Brief UR reorganisatiecode

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500

Aan het College van Bestuur

Uw kenmerk

 

Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-389

Fax

 

Datum

16 november 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Reorganisatiecode

Geacht college,

De Universiteitsraad heeft geconstateerd dat u een voorstel tot wijziging van de Reorganisatiecode aan het OPUT heeft voorgelegd. De raad maakt bezwaar tegen deze gang van zaken.

De Reorganisatiecode is een procedurebeschrijving van het besluitvormingsproces in geval van reorganisaties. Hierin wordt o.a. stapsgewijs weergegeven wanneer welke deelnemende organen (OPUT en UR) in geval van reorganisaties besluiten dienen te nemen, inclusief de daarbij behorende bevoegdheden.

De code is gebaseerd op de bepalingen uit de CAO en de WHW en het daarop gebaseerde UR - reglement.

In 2001 is de vigerende code ter advisering aan het OPUT voorgelegd en vervolgens ter instemming aan de UR.

Op dit moment – november 2006 – legt u een wijzigingsvoorstel van de code ter advisering voor aan het OPUT. Kennelijk bent u niet van plan de UR hierover instemming te vragen.

De bezwaren van de UR zijn zowel procedureel als inhoudelijk.

Procedureel

- De Raad acht het onjuist dat een document waarover met een bepaalde partij (i.c. de UR) indertijd overeenstemming is bereikt, nu aan een andere partij - OPUT (met uitsluiting van de eerstgenoemde) wordt voorgelegd met de vraag te adviseren over een wijziging.

- Het document is zelfs niet ter informatie aan de UR aangeboden.

- Het moment van aanbieden van de wijziging – tijdens een nieuwe, reeds in gang gezette reorganisatie – is op zijn minst erg ongelukkig gekozen. Hetzelfde geldt voor de voorgestelde ingangsdatum van de wijziging, 1 november 2006.

- Een reorganisatieprocedure heeft betrekking op de rol en bevoegdheid van zowel medezeggenschap als OPUT. Als er geen bevoegdhedentoedeling is afgesproken (convenant), dient deze aan beide gremia te worden voorgelegd.

- Gezien de nadruk op medezeggenschap is in 2001 afgesproken de code eerst ter advies aan het OPUT en vervolgens ter instemming aan de UR voor te leggen. Afwijkingen van de bevoegdhedentoedeling dienen procedureel correct te worden voorgelegd.

- De WHW is juridisch gezien hoger dan de CAO, dus bepalingen uit deze wet en het daarop gebaseerde UR -Reglement zijn onverminderd van kracht en dienen hun weerslag te krijgen in een zinvolle procedureafspraak.

- Het argument dat de wijziging van de code alleen tot doel heeft de CAO te implementeren kan niet juist zijn. Immers, de verwijzing naar de WHW en het instemmingsrecht van de UR zijn in het voorstel geschrapt.

Inhoudelijk

We gaan hier alleen in op de gewijzigde bevoegdhedentoedeling in de code.

U schrapt in het thans voorliggende voorstel de verwijzing naar de bepalingen van de WHW en spreekt niet meer van instemmingsrecht van de UR.

Wat wordt beoogd met deze wijziging?

Is het de bedoeling de Reorganisatiecode slechts een document te laten zijn gebaseerd op de CAO? En betekent dat dan tevens dat het niet de bedoeling is te tornen aan de in de WHW en het UR reglement neergelegde rechten van de Raad (w.o. het instemmingsrecht bij reorganisaties)?

In dat geval was het - zie boven - correct en fatsoenlijk geweest dit document ook voor te leggen aan de UR.

Het college koppelt blijkbaar het instemmingsrecht van de medezeggenschap slechts aan het instemmingsrecht bij wijziging van het BBR. De raad bestrijdt deze visie. Ook in geval van reorganisaties waarbij geen wijziging van het BBR aan de orde is, heeft de UR instemmingsrecht. De UR accepteert het schrappen van het instemmingsrecht in de code dan ook niet en houdt het college aan de bepalingen van het UR - Reglement en de vigerende Reorganisatiecode.

Uit het tijdspad bij de huidige reorganisatieplannen dat in concept naar de UR toegezonden is, blijkt dat reeds uitgegaan wordt van de in onze ogen onjuiste bevoegdhedentoedeling. De Raad adviseert u dan ook dit te wijzigen conform de geldende bepalingen.

Onderstaand herhalen wij de argumenten die indertijd hebben geleid tot het opnemen van het instemmingsrecht van de UR ten aanzien van reorganisaties in het UR - Reglement en dus ook in de Reorganisatiecode.

1. De wetgever heeft aan de organisatorische vormgeving van de instelling het instemmingsrecht op het BBR gekoppeld.

2. Ook besluiten met betrekking tot aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel in de universiteit dienen ter instemming aan de personeelsgeleding van de UR te worden voorgelegd (art. 9.36,lid 1 WHW).

3. Parallel hieraan wordt dienstraden instemmingsrecht verleend ten aanzien van reorganisaties (art. 9.50 WHW). En in art. 9.37 WHW wordt analoog aan de bevoegdheid van de UR en overeenkomstig die van de dienstraad het instemmingsrecht aan de personeelsgeleding van de Faculteitsraad toegekend.

De wet (WHW), het UR - Reglement en de Reorganisatiecode dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. Het collegevoorstel doet deze overeenstemming teniet.

De geschillencommissie bevestigt in zijn uitspraak de zienswijze dat besluitvorming ten aanzien van reorganisaties niet los kan worden gezien van het instemmingsrecht van de medezeggenschap en baseert dit niet slechts op het instemmingsrecht bij wijziging van het BBR. Het collegevoorstel in hiermee in strijd.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

ir. T.M.J. Meijer

voorzitter