Brief UR input voor reorganisatieplan

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500

Aan het College van Bestuur,

Uw kenmerk

 

Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07 - 053

Fax

 

Datum

08 februari 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft input voor het opstellen van een reorganisatieplan

Geacht college,

In het overleg van 6 februari 2007 hebben we met u het concept-reorganisatieplan besproken. Onze insteek was daarbij om commentaar te leveren op de inhoud van dit plan en de belangrijkste bezwaarpunten. Deze waren vooral gebaseerd op het voorwerk dat de door de URaad ingestelde commissie heeft verricht. Om de bespreking in het overleg te beperken heeft de URaad de lijst van bevindingen van de UR-adviescommissie niet volledig benut. Daarom sturen we u de volledige, door de adviescommissie opgestelde lijst van bevindingen ter informatie toe (bijlage 2). Wellicht komt deze informatie ook tegemoet aan de opmerking van de collegevoorzitter in het overleg dat de URaad weinig inhoudelijk commentaar levert.

Gezien bovengenoemde insteek hebben we in het overleg niet gereageerd op uw procedurele opmerkingen ten aanzien van het globale en limitatieve karakter van het reorganisatieplan, zoals deze door de reorganisatiecode zou worden voorgeschreven. Wij onderschrijven uw opvattingen hierover niet. Daar dit punt ongetwijfeld ook aan de orde komt bij de adviesaanvraag en de instemmingsvraag, treft u in bijlage 1 onze opvattingen hierover aan. Desalniettemin hopen we dat de discussie niet zal gaan over de interpretatie van CAO- en procedureteksten maar over de vraag welke informatie de URaad, het OPUT en het CvB in redelijkheid nodig hebben om overeenstemming te bereiken over het reorganisatieproces.

Tot slot willen we u wijzen op de aan u (op 25 januari 2007) toegestuurde lijst van vragen over aanvullende informatie en/of opheldering. Wij ontvangen graag z.s.m. uw reactie hierop (zie ook bijlage 3).

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

ir. T. M. J. Meijer

voorzitter

Bijlage 1: Eisen aan het reorganisatieplan EMB

Vooraf

In bestuurlijk overleg UR-CvB op 9 januari 2007 is afgesproken dat de Universiteitsraad, bij voorkeur in aanloop van het overleg op 6 februari 2007 zal aangeven, welke eisen de Universiteitsraad stelt aan het reorganisatieplan, dat thans in concept beschikbaar is en al dan niet gewijzigd in de loop van februari ter advies aan de raad wordt gestuurd.

Het gaat daarbij ten eerste om eisen die aan het reorganisatieplan gesteld kunnen worden op formele gronden, daar het plan moet voldoen aan de CAO NU (hoofdstuk 9) én aan de vigerende reorganisatiecode UT 2002. Gezien het generieke karakter van de regelgeving is er (veel) ruimte voor interpretatie in het concrete geval van deze reorganisatie.

Ten tweede kunnen in het overleg over het reorganisatieplan door de medezeggenschap eisen gesteld worden die men van belang vindt in het kader van goede en zorgvuldige besluitvorming. Dat is gerechtvaardigd vanwege het feit dat een reorganisatie (en dat geldt zeker voor de onderhavige) ook andere bevoegdheden van de medezeggenschap raakt, zoals bevoegdheden ten aanzien van begroting, dienstverleningsbeleid, voorzieningen, bedrijfsvoering, nadere inrichting van de eenheden e.d. Ook eerdere adviezen van de UR over dit reorganisatieproces kunnen daarbij bijvoorbeeld een rol spelen.

Uitgangspunten vanuit medezeggenschapsperspectief:

1.

De regelgeving heeft het karakter van generieke minimumeisen en een aantal “kan”-bepalingen: voor het creëren van draagvlak voor besluitvorming is in het algemeen een ruimhartige houding van de bestuurder(s) wenselijk, als het gaat om inzicht in de organisatorische veranderingen, de argumentatie en de personele gevolgen.

2.

Het reorganisatieplan is voor zowel de URaad als het OPUT het document dat inzicht verschaft in zowel organisatorische als personele veranderingen.

3.

Aan deze eenheidsoverstijgende reorganisatie kunnen dezelfde eisen worden gesteld als aan een reorganisatieplan voor een eenheid.

Vereisten (direct) voortvloeiend uit de regelgeving hebben voornamelijk betrekking op de relatie tussen de organisatorische veranderingen en de (globale) personele gevolgen. Het (concept-) personeelsplan kan al dan niet geanonimiseerd ter informatie bij besluitvorming over het reorganisatieplan beschikbaar zijn. Dat is echter geen vereiste: onderdeel van de besluitvorming is wel welke functies er in de nieuwe organisatie nodig zijn (kwalitatief en kwantitatief), hoe zich dat verhoudt tot de functies die thans in de organisatie beschikbaar zijn (uitwisselbaarheid) en waar en wanneer overtolligheid optreedt bij de overgang op de nieuwe organisatie en hoe men dit probleem voornemens is te ondervangen. Deze informatie is voor de URaad nodig om de gevolgen van de reorganisatie te kunnen afwegen tegen de organisatorische doelstellingen en voor de vakbonden om adequate afspraken te maken over het opvangen van de personele gevolgen in het licht van de reorganisatiedoelen.

Preciezer geformuleerd, dient het reorganisatieplan antwoord te geven op de volgende vragen:

·

Welke functies in de huidige eenheden (faculteiten en diensten) zijn betrokken bij de reorganisatie, welke functies zullen in aantal verminderen of zullen verdwijnen (globaal dus kwantitatief) en welke nieuwe functies worden gecreëerd? (De formatieoverzichten in het concept-reorganisatieplan schieten op dit punt nog tekort en bevatten fouten, dubbeltellingen en onduidelijkheden)

·

Welke functies (oud en nieuw) zijn uitwisselbaar en waar en wanneer zal boventalligheid ontstaan en hoe verhoudt zich dat tot het verwachte of vermoedelijke natuurlijk verloop tijdens de implementatie? (Het concept-reorganisatieplan doet geen uitspraken over uitwisselbare functies noch over de boventalligheid daarbij)

·

Hoe kan bij het migratieproces van oude naar nieuwe organisatie ontslag vermeden worden en welke selectiecriteria worden daarbij gebruikt. Worden daarbij de CAO-richtlijnen (cohortensystematiek) toegepast of doet het college in het reorganisatieplan een voorstel daarvoor om daarvan af te wijken? (In tussenrapportages staat bijvoorbeeld dat beleidsmedewerkers naar de nieuwe functies moeten solliciteren, terwijl het reorganisatieplan over de selectiewijze niets meldt, bij geen van de werkvelden.)

Bovenstaande is een interpretatie van het verschil tussen globaal (reorganisatieplan) en individueel of functieniveau (personeelsplan). De reorganisatiecode stelt hierover in paragraaf 5: “…Wel moet er zicht bestaan op de aard van de veranderingen. Niet alleen organisatorische veranderingen, maar met name ook de formatieve veranderingen. Antwoord moet gegeven worden op vragen als welke functies komen te vervallen, keren functies al dan niet gewijzigd, terug en bestaat er een reële mogelijkheid dat er niet voor alle medewerkers direct een passende functie beschikbaar is. Ook zal moeten worden aangegeven of het sociaal statuut voldoende mogelijkheden biedt om de personele gevolgen op te vangen of dat er een voorstel komt voor een aanvullend sociaal plan”. De CAO NU zegt hierover (Art. 9.5) "Het Reorganisatieplan beschrijft nauwkeurig de beoogde verandering van de organisatie."

Het reorganisatieplan van januari 2003 met de onderliggende implementatieplannen per eenheid kan daartoe als voorbeeld dienen. Bedacht moet worden dat informatie over bovengenoemde punten ook noodzakelijk is bij het overleg met de bonden over een sociaal plan: het reorganisatieplan en het UR-advies vormen immers de basis voor dit overleg. Het personeelsplan hoeft formeel niet ten tijde van het vaststellen van het reorganisatieplan beschikbaar te zijn, maar bij veel goed voorbereide reorganisaties zijn deze op dat moment wel beschikbaar, al dan niet geanonimiseerd.

Het aggregatieniveau waarop de UR geïnformeerd dient te worden over een eenheidsoverstijgende reorganisatie: in zijn algemeenheid dient de UR op een hoger aggregatieniveau medezeggenschap (t.a.v. instellingsbeleid e.d.) te plegen dan de decentrale medezeggenschap. Indien echter besloten wordt tot een eenheidsoverstijgende reorganisatie, dan neemt de UR feitelijk de medezeggenschapstaken waar voor de betrokken decentrale medezeggenschapsraden en kunnen aan de benodigde informatie o.i. dezelfde eisen worden gesteld als ware het een aantal afzonderlijke reorganisaties van de betrokken eenheden. Indien het college ruimte laat voor nadere invulling van de plannen in de implementatiefase (in termen van organisatievorm, takenpakket, aard en omvang van de dienstverlening, plaatsing en detachering, aantallen functies en de uitwisselbaarheid daarvan etc.), zal op die invulling medezeggenschap gepleegd moeten worden. Jurisprudentie n.a.v. het recente geschil aan de TU/e bevestigt deze zienswijze.
Een paar voorbeelden daarvan:

·

Indien de faculteiten hun bestuurlijke organisatie en functiegebouw herinrichten op basis van bestuurlijke afspraken in het UMT, dan dient de decaan instemming van de FR daarvoor te verwerven, onder meer vanwege de noodzakelijke aanpassing van het faculteitsreglement.

·

Indien bij de nadere inrichting (van bijvoorbeeld ICTS en OSC) nadere afspraken worden gemaakt over de inhoud van “het standaardpakket aan dienstverlening” en wie de meer specifieke dienstverlening gaat verrichten, kan dit (ook) allerlei formatieve en personele consequenties hebben, waarvoor medezeggenschap op zijn plaats is. Indien de invulling daarvan niet door een bestaande eenheid en medezeggenschapsorgaan kan worden afgehandeld dient de URaad die taak op zich te nemen.

Vereisten die voortvloeien uit eerdere advisering door de URaad over het reorganisatieproces:

Dit betreft vooral het advies van de URaad ten aanzien van de hoofdlijnennota. Het college heeft dit advies overgenomen op twee punten na:

1.

De bezuinigingsdoelstelling van 5 miljoen: afgesproken is dat op dit punt de URaad de plannen op zijn merites zal beoordelen.

2.

de raadpleging van de decentrale raden: inmiddels zijn de URaad en het CvB een consultatieronde overeengekomen waarmee aan dit advies tegemoet is gekomen.

Het college motiveert nut en noodzaak van de reorganisatie door te verwijzen naar de hoofdlijnennotitie (doelen) en de eindrapportages (argumentatie van keuzes). De URaad heeft de hoofdlijnennotitie niet als beleid ten aanzien van dienstverlening en organisatievorm onderschreven terwijl de eindrapportages zich grotendeels beperken tot een nadere invulling van de in de hoofdlijnennotitie opgenomen doelstellingen.

Naar ons oordeel komt het reorganisatieplan niet of te weinig tegemoet aan de (door het college overgenomen) adviezen ten aanzien van:

·

De hoogte van het bezuinigingsbedrag niet als hoofddoel van het in de nota voorgenomen beleid

·

Een gedegen financiële onderbouwing van de mogelijke consequenties van de reorganisatie

·

Het uitsluiten van kwaliteitsverlies van de dienstverlening t.b.v. de primaire processen.

·

Analyse van voorgaande reorganisaties en reorganisaties elders om hernieuwde fouten te voorkomen.

·

Bij het streven naar efficiëntie het primaire proces dat wordt ondersteund in zijn totaliteit te beschouwen.

·

Bij invoering van servicecentra bestaande dienstverlening op uniforme wijze in te richten.

·

Alle geleverde diensten in een cliënt charter op te nemen.

·

Eerst standaardisatie afspraken maken, dan reorganiseren.

·

Zowel in de planvorming als in het uiteindelijke plan veel aandacht voor een samenhangende en afgestemde aanpak van de verschillende dienstverleningsactiviteiten

·

Vroegtijdig ontwerpeisen op te stellen ten aanzien van de ICT-systemen die vele vormen van dienstverlening effectief en efficiënt moeten maken.

·

Rekening te houden met de mogelijke effecten van de UT-zoektocht naar een (ICT)-systeem waarmee het mogelijk is om voortdurend te monitoren hoe het staat met de studievoortgang van onze studenten en waarbij onder meer studenten voortdurend toegang hebben tot alle relevante informatie betreffende hun studie.

·

Een organisatiestructuur te ontwikkelen die in staat is goed om te gaan met voorgenomen beleid ten aanzien van groei, differentiatie internationalisering van studenteninstroom.

·

Tijdsdruk geen reden te laten zijn voor het niet zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van de reorganisatie.

·

Een lange termijn visie te hanteren, zodat een dienst, waarvan bijv. verwacht wordt dat die zal afnemen in de toekomst (bijv. door verwachte technologische ontwikkelingen), geleidelijk en zonder gedwongen ontslagen of reorganisaties kan worden afgebouwd.

Bijlage 2:

Bevindingen van de UR adviescommissie reorganisatie

Vooraf

De adviescommissie heeft zich in de afgelopen periode gebogen over het reorganisatieplan en eindrapporten. Tijdens de bestudering zijn veel nieuwe vragen ontstaan en is geconstateerd dat er informatie ontbrak. Een lijst met verduidelijkingsvragen en ontbrekende informatie is donderdag 25 januari jl. aan het CvB verstrekt met het verzoek deze informatie alsnog te verstrekken. (zie bijlage 3). Hoewel deze antwoorden nog niet zijn ontvangen heeft de commissie gemeend om met het oog op de UR-vergadering van dinsdag 30 januari een verslag van haar bevinden te moeten uitbrengen.

Bevindingen

Het standpunt van de UR inzake de hoofdlijnennotitie, nl. dat er een analyse van de huidige situatie zou moeten zijn, waardoor het duidelijker zou worden waarom deze modelkeuze de juiste is, blijft onverminderd van kracht. Bovendien zijn eerdere reorganisaties niet geëvalueerd en bestaat het gevaar dat er onvoldoende geleerd wordt van eerder gemaakte fouten.

Voorgaande veranderingen (zoals het clusteren van de faculteiten van 10 naar 5) zijn niet, of nog niet volledig geïmplementeerd terwijl men nu al aan een nieuwe wijziging (reorganisatie of optimalisatie) begint. Veel mensen zijn veranderingsmoe.

Het reorganisatieplan maakt niet duidelijk waarom de voorgestelde plannen de meest gewenste zijn. Het zou op deze manier kunnen, maar waarom dit voorstel beter is dan andere alternatieven wordt niet duidelijk gemaakt. In die zin wordt het plan niet “verkocht”, terwijl er wel grote wijzigingen en offers worden gevraagd.

Het is de commissie niet duidelijk of de voorgestelde maatregelen ook de beoogde bezuiniging opleveren. Er ontbreekt een financiële onderbouwing en er is geen aandacht voor de extra kosten. In de eindrapporten lijken soms fouten te zitten. Bovendien bestaat de angst dat de bezuiniging binnen de diensten zal leiden tot hogere kosten binnen de faculteiten. Hier is geen rekening mee gehouden.

De commissie constateert dat er in de plannen onvoldoende aandacht is voor de samenhang tussen de verschillende eindrapportages (bijvoorbeeld de samenhang tussen de wijzigingen bij OSC en ICT). Dit punt ontbreekt echter ook in het reorganisatieplan. Het CvB onderkent dit en denkt het op te lossen door hieraan aandacht te besteden bij de opdrachtformulering voor de kwartiermakers. De commissie denkt dat dit te weinig is en stelt voor om hiervoor een hulpstructuur te bedenken en in het reorganisatieplan op te nemen. De medezeggenschap zou hierover gerapporteerd moeten worden.

De adviescommissie vindt dat de voorliggende plannen niet meer dan hoofdlijnen aangeven. Het gevaar bestaat dat bij advisering over deze plannen er geen invloed is op de implementatie, terwijl tijdens de implementatie het welslagen van de plannen zal moet blijken. In de plannen is geen aandacht voor een vorm van medezeggenschap tijdens de verdere implementatie. Bovendien zijn de implementatieplannen en opdrachtformuleringen voor de kwartiermakers nog niet beschikbaar. Hier hebben we dan ook om gevraagd, omdat advisering zonder deze informatie eigenlijk onmogelijk is.

Het reorganisatieplan doet geen uitspraken over eventuele gedwongen winkelnering voor wat betreft de afname van standaard en niet-standaard diensten. Het CvB heeft desgevraagd gezegd dat in de eerste jaren er wel degelijk sprake zal moeten zijn van een vorm van gedwongen winkelnering om de service centra tijd te geven om hun dienstverlening op orde te krijgen. Als echter na aangeven van onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening geen verbetering ontstaat, dan is inkoop buiten de universiteit mogelijk voor de niet-standaard diensten. De commissie adviseert dit in afspraken vast te leggen.

In de reorganisatieplannen is geen rekening gehouden met de gewenste groei van de universiteit. Het CvB bevestigt dit en stelt dat bij een groei van het aantal studenten er ook meer geld beschikbaar komt. Op dat moment kan ook de dienstverlening weer groeien.

Er is geen aansluiting gemaakt tussen de onderwijsvisie zoals vastgelegd in de onderwijsnota en de voorgestelde wijzigingen in de dienstverlening. Als dit aan de orde is wil het CvB dit later projectmatig aanpakken.

De commissie wijst op het gevaar dat er eerst mensen hun baan kwijt raken terwijl er later weer mensen aangetrokken worden. Dit zou voorkomen moeten worden.

Er is in de reorganisatienota onduidelijkheid over de ontwerpregels voor Frontoffice en Backoffice. Uit een mondelinge toelichting blijkt dat er gedacht wordt aan vier FO’s. Per locatie één, waar alle diensten in vertegenwoordigd zijn. Op basis van de huidige plannen is dus geen oordeel te geven over de inrichting van de BO’s, terwijl dit wel van groot belang is voor de kwaliteit van dienstverlening.

De commissie wil meegeven dat zij vindt dat de BO’s centraal moeten worden aangestuurd.

De commissie vindt de oplossing voor de verdeling van ICT over de Backoffices zoals beschreven in het eindrapport ICTS gekunsteld. Zij geeft dan ook de voorkeur aan het plan zoals dat is voorgesteld door het EWI-ICT-lab. (zie bijlage 3) De verdere invulling van de Backoffices laat het CvB over aan de kwartiermakers.

Een uitgangspunt voor het herontwerp is de splitsing tussen beleidvorming en uitvoering van beleid. Bij de P en F kolom is dit niet consequent doorgevoerd. Volgens het CvB is dit (nog) niet gedaan doordat de decanen gevraagd hebben om P en F mensen op de faculteit te houden. Het CvB sluit niet uit dat deze scheiding in de toekomst wel plaats zal vinden. Op dit moment heeft het CvB wel de opdracht gegeven om tot een betere afstemming te komen.

In het eindrapport P-kolom blijkt dat de eerste vier van de zes opdrachten niet zijn uitgevoerd, althans er wordt niet over gesproken in het eindrapport.

Het CvB meldt dat zij geen aanleiding heeft om aan de P-kolom te vragen verder te bezuinigen, wel is er sprake van een communicatieprobleem. Het CvB wenst prioriteit te geven aan dit laatste vraagstuk. De commissie vraagt zich af of hier niet meer geoptimaliseerd kan worden.

In de eindrapporten wordt herhaaldelijk verwezen naar benchmarkcijfers. Deze cijfers zijn ons verder niet bekend waardoor wij dit verder niet kunnen meewegen.

De wijzigingen zoals voorgesteld bij OSC zijn naar de mening van de commissie pas door te voeren als het nieuwe studentenvolgsysteem in ingevoerd. De verwachting is dat dit systeem pas in 2009 beschikbaar is. Het CvB onderkent dat hier een probleem kan liggen en wacht de voorstellen van de kwartiermaker af. Het college heeft echter de behoefte om niet te wachten met planvorming en het aankondigen van de plannen totdat het studentenvolgsysteem beschikbaar is. Men verwacht dat de reorganisatie er dan nooit zal komen. Vanuit de adviescommissie wordt geadviseerd om de vorming van het OSC in een andere volgorde aan te pakken, er zou eerst naar de onderwijsvisie moeten worden gekeken daarna naar de processen en vervolgens naar de organisatie en de benodigde ICT. Dit kan ook in een parallel proces.

De commissie maakt zich zorgen over de innovatie binnen de diensten. Doordat alles vraaggestuurd wordt zal innovatie ook vooral op verzoek van de gebruikers moeten plaats vinden. Zij hebben immers de budgetten om diensten in te kopen. In het reorganisatieplan wordt niet duidelijk gemaakt dat de faculteiten verantwoordelijk zijn voor het op gang brengen van innovatie middels opdrachtverlening aan de diensten. Naar de mening van de commissie zou hier meer op gestuurd moeten worden omdat het gevaar bestaat dat de faculteiten voor andere bestedingen van hun budget kiezen. Meer ruimte voor innovatie bij de diensten dan voorgesteld in de plannen zou dit probleem ook kunnen opvangen. Het gaat om de juiste balans tussen tijdig innoveren en vraaggericht innoveren.

Er wordt voorgesteld om het maken van roosters en het beheren van poolruimtes te centraliseren. Dit lijkt de adviescommissie een goed idee; er ontstaat dan echter wel een probleem met de mogelijkheid tot inspringen op fluctuaties. Daarom beveelt de commissie aan om een klein percentage van de poolruimtes decentraal te houden zodat er optimalisatie op kan treden.

De reorganisatie advies commissie wil de UR meegeven dat vanuit de klant gezien een shared service centrum beter kan zijn. Het principe van een scheiding in front office en back office is goed. De commissie heeft wel zorgen.

Het is de leden van de adviescommissie duidelijk dat er bijvoorbeeld bij BOZ efficiënter zou kunnen worden gewerkt, echter dit zou ook kunnen worden behaald door de eerder ingezette samenvoeging van de verschillende BOZ’s eerst volledig af te ronden.

In de plannen is geen aandacht besteed aan het advies van de UR om te werken met een client charter waarin onder anderen de positie van de klanten is gedefinieerd

In het eindrapport van de F-kolom is maar weinig aandacht voor de klantgerichtheid naar faculteiten en diensten. Hier moet meer aandacht aan besteed worden.

In de eindrapportage van OSC wordt weinig aandacht besteed aan het feit dat niet alleen de student klant van OSC is, maar dat opleidingen dat ook zijn. Er moet duidelijker gemaakt worden hoe de klantrelatie tussen opleiding en OSC ingevuld wordt.

In de plannen is weinig aandacht voor adviesorganen en hun status. Zo zou het wenselijk zijn dat studenten op verschillende plekken deel kunnen nemen in een adviesgroep om te adviseren over de aangeboden versus de gewenste dienstverlening. Dit geldt ook voor andere gebruikers.

In de plannen is geen aandacht voor een inhoudelijke aansturing van de wetenschappelijke informatie vanuit de faculteiten.

De commissie constateert dat de plannen verschillende tijdsfaseringen hanteren. De keuze van de tijdsfasering heeft gevolgen voor het tijdstip waarop de bezuiniging wordt gehaald en de sociale gevolgen die dit met zich mee brengt.

Het rapport van het Facilitair bedrijf is eigenlijk nog geen eindrapport, maar een tussenrapport. Toch is de verwachting dat er geen verder eindrapport komt. In het plan is de invulling van de domeinen en de clustering van de domeinen onduidelijk. Hierover moet duidelijkheid komen voordat tot advisering overgegaan kan worden. Over het feit dat er verbeteringen mogelijk en gewenst zijn binnen het Facilitair bedrijf is iedereen het eens. Onderbouwing van de besparing en aandacht voor cultuur ontbreekt.

De rapportage over de facultaire organisatie is slechts één dag in ons bezit. Advisering over dit rapport zal later moeten plaatsvinden.

Voorlopige conclusie

De plannen worden te weinig “verkocht” en onderbouwd door het college van bestuur. Er klinkt in door dat er vertrouwen moet zijn in de beleidsmakers en de uitvoerders. Het CvB spreekt over de hoofdlijn en de nadere invulling wordt overgelaten aan mensen die de plannen gaan uitvoeren. Eventueel kan er dan bijgestuurd worden.

In het reorganisatierapport wordt volop aandacht besteed aan de structuur terwijl er weinig aandacht is voor processen en systemen. De processen worden pas beschreven in de implementatiefase. Of de plannen werken is sterk afhankelijk van de implementatie en de invulling door de kwartiermakers. Hierover is geen informatie beschikbaar. Er wordt echter van uitgegaan, dat op het moment van implementatie het advies/ de instemming al verstrekt is. De formele medezeggenschap in het stadium van implementatie is niet gewaarborgd.

Of de reorganisatie de beoogde besparing zal halen is niet te beoordelen omdat de financiële onderbouwing ontbreekt. Bovendien is de vraag niet beantwoord of de bezuiniging ook op een andere manier gehaald zou kunnen worden. Met name of het met minder ontslagen kan.

Bij het maken van de plannen is zeer wisselend omgegaan met input van de werkvloer. Bovendien is slecht teruggekoppeld over de gemaakte keuzes naar mensen die input hebben geleverd, met alle consequenties voor het gewenste draagvlak.

Voor het hele vraagstuk van cultuurverandering is geen begin van een uitwerking te ontdekken. Dit terwijl het ingezette traject tot dusver al beschouwd moet worden als het begin van de verandering en daarom een afspiegeling zou moeten zijn van de voorgestane cultuurwijziging.

26 januari 2007

Bijlage 3

Van: UR reorganisatie advies commissie

Aan: CvB, Projectcoördinator

dd: 25 januari 2007

Ontbrekende informatie en verduidelijkingsvragen in het reorganisatie plan en de onderbouwing vanuit de eindrapportages.

Naast de vragen die al tijdens de bijeenkomst van de UR reorganisatie advies commissie van 24-1-2007 (16:00 -17:00 uur) zijn gesteld aan dhr. Van Ast, dhr. Flierman en dhr. De Vries resteren nog enkele vragen en vragen wij u om tot nog toe ontbrekende informatie. Deze vragen om aanvullende informatie zijn nog niet voorgelegd aan de UR. Deze worden u dus gesteld op titel van de UR reorganisatie advies commissie. Dit laat onverlet dat de UR uw formele gesprekspartner is en in een later stadium u aanvullende vragen zal stellen. Toch nemen wij de vrijheid om u deze vragen reeds voor te leggen om het proces niet te vertragen. Discussie over deze vragen zal moeten worden gevoerd met de UR.

Algemeen

De doorberekening van het hele reorganisatie plan ontbreekt, de UR adviescommissie zou dit graag van u ontvangen, omdat zij dit ziet als een noodzakelijk document om een duidelijk beeld te krijgen van de reorganisatie.

Het ontbreekt in zijn algemeenheid aan een duidelijke onderbouwing van de financiële besparingen (waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt?), de UR reorganisatieadvies commissie zou dit graag aangevuld zien.

De UR adviescommissie constateert dat het ontbreekt aan een algemene onderbouwing waarom nu juist de shared service centra het meest efficiënt en effectief zullen zijn en er niet is gekozen voor een ander organisatiemodel.

Het ontbreekt aan onderbouwing voor de tijdfasering gekoppeld aan de bezuinigingsdoelstellingen, bijvoorbeeld de projectgroep OSC heeft in haar eindrapportage aangegeven dat de bezuinigingen niet per 1-1-2008 zullen worden behaald. In het reorganisatie plan wordt geen aandacht besteed aan het feit hoe dit toch gerealiseerd zou kunnen worden.

Er ontbreekt een migratie pad van de huidige naar de uiteindelijke, wenselijke organisaties (ICTS, OSC, SWI etc.) waardoor niet duidelijk is of de reorganisatie zijn doel zal behalen.

Daarnaast ontbreekt in het reorganisatieplan de risicoanalyse voor het welslagen van de (re)organisatie. Waarom werkt het deze keer wel i.t.t. de vorige reorganisatie?

Het ontbreekt aan informatie over hoe de cultuuromslag moet worden bewerkstelligd.

De gemeenschappelijke ondersteuning van de drie service centra dreigt weg te vallen.

Hier wordt niet duidelijk over geschreven in het reorganisatie plan. De UR reorganisatie adviescommissie zou dit graag aangevuld zien.

Het ontbreekt aan implementatieplannen. Juist door deze implementatieplannen zou vertrouwen kunnen worden gewekt dat deze reorganisatie zijn doel ook kan behalen.

De UR adviescommissie wil graag geïnformeerd worden over het benoemingsbeleid van de kwartiermakers.

De UR adviescommissie ontvangt graag een overzicht van de wijzigingen in het dienstenpakket.

De UR adviescommissie ontvangt graag een formatie plan met een duidelijk overzicht van oude en nieuwe functies.

Ook ontvangt de UR adviescommissie graag de opdrachtverstrekking aan de kwartiermakers. Adequate informatieverstrekking zou de commissie helpen bij het verkrijgen van voldoende vertrouwen in het nut, de noodzaak en realiseerbaarheid van de voorliggende plannen.

Specifieke vragen per deelplan.

Facilitair bedrijf

De opdracht voor het FB is om 1 M€ te bezuinigen. Dit bedrag wordt echter nergens hard gemaakt, maar in het reorganisatieplan wel volledig ingeboekt. Hoe wordt deze bezuiniging nu gerealiseerd?

Als er sprake is van bezuinigingen op fte’s, vervallen er dan ook taken?

Er worden 3 fte’s toegevoegd voor “uitbreiding onderhoud”. Omgerekend is dat een bedrag van 168 k€. Waarom worden deze 3 relatief dure krachten toegevoegd aan een dienst die is uitbesteed?

Hoe worden de genoemde domeinen nu ondergebracht in de voorgestelde organisatie. Zeker als het domeinen betreft waarvoor specifieke vakkennis noodzakelijk is, is in het geheel niet helder hoe dit organisatorisch wordt ingebed.

In het plan staat nadrukkelijk dat het FB diensten levert zonder winstoogmerk, maar er staat ook dat het FB diensten aan derden kan leveren. Levert het FB diensten aan derden dan ook zonder winstoogmerk?

F- kolom

Het ontbreekt aan onderbouwing van de best practice en de financiële besparing. Graag toelichting over welke bronnen hiervoor zijn gebruikt.

Er ontbreekt een migratie pad naar de uiteindelijke wenselijke organisatie. Het eindplaatje is op zich wel mooi maar het is niet duidelijk hoe en of de reorganisatie zijn doel zal behalen.

OSC

Ook hier ontbreekt het aan onderbouwing van de financiële besparing en de hardheid ervan. Daarnaast is er naar mening van de UR reorganisatie advies commissie met verkeerde cijfers gewerkt (aantal fte’s binnen de faculteit) waardoor de bezuinigingbedragen die wel zijn opgenomen niet kloppen.

Nergens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop fluctuaties worden opgevangen als elementen centraal zijn geregeld. Bijvoorbeeld bij roosters en poolruimtes. Uitgaan van een omgeving met 100% standaardisatie en uniformiteit is niet reëel. Dit behoeft aanvulling.

Er wordt te weinig aandacht besteed aan de opleiding als klant bij het OSC. Er wordt nu vooral gekeken naar de student als klant. Hierover zou in het reorganisatieplan meer moeten worden aangegeven.

Hoe worden Sport en Cultuur ingebed in het OSC?

ICTS

Er wordt gewerkt met een werkplekratio getal, maar het is volkomen onduidelijk waar dit getal vandaan komt en waarop het is gebaseerd.

Het beleid op aansturing van het ICTS op het gebied van aanbod ontbreekt.

De berekening van het bezuinigingsbedrag dat gehaald wordt door met minder fte’s te werken is niet zuiver. De vermindering betreft fte’s in lagere schalen. De extra fte’s die in de plannen worden opgevoerd, zijn echter medewerkers in hogere schalen. Bij de berekening van het verschil in kosten tussen de oude en de nieuwe bezetting wordt het extra aantal fte’s voor de nieuwe organisatie vermenigvuldigd met de lagere loonschaal. Daardoor lijkt de bezuiniging groter dan die in werkelijkheid is.

De relatie met informatie manager moet in het deelplan ICTS verduidelijkt worden.

In het organisatiemodel ICTS 2009 zit direct onder de directeur een grote groep overhead van 3 fte. Waarvoor is die nodig?

Concern directies

Er is onduidelijkheid over taken van het huidige ITBE die nu naar concern directies gaan.

Er wordt geschreven over taken van studenten en jonge HBO’ers. Welke taken zijn dat en hoe verhoudt zich dat met het feit dat het studenten en jonge HBO’ers moeten zijn?

De fte-tabellen in het eindrapport en in het reorganisatieplan verschillen nogal en het is niet duidelijk waar die verschillen door worden veroorzaakt. Hierop is toelichting nodig.

Wetenschappelijke informatie voorziening

Er wordt nergens aandacht besteed aan de inhoudelijke aansturing vanuit de faculteiten over de noodzakelijke wetenschappelijke informatie. Die rol ligt straks immers veel nadrukkelijker bij de faculteiten, maar hoe worden zij zich daarvan bewust?

Met eerst Dinkel en later ITBE is een ontwikkeling in gang gezet waarbij gestreefd wordt naar synergie in het aanbieden van diensten op onderwijskundig gebied en gebruik van wetenschappelijke informatie in al haar verschijningsvormen. Deze ontwikkeling is nu plotseling stopgezet door de wetenschappelijke informatievoorziening als zelfstandige zuil neer te zetten. Waarom wordt de genoemde ontwikkeling stopgezet?

Het ontbreekt aan inbedding van de bibliotheek in de universitaire gemeenschap bijvoorbeeld m.b.t. communicatie van wetenschappelijke informatie en baanbrekend onderzoek.

In het reorganisatieplan wordt zelfs nergens melding gemaakt van het SWI. Hierdoor wordt de relatie van het SWI met de informatie manager niet duidelijk.

P kolom

Hoe gaat de aansturing van medewerkers Buitenlandfunctie die fysiek naar het “international office” verplaatst zullen worden precies vorm krijgen?

Facultaire Organisatie

Is nog niet behandeld omdat dit rapport te laat beschikbaar kwam voor de commissievergadering.