspunt. Beleidsondersteuning komt nagenoeg niet aan de orde, terwijl Informatiemanagement en Communicatie redelijk ver zijn uitgewerkt. Informatiemangement in de vorm van een nieuw op te zetten onderdeel van deze concerndirectie vanuit een sterk centrale gedachte en Communicatie in vorm van een duidelijke analyse van de stand van zaken, met knelpunten en mogelijke oplossingen.

Vragen die om ophelderinge vragen

- Waarom kunnen we met zoveel FTE’s minder uit?

- Wat gaan we nu precies efficienter doen?

- Wat wordt nu de opdeling van BC in beleid en uitvoering, en waar komen deze delen terecht.

De geconstateerde (beleids)keuzes

- Alle beleidsfuncties dicht bij elkaar in concerndirecties

- Bezuinigen

Voorziene knelpunten met korte toelichting

Algemeen geldend:

-

Er is onvoldoende samenhang tussen de onderdelen. Op geen enkele manier wordt duidelijk waarom dit één concerndirectie moet zijn en waarom PA&O en FEZ hier niet bij horen

-

Implementatieplan (formatieplaatsverdeling) komt veel te vroeg. Er is geen onderbouwing hoe men aan het aantal FTE’s komt

Specifiek voor dit deelproject:

-

Welke kritiekpunten uit de hoofdlijnen nota worden hier nu aangepakt en opgelost?

-

Er is slecht gebrekkig gecommuniceerd met de betrokken medewerkers over deze nieuwe plannen. Voor sommigen kwam deze tussenrapportage “uit de lucht vallen”.

-

Als oplossing wordt aangedragen om iedereen funcitioneel ontslag te geven en daarna een ieder te vragen opnieuw te solliciteren naar de “nieuwe” functies. (kan dat zo maar?)

Alternatieven:

Is er geen anderen manier om vanuit de bestaande situatie tegemoet te komen aan de wens van het college om de beleidsmedewerkers dichter bij zich te hebben? Waar gaat het nu dan fout?

Voorstel voor verdere aanpak:

-

Neem de wens van het CvB om alle beleidsmedewerkers bij elkaar te zetten zodat er een betere afstemming is en de coördinatie over verschillende domeinen beter kan verlopen, als uitgangspunt en zet daarvoor een organisatieplaatje op. Daarna pas invulling per domein gaan uitwerken.

-

Geef duidelijk aan wat er verbetert in de nieuwe situatie en hoe er voor gezorgd is dat dit ook werkelijk gebeurt.

Concerndirectie “Strategie en coördinatie” (studentengeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

Proceskwaliteit:

·

Op basis van het huidige tussenrapport kunnen wij geen inzicht krijgen in de kwaliteit van het proces.

Vragen die om opheldering vragen

·

Hoe wordt dit reorganisatie proces aangepakt?

o

Onderbouwing van keuzes

o

Uitleg over informatie vergaring

o

Draagvlak

·

Wat zijn de gevolgen van de voorgestelde bezuinigde FTE’s?

Geconstateerde (beleids)keuzes

·

Centrale CIO en decentrale informatie managers

·

Communicatie: centraal – decentraal gedetacheerd

Voorziene knelpunten met korte toelichting

·

zijn de huidige adviseurs geschikt voor de detacheringposities?

·

Wordt er rekening met de wensen vanuit de faculteit gehouden?

Opmerkingen:

·

Lopen achter in de verslaglegging

Voorstel voor verdere aanpak:

·

Het proces van deze reorganisatie moet duidelijker worden beschreven

ICT-Servicecentrum (personeelsgeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

·

Gesprek met betrokkenen (i.e. de diensverleners)

·

Gesprek met gebruikers (i.e. de afnemers van diensten)

Inleiding

We onderschrijven de uitgangspunten dat:

·

De huidige ICT-dienstverlening binnen de UT versnipperd is en op bepaalde punten dient te worden gestroomlijnd.

·

Door gezamenlijk de zaken te organiseren en beter af te stemmen, de kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd tegen een lagere kostprijs.

Wij hebben enige zorg over de gang van zaken en een hoop vragen over de thans voorliggende tussenrapportages.

Proceskwaliteit:

De resultaten van de tussenrapportage zijn nog niet teruggekoppeld met de faculteiten (klant) en de opdrachtgever (CvB).

In de tussenrapportage ontbreekt naast de voorgestelde oplossing een alternatief scenario, terwijl dit wel in het projectplan was toegezegd.

Er wordt een indicatie gegeven over de te behalen bezuinigingen , zonder dat dit goed is onderbouwd.

Resultaten van de benchmark worden gemist.

Gezien de korte periode waarin de oplossingen tot stand zijn gekomen en de mate van detailering, hebben we het sterke vermoeden dat de voorgestelde oplossingen niet op iteratieve wijze met de betrokkenen tot stand is gekomen .

Punten die om opheldering vragen

·

De 4 fte die vrij zijn gekomen bij het opheffen van de pc-shop zijn al in de bezuiningsvoorstellen verwerkt, terwijl een deel van de betrokkenen al zijn overgeplaatst in een andere functie binnen ITBE.

Is dit wel correct ?

·

Wat zijn de resultaten van de benchmark geweest ?

·

Wat is de rol en de houding van de klant (faculteit) t.o.v. het aangeboden dienstenpakket ?

·

In hoeverre zijn de voorgestelde oplossingen haalbaar en leidt dit tot een daadwerkelijk bezuiniging ?

·

In hoeverre blijft de kwaliteit gewaarborgd ?

·

Is het voorgestelde ontwerp op hoofdlijnen ook al elders toegepast, en wat waren de ervaringen er mee ?

·

Wat is de invloed van de klant op het aangeboden dienstenpakket en de hoogte van de vastgestelde tarieven.

·

Hoe wordt de klantgerichtheid gewaarborgd ?

·

Waaruit bestaat de voorziening van een standaardwerkplek en op welke wijze wordt deze actueel gehouden?

·

Hoe regel je voor nieuwe medewerkers op de UT tijdig computervoorzieningen, als de hardware periodiek grootschalig wordt ingekocht ?

·

Hoe betrek je de zelfstandige leerstoel bij het gezamenlijk aanschaffen van computerapparatuur?

·

Hoe wordt de werkplekondersteuning in de nieuwe situatie vormgegeven en wat levert dat per saldo aan besparingen op ?

·

In hoeverre passen de voorgestelde plannen bij de rest van de diensten die bij de reorganisatie betrokken zijn ?

·

Wat zijn de ervaringen bij zusterinstellingen m.b.t. het opzetten van een shared service center?

·

Wat zijn de risico’s dat de voorgestelde oplossingen uiteindelijk niet haalbaar blijken te zijn ?

·

Hoe ziet de structuur van de nieuwe organisatie eruit en op welke wijze wordt deze bestuurd ?

·

Hoe wordt gegarandeerd dat de tarieven van de dienstverlening markconform blijven ?

·

Waarom worden instellingssystemen net zoals werkplekken niet doorberekend ?

·

Hoe denkt men culturele verschillen tussen dienst en faculteit te overbruggen ?

·

Worden de kosten voor de reorganisatie in de bezuinigingsopstellen meegenomen ?

·

Valt er nog wat op de overhead van het ITBE te bezuinigingen ?

·

Waarom zijn in de bezuiningsvoorstellen niet alle onderdelen van de ICT-betrokken ?

·

Wat denkt men te kunnen besparen als men de werkplekondersteuning centraliseert ?

·

Hoe maakt men duidelijk onderscheid tussen algemene en leerstoelgebonden ICT-ondersteuning.?

In de huidige situatie is dit niet in alle gevallen scherp aan te geven.

De geconstateerde (beleids)keuzes

·

Standaard werkplek met remote beheer

·

Bekostiging via een vast jaartarief inclusief de hardware

·

Instellingssystemen (Centraal bekostigd)

·

Centrale Inkoop van hardware en pc’s

·

Concentratie van alle servers op twee locaties Teehuis en Seinhuis

Voorziene knelpunten met korte toelichting

·

Een smart helpdesk zoals in het plan voorgesteld kent de volgende nadelen:

§

De klant wordt door allerlei specialisten op een inconsistente manier geholpen en de weg gewezen.

§

De tijd voor een call-afhandeling neemt toe, waardoor de helpdesk telefonisch vaker onbereikbaar wordt.

§

De kosten voor de helpdesk neemt toe v.w. hoger gekwalificeerd personeel.

§

De afstand tot de gebruiker en de centrale helpdesk belemmerd een adequate ondersteuning.

§

Werkt omslachtig bij de verdere afhandeling van de call.

·

De dienstverlening is star, complex en aanbodgericht opgezet.

·

Er is geringe draagvlak voor een standaardwerkplek.

·

Door de geringe invloed van de klant (faculteiten) in dit proces, loopt men de kans op ten duur niet te vreden te zijn met de aangeboden prijs/kwaliteitsverhouding van de dienstverlening.

·

Door de magere cijfermatige onderbouwing, loopt men de kans dat de voorgestelde werkwijze niet tot de gewenste bezuiningen leidt.

·

Toename van indirecte kosten, omdat men meer geld kwijt is voor de vereiste coördinatie.

·

Inefficienter werkt door afstemmings- en communicatieproblemen.

Alternatieven:

·

Ga na of je de centrale helpdesk zo kan inrichten, dat ondersteuningsaanvragen direct worden doorgespeeld naar de decentrale ondersteuner, die de call vervolgens zelf volledig afhandeld en het resultaat terug meld.

De helpdesk heeft een procesbewakende rol en signaleert wanneer calls niet tijdig worden afgehandeld.

·

Verminder de complexiteit door de gebruiker en de klant meer autonomie te geven.

Dit voorkomt allerlei bureaucratische rompslomp.

Verhoogt het plezier in werk.

·

Zorg dat je niet alleen bij de analyse- maar ook bij alle andere fases in het project alle partijen er bij betrekt.

·

Verminder ondersteuningsaanvragen, door het publiceren van duidelijke handleidingen.

Zie SNT-site

ICT Servicecentrum (studentengeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

Proceskwaliteit:

·

De proceskwaliteit is erg goed. Het proces en de inspraakmomenten zijn inzichtelijk gemaakt op de website. De aanpak is zeer gestructureerd en wij zien de voordelen van een ingehuurde consultant voor een goed rapport.

Vragen die om opheldering vragen

·

In hoeverre is al met betrokken partijen overleg over de voorgestelde vermindering op termijn van 350 pc-zaal plaatsen?

·

Wat is de uitwerking van deze vermindering op de kwaliteit van de PC-voorzieningen voor studenten. Bij BBT is op dit moment bijvoorbeeld al een chronisch tekort aan goede

·

Hoe is de samenwerking en afstemming met de andere service centra in dit stadium?

De geconstateerde (beleids)keuzes

·

standaardisering van werkplek

·

scheiding van heavy user en standaard user in ondersteuning en restricties

·

(zie hoofdstuk 4)

Voorziene raakvlakken met korte toelichting

Specifiek voor dit deelproject:

·

Facultair bestuur (ivm. Standaardisatie werkplek ed.)

·

Onderwijs service centrum

·

Servicecentrum Universiteitsbibliotheek (digitale onderdelen)

Voorstel voor verdere aanpak:

·

Hou deze gestructureerde aanpak vast

·

probeer tot oplossingen te komen voor de bezuiniging binnen een beperkt tijdsvlak

·

Hou uitdrukkelijker rekening met de raakvlakken van de andere service centra.

P-Kolom (personeelsgeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

·

Gesprek met betrokkenen (i.e de diensverleners)

·

Anders/Overige (Schriftelijke reactie van medewerker buitenland functie PA&O)

Proceskwaliteit:

Er is binnen de centrale (PA&O) en decentrale (P&O) personeelsdiensten een analyse uitgevoerd m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Daarbij ontbreken de volgende zaken:

§

De specifieke wensen van opdrachtgevers en afnemers .

§

De uitgangspunten voor het inrichten van de nieuwe organisatie.

§

Een overzicht van taken die efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

§

Concrete meetbare doelstellingen.

Punten die om opheldering vragen:

-We missen van het College een duidelijke argumentatie waarom beleid en uitvoering binnen de dienst PA&O worden gehouden, waar bij andere beleidsgebieden en scheiding optreedt.

- Op welke concrete punten kan de dienstverlening binnen de P-kolom worden verbeterd?

- Welke dienstverlening biedt PA&O aan?

- Wat zijn de wensen van opdrachtgevers en afnemers?

- Is er een analyse gemaakt waaruit blijkt dat er op de dienstverlening wel of niet kan worden bezuinigd? En wat heeft de advisering door personeelswetenschappers Torka en Sanders in dat verband opgeleverd?

- Waarom worden de adviezen van de werkgroep met betrekking tot Arbo en Milieu en de Buitenland functies niet door de stuurgroep opgevolgd?

De geconstateerde (beleids)keuzes:

-Beleid en uitvoering blijven geconcentreerd in één dienst

-Stuurgroep neemt het advies van de werkgroep niet over om zowel de buitenland functie als Arbo en Milieu binnen PA&O te houden.

Voorziene knelpunten met korte toelichting

Algemeen geldend:

·

Scheiding tussen beleidsvoorbereiding en uitvoering is niet consistent doorgevoerd in de plannen.

·

Problemen in de communicatie en taakafstemming tussen de centrale en decentrale dienstverlening.

·

Men is decentraal vaak te weinig of te laat op de hoogte van het beleid dat centraal wordt uitgevoerd.

·

Decentraal bestaat niet in alle gevallen draagvlak voor het centraal uit te voeren beleid.

Specifiek voor dit deelproject:

·

Door de beleidsmedewerkers van Arbo en Milieu over te plaatsen naar FB, raken controle en uitvoering verstrengeld binnen één dienst, waardoor de objectiviteit in gevaar komt. Bovendien is de inbreng vanuit de arbo-beleidsmedewerkers bij de ontwikkeling van het integrale beleid organisatorisch op deze wijze te weinig gewaarborgd.

·

De medewerkers van de huidige groep buitenlandfunctie, richten zich geheel op de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse medewerkers op de UT.
Verplaatsing naar het aanbevolen International Service Centre, is vanuit efficiëntie-oogpunt om de volgende reden niet verstandig:
- Verschil in de context. Het International Service Centre is hoofdzakelijk gericht op studenten.
- Handhaving 1 loketfunctie voor een grote groep medewerkers komt in gevaar: veel afstemming blijft noodzakelijk met medewerkers van PA&O over arbeidsvoorwaarden.
- Toegang tot persoons- en salarisadministratie is vereist.

Alternatieven:

Ga na wat de voor- of nadelen zijn om het personeelsbeleid te scheiden van de uitvoering en onder te brengen in de concernstaf.

Voorstel voor verdere aanpak:

Neem de aanbeveling van de werkgroep m.b.t. de functies buitenland en Arbo en Milieu over.

Evalueer de huidige dienstverlening van PA&O (zoals deze in 2003 vormgegeven en genormeerd)

Neem in de evaluatie de volgende punten op:

§

De gewenste dienstverlening

§

Een procesbeschrijving met eventuele knelpunten.

§

De mate waarin de dienstverlening efficiënter kan worden uitgevoerd.

§

Concrete meetbare doelstellingen.

§

Kwantitatieve personele onderbouwing.

§

De Afstemming met de overige beleidsterreinen (Financieel, Onderwijs, Onderzoek, Informatie)

P-kolom (studentengeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

Proceskwaliteit:

·

Absoluut geen duidelijkheid over gevolde stappen en te volgen stappen

·

Het tussenrapport is in onze ogen geen voorstel voor een reorganisatie

Opmerkingen:

·

Een deliverable moet niet verward worden met een doel en andersom. Als dit wel de bedoeling is, zijn de gekozen termen in onze ogen onduidelijk.

Voorstel voor verdere aanpak:

·

Het verslag zal in een duidelijke structuur moeten worden geschreven waarin naar voren komt welke stappen er zullen worden genomen in de komende tijd, hoe de huidige organisatie er uit ziet, hoe de gewenste organisatie er uit zou moeten zien er waarom, hoe de vereiste bezuinigingen gaan worden gerealiseerd hoe dit alles gaat worden geïmplementeerd (bedrijfsmatig, bedrijfscultuur veranderingen, draagvlak).

·

Schrijf het rapport op een manier die begrijpbaar is voor een breder publiek.

·

Een verduidelijking van de motivatie voor plaatsing van de buitenlandfunctie en ARBO is gewenst.

F-kolom (personeelsgeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

·

Gesprek met enige betrokkenen

·

Gesprek met enige gebruikers

Proceskwaliteit:

·

Het stuk kent nog een hoog abstractieniveau met bestuurlijke wenselijkheden, zonder aandacht voor de belangrijkste groep klanten.

·

Tot nu toe is men blijkbaar bezig geweest met het formuleren van de opdracht en de beoogde resultaten, nog niet met inventariseren evalueren of analyseren.

Vragen om opheldering:

·

Waarom is de gewijzigde opzet van de F-kolom en de toentertijd beoogde bezuiniging op het aantal fte’s niet geëvalueerd?

·

Welke werkwijze hanteert de projectgroep: wie wordt erbij betrokken: financiële medewerkers centraal en decentraal, klanten centraal en decentraal?

De geconstateerde (beleids)keuzes:

·

Geen opsplitsing beleid en uitvoering voor de F-kolom.

·

Meer nadruk op uniforme (financiële) managementinformatie

Voorziene knelpunten met korte toelichting

Algemeen geldend:

·

Geen consistente keuze om beleid en uitvoering te splitsen.

·

Geen evaluatie van de (kwantitatieve en kwalitatieve) doelen van de reorganisatie van januari 2003.

Specifiek voor dit deelproject:

·

In de tussenrapportage is nog geen begin van een evaluatie/analyse gemaakt.

·

Er wordt blijkens de rapportage niet gekeken naar een hogere efficiëntie of verbetering van de financiële dienstverlening.

Alternatieven:

·

Scheiding beleid en uitvoering consistent doorvoeren.

Voorstel voor verdere aanpak:

·

Financiële medewerkers betrekken bij een evaluatie/analyse van de huidige werkwijze en mogelijkheden tot verbetering inventariseren.

F-kolom (studentengeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

Proceskwaliteit:

·

Het geleverde tussenrapport is onoverzichtelijk en onvolledig.

·

Op basis van dit tussenrapport kan nauwelijks inzicht worden verkregen in het proces en doelstellingen.

Vragen die om opheldering vragen

·

Worden medewerkers betrokken bij de totstandkoming van deze tussenrapportage over de reorganisatie?

·

Hoe gaan de geplande bezuinigingen worden gerealiseerd?

·

Hoe gaan mogelijke veranderingen worden geïmplementeerd?

Voorstel voor verdere aanpak:

·

Kijk naar de andere tussenrapporten en breng een soortgelijke structuur aan in het tussenverslag.

·

Beschrijf de huidige en gewenste situatie nauwkeuriger, inclusief de overwegingen die zijn gemaakt voor een bepaalde beleidskeuze.

·

De te realiseren bezuinigingen moeten worden beschreven.

Onderwijs Service Centrum (personeelsgeleding)

·

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

·

Gesprek met betrokkenen (i.e. de dienstverleners)

·

Gesprek met gebruikers (i.e. de afnemers van diensten)

Vooraf

De opdrachtverstrekker (CvB) heeft een eenduidige opdracht gegeven: “ontwerp en inrichting van een gemeenschappelijk Onderwijs Servicecentrum binnen de Universiteit Twente”. Achterliggende doelstelling is een realisatie van een vooraf vastgesteld bezuinigingsbedrag.

Deze strikte opdracht laat een aantal opties onbenut:

1.

Zijn er andere mogelijkheden tot het komen van een efficiënte dienstverlening bij de onderwijsondersteuning en daarbij behorende bezuinigingen?

2.

Onderzoek naar de effecten van de invoering van een OSC:

a.

Dienstverlening van onderwijsondersteuning kan op een te laag peil worden gebracht waardoor in een later stadium na implementatie, kostbare noodmaatregelen worden getroffen waardoor de beoogde efficiency en verwachte bezuinigingen achteraf te niet moeten worden gedaan, door het vastlopen van de onderwijsorganisatie (zie ook de ervaringen van medewerkers TUD op studiebijeenkomst OSC).

b.

Verschuiving van werklast: vermindering van onderwijsondersteuning (bezuiniging) kan tot gevolg hebben dat het onderwijspersoneel teveel routinematige taken moet gaan vervullen: met als resultaat efficiency bij onderwijsondersteuning, maar inefficiency bij duurder onderwijspersoneel, en dus een lastenverzwaring op UT niveau.

3.

Onderzoek naar vergelijkbare instellingen. Thans wordt alleen binnen het domein van onderwijsondersteuning naar oplossingen gezocht. Zoals uit benchmarking van bibliothecaire dienstverlening blijkt de UT een efficiënte dienstverlener te zijn. Dit kan waarschijnlijk ook worden doorgetrokken naar andere diensten die de UT verleent. De kosten van een UT-bachelor- , en masterdiploma’s zouden wel eens de laagste van Nederland kunnen zijn, als we ons baseren op recente onderwijsvisitaties waarbij de kwaliteit van het onderwijs ‘goed tot zeer goed’ is en de student-stafratio ‘hoog tot zeer hoog’ is. Uitsluitend een benchmark van onderwijsondersteuning, zoals nu plaats vindt door organisaties met een OSC (of in oprichting, TUDelft en Saxion) in relatie tot onderwijspersoneel maskeert het uiteindelijke probleem en kan de verkeerde oplossing bieden.

De ambities verwoord door de voorzitter van het College van Bestuur en voor het onderwijs neergelegd in de concept nota Onderwijsbeleid 2006 – 2010 lijken met dit reorganisatievoorstel door hetzelfde college in de kiem te worden gesmoord. De te verwachten extra ondersteunende onderwijstaken, naast vastgestelde wettelijke taken, kunnen hierdoor niet of nauwelijk worden gerealiseerd.

Proceskwaliteit:

De proceskwaliteit van de projectgroep was zeer bedroefend, zoals in de tussenrapportage ook door de projectgroep zelf wordt aangegeven in hoofdstuk 4, (Projectaanpak).

Groot gemis in de tussenrapportage is de kwaliteit van de huidige dienstverlening, ook als deze goed is mag dat wel worden geconstateerd. Het doorvoeren van een reorganisatie betekent in dat geval dat slechte dienstverlening geen reden voor reorganisatie is. Nu tast men in het duister en maakt men de betrokken medewerkers boos en onzeker.

Door de slechte proceskwaliteit, te beginnen met slechte enquêtes en daardoor ook niet optimale interviews, is veel informatie over het functioneren van dit deel van de organisatie niet boven tafel gekomen.

Na het lezen van de tussenrapportage had men deze stappen (uitzetten van enquêtes en het houden van interviews) achteraf bezien net zo goed niet hoeven te nemen en van achter een bureau een reorganisatieplan kunnen schrijven en een daarbij behorende formatie kunnen invullen, ongeacht welke taken er moeten worden uitgevoerd.

Enige notitie van het Hoger Onderwijs en wettelijke kaders dienomtrend leken niet altijd aanwezig te zijn. Laat staan dat rekening is gehouden met de concept Nota Onderwijsbeleid 2006 – 2010, waar een aantal beleidsvoornemens zijn opgenomen die met het voorgesteld plan van oprichten van een OSC in strijd lijken te zijn.

Vragen die om opheldering vragen

-

Wat is de kwaliteit van de huidige dienstverlening.
Op één plek in de tussenrapportage wordt geconstateerd dat informatieverstrekking kan worden verbeterd. Daaruit kan niet worden geconstateerd dat de huidige dienstverlening van BOZ medewerkers onder de maat is. De gememoreerde niet toereikende informatieverstrekking is het gevolg van het verouderde informatiesysteem. Dat de dienstverlening kan worden verbeterd staat buiten kijf, de vraag is alleen tegen welke kosten. De vraag over de kwaliteit van dienstverlening is hiermee niet beantwoord.
Het proces is nu ingezet op een reductie van kosten zonder na te gaan wat men thans heeft, of de huidige dienstverlening waardevol is.
Wordt op deze wijze met personeel omgegaan?

-

De opdrachtgever (CvB) is niet eenduidig in zijn mening: in de concept Nota Onderwijsbeleid (sept 2006) worden een aantal beleidsvoornemens geformuleerd die niet kunnen worden gerealiseerd door het voorstellen van een gemeenschappelijk OSC: er moet flexibelere worden geopereerd. Dit impliceert dat er maatwerk in de onderwijsprogramma’s moet worden gemaakt. Dus meer werk bij de opleidingen en minder centraal aangestuurd. Dit lijkt in strijd te zijn met een efficiency principe van de voorgestelde reorganisatie.
Wat wil het CvB nu eigenlijk?

-

Voor onderwijsondersteuning ligt er een blauwdruk klaar voor een Onderwijsservice Centrum (OSC).
Zijn er geen andere opties denkbaar die efficiënter kunnen zijn?
De ‘efficiency’ slag vindt nu plaats op ‘centraal’ niveau, waarmee een ‘inefficiency’ op decentraal niveau wordt gecreëerd.

Toelichting
Gemeenschappelijk dienstverlening heeft tot nu toe niet altijd efficientie bij de opleidingen gebracht. Een voorbeeld: bij een reorganisatie bij het facilitair bedrijf moesten studenten en docenten een lager serviceniveau accepteren, was het credo. Apparatuur in de collegezalen die niet functioneerde, verantwoordelijkheden over zaalbeheer werd neergelegd bij de docenten en BOZ-medewerkers. Uiteindelijk moest er vanuit de faculteit nieuwe medewerkers worden aangesteld om het serviceniveau op een acceptabel niveau te houden. Facultaire medewerkers moeten hiervoor zorgdragen (1 fte) en toezien dat de gemeenschappelijk centrale organisatie het werk naar behoren uitvoert (1 fte). Beoogde efficiency is misschien door het FB gerealiseerd maar in feite afgewenteld op decentraal niveau. Voorbeelden van hoe het mis is gegaan bij gemeenschappelijke automatisering zijn talrijk. Facultaire medewerkers zijn daarom zeer kritisch op gemeenschappelijk dienstverlening.

-

Het CvB is de ‘beheerder’ van onderwijsprogramma (stelt faciliteiten en capaciteit ter beschikking). Examencommissie heeft krachtens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, zeggenschap over inhoud, vorm en kwaliteit van de onderwijsprogramma’s.
Erkent het CvB nog steeds de rol van de examencommissies?

Toelichting
In het kader naar efficiency zijn er geluiden om het opleidingsdeel van het examenreglement en de roosters te centraliseren. Opleiding X (Faculteit A) kan bewust een bepaald onderwijsconcept hebben gekozen die het beste past bij de beroepspraktijk. Dat hoeft niet per se voorschrijvend te zijn voor andere opleidingen faculteiten. De rol van de examencommissie is hierbij cruciaal. Uitvoering van een bepaald onderwijsconcept kan consequenties hebben voor onderwijsondersteuning, die niet terug te vinden zijn in gemeenschappelijk onderwijsondersteuning.

De geconstateerde (beleids)keuzes

-

De projectgroep neemt de vorming van een OSC tot uitgangspunt en kijkt pas daarna of dat ook tot besparingen leidt. Dat lijkt een verkeerde volgorde. Temeer daar men toch een OSC aanbeveelt en pas op de lange termijn denkt dat het ook wat zal besparen.
Andere mogelijkheden tot het komen van een efficiënte dienstverlening bij de onderwijsondersteuning ziet me zo gemakkelijk over het hoofd.

-

De projectgroep neemt voor het conceptueel kader de studieloopbaan van de individuele student tot uitgangspunt. Op deze wijze worden de diensten die aan de student worden geleverd wellicht goed in beeld gebracht. De diensten die aan de opleiding moeten worden geleverd krijgen zo minder nadruk.
De individuele studieloopbaan van een student is een verkeerd uitgangspunt: studenten komen studeren bij een opleiding en een OSC levert diensten aan en in opdracht van die opleiding.
Individuele studenten hebben contact met een opleiding; wanneer er wordt geconstateerd dat het handig is om taken boven-opleidingsgewijs te organiseren moet dat ook plaatsvinden.
De keuze voor de student als klant of de opleiding als opdrachtgever heeft consequenties voor de uiteindelijke organisatie van het OSC. Zeker als wordt voorgesteld de onderwijskundige dienstverlening (thans onderdeel ITBE) binnen de OSC onder te brengen. Dit onderdeel levert geen diensten aan studenten.

-

Ordening van activiteiten in functies moet inzichtelijk zijn voor de klant (volgens de projectgroep uitsluitend de student). Dezelfde inzichtelijkheid geldt ook voor de docent en andere medewerkers van de opleidingen.
Deze keuze van de ordening had uitgangspunt van de projectgroep moeten zijn en niet achteraf moeten worden ingevuld.

-

Het streven naar standaardisatie en uniformiteit is vanuit efficiency overwegingen een logische gedachte. Dit ontkent echter het wezen van een professionele organisatie. Een opleiding (een leerstoel) spiegelt zich niet af aan andere opleidingen (leerstoelen) op de Campus maar juist aan die van andere nationale en vooral internationale counterparts. Niet voor niets worden er bij de onderwijsvisitaties buitenlands experts om hun mening gevraagd, en wordt de onderwijsvisitatie voor bijvoorbeeld bedrijfskunde niet uitgevoerd door elektrotechnici.
Het streven naar standaardisatie en uniformiteit mag niet ten koste gaan van de functionaliteit en productiviteit. Immers, de concept onderwijsnota zet lijnen uit dat het onderwijs qua inhoud, vorm en plaats flexibeler moeten worden. Dus ook onderwijsondersteuning op maat.

Voorziene knelpunten met korte toelichting

Algemeen geldend:

-

Dienstverlening gaat achteruit.
Primair onderwijsproces vindt plaats in de opleidingen, studenten en docenten hebben meer affiniteit met een opleiding dan met een onderwijsinstelling (UT). Hoe verder (letterlijk en figuurlijk) men van het primaire proces is verwijderd des te minder kan men direct inspelen op acute en locale ontwikkelingen. Decentraal weet men beter wat er op centraal niveau speelt dan omgekeerd à informatieoverdracht gaat meer tijd (en geld en fte kosten).

-

Implementatie nota Onderwijsbeleid 2006 – 2010
Er wordt van alles tegelijk gelanceerd (natuurlijk ook de taktiek om veranderingen te bewerkstelligen). Een organisatie kan niet alles te gelijk aan, meestal is de geldstroom maatgevend. Dit betekent dat op decentraal niveau nauwelijks aandacht kan worden besteed aan beleidsvoornemens uiteengezet in de nota Onderwijsbeleid 2006 – 2010

-

Centralisatie
Beoogde efficientieverbetering zou voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van een noodzakelijke cultuurverandering. Centralisatie leidt in de regel niet tot een positieve cultuurverandering. Het gevoel van ownership, 'er samen voor gaan met je klanten' zal er eerder door verdampen. Het grote ‘asset’ van de UT en van opleidingen: kleinschaligheid, laagdrempeligheid en persoonlijke contacten zal door centralisatie onder druk komen te staan.
Ontwikkelingen naar een centraal aangestuurde organisatie zoals die bij het Facilitair Bedrijf en in een eerder stadium bij automatisering zijn ingezet, zijn voorbeelden hoe het juist niet moet.

-

Projectmatige aanpak
Vanuit het ministerie, centrale diensten, worden met enige regelmaat projecten voorgesteld en uitgevoerd die niet direct het primaire proces ondersteunen, maar veeleer duur onderwijspersoneel afleiden van hun primaire taak. Bovendien worden in deze projecten de inbreng van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend facultair personeel meestal niet in de projectbegroting ondergebracht.
Met de instelling van een OSC zal naar verwachting de projectmatig werken toenemen, met het risico dat daar op opleidingsniveau geen capaciteit (en geen belangstelling) meer voor is.

Toelichting
Bureau Communicatie wil een school een opleiding laten zien, ELAN organiseert een aansluitingsactiviteit, Automatisering (ITBE) ontwikkelt een tool., etc. Allemaal activiteiten van samenwerking waarbij de inbreng van mensen uit opleiding noodzakelijk wordt geacht.

Specifiek voor dit deelproject:

-

Beoogde besparingen zijn afhankelijk van een goed werkend nieuw in te zetten administratief ondersteuningssysteem. Zo’n systeem is zeker nuttig en nodig. Invoering hiervan zonder enige reorganisatie en verandering in organisatiestructuur kan naar verwachting aanmerkelijke besparingen realiseren.

-

Invoering van Leerrechten waarbij werkverzwaring van de onderwijsondersteuning wordt voorzien (discussie in parlement bij bespreking van de wetgeving) kan niet op worden gevangen door een gemeenschappelijke dienst. Hierbij gaat het juist om opleidingspecifieke inpassing met de daarbij behorende administratieve last.

-

Het uitgangspunt ‘student centraal’ gaat voorbij aan de ‘backoffice’ functies van stagecoördinatoren. Deze werken niet alleen voor het buitenland. Kunstmatige scheiding tussen internationalisering en de rest is niet handig.

-

Internationale studenten lijken anders te worden aangestuurd dan nationale studenten, dat lijkt niet de dienstverlening en efficientie te bevorderen

-

Bij internationalisering gebeurt er juist op opleidingsniveau veel meer dan op centraal niveau, dat zou meer faciliterend en minder dirigerend zich moeten opstellen. (Internationale) contacten zijn specifiek leerstoel / opleidingsgebonden.

-

Baliewerk van onderwijsondersteuning per opleiding vangt heel veel af (zowel van docenten als van studenten) en is laagdrempelig.

Toelichting
Onderwijs balie CTW is open van 8:30 – 16:00 uur (inclusief lunchpauze). Laatst had ik als studieadviseur een niet zo veel voorkomend probleem bij de hand waarbij FEZ betrokken was: “Nee tussen-de-middag hebben wij lunch pauze!’ Studenten hebben dan geen college, weleens van klantvriendelijkheid gehoord?

-

Toelating en vaststelling van afwijkende programma’s vindt opleidingsgewijs plaats en niet op centraal niveau. Met invoering van leerrechten zal dit alleen maar toenemen.

-

Rol van Studieadviseurs in relatie met het mentoraat wordt niet aangestipt. LVSA hanteert een norm van 1 fte studieadviseur per 1000 studenten. Daar voldoet de UT (nog) niet aan.

-

Getalsmatig toewijzen van 1 fte <functie> onderwijsondersteuning per faculteit zoals studieadviseurs, informatiemanager, contactpersonen internationalisering gaat volkomen voorbij aan de hoeveelheid studenten en aan de aard van de opleiding. Bijvoorbeeld voor Technische Geneeskunde is de rol van studieadviseur veel inhoudelijker ingevuld dan bij andere opleidingen (professionele skills bij patientcontacten).

-

Studentvoorlichting vindt bij sommige opleidingen plaats bij onderwijsondersteuning en niet bij docenten.

Alternatieven:

-

Een goed werkend administratief ondersteuningssysteem. Zo’n systeem is nuttig en nodig. Invoering hiervan zonder enige reorganisatie en verandering in organisatiestructuur kan naar verwachting aanmerkelijke besparingen realiseren.

Voorstel voor verdere aanpak:

-

Benchmark de kosten van UT diploma’s ten opzichte van andere wetenschappelijke instellingen en bespreek daarna de grondslag, het nut en de noodzaak van een reorganisatie.

Onderwijs Service centrum (studentengeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

o

Document analyse

Proceskwaliteit:

§

Een duidelijk, compleet en gestructureerd verhaal.

§

Er wordt een sterke analyse uitgevoerd met duidelijke keuzes.

Vragen die om opheldering vragen

·

Is er draagvlak voor de voorgestelde veranderingen?

·

Wanneer zijn er inspraak en overleg momenten?

De geconstateerde (beleids)keuzes

·

Standaardisatie van inrichting onderwijsondersteunend proces

·

Centraal student en onderwijs informatie systeem

·

Een-loket gedachte

Voorziene raakvlakken met korte toelichting

·

Een loket gedachte: hier zullen raakvlakken zijn met de ICTS, faculteit, ect.

·

Andere 6 geformuleerde punten onder hoofdstuk 7

Voorstel voor verdere aanpak:

·

De benodigde bezuinigingen zijn nog niet gerealiseerd in het tussenrapport en hier zal dus aan gewerkt moeten worden.

Servicecentrum UB (personeelsgeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

·

Gesprek met betrokkenen (i.e de diensverleners)

Proceskwaliteit:

Het is een rapport die de huisige werkelijkheid beschrijft. De UB gaat in de nieuwe Vrijhof in april 2007 van start. Daar er wegens de reoganisatie geen grote veranderingen en/of bezuinigingen plaatsvinden is het een beschrijving van de toekomstplannen volgens het bestaande concept. (In de laatste rapportage van de proces coordinator wordt de vorming van het UB servicecentrum een optimalisatie van bedrijfsvoering genoemd en geen reorganisatie)

Vragen die om opheldering vragen

-

Wat is/wordt de relatie van de UB met de Faculteiten
Nader uitgewerkt dient te worden de manier waarop de Faculteiten hun rol als “eigenaar” van betreffende servicecentrum gaan invullen. Uit de tekst is op te maken dat momenteel niet alle faculteiten hun inbreng even intensief gestalte geven.

-

Wat betekent het 3TU project voor de UB
Kunnen UB’s vergaand gecentraliseerd worden en daarmee de afstand tot de werkvloer vergroot? Of heeft een UB een eigen inbreng in eigen universitaire organisatie?

-

Met nieuwe motto dekt niet helemaal de lading van de missie.
Het motto richt zich op “beheer” van informatie, hetgeen een passieve houding in de wetenschappelijke gemeenschap impliceert, terwijl de missie een veel actievere inbreng lijkt in te houden, en ook in de dienstverlening wordt uitgewerkt.

De geconstateerde (beleids)keuzes

-

Terugdraaien van het project DINKEL/ITBE
Bij de vorming van DINKEL en ook bij de vorming van ITBE is duidelijk gekozen om verschillende vormen van dienstverlening in een enkele organisatie onder te brengen om zo tot een meer integrale dienstverlening te komen, en ook aangrijpingspunten te hebben voor innovaties in de dienstverlening en een basis te vormen voor innovaties in het onderwijs/onderzoeksproces. Met de vorming van de 3 afzonderlijke servicecentra wordt gebroken met deze gedachtegang. Dit is jammer. Met name binnen DINKEL bestond een sfeer van inspriratie en vernieuwing. De geconstateerde tekortkomingen van ITBE op dit gebied werden reeds aangepakt door de organisatie zelf. De nu gekozen organisatievorm werkt een verkokering van de dienstverlening in de hand.

-

Niet doorzetten van het project cultuur.
Reeds eind jaren 90 is gekozen voor de plaatsing van de bibliotheek in het woon-en leefgebied, en daarmee BUITEN het leer- en werkgebied. Op zich is dit een aanvechtbare keuze geweest. Een Universiteitsbibliotheek in al haar verschijningsvormen is een wezenlijk onderdeel van de wetenschapsbeoefening.
Gegeven het feit dat de UB een bewoner van de Vrijhof is, is er in samenwerking met (Sport&)Cultuur en de Student Union een plan uitgewerkt voor gemeenschappelijke bewoning van het gerenoveerde gebouw.

Voorziene knelpunten met korte toelichting

Specifiek voor dit deel project:

-

Hoe worden de collecties gefinancierd en wie betaalt wat?
Momenteel worden de collecties betaald uit de eerste geldstroom via de faculteiten (en deels uit centrale middelen). Dit is een overblijfsel van de tijd VOOR de kanteling. Echter bij het kantelen van de Instituten is nooit de vraag beantwoord waarom zij niet mee betalen aan een zo belangrijke grondstof voor wetenschappelijk onderzoek, nl wetenschappelijke informatie. In het huidige stuk wordt in een moeizame zin de relatie tussen de UB en de Instituten besproken, die gaat via de mensen die in de faculteiten zijn ondergebracht. Ook via de mensen hebben de instituten inbreng in de beleidsvorming van de UB. De instituten –als voorziene dragers van het wetenschappelijk onderzoek- betalen echter niet mee. Overigens is dit dus een oud probleem dat los staat van de reorganisatie als zodanig.

-

Hoe wordt de ICT ondersteuning geregeld?
Uit de tussenrapportage blijkt duidelijk dat de UB een heel specifieke ondersteuning nodig heeft. Op zich analoog aan vakgroepsspecifieke ondersteuning. Het zou goed zijn deze ondersteuning ook daadwerkelijk te verankeren IN de UB.

-

Wat wordt de positie van de informatiespecialisten en de verhouding UB/Faculteiten?
In de tekst worden zeer veel woorden besteed aan de functie van Informatiespecialist als spil tussen UB en faculteiten. De faculteiten zouden een vergelijkbaar verhaal moeten hebben over hun visie op de relatie met de UB.

Servicecentrum UB (studentengeleding)

Deze rapportage is tot stand gekomen door:

·

Document analyse

Proceskwaliteit:

·

Uit de tussenrapportage komt niet duidelijk naar voren hoe van de huidige situatie naar de gewenste situatie gaat worden gewerkt.

Voorstel voor verdere aanpak:

·

Het reorganisatieproces zal duidelijk moeten worden weergegeven

·

Er zal aandacht moeten worden gegeven aan de reorganisatie