Bevindingen Adviescie. MEB

Bevindingen van de UR adviescommissie reorganisatie

Vooraf

De adviescommissie heeft in de afgelopen periode zich gebogen over het reorganisatieplan en eindrapporten. Tijdens de bestudering zijn veel nieuwe vragen ontstaan en is geconstateerd dat er informatie ontbrak. Een lijst met verduidelijkingsvragen en ontbrekende informatie is donderdag 25 januari jl. aan het CvB verstrekt met het verzoek deze informatie alsnog te verstrekken. (zie bijlage 1). Hoewel deze antwoorden nog niet zijn ontvangen heeft de commissie gemeend om met het oog op de UR-vergadering van dinsdag 30 januari een verslag van haar bevinden te moeten uitbrengen.

Bevindingen

Het standpunt van de UR inzake de hoofdlijnennotitie, nl. dat er een analyse van de huidige situatie zou moeten zijn, waardoor het duidelijker zou worden waarom deze modelkeuze de juiste is, blijft onverminderd van kracht. Bovendien zijn eerdere reorganisaties niet geëvalueerd en bestaat het gevaar dat er onvoldoende geleerd wordt van eerder gemaakte fouten.

Voorgaande veranderingen zijn niet, of nog niet volledig geïmplementeerd terwijl men nu al aan een nieuwe wijziging (reorganisatie of optimalisatie) begint. Veel mensen zijn veranderingsmoe.

Het reorganisatieplan maakt niet duidelijk waarom de voorgestelde plannen de meest gewenste zijn. Het zou zo kunnen. Maar waarom dit voorstel beter is dan alle alternatieven wordt niet duidelijk gemaakt. In die zin wordt het plan niet “verkocht”, terwijl er wel grote wijzigingen en offers worden gevraagd.

Het is de commissie niet duidelijk of de voorgestelde maatregelen ook de beoogde bezuiniging opleveren. Er ontbreekt een financiële onderbouwing en er is geen aandacht voor de extra kosten. In de eindrapporten lijken soms fouten te zitten. Bovendien bestaat de angst dat de bezuiniging binnen de diensten zal leiden tot hogere kosten binnen de faculteiten. Hier is geen rekening mee gehouden.

De commissie constateert dat er in de plannen onvoldoende aandacht is voor de samenhang tussen de verschillende eindrapportages. (bijvoorbeeld de samenhang tussen de wijzigingen bij OSC en ICT). Dit punt ontbreekt ook in het reorganisatieplan. Het CvB onderkent dit en denkt het op te lossen door hieraan aandacht te besteden bij de opdrachtformulering voor de kwartiermakers. De commissie denkt dat dit te weinig is en stelt voor hiervoor een hulpstructuur te bedenken en in het reorganisatieplan op te nemen. De medezeggenschap zou hierover gerapporteerd moeten worden.

De adviescommissie vindt dat de voorliggende plannen niet meer dan hoofdlijnen aangeven. Het gevaar bestaat dat bij advisering over deze plannen er geen invloed is op de implementatie, terwijl tijdens de implementatie het welslagen van de plannen zal moet blijken. In de plannen is geen aandacht voor een vorm van medezeggenschap tijdens de verdere implementatie. Bovendien zijn de implementatieplannen en opdrachtformuleringen voor de kwartiermakers nog niet beschikbaar. Hier hebben we dan ook om gevraagd, omdat advisering zonder deze informatie eigenlijk onmogelijk is.

Het reorganisatieplan doet geen uitspraken over eventuele gedwongen winkelnering voor wat betreft de afname van standaard en niet-standaard diensten. Het CvB heeft desgevraagd gezegd dat in de eerste jaren er wel degelijk sprake zal moeten zijn van een vorm van gedwongen winkelnering om de service centra tijd te geven om hun dienstverlening op orde te krijgen. Als echter na aangeven van onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening geen verbetering ontstaat, dan is inkoop buiten de universiteit mogelijk voor de niet-standaard diensten. De commissie adviseert dit in afspraken vast te leggen.

In de reorganisatieplannen is geen rekening gehouden met de gewenste groei van de universiteit. Het CvB bevestigd dit en stelt dat bij een groei van het aantal studenten er ook meer geld beschikbaar komt. Op dat moment kan ook de dienstverlening weer groeien.

Er is geen aansluiting gemaakt tussen de onderwijsvisie zoals vastgelegd in de onderwijsnota en de voorgestelde wijzigingen in de dienstverlening. Als dit aan de orde is wil het CvB dit later projectmatig aanpakken.

De commissie wijst op het gevaar dat er eerst mensen hun baan kwijt raken terwijl er later weer mensen aangetrokken worden. Dit zou voorkomen moeten worden.

Er is in de reorganisatienota onduidelijkheid over de ontwerpregels voor Frontoffice en Backoffice. Uit een mondelinge toelichting blijkt dat er gedacht wordt aan vier FO’s. Per locatie één, waar alle diensten in vertegenwoordigd zijn. Op basis van de huidige plannen is dus geen oordeel te geven over de inrichting van de BO’s, terwijl dit wel van groot belang is voor de kwaliteit van dienstverlening.

De commissie wil meegeven dat zij vindt dat de BO’s centraal moeten worden aangestuurd.

De commissie vindt de oplossing voor de verdeling van ICT over de backoffices zoals beschreven in het eindrapport ICTS gekunsteld. Zij geeft dan ook de voorkeur aan het plan zoals dat is voorgesteld door het EWI-ICT-lab. (zie bijlage 3) De verdere invulling van de Backoffices laat het CvB over aan de kwartiermakers.

Een uitgangspunt voor het herontwerp is de splitsing tussen beleidvorming en uitvoering van beleid. Bij de P en F kolom is dit niet consequent doorgevoerd. Volgens het CvB is dit (nog) niet gedaan doordat de decanen gevraagd hebben om P en F mensen op de faculteit te houden. Het CvB sluit niet uit dat deze scheiding in de toekomst wel plaats zal vinden. Op dit moment heeft het CvB wel de opdracht gegeven om tot een betere afstemming te komen.

In het eindrapport P-kolom blijkt dat de eerste vier van de zes opdrachten niet zijn uitgevoerd, althans er wordt niet over gesproken in het eindrapport.

Het CvB meldt dat zij geen aanleiding heeft om aan de P-kolom te vragen verder te bezuinigen, wel is er sprake van een communicatieprobleem. Het CvB wenst prioriteit te geven aan dit laatste vraagstuk. De commissie vraagt zich af of hier niet meer geoptimaliseerd kan worden.

In de eindrapporten wordt herhaaldelijk verwezen naar benchmarkcijfers. Deze cijfers zijn ons verder niet bekend waardoor wij dit verder niet kunnen meewegen.

De wijzigingen zoals voorgesteld bij OSC zijn naar de mening van de commissie pas door te voeren als het nieuwe studentenvolgsysteem in ingevoerd. De verwachting is dat dit systeem pas in 2009 beschikbaar is. Het CvB onderkent dat hier een probleem kan liggen en wacht de voorstellen van de kwartiermaker af. Het college heeft echter de behoefte om niet te wachten met planvorming en het aankondigen van de plannen totdat het studentenvolgsysteem beschikbaar is. Men verwacht dat de reorganisatie er dan nooit zal komen. Vanuit de adviescommissie wordt geadviseerd om de vorming van het OSC in een andere volgorde aan te pakken, er zou eerst naar de onderwijsvisie moeten worden gekeken daarna naar de processen en vervolgens naar de organisatie en de benodigde ICT. Dit kan ook in een parallel proces.

De commissie maakt zich zorgen over de innovatie binnen de diensten. Doordat alles vraaggestuurd wordt zal innovatie ook vooral op verzoek van de gebruikers moeten plaats vinden. Zij hebben immers de budgetten om diensten in te kopen. In het reorganisatieplan wordt niet duidelijk gemaakt dat de faculteiten verantwoordelijk zijn voor het op gang brengen van innovatie middels opdrachtverlening aan de diensten. Naar de mening van de commissie zou hier meer op gestuurd moeten worden omdat het gevaar bestaat dat de faculteiten voor andere bestedingen van hun budget kiezen. Meer ruimte voor innovatie bij de diensten dan voorgesteld in de plannen zou dit probleem ook kunnen opvangen. Het gaat om de juiste balans tussen tijdig innoveren en vraaggericht innoveren.

Er wordt voorgesteld om het maken van roosters en het beheren van poolruimtes te centraliseren. Dit lijkt de adviescommissie een goed idee; er ontstaat dan echter wel een probleem met de mogelijkheid tot inspringen op fluctuaties. Daarom beveelt de commissie aan om een klein percentage van de poolruimtes decentraal te houden zodat er optimalisatie op kan treden.

De reorganisatie advies commissie wil de UR meegeven dat vanuit de klant gezien een shared service centrum beter kan zijn. Het principe van een scheiding in front office en back office is goed. De commissie heeft wel zorgen.

Het is de leden van de adviescommissie duidelijk dat er bijvoorbeeld bij BOZ efficiënter zou kunnen worden gewerkt, echter dit zou ook kunnen worden behaald door de eerder ingezette samenvoeging van de verschillende BOZ eerst volledig af te ronden.

In de plannen is geen aandacht besteed aan het advies van de UR om te werken met een cliënt charter waarin onder anderen de positie van de klanten is gedefinieerd

In het eindrapport van de F-kolom is maar weinig aandacht voor de klantgerichtheid naar faculteiten en diensten. Hier moet meer aandacht aan besteed worden.

In de eindrapportage van OSC wordt weinig aandacht besteed aan het feit dat niet alleen de student klant van OSC is, maar dat opleidingen dat ook zijn. Er moet duidelijker gemaakt worden hoe de klantrelatie tussen opleiding en OSC ingevuld wordt.

In de plannen is weinig aandacht voor adviesorganen en hun status. Zo zou het wenselijk zijn dat studenten op verschillende plekken deel kunnen nemen in een adviesgroepen om te adviseren over de aangeboden versus de gewenste dienstverlening. Dit geldt ook voor andere gebruikers.

In de plannen is geen aandacht voor een inhoudelijke aansturing van de wetenschappelijke informatie vanuit de faculteiten.

De commissie constateert dat de plannen verschillende tijdsfaseringen hanteren. De keuze van de tijdsfasering heeft gevolgen voor het tijdstip waarop de bezuiniging wordt gehaald en de sociale gevolgen die dit met zich mee brengt.

Het rapport van het Facilitair bedrijf is eigenlijk nog geen eindrapport, maar een tussenrapport. Toch is de verwachting dat er geen verder eindrapport komt. In het plan is de invulling van de domeinen en de clustering van de domeinen onduidelijk. Hierover moet duidelijkheid komen voordat tot advisering overgegaan kan worden. Over het feit dat er verbeteringen mogelijk en gewenst zijn binnen het Facilitair bedrijf is iedereen het eens. Onderbouwing van de besparing en aandacht voor cultuur ontbreekt.

De rapportage over de facultaire organisatie is slechts één dag in ons bezit. Advisering over dit rapport zal later plaatsvinden. Voor nu stippen wij slecht een aantal punten aan.

Voorlopige conclusie

De plannen worden te weinig “verkocht” en onderbouwd door het college van bestuur. Er klinkt in door dat er vertrouwen moet zijn in de beleidsmakers en de uitvoerders. Het CvB spreekt over de hoofdlijn en de nadere invulling wordt overgelaten aan mensen die de plannen gaan uitvoeren. Eventueel kan er dan bijgestuurd worden.

In het reorganisatierapport wordt volop aandacht besteed aan de structuur terwijl er weinig aandacht is voor processen en systemen. De processen worden pas beschreven in de implementatiefase. Of de plannen werken is sterk afhankelijk van de implementatie en de invulling door de kwartiermakers. Hierover is geen informatie beschikbaar. Er wordt echter geacht dat op het moment van implementatie de advies/ de instemming al verstrekt is. De formele medezeggenschap in het stadium van implementatie is niet gewaarborgd.

Of de reorganisatie de beoogde besparing zal halen is niet te beoordelen omdat de financiële onderbouwing ontbreekt. Bovendien is de vraag niet beantwoord of de bezuiniging ook op een andere manier gehaald zou kunnen worden. Met name of het met minder ontslagen kan.

Bij het maken van de plannen is zeer wisselend omgegaan met input van de werkvloer. Bovendien is slecht teruggekoppeld over de gemaakte keuzes naar mensen die input hebben geleverd, met alle consequenties voor gewenst draagvlak.

Voor het hele vraagstuk van cultuurverandering is geen begin van een uitwerking te ontdekken. Dit terwijl het ingezette traject tot dusver al beschouwd moet worden als het begin van de verandering en zou daarom een afspiegeling moeten zijn van de voorgestane cultuurwijziging.

25 januari 2007

Bijlage

1.

Ontbrekende informatie en verduidelijkingsvragen in het reorganisatieplan en de onderbouwing vanuit de eindrapportages. (verzonden aan CvB 25 januari jl.)

2.

Overzicht van aandachtspunten t.a.v. het (concept)Reorganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering, d.d. 21 december 2006

(dit document bevat:

-

een vergelijking die Dick Meijer gemaakt heeft tussen de reorganisatiecode en het voorliggende reorganisatieplan;

-

een opsomming van opmerking die door individuele commissieleden zijn gemaakt na bestudering van de plannen.

Dit document is geen officieel commissie document maar bevat individuele meningen)

3.

Reactie op het “eindrapport ICT-Servicecentrum” van het EWI-ICT-lab d.d. 17 januari 2007.