Kort verslag PA&O inzage Formatieplan SOC

Formatieplan Student- en onderwijsadministratie OSC; ontvlechting functies.

Korte samenvatting van het resultaat van de gesprekkenronde met de hoofden BOZ en Hoofd CSA, september 2007.

26 september 2007,

Anja Smit/Harm van Egmond.

Onlangs hebben wij gesprekken gevoerd met hoofden BOZ en opleidingsdirecteuren over de ontvlechting van de Bureau's onderwijszaken ivm het oprichten van het onderwijsservicecentrum. Als insteek voor die gesprekken hebben we gebruik gemaakt van een tweetal stukken namelijk het formatieplan en inrichting student- en onderwijsadministratie. Deze stukken zijn op verzoek van de kwartiermaker OSC gemaakt door Josee van Ligteringen en Hans Punt. In de nieuwe organisatie zijn er accountgroepen en generieke taakgroepen. Op hoofdlijnen zijn de taken in deze groepen aangegeven.

In de gesprekken hebben we op basis van het zittende personeel gekeken of het takenpakket van de desbetreffende medewerker in een accountgroep of in een generieke taakgroep thuishoort of wellicht in de faculteit moet blijven. In de gesprekken viel op dat het heel goed mogelijk is de medewerkers in te delen in een accountgroep of in een generieke groep. Het aantal medewerkers dat daarvoor in aanmerking komt klopt vrij precies met het aantal beschikbare functies; doordat het principe “mens volgt functie “ wordt gehanteerd zijn we gehouden deze medewerkers dan ook in te delen in de betreffende groep.

NB. Medewerkers die zich met internationalisering bezighouden, hebben we apart gehouden. Rob Frederix overlegt nog met betrokkenen over de inpassing van deze taken in het OSC.

Het bleek niet mogelijk om medewerkers in te delen in een UFO-profiel behorend bij de nieuwe organisatie. De taakbeschrijving die er nu ligt is te summier om een UFO indeling daarvan te maken. Om die reden hebben we de kwartiermaker Rob Frederix geadviseerd op dit moment bij plaatsing van het personeel in de nieuwe organisatie géén uitspraak te doen over de indeling in een nieuwe functie. Dat betekent dat iedereen met haar huidige UFO profiel wordt overgezet naar de nieuwe organisatie. Pas als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals een nieuw systeem en afspraken over de taken en taakverdeling die daar bij past, zal bekeken worden welke gevolgen dat heeft voor de UFO indelingen.

Dit leidt tijdelijk tot een situatie waarbij de accountgroepen verschillend zijn opgebouwd; administratief medewerkers en medewerkers studentzaken zijn min of meer toevallig over de groepen verdeeld. In de toekomst worden de verschillende accountgroepen eenduidig ingericht. Dat zal onderdeel zijn van het implementatieproces.

Een aantal medewerkers van faculteiten zal in een generieke taakgroep worden ondergebracht, op basis van het huidige takenpakket. Deze generieke taakgroepen worden vooral ingevuld door medewerkers van Disc, maar er is formatief voldoende plaats om de facultaire medewerkers waarvan jullie aangaven dat ze in een generieke taakgroep thuishoren daar te plaatsen. Overigens zal ook in de generieke taakgroepen een uitwerking plaats moeten vinden van de beschikbare functies, in UFO termen. Ook dat is onderdeel van het implementatieproces.

Geconstateerd is dat in ieder geval alle medewerkers met een vast dienstverband geplaatst kunnen worden in de nieuwe organisatie.

Over de functie coördinator accountgroep bleek in de gesprekken veel onduidelijkheid te bestaan. Er bleek geen behoefte te zijn aan een voltijds coördinator per faculteit. Er werd meer gedacht aan een meewerkend voorman. Wij hebben Rob Frederix geadviseerd niet per accountgroep een coördinator te benoemen die uitsluitend optreedt als "accountmanager" voor de faculteit. Er is nu voor gekozen om voor de accountgroepen en per generieke taakgroep één clustercoördinator aan te stellen. Bij deze keuze is ook rekening gehouden met de aanwezige kwaliteiten onder het zittende personeel van de BOZ's.

Op basis van de informatie die we hebben gekregen in de gesprekken met jullie hebben we een personele indeling gemaakt tussen de accountgroepen en de generieke taakgroepen. Wat ons betreft, kunnen medewerkers zodra de universiteitsraad heeft ingestemd met het reorganisatieplan, een brief ontvangen waarin een voornemen staat de desbetreffende medewerker te plaatsen in het onderwijsservicecentrum, in een accountgroep of in een generieke taakgroep. Zij krijgen dan de gelegenheid te reageren op dat voornemen. Eerder was bepaald dat medewerkers zelf een voorkeur voor een afdeling mogen aangeven (of een accountgroep of een generieke taakgroep of in een accountgroep van een andere faculteit). Omdat wij de inschatting maken dat dat niet tot een wezenlijk andere indeling leidt, hebben wij Rob Frederix geadviseerd daar geen aparte brievenronde van te maken, maar in het voornemen tot plaatsing deze keuzemogelijkheid nog te noemen. Nadat een reactie is ontvangen op het voornemen, zal er een besluit worden genomen. Als er geen reactie is ontvangen, wordt conform het voornemen geplaatst.

De invulling van afdelingshoofd en clustercoördinatoren vindt op een andere wijze plaats. Rob Frederix zal daar de betrokkenen over informeren.

NB. Het uitgewerkte formatieplan is ter beschikking op http://www.utwente.nl/cvb/bedrijfsvoering/osc/notities/formatie_overzicht_20-09-07.xls